Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 188 253 259 265 256 245
Nou ingrés SIIU 158 223 242 247 241 236
Matriculats 248 335 349 387 354 344
Titulats 163 229 217 274 237 239

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació - 89% 88% 90% 88% 93%
Taxa d'abandonament - 6% 3% 4% 5% 4%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 97% 97% 97% 97% 98% 98%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 99% 99% 98% 99% 99% 100%
Taxa de rendiment 94% 95% 94% 96% 95% 95%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Bartolomé Vilanova Canet
Secretària
M. Consolación Hernández Guerra
Personal Docent i Investigador
 • Juan Frau Munar
 • Josep Vidal Conti
 • Maria Isabel Ripoll Perelló
Alumnat
Joan Barceló Adrover

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • ¿Dudas? Aprendes: un proyecto de asesoría lingüística
 • "Biniorgulldivers": un projecte socioeducatiu que capacita d'estratègies per a combatre el bullying LGTBIfòbic a la comunitat educativa del CEIP Robines
 • "Las voces de Palma": una propuesta didáctica para el estudio del primer franquismo (1939-1959) en 4º de ESO y 2º de Bachillerato usando fuentes orales.
 • "Si apre il sipario!". La dramatización en el aula de italiano A2: una propuesta para el desarrollo de la competencia oral.
 • Activitats complementàries relacionades amb la música per a l’assignatura de valors ètics.
 • Al voltant de l'alfabetització científica i tecnològica. Propostes didàctiques per ESO
 • Anàlisi de la desigualtat de gènere en àmbits stem a secundària
 • Anàlisi des de la perspectiva didàctica de l’agricultura i els seus efectes aplicat a un estudi de cas: Un itinerari didàctic per sa marjal de sa Pobla.
 • Anàlisi i conscienciació de la problemàtica que suposen els plàstics per al medi ambient. Aprenentatge basat en projectes.
 • Análisis del Tiempo de Compromiso Motor en las clases de Educación Física
 • Aplicació de la metodologia ISLE (Investigative science learning environment) a les sortides de camp.
 • Aplicació de la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner a l’ensenyança de la Física i Química, a través de la innovació metodològica
 • Aplicació metodologia EduScrum al Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Aplicación del modelo Flipped Classroom en la asignatura de Física y Química de 3° de la ESO
 • Aplicación de metodologías activas en formación profesional: ABP, aprendizaje servicio y trabajo cooperativo, una experiencia de aplicación en el módulo Relaciones públicas y organización de eventos de marketing en el CFGS Marketing y Publicidad del IES Manacor
 • Aprendre a aprendre en l'era digital: una activitat de representació del PLE de l'alumnat de secundària
 • Aprendre a pensar: l'activitat metalingüística en la didàctica escolar
 • Aprenent a aprendre cooperant. Projecte de Tecnologia dins el Programa CA/AC
 • Aprenentatge basat en problemes. Proposta didàctica aplicada al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits CTEM: la col·laboració entre docents com a eina de millora de la convivència i el rendiment de l’alumnat.
 • Aprenentatge per Servei: una proposta d'intervenció intergeneracional.
 • Aprenentatge Servei. L’assignatura d’Economia des d’un altre punt de vista.
 • Aprenentatge servei. Un recurs per adquirir competències cíviques
 • Aprenentatge servei i educació ambiental: una proposta didàctica multidisciplinar per a tota la comunitat
 • Aproximació al coneixement dels fongs a través de l’aprenentatge per projectes: una proposta didàctica basada en el cultiu de bolets
 • Aproximació a l’elaboració de I'informe del Sistema Educatiu d'Eivissa per al curs 2017-2018
 • Aproximació del Patrimoni Arquitectònic a l'Educació
 • Avaluació dels coneixements, actituds i comportaments respecte al medi ambient de l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Felanitx i recurs educatiu en forma d’unitat didàctica
 • Benefits and Applications of Literary Sources within the English Curriculum in Secondary Education
 • Canon, clásicos y literatura universal: leer como si fuéramos a quedarnos ciegos
 • Cap a una geometria més vivencial a l’ESO gràcies a les TIC
 • Cartografia digital i Sistemes d’Informació Geogràfica com a recurs educatiu a les aules de secundària
 • Centres ecoambientals al municipi de Sant Josep, característiques, funcionament i proposta de millora
 • Ciència a Secundària: Com abordar l’assignatura de Física i Química al primer cicle.
 • Com fer dels instituts un espai més amigable i lliure pels alumnes LGTBI+
 • Comparació de la idoneïtat de realitzar dues hores seguides o dues hores separades d’educació física per augmentar els nivells d’activitat física
 • Comunidad online: una herramienta para combatir el estrés preuniversitario
 • Corpus lingüísticos para la reflexión metalingüística: una propuesta didáctica orientada a las competencias
 • Cultivem Filosofia
 • Dealing with Gifted Students in EFL: a Practical Approach through Differentiation
 • De camí a la Coeducació. Guía per a introduir la perspectiva de gènere a l'Educació Secundària
 • Declinaciones de lo imposible: adolescencia y agresividad. Una aproximación psicoanalítica
 • De la Crònica del rei En Jaume a les cròniques del segle XXI
 • De las «historias» de Instagram a la presentación oral formal: propuesta didáctica para trabajar la expresión oral en lengua castellana mediante el uso de las TIC
 • Dinàmiques convergents per atendre la diversitat dins l’aula
 • Dispositius mòbils i entorns innovadors d’aprenentatge. Una proposta d’activitats amb TACs per a l’aprenentatge dels drets humans.
 • Dos itineraris didàctics per a alumnes de 1r i 2n cicle d'E.S.O a Inca
 • Dos itineraris didàctics per alumnes dels cursos de 2on i 3er d'ESO als municipis d'Escorca i Vilafranca de Bonany
 • Educació emocional desvinculada dels estereotips de gènere dins el currículum de la Llengua Anglesa
 • Educació en positiu sobre les noves tecnologies en els centres d’educació secundària obligatòria des de l’àmbit de Biologia i Geologia
 • Educació i Memòria Històrica
 • Educació sexual a secundària. Acompanyament al desenvolupament afectivosexual positiu
 • Eines de disseny de jocs per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • El acoso escolar en Educación Secundaria: programa de prevención para la mejora de la convivencia
 • El Aprendizaje-Servicio como metodología innovadora para la enseñanza de la Biología y Geología en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
 • El calendari per la igualtat: una idea per treballar la coeducació
 • El cinema i el seu ús en el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • El estímulo emocional del juego en el área de la Educación Física
 • El fang a Marratxí. Itinerari didàctic per a alumnes de tercer curs d’educació secundària obligatòria
 • El fanzine com a eina de divulgació a l'alumnat de secundària
 • El gòtic a les Illes Balears: itineraris didàctics medievals a 2n d'ESO.
 • El joc de simulació històrica com a instrument d’ensenyament i aprenentatge. Una proposta didàctica
 • El meu jo poètic. Versos didàctics i propostes interdisciplinàries a l’aula.
 • El model d'Educació Esportiva aplicat a primer de Batxillerat
 • El panorama artístic actual en l’educació.
 • Els debats sociocientífics com a metodologia didàctica a les matèries científiques
 • Els espais d'oci dels centres educatius: una eina per a la construcció identitària.
 • Els micromasclismes: trencar el silenci des de les aules
 • El so: un projecte interdisciplinari per l'aprenentatge de física, música i tecnologia
 • El suport dins l'aula a l'IES Manacor. Propostes de millora per a un suport més inclusiu a l'aula.
 • El universo y el sistema solar a través de las TIC
 • El uso de las Prácticas Restaurativas en la formación de los profesionales del Grado Superior en Mediación Comunicativa
 • El valor pedagògic del diàleg: una proposta didàctica per a millorar l'aprenentatge i la convivència a l'aula d’educació plàstica mitjançant investigació basada en disseny
 • Ensenyar cultura democràtica a primer de batxillerat. Una proposta didàctica
 • Enseñanza del Álgebra en Secundaria: Estado actual y propuestas didácticas
 • Entender la percepción del adolescente a través del dibujo. Nuevas aproximaciones.
 • Escape Room com un repte educatiu en secundària
 • Espai d’Aprenentatge Cooperatiu sobre els Drets Humans
 • Et farè un taller que no podràs rebutjar
 • Evaluation of students’ writing processes to help develop writing skills: from theory to practice
 • Èxit a secundària amb el treball per projectes
 • Experiencias de juego en el aula. Propuesta de aplicación en historia de la filosofía.
 • Exploring informal and colloquial language through Netflix’s Derry Girls
 • Expressió escrita, gramàtica i tipologies textuals: una proposta didàctica
 • FAMÍL-IES: Propostes per crear ponts entre les famílies i els centres d'educació secundària obligatòria
 • Fem ràdio, projecte per a l'assignatura d'Imatge i So.
 • Filosofia com a acció. La creació d'una aplicació mòbil per a la matèria de Valors Ètics.
 • Foreign Language Acquisition: A Study on the Development of English Pronunciation Skills by Majorcan Secondary Education Students
 • Formative Assessment of Writing: a Didactic Proposal to tackle the Students’ Writing Processes
 • Gamificació i ABJ a la Formació Professional
 • Gamification or Traditional Methods?: A Study on Different Methodologies to Teach Grammar
 • Guerra de successió i Nova Planta al Regne de Mallorca. Proposta didàctica a partir d’enfocaments metodològics diversos per a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • Guia per professors d’educació secundària: proposta orientativa per la programació i avaluació a partir dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial en l’assignatura d’educació física.
 • Hábitos de alimentación saludable en los centros Educación Secundaria
 • Homeschooling: Estudi de tres casos a Mallorca
 • Importància de l'educació alimentària a secundària
 • Importancia de la mujer científica en las aulas: un enfoque didáctico
 • Improving Spanish EFL Students' Speaking Skills through Cooperative Work
 • Improving Students’ English Skills through the Curricular Introduction of Environmental Education in the English Language Subject
 • Influencia de las redes sociales sobre los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Propuesta de intervención nutricional-educativa.
 • Instagram as a teaching tool: Introducing the passive voice in an EFL class
 • INTEL·LIGÈNCIA CREATIVA. Simbiosi entre creació artística, motivació i emoció en educació secundària.
 • Interferències lingüístiques: proposta d'activitats per millorar l'aprenentatge de l'L2
 • Intertextualitat, multiculturalitat i alfabetització visual a l'aula d'anglès de secundària.
 • Intervenció per millorar els hàbits d'activitat física i d'alimentació de l'alumnat de l'IES Puig de sa Font
 • Introducció al laboratori de Química: Conscienciació de l’alumnat sobre els riscos associats als productes de laboratori i el seu emmagatzematge
 • Introducció de la perspectiva de gènere al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turística.
 • Introducing Critical Thinking at High School Level to Enhance the Teaching of Speaking
 • Introducing Cultural Minorities in the EFL Classroom through Folklore
 • Introducing Nutrition Education in the English Language Subject’s Curriculum: Training Students’ English Skills through the Acquisition of Nutritional Knowledge
 • Investigación lingüística en las aulas de secundaria. Una propuesta basada en los neologismos
 • Investigar el volum dels cossos geomètrics. Co-construcció de l’aprenentatge a matemàtiques a través d’una proposta de treball per projectes a tercer d'ESO
 • ITINERARI DIDÀCTIC PEL MUNICIPI DE POLLENÇA. Una proposta per a l'assignatura de Geografia (Batxillerat)
 • Itinerari didàctic per treballar les ciències socials: La gestació del boom turístic al cas de Peguera.
 • Jugando con la sintaxis: Actividades ludificadas para tratar la sintaxis en el aula
 • Juníper Serra i les missions de Califòrnia: Una proposta per treballar l’ABP
 • L'acollida a través dels jocs dramàtics dins el Pla d'Acció Tutorial al primer curs d'Educació Secundària
 • L'aprenentatge basat en problemes: una proposta d'aplicació per a l'ensenyament de la llengua anglesa a l'educació secundària
 • L'assetjament escolar a les nostres aules. Estudi a una aula de primer d'ESO.
 • L'autoavaluació, la coavaluació i l'heteroavaluació a l'assignatura de Biologia i Geologia a les aules de Secundària
 • L'Educació Emocional i les Xarxes Socials. Proposta i aplicació d'una intervenció educativa a un centre d'educació secundària.
 • L'Educació Física, una eina pràctica per treballar l'educació en valors
 • L'esport i el rendiment acadèmic a l'IES Sa Blanca Dona d'Eivissa
 • L'Univers i el Sistema Solar a través de les TIC
 • La adicción a los videojuegos en adolescentes: la función del orientador en la prevención, detección e intervención de su abuso
 • La aplicación de las competencias clave en sesiones con formato de reorganización del espacio del aula
 • La didàctica de les fonts primàries històriques a l'educació secundària obligatòria. Una proposta per a la història de Mallorca.
 • La distopía como herramienta de enseñanza: Un mundo feliz y Gattaca
 • La enseñanza de la gramática a partir de la lingüística cognitiva y la teoría de prototipos
 • La formació del professorat en educació emocional
 • La Guerra Civil a Mallorca (1936-1939): itineraris didàctics, dirigits als alumnes de 4t d’ESO, per conèixer el conflicte bèl·lic a Palma
 • La guía de viaje. Un modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos para el estudio del territorio en geografía humana
 • La interdisciplinarietat com a motor per a la lectura.
 • La interdisciplinarietat des de l'aula de música a través de la llegenda de Sa núvia d'Algendar
 • La intervenció educativa als museus. Una proposta didàctica per al Museu de Mallorca
 • La invisibilització de la dona al currículum de Geografia i Història
 • La literatura como experiencia: desarrollo de la lectoescritura, la creatividad y la sensibilidad artística a través de los cuentos de Valter Hugo Mãe
 • La literatura de ciència-ficció en el currículum de Llengua i Literatura Catalanes: anàlisi i propostes.
 • La ludificació i la seva aplicació a l’àrea de tecnologia
 • La música a l’aula d’anglès: una proposa didàctica per al tractament de la diversitat sexual i el desenvolupament de les habilitats comunicatives
 • La necesidad del pensamiento crítico como herramienta competencial
 • La necesidad educativa sobre la violencia de género: creación y aplicación de una unidad didáctica
 • La participació de les famílies en un centre educatiu concertat
 • La práctica teatral como instrumento de inclusión en la Educación Secundaria
 • La presència dels mòbils als centres de secundària
 • La prevenció de la Violència de Gènere en els centres educatius de secundària
 • La Ràdio com a projecte Tecnològic i competencial a la ESO
 • La realitat augmentada com a eina d’aprenentatge a l’educació
 • La realitat virtual: viatjar dins l'aula
 • La reconstrucció familiar (genealogia) com a instrument didàctic per a l’ensenyament de la història. Proposta d'aplicació al currículum de 4t d’ESO de les Illes Balears.
 • La rondallística i la competència emocional a l'aula: una proposta didàctica
 • La xarranca literària: cap a un pla lector de centre entre la narració breu i la fantasia en el foment de l'educació literària
 • Les Comunitats Virtuals: Xarxes d'ensenyament i aprenentatge
 • Les estructures geodèsiques a secundària
 • Les noves pràctiques filosòfiques. Anàlisi crítica i aplicabilitat a l'aula de la proposta d'Oscar Brenifier
 • Les TIC a l’àrea de matemàtiques de l’educació secundària de les Illes Balears
 • Llengua catalana i geolocalització. Creació d'un atles literari pitiús a l'aula
 • L’aprenentatge cooperatiu per a l'elaboració d'un pla d'empresa a Formació Professional
 • L’ aprenentatge servei aplicat a la formació professional. El projecte de televisió de barri: Son Cladera TV
 • L’avaluació de la matèria de llengua i literatura castellana en funció de les metodologies aplicades en la seva impartició.
 • L’educació ambiental en l'àmbit de les competències
 • L’efectivitat de les habilitats comunicatives del professor d’educació física a l’aula de secundària.
 • L’Escape Room com a recurs educatiu. Presentació d’una proposta didàctica aplicada a la classe de matemàtiques
 • L’ESCOLA-INSTITUT. Valoració de les primeres actuacions dels centres Joan Miró i Son Quint.
 • L’itinerari didàctic com a recurs pedagògic per a comprendre la interacció «naturalesa-societat» en els paisatges de les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània: un exemple pràctic en el municipi de Banyalbufar (Illes Balears, Espanya)
 • Maura Smart City: proposta didàctica emprant metodologies d’aprenentatge basat en projectes en alumnes de 3r d’ESO de l’IES Antoni Maura
 • Medievalitzant: la desfeta d'un entreteixit xoc literari
 • MENORCA COM ESCENARI D’ITINERARIS EDUCATIUS PELS ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT: les possibilitats de l’illa com a font d’aprenentatge cultural.
 • Metodologia, motivació acadèmica i disciplina a Batxillerat. Estudi de la seva relació i proposta pràctica a classe de matemàtiques
 • Millorar la motivació dels alumnes mitjançant un canvi metodològic en l'assignatura d'Economia de 1er de Batxiller
 • Mobilitat virtual en Secundària. Proposta didàctica per a la implantació d’un projecte eTwinning a l’aula.
 • Música i moviment corporal, la importància de treballar-los conjuntament a l’aula de música d’ESO. Una investigació sobre la qüestió i una proposta didàctica.
 • Neurociència aplicada a l'educació
 • Neuroeducació a les aulas: de l'emoció a l'aprenentatge.
 • Origami a ofimática: gamificación y aprendizaje basado en juegos en 4º de ESO
 • Paisatge, desenvolupament sostenible i activitats econòmiques. Un itinerari didàctic per la costa de Llucmajor i Campos amb alumnes de 3r d'ESO.
 • Parlar per escriure amb coherència i cohesió: una proposta didàctica
 • Pensament computacional per a l'aprenentatge significatiu. Proposta d'intervenció des de l'àrea de tecnologia.
 • Pla de Coeducació a l'Institut Josep Miquel Guàrdia
 • Plan de acción tutorial en la Educación Secundaria Obligatoria. Análisis y propuesta de mejora
 • Poesia aplicada a la didàctica de filosofia
 • Prácticas Restaurativas en los centros de educación secundaria: un instrumento para la mejora de la convivencia y la prevención del suicidio adolescente.
 • Premsa: una oportunitat per apropar les Matemàtiques a l’Alumnat
 • Prevenció de comportaments sexuals problemàtics i abusius a l’ adolescència: una proposta d’ intervenció des de l’ àrea de Biologia i Geologia.
 • Prevención y pubertad: de las prácticas corporales a la patología
 • Problemáticas socio-ambientales como contexto para la enseñanza de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria: una propuesta educativa en el ámbito de las Islas Baleares.
 • Programa d’intervenció: prevenció del bullying a les aules dels centres de secundària
 • Projecte comú en dos mòduls del cicle formatiu de Grau Superior en Assistència a la direcció: Recursos humans i RSC i Comunicació i atenció al client
 • Projecte d’intervenció en educació emocional. Anàlisi d’una experiència per desenvolupar les competències emocionals a través de la música.
 • Projecte multidisciplinari: Hiphopéate
 • Projecte Multidisciplinar sobre el disseny d’una instal·lació fotovoltaica a un centre educatiu de les Illes Balears
 • Projecte per a l'Aprenentatge del mòdul Motors: Funcionament i Comparació
 • Promotors per a la Convivència Igualitària: el grup d'iguals com a eina per a la Prevenció de la Violència de Génere Digital a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Proposta d'activitats cooperatives sobre el Regne de les Plantes a l'àrea de Biologia i Geologia
 • Proposta d'itinerari didàctic de la història romana i tardoantiguitat de Mallorca a 1er de l'ESO
 • Proposta d'una unitat didàctica per treballar l'alfabetització mediàtica i informacional en el primer cicle d'ESO en l'àrea de Geografia i Història
 • Proposta de disseny d'un programa de cibermentoria per famílies
 • Proposta de treball per projectes a l'àrea de dibuix i disseny
 • Proposta didàctica d’alemany turístic a FPB d’Hoteleria i Turisme
 • Proposta didàctica multidisciplinària: educació sexual amb perspectiva de gènere
 • Proposta didàctica multidisciplinària amb enfocament STEAM centrada en la Biologia i Geologia en alumnes de 3r d'ESO
 • Proposta didàctica per tractar les infeccions de transmissió sexual amb els alumnes de Cures auxiliars d'infermeria a través d'una webquest
 • Proposta didàctica sobre Història de la Indumentària.
 • Proposta d’Aprenentatge Basat en Problemes pel treball de la investigació i divulgació de l’ecologia marina a 1r d’ESO
 • Proposta d’estudi de les reaccions químiques a través de l’aprenentatge basat en problemes
 • Proposta d’incorporació de l’educador social als centres d’educació secundària. Valoració del Programa TISOC
 • Proposta d’itinerari didàctic per a secundària: Urbanisme i patrimoni a la ciutat d’Inca
 • Propuesta de inclusión en la enseñanza secundaria obligatoria: Acerca de la identidad de género
 • Propuesta de intervención inclusiva dirigida al aprendizaje de la comprensión lectora en alumnos con trastorno de la lectoescritura en un aula de 1º de ESO.
 • Propuesta didáctica: Teléfonos inteligentes y prácticas de laboratorio en la asignatura de física y química.
 • Propuesta didáctica. La recepción y el impacto de la Revolución rusa a través de la prensa obrera de Mallorca entre 1917-1921.
 • Propuesta didáctica para reflexionar sobre el autoconcepto académico con Thinglink
 • Propuesta para el diálogo intercultural: tipologías textuales y teatro al servicio de la sociedad
 • Proyecto educativo sobre los trastornos neurológicos para los alumnos de secundaria y bachillerato
 • Proyecto Interdisciplinar: Comunidad virtual para la salud
 • Què? Com? Perquè? Treballar la música des de les competències. Una proposta didàctica.
 • Recursos educatius oberts: proposta per compartir continguts educatius de Tecnologia a Eivissa
 • Relacions i comportaments afectivo-sexuals no saludables a través de les noves tecnologies a l’adolescència.
 • Salvem el nostre patrimoni immaterial: dites, refranys, proverbis, frases fetes i expressions populars
 • Sóller: el paisatge com a motiu poètic
 • Teaching Gender Equality through Art to Improve Students' Production Skills, Creativity and Critical Thinking
 • The Connections between Spanish, Catalan, and English: The Teaching of Greco-Latin Prefixes and Suffixes in EFL through Educational Games
 • The Development of the Intercultural Communicative Competence Through Sitcoms in an EFL Context
 • The Implications of Teaching English Grammar through Implicit and Explicit Instruction to EFL Students.
 • The Significance of Educating Emotions: Fostering the Development of Personal and Emotional Intelligences in English as a Foreign Language Secondary Classrooms.
 • Tres itineraris didàctics de geografia, història i història de l'art a Campos
 • Tres Metodologies per a Treballar Continguts de 2n i 4t d’ESO
 • Una educación secundaria para todos: La educación inclusiva en el marco de alumnos con discapacidad. Necesidades, actuaciones y propuesta inclusiva para la asignatura de Valores Éticos.
 • Una historia de vida: la educación emocional a través del aprendizaje servicio en el área de Lengua y Literatura Española
 • Una proposta per millorar el raonament i treballar les competències a l’assignatura de matemàtiques: problemes de lògica en grups cooperatius
 • Un itinerari didàctic per investigar el turisme i els seus impactes sobre Cala Millor
 • Un projecte de gamificació de l'assignatura d'anglès a Secundària
 • Un trajecte de llengua, literatura i premsa escrita en català. Menorca: de Lupercio a Nostra Parla (1890-1923)
 • Un viatge amb la veu arreu del món: projecte coral a l'ESO
 • Violencia de género 2.0 en adolescentes
 • Visió curricular interdisciplinària per evitar el fracàs de l'hort com a recurs d'un centre d'ESO
 • “Anem a fer un Show”, Aprenentatge Basat en Projectes a la cuina
 • “La gran gymkana de los bienes públicos”. Un proyecto gamificado e interdisciplinar para alumnos de primero de bachillerato
 • ¿Cómo hacer de la plástica un juego cooperativo?
 • "Al nostre laboratori, fem la nostra ciència". Un projecte per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO
 • "El aprendizaje de lenguas extranjeras de alumnos de secundaria en un contexto de no immersion y el punto de vista de la neurociencia, al respecto"
 • "La lectura amb lletra de dona"
 • «Anàlisi de la metodologia que s’utilitza actualment per a treballar les quatre destreses lingüístiques de la llengua anglesa en els centres de secundària de Menorca. Propostes de millora»
 • (De)constructing Gender in the EFL class through Young Adult Fiction and a Web Series
 • Acción tutorial y prácticas restaurativas en el IES Son Ferrer
 • Acostam la impressió 3D als centres educatius
 • Activitat per l’estudi de la Guerra de Successió a Mallorca
 • Activitats físiques al medi natural. Una proposta educativa lúdica.
 • Adaptació curricular del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques segons l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals
 • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: mesures d'atenció inclusives en el context de la Biologia i la Geologia
 • Anàlisi del model orientador actual des del paradigma de Resposta a la Intervenció (RTI).
 • Anàlisi del projecte de benvinguda a l’alumnat nouvingut a l’IES Felanitx: proposta de transició de l’acollida a l’acompanyament
 • Anàlisi dels resultats en Matemàtiques II de les PBAU de juny 2017
 • Anàlisi del TEA des del Departament d'Orientació: Estudi de cas de l'IES Santa Maria
 • Anàlisi i proposta d’avaluació de les competències clau en els treballs pràctics de l’àrea de ciències experimentals
 • Anàlisi i proposta d’ús de la realitat virtual en l’àrea de tecnologia
 • Anàlisi i tractament de les desigualtats de gènere en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Análisis dell cuaderno del profesor como herramienta pedagógica
 • Anàlisi sobre l’assetjament escolar a educació secundària. Programa de prevenció
 • Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable.
 • Aplicació de l’aprenentatge basat en projectes en el màrqueting turístic a la Formació Professional
 • Aprenentatge Basat en Problemes en Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial, "Tu canviaràs el món".
 • Aprenentatge Basat en Projectes: "Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals?"
 • Aprenentatge entre iguals: un projecte de centre
 • Aprenentatge Servei: una proposta didàctica per a una educació cívica de qualitat
 • A taste of YA: Introducing young adult literature in the EFL classroom
 • Aula poètica. Recursos per gaudir de la poesia catalana a les aules.
 • Beneficios de un enfoque integrado en la enseñanza de lenguas en una comunidad bilingüe
 • Cambiando la metodología: del aula de Tecnología a la vida real
 • Can Drama Techniques Help Students Improve their Speaking Skills?
 • Cercles restauratius en la resolució de conflictes. Una passa més enllà de la mediació escolar
 • Com aprendre a pensar significa aprendre a actuar: Una proposta de pensament visible entorn dels ODS
 • Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa.
 • Conèixer l'estadística a través d'un projecte
 • Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram
 • Creació d'una llengua artificial
 • Culture as seen by Majorcan teenagers
 • Descobreix Menorca. L'illa un camp d'aprenentatge
 • Descobrir Esporles. Un itinerari didàctic per 3r d'Eso
 • Desenvolupament de les competències informacionals a l'assignatura de Formació i Orientació Laboral
 • Desmos, més enllà de la calculadora gràfica
 • De una sociedad multicultural a una aula intercultural. Propuesta de trabajo cooperativo para la asignatura de lengua inglesa
 • Didáctica de la argumentación: el método antilógico como herramienta para la formación de las habilidades argumentativas
 • Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO
 • Educació creativa a l'aula. Proposta d'activitat d'aprenentatge al cicle formatiu d'administració i gestió
 • Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO
 • Educación Emocional en Educación secundaria. Cibertutorías entre iguales.
 • Educación en alimentación, nutrición y salud en 3º de la ESO a través de pequeñas investigaciones
 • Educació pel desenvolupament (EpD) a l’àmbit de la Biologia i la Geologia. EpD a nivell curricular i proposta d’intervenció.
 • Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears
 • Educació transversal. Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa.
 • EFL learners’ oral production and motivation in a native-abundant context
 • El aprendizaje a través de los juegos cooperativos en el aula de matemáticas
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de la historia. Propuesta de dos unidades didácticas para la Educación Secundaria Obligatoria.
 • El camino hacia la educación literaria: nuevas metodologías y nuevas tecnologías
 • El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria
 • El cine y su aplicación en un aula: una propuesta didáctica sobre la Alemania nazi
 • El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una proposta de sortida didàctica per a 2n d'ESO.
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions
 • El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora
 • El homeschooling a l’Estat espanyol: les possibilitats d’un mètode educatiu alternatiu
 • El Jazz como herramienta de desarrollo personal y social en un contexto escolar multicultural
 • El joc, una eina per introduir l'àlgebra a l'ESO
 • El jovent de la immigració magrebina a sa Pobla. Situació, context i incorporació de la interculturalitat dins l’educació.
 • El mòdul de tècniques bàsiques d’infermeria des de les metodologies actives: una proposta de treball diferent
 • El paper de l'orientador educatiu d'un IES en una ciutat educadora
 • El potencial didàctic de la pedra en sec de les etapes 6 i 7 de la GR. 221: un Aprenentatge Servei a 1er i 3er d’ESO
 • Els itineraris com a recurs didàctic: proposta d'un itinerari per Banyalbufar
 • Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma.
 • Els joves refugiats sirians: una generació perduda? Programa d’acollida escolar per a la inclusió als centres d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Els missatges de l’adolescent mitjançant la creació melòdica
 • Els videojocs com eina TIC en l'ensenyament de Matemàtiques
 • El teatro científico como metodología educativa frente al fracaso y la desmotivación escolar
 • El treball del codi oral: el principal vehicle de comunicació oblidat en la matèria de Llengua
 • El treball per projectes: una proposta didàctica (dones de la història)
 • El turisme a les Illes Balear: un factor geogràfic, un factor històric. Proposta didàctica.
 • Emotional Intelligence, Gardner’s theory and ICT. A proposal for 3rd of ESO
 • Empantallats: una reflexió crítica sobre l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu
 • Enfocament comunicatiu i ensenyament de llengües: una aplicació en un centre multicultural
 • Ensenyament de genètica molecular i la bioètica a l’educació secundària obligatòria: Fins a quin punt està contextualitzat i actualitzat?
 • Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO
 • Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora
 • Estudi dels criteris d’elaboració dels grups- classe d’ESO i Batxillerat
 • Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera
 • Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural.
 • Estudi sobre les idees prèvies i la seva relació amb les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. Proposta per treballar la genètica a 4t d’ESO
 • Explorar la filosofia a través del cinema
 • Gamificació a Formació i Orientació Laboral a través de diverses propostes com l'escape room.
 • Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO
 • Gamificación: los juegos de rol como recurso educativo en la educación secundaria
 • Gamification and Motivation in the EFL Classroom: A Survey-Based Study on the Use of Classcraft
 • Geometria a 1r d'ESO, una proposta realista
 • Gimkana como evaluación final del año académico: aproximación teórica.
 • Grau d'implementació de l'Aprenentatge Basat en Projectes als IES d'Eivissa. Anàlisi de resultats a l'IES Blanca Dona.
 • Guia Didàctica pel centre d’Art i Història Hernández Sanz
 • Hàbits de pràctica fisicoesportiva i els seus motius en funció del gènere en alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'IES Son Pacs
 • Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial
 • Historia de la Filosofía desde la Flipped Classroom
 • Història del Gènere i cinema: una proposta didàctica a través dels llenguatge fílmic
 • Implementing Cooperative Learning Techniques in Secondary School EFL lessons
 • Incidència de la formació del treball cooperatiu a l'IES Balàfia
 • Incidència de la interinitat docent en l`'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses
 • Inclusió de les relacions CTSA per a treballar el bloc “Els canvis” mitjançant metodologies innovadores
 • Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat?
 • Incorporating Interactive Student Notebooks into Secondary EFL Classes
 • Influencia de la valoración de los padres sobre la Educación Física en el rendimiento académico de sus hijos e hijas en dicha asignatura
 • Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero
 • Introducció de la literatura anglesa a secundària
 • Introducció del Design Thinking a l'aula
 • Introducing World Englishes in the EFL Classroom
 • Investigació sobre la influència de la Lluna en els cultius, tradició i retrobament amb pràctiques ecològiques al camp, amb l’alumnat de secundària
 • Jigsaw
 • L'abandonament escolar prematur
 • L'alçada tonal i la seva relació amb el color i la mida. Estudi sobre una proposta didàctica intermodal per treballar l'alçada tonal amb alumnes de primer d'ESO.
 • L'aprenentatge basat en projectes en el mòdul professional d'Empresa a l'aula
 • L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis.
 • L'avaluació com a eina d'innovació i formació integral de l'alumnat d'educació física
 • La composición a través de la estampación
 • La comprensió lectora de textos expositius: de camí cap a la recerca i la comprensió lectora en línia
 • La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives.
 • La didàctica del patrimoni a l’educació formal. Una proposta per a l’Educació Secundària Obligatòria: “El patrimoni cultural en perill. Mirades a través de la nostra història recent”
 • La educación en la muerte y para la vida mediante la literatura: Propuesta didáctica y materiales complementarios.
 • La enseñanza de la gramática: el sustantivo
 • La enseñanza de la gramática y los juegos en la educación. Análisis sintáctico con Lego. Un enfoque alternativo de la sintaxis.
 • La enseñanza de la literatura de manera innovadora: la poesía española de posguerra a través de su diálogo con otras artes (cine, pintura y música)
 • La escritura centrada en el proceso. Propuesta didáctica interdisciplinar para trabajar los textos instructivos en ESO
 • La fonètica i l'ortoèpia a primer i segon d'ESO
 • La Formació Professional a quatre cultures europees: Espanya, Alemanya, Finlàndia i Regne Unit. Exercici de Política Comparada.
 • La Història de l'Alimentació: anàlisi i proposta d'una eina educativa
 • La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària
 • La innovación educativa y el uso de las TIC en la asignatura de economía en el aula de primero de bachillerato. El BYOD y el MOBILE LEARNING.
 • La innovació pedagògica aplicada a les Ciències Socials durant la etapa d'ESO.
 • La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat. Una proposta didàctica
 • La intel·ligència espiritual a l'educació secundària. Un acostament des del pensament de Francesc Torralba.
 • La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer
 • La lectura obligatòria a l'ESO en català a Mallorca. Anàlisi del cànon i proposta didàctica
 • La literatura como acceso a múltiples conocimientos transversales. Propuesta didáctica: panorámica de la literatura española del siglo XX
 • La Meteorologia a l'aula de Matemàtiques
 • La morfologia verbal des de la variació geogràfica: proposta interdisciplinària de treball a l'aula
 • La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària
 • La robótica más que un juego
 • Las competencias sociales y cívicas desde la Historia. El caso de la Primera Guerra Mundial para 4º ESO y 1º Bachillerato.
 • La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària
 • La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües
 • Las prácticas restaurativas como herramienta para la gestión positiva de los conflictos en secundaria. Uso de los círculos restaurativos.
 • Las series como nuevo instrumento de aprendizaje filosófico
 • La tecnologia per a nadius digitals
 • La tolerància com a valor educatiu
 • La transició d'educació primària a educació secundària entre el CEIP Miquel Duran i Saurina i l'IES Berenguer d'Anoia. Una proposta de millora.
 • La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari. Una proposta didàctica.
 • La vela com a treball multidisciplinari.
 • Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat.
 • Les fases de reclutament i selecció dels Recursos Humans en l’empresa a través de l’ús de les TIC.
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques
 • Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament. Estat actual i possibles millores.
 • Les matemàtiques no deixen mai de ser un joc: proposta d'aprenentatge basat en els jocs dirigida a primer d'ESO
 • Les tafones com a element didàctic per alumnes de tecnologia industrial I
 • Llegir el que no està escrit: a la conquesta de la inferència a Secundària. Proposta didàctica a partir de 'Vint-i-dos contes' de Mercè Rodoreda
 • Luchar contra el racismo y la xenofobia, y promover el cambio social a través de la educación intercultural en clase de inglés
 • L’absència de dones artistes al currículum de batxillerat: proposta didàctica per una Història de l'Art igualitària.
 • L’aeroport de Son Sant Joan. Guia didàctica per al professorat de Ciències Socials.
 • L’alfabetització científica en la era de les notícies falses: Proposta didàctica per la promoció del anàlisi crític de la informació científica a les xarxes.
 • L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news.
 • L’aprenentatge basat en projectes, una eina per l’ensenyament de Biologia i Geologia
 • L’art i la publicitat a l’educació secundària
 • L’ús d’eines de subtitulació per a l’adquisició de llengües estrangeres. Una proposta metodològica
 • Mascares del món i de Mallorca
 • Mejora de la Convivencia, prevención de la violencia escolar y bullying mediante el programa de “Tutoría entre iguales” (TEI).
 • Mejora de la expresión oral a través de un canal televisivo
 • Menorca, reserva de la biosfera: anàlisi dels recursos educatius i propostes de millora
 • Metodología en STEM para la integración curricular en los centros de secundaria
 • Metodología STEM con CE3X
 • Metodologies per ensenyar ciències. Principis, tipus i aplicació.
 • Motius per a l'augment de la pràctica d'exercici físic: Un estudi descriptiu en els centres públics de secundària del barri de Son Cotoner a la ciutat de Palma.
 • Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of E.S.O Students in a High-School in Majorca
 • Museu del Vidre Gordiola: proposta de renovació i activació didàctica.
 • Necessitats de l'alumnat amb malalties rares
 • Nous factors d'èxit escolar
 • Percepció per part dels aprenents de Quizlet com a eina per aprendre vocabulari
 • Posibilidades de la Webquest en la Formación Profesional: Implementación de una Webquest para el módulo de Bases de Datos sobre el tema cursores.
 • Potenciar el sentit del ritme
 • Pràctiques de laboratori obertes: un aprenentatge gradual
 • Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears
 • Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació.
 • Programa Intergeneracional a Secundària: traslladant Sachi des de les escoles de primària als centres de secundària.
 • Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà
 • Projecte d’investigació sobre els hàbits alimentaris i la pràctica d’activitat física en alumnes de 1r d’ESO.
 • Projecte multidisciplinar de nutrició per a millorar la motivació i la cooperació entre l'alumnat.
 • Projectes de robòtica educativa, un motor per a la innovació
 • Projecte SMART CITY: Implementació dins un entorn STEAM a l’ESO
 • Promoting and Working on Cognitive Skills through Videos and Drawings in the EFL classroom
 • Promoting Gender Equality through the Visibility of Women: The “Empowering Women” Project
 • Proposta d'immersió en l'aprenentatge cooperatiu mitjançant una comunitat d'aprenentatge per a una educació inclusiva
 • Proposta didàctica de la filosofia d'escola d'Andreu Nin
 • Proposta didàctica de tractament cultural a Educació Secundària
 • Proposta didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de la Unió Europea
 • Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca
 • Proposta d’itinerari didàctic sobre l’art urbà de Palma
 • Propostes de Filosofia 3/18 a partir de textos literaris
 • Propuesta de actividad educativa mediante los videojuegos
 • Propuesta didáctica de comunicación oral formal en un aula de 1º de E.S.O.
 • Propuesta para el empoderamiento de jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa
 • Provenció i resolució de conflictes a través de l'art: mediació artística.
 • Proyecto didáctico: análisis del modelo 3/18 en segundo de bachillerato y su viabilidad.
 • Publicitat i llengua: la promoció del català i els recursos del cartell propagandístic
 • Raise your words, not your voice”. Techniques for developing the ability of speaking in English classes in Secondary Obligatory Education
 • Reading Comprehension in the 21st Century: a didactic proposal using Edpuzzle
 • Recerca del motiu i aportació de solucions al fet que, a les Illes Balears es registre el nivel més alt, per CCAA, en abandonament escolar prematur de tota Espanya.
 • Recursos i Proposta d'Itineraris per a l'ensenyament de la Història de Roma a Mallorca en l'Educació Secundària
 • Reflexió sobre el missatge de la música reggaeton contextualitzat en els adolescents d'un institut d'ensenyament secundari d'Eivissa
 • Ruta per l’Eivissa antiga a partir dels focus eclesiàstics, basada en el model d’aprenentatge experiencial.
 • Salidas de campo por la finca pública Galatzó en el marco curricular de la asignatura de Biología y Geología de Educación Secundaria.
 • Som Sant Jordi
 • Sortida didàctica a tres jaciments dels municipis de Sencelles i Costitx (cova del Camp del Bisbe, talaiot de Son Fred i santuari de Son Corró): proposta didàctica per a 1er d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • Streaming Audiovisual Material with Communicative Purposes: A Didactic Proposal
 • Taller de Narració Oral - Una proposta pràctica per a 4t de secundària.
 • Teaching Culture through Films in the English Classroom
 • Teaching English Pronunciation at Secondary School
 • Teaching mindfulness in the EFL classroom. The benefits of meditation and mindful breathing for adolescents.
 • The Effectiveness of Using Task-Based Learning Activities to Promote Cooperative Learning and Increase Motivation of Students Learning EFL in Second Cycle of Obligatory Secondary Education
 • The Impact of L2 Pronunciation Teaching: Improving Students’ Pronunciation and their Performance in Phonetic Tasks in Spain’s University Entrance Examinations
 • The Importance of Introducing Culture to the Teaching of its Language: A Teaching Porposal in ELT
 • The Role of Folklore in EFL Teaching in Secondary Education
 • The subtle prejudice in the classroom: incorporating intercultural education through EFL
 • Tractament de la sostenibilitat a l’Educació Secundària des de l’assignatura de Matemàtiques
 • Tractament dels materials pictòrics al batxillerat artística: Reciclatge i seguretat
 • Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química
 • Una benvinguda als nouvinguts: Proposta pràctica per fer d'un centre un espai obert a l'acollida inclusiva.
 • Una proposta de formació en mediació escolar a l'IES Guillem Cifre de Colonya
 • Una proposta didàctica sobre l'ús de telèfons intel·ligents a l'àrea de llengua catalana del segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Una proposta per a l’ensenyança de la Geometria a partir d’experiències vivencials
 • Unint generacions. Una proposta didàctica per dissenyar i implantar programes intergeneracionals.
 • Unitat Didàctica. Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919-1939). Una proposta original i dinàmica.
 • Using Duolingo as a means of enhancing (Post) Obligatory Secondary Education Students’ interest in the English subject.
 • WE ROCK! GeoViatge per tot el món i per l'illa de Menorca
 • YouTube, booktubers i literatura: La tríada de l’era 2.0 a les aules
 • “La literatura a partir de los sentidos. La Generación del 27 a través del arte: Federico García Lorca.”
 • "A New Educational Proposal: Project-Based Instruction from a Transcultural Viewpoint"
 • "Animalats"
 • "An Overview of Song-based lessons in the EFL classrooms: from Nursery Rhymes to Hip-hop Music"
 • "Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en formación profesional"
 • "Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): una metodología interdisciplinar para “aprender haciendo”. Un estudio de caso del IES Antoni Maura."
 • "Assessing 3rd of ESO Grammar through Alternatives in Assessment"
 • "Atenció de l'alumnat amb altes capacitats des del perfil del docent"
 • "Aula invertida, metodología del siglo XXI"
 • "Bajo la mirada de las emociones: proyecto interdisciplinar para Educación Secundaria Obligatoria"
 • "De dins a fora"
 • "De l'Ombra al Dibuix"
 • "Disseny, programació i construcció de qüestionaris amb retroacció específica automatitzada"
 • "Educando las emociones a través de un enfoque transversal"
 • "El cambio climático en la educación secundaria obligatoria: Propuesta de actividades de mejora dirigidas al alumnado"
 • "El camino al abandono escolar: reajuste de responsabilidades."
 • "El Portal de FOL: una nova experiència educativa"
 • "Els Col·legis religiosos de Ciutadella de Menorca. La postguerra i els primers anys del franquisme. 1939-1967"
 • "Els Phrasal Verbs: una Manera Efectiva d'Ensenyar-los en l'Assignatura d'Anglès"
 • "El treball cooperatiu com estratègia per a la millora del benestar emocional. Una visió des de la neurociència."
 • "El treball de camp a l'aula: Aplicació de la eficiència energètica a 1er de Batxillerat"
 • "Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de la illa d'Eivissa (12-17 anys)."
 • "Evolució i Adequació de la Formació Professional a l’illa de Menorca."
 • "Evolució metodològica i didàctica de l'ensenyament de les matemàtiques"
 • "Innovació en l’ús de les TIC a l’aula: proposta de millora a l’IES Mossèn Alcover"
 • "Instagram a l'Educació Secundària: una experiència pràctica de relat digital a Educació Plàstica, Visual i Audiovisual."
 • "Intervenció del Trastorn de l’Espectre Autista. Una visió innovadora des de l’educació emocional."
 • "Itineraris interdisciplinaris com a recurs per treballar les ciències socials. Tres propostes didàctiques per conèixer el centre històric de Palma."
 • "Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada"
 • "Kahoot! como herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjeras: actividad práctica con alumnos de Educación Secundaria"
 • "L'aprenentatge basat en problemes a l'àrea de Geografia i Història"
 • "L'atenció a la diversitat als Instituts d'Educació Secundària Obligatòria"
 • "L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa"
 • "La adquisición del inglés en secundaria: el aprendizaje a través de las competencias básicas y la nutrición"
 • "La didáctica de entremezclar cuentos"
 • "La doble excepcionalidad. Un mundo por descubrir."
 • "La Enfermera Escolar en Baleares"
 • "La formació en ètica per a futurs professionals d'F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d'una proposta didàctica"
 • "La grandiositat de les coses petites"
 • "La tasca de l'orientador en els programes escolars de prevenció del consum de drogues en adolescents"
 • "La tutoria: un primer esglaó cap a una filosofia restaurativa als centres d'educació secundària."
 • "La WebQuest como estrategia constructivista aplicada a la enseñanza en inglés de módulos de CFGS"
 • "Les matemàtiques de la literatura: una proposta didàctica per a 3r. i 4t. d'ESO"
 • "Llengua, educació i immigració a les Illes Balears: el teatre intercultural com alternativa a l'acolliment lingüístic i cultural"
 • "L’ús de les eines TIC, especialment el blog, en l’ensenyament de la llengua catalana a segon cicle d’ESO mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu"
 • "Mira què faig": un projecte de prevenció de l’assetjament a través de l'aprenentatge servei.
 • "Motivating students through feedback to errors"
 • "Motivation in an EFL Clasroom through Gardner's Multiple Intelligences"
 • "Parental implication in children's education: benefits and influential factors"
 • "Programa d'intervenció per la millora de la responsabilitat personal i social dels adolescents socialment desafavorits a través de l'Educació Física."
 • "Projectes al Quartó: primeres experiències"
 • "Promoting LGBT Equality in the EFL classroom"
 • "Promoting Speaking Skills through Games in an EFL Classroom in the Balearic Islands"
 • "Proposta d'innovació metodològica al mòdul de FOL, per augmentar la motivació i l'aprenentatge dels alumnes"
 • "Propostes per ensenyar filosofia a partir de la noció de 'vies de coneixement'"
 • "Què pensen les empreses menorquines dels seus alumnes en pràctiques procedents de les diferents especialitats de Formació Professional? Quines són les seves principals virtuts i debilitats?"
 • "Química verda a les pràctiques de laboratori"
 • "Relació entre el rendiment acadèmic i la condició física en alumnes mallorquins de 2n d'ESO."
 • "Standard English Varieties in a Secondary EFL Classroom"
 • "Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO."
 • "Talleres pedagógicos en educación secundaria sobre la alimentación en la salud, la sociedad y el medioambiente."
 • "Teaching 3rd of ESO grammar with games"
 • "Teaching and Learning Vocabulary through Games and Translation in the EFL Classroom: A Case Study"
 • "Una nova proposta de programa educatiu per al Museu d’Història de Manacor·Torre dels Enagistes"
 • "Use of ICT tools in the EFL classroom and their impact on students' motivation"
 • "What is trending? Promoting student motivation and engagement with viral content in the EFL classroom."
 • "“Eco-Experts”: Fostering Communicative Competence through a Cooperative Project in the EFL Classroom"
 • Acompanyament a tutors i tutores mitjançant les ROT: una oportunitat d’intervenció indirecta amb adolescents, per a la transformació de la comunitat educativa.
 • Adquisició del llenguatge en alumnes nouvinguts
 • Anàlisi de la Formació Professional Bàsica
 • Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre.
 • Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'educació física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca
 • Análisis DAFO sobre la situación actual de la detección y notificación del maltrato infantil en Baleares.
 • Aprendizaje basado en proyectos en Economía, “Made in Mallorca”
 • Aprendre a aprendre
 • Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa
 • Aprenentatge basat en el joc per a l'estudi del cos humà a l'FP
 • Aprenentatge basat en projectes al cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions web
 • Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • Aprenentatge cooperatiu a la Física i Química mitjançant la meteorologia
 • Aprenentatge significatiu de la formulació i nomenclatura química a l’Educació Secundaria Obligatòria
 • Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO
 • AulaPax: un programa de inspiración benedictina para mejorar la convivencia en las aulas
 • Avaluació formadora i formativa: el canvi del rol del professor per afavorir l’aprenentatge significatiu dels alumnes.
 • Back to its Roots: Cross-Curricular Project-Based Learning in Vocational Education and Training for Improving the Acquisition of English
 • Banc d’activitats destinades a millorar els hàbits alimentaris dels alumnes des del centre escolar
 • Brecha de género en la educación tecnológica. Causas, consecuencias y propuestas de minoración
 • Cinc continents dins el meu institut: Un projecte intercultural en un centre d'educació secundària
 • Com podem dissenyar, desenvolupar i avaluar les sessions de tutoria pels alumnes secundària per aconseguir el màxim de beneficis emocionals i acadèmics.
 • Comprovació dels hàbits de vida saludables de l'alumnat de secundària. Aplicació a primer i quart d'ESO.
 • Conceptualització i anàlisi del programa ALTER: una mesura del departament d'orientació
 • Creació d'un qüestionari d'avaluació del professor d'Educació Física per part de l'alumnat
 • Cuaderno didáctico sobre la evolución urbana de Palma. Una propuesta para segundo de Bachillerato
 • De la traducción a la innovación: Ampliando fronteras en la clase de inglés
 • De Mary Shelley a Bram Stoker: personatges marginals i de terror a l’aula de literatura universal des d’una perspectiva interdisciplinària
 • Derribando muros y tendiendo puentes: Análisis sobre las barreras y los facilitadores de la integración tecnológica en Innovación Educativa y elaboración de una hoja de ruta hacia las buenas prácticas
 • Desenvolupament de la competència digital a l’àrea de matemàtiques: estudi i proposta didàctica
 • Developing EFL Students’ Writing Skills through the Writing Process Approach and Collaborative Learning
 • Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundaria de Menorca
 • Didàctica de la creativitat als ensenyaments de cuina
 • Disseny i implementació d'unitat didàctica per a Cultura Audiovisual II: Comunicar a l'era de la postveritat
 • Drons a l'àrea de Tecnologia
 • Educació artística, TIC-TAC?
 • Educació inclusiva: aprenentatge basat en projectes com a possible mesura d’atenció a la diversitat. Proposta didàctica per treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials a l’IES Binissalem
 • Educar en igualtat: el valor de la coeducació
 • Educar para un Desarrollo Sostenible. Propuesta Didáctica en las Ciencias Sociales para el tercer curso de la ESO
 • Efectes relacionals entre el rendiment acadèmic i les competicions d’esportistes d’elit de les Balears.
 • Efectos del entrenamiento de alta intensidad en la mejora de la condición física en jóvenes estudiantes deportistas
 • Efectos del entrenamiento en suspensión en las clases de Educación Física: un estudio piloto
 • El buque escuela: la quimera de la educación nauticopesquera española
 • El camí cap a la coeducació: eines i recursos per fomentar-la des del Departament d'Orientació.
 • El cant redoblat pitiús als centres d'educació secundària
 • El club de lectura com a mètode per treballar l’hàbit lector i l’avaluació de les lectures literàries a l’aula
 • El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat
 • El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat
 • El feminismo y la visibilidad de la mujer. Una propuesta didáctica para ESO.
 • El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica
 • El medio audiovisual como recurso renovado para el tratamiento de lenguas extranjeras
 • El mètode cientific a la cuina. Utilitat en l'aprenentatge de la Química.
 • El Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera com a recurs per a l'Educació Secundària i el Batxillerat. Itineraris didàctics per a Ciències Socials.
 • El patrimoni local com a recurs didàctic: un recorregut per la història de Santa Margalida
 • El pensament crític a l'educació secundària obligatòria
 • El Pla de Sant Jordi como recurso didáctico: itinerarios educativos aplicados a primer ciclo de secundaria y a segundo de Bachillerato.
 • El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca
 • Els alumnes amb talent musical a l'aula de música de secundària
 • Els dispositius mòbils i el foment de la lectura i l'escriptura creativa
 • Els efectes del Crossfit combinat amb el joc aeròbic en el segon cicle d'ESO i primer de Batxillerat.
 • El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària
 • Emocionario. Un recurso didáctico para enseñar literatura universal, arte y cine a través de las emociones.
 • Ensenyament de l'anglès a alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA-H) a l'aula inclusiva
 • Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu
 • Escape Class: unir Matemàtiques i Física i Química a 4t d'ESO en una experiència gamificada.
 • És el joc de rols vàlid pera l’ensenyament de Física i Química a Secundaria?
 • Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport. Proposta pilot: Anàlisi de la participació i actuacions
 • Estratègies per a una educació literària humanitzadora
 • Estudi conjuntural de metodologies de trigonometria a 4t d'ESO i proposta d'adaptació als nous temps
 • Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques
 • Estudi de l’ús de les TIC en l’especialitat docent de biologia i geologia a Menorca i propostes de millora
 • Estudi sobre consum i percepció de substàncies addictives en adolescents. Desenvolupament d’una proposta educativa per conscienciar-los sobre els efectes de l’alcohol i el cànnabis
 • Estudi sobre l’estat actual de l’àrea de microbiologia en el programa de l’educació secundària i realització d’una proposta alternativa mitjançant les TICs.
 • Filosofía: herramienta para generar experiencias
 • Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció
 • Geometria en l’espai. Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes
 • Importància de la filosofia durant l'etapa educativa dels joves i el projecte Filosofia 3/18
 • Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia
 • Interacció entre continguts en l'àrea de tecnologia; ensenyament a partir de projectes o aplicacions
 • Introducció a l’educació mediàtica. Proposta de curs de formació permanent del professorat.
 • L'aprenentatge significatiu en un entorn de future classroom lab a l'àmbit de disseny i construcció d'edificis.
 • L'avaluació diagnòstica a l'ESO
 • L'ensenyament competencial a l'assignatura de Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.
 • L'ensenyament de la biodiversitat a 4t d'ESO
 • L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu.
 • L'ensenyament de la sexualitat a secundària
 • L'ensenyament de la sintaxi atenent les intel·ligències múltiples
 • L'ensenyament del cos humà a 3r d'ESO mitjançant treball cooperatiu
 • L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO
 • L'ús dels SIG com a recurs didàctic a l'ensenyament secundari: proposta d'activitats didàctiques a Ciències Socials
 • La carpeta d’aprenentatge com a metodologia per treballar els continguts relacionats al bloc 3 del currículum “Coneixement de la llengua”
 • La construcció del lector literari en la teoria de la literatura: propostes didàctiques a partir dels gèneres literaris.
 • La diabetis a través de les TIC
 • La educación nutricional y su relación con los Trastornos de Conducta Alimentaría entre los adolescentes
 • La figura del Educador Social als Departaments d’Orientació dels Instituts d’Ensenyança Secundària
 • La figura de l’orientador en un programa de competència familiar basat en l’evidència
 • La implicació de les famílies en l'educació dels seus fills (el cas de l'IES Felanitx)
 • La importancia de la intensidad en las clases de Educación Física
 • La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula
 • La importància de treballar les habilitats lingüístiques a Geografia i Història: una proposta d'aplicació a l'aula de secundària
 • La integració lingüística i cultural dels nouvinguts a Menorca
 • La Intel·ligència Emocional en l'Emprenedor: aplicació pràctica a Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial de 3r d'Educació Secundària Obligatòria
 • La lectura como entretenimiento: hacia la consolidación del hábito lector.
 • La literatura fora de l'aula: una proposta didàctica sobre poesia visual
 • La percepción y valoración de los docentes respecto a su departamento de orientación en un centro de secundaria.
 • La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO
 • La poesia popular de tradició oral. Un recurs per al professorat a l'àrea d'història a ESO i Batxiller
 • La presa de decisió i la influència de les famílies en aquesta, dels alumnes de 4t d'ESO
 • La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht
 • La resolución de problemas aplicada para y por la enseñanza de las ciencias para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico
 • La salut natural a les aules: les plantes medicinals.
 • La Serra de Na Burguesa:un recurs didàctic per a secundària i batxillerat
 • La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria
 • La sintaxis a través del juego
 • Las necesidades del alumnado con síndrome de Asperger (TEA)
 • La traducción audiovisual en el aula de lengua extranjera: propuesta de actividades
 • La variació del rendiment acadèmic dels alumnes a causa de la intel·ligència, la motivació i la problemàtica social
 • Les altes capacitats intel·lectuals als ensenyaments de formació professional
 • Les gloses: Proposta didàctica per a l'ensenyament de lèxic
 • Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria
 • L’acció orientadora en l’elecció d’itinerari formatiu d’alumnat que es troba al programa de necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual.
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes aplicat a l’ensenyament de la genètica de 4t d’ESO
 • L’aprenentatge basat en problemes aplicat a l’ensenyança de la Biologia i Geologia
 • L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària. Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa.
 • L’art com a punt de partida de la transversalitat a ciències socials. Propostes d’aplicació
 • L’astronomia i els satèl·lits espacials a l’ensenyament de les matemàtiques
 • L’avaluació en l’àrea de les matemàtiques
 • L’Escola Laica d’Alaior i l’Escola Nova 21. Com poden ajudar aquestes pedagogies a assolir els objectius de la UNESCO per a l’educació del segle XXI?
 • L’evolució biològica a l’ESO: una proposta didàctica
 • L’evolució de l’aprenentatge literari. Viatge al país de les cantàrides: La petjada inexorable de Llorenç Moyà
 • Model d’unitat didàctica per a l’estudi de la genètica mendeliana a 4t ESO
 • Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca. Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO.
 • Pla d’Acció Tutorial. Proposta d’intervenció per alumnes amb perfil d’assetjador
 • Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció
 • Prevención, detección y actuación ante el ciberbullying. Propuesta educativa dirigida a alumnos de E.S.O
 • Programa d'activitat física durant el temps del pati a un centre de secundaria
 • Projecte d'arpenentatge-servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje-servicio: El cambio climático/ A service-learning project: Fighting against climate change
 • Projecte de convivència amb impuls de la mediació a IES Manacor
 • Projecte Dialux com a via per entendre el mon que ens envolta.
 • Proposta d'autoregulació de l'aprenentatge aplicada a distintes metodologies: aprenentatge basat en problemes i treball pràctic de laboratori
 • Proposta de foment de la lectura i de l'escriptura a partir de les TIC
 • Proposta de treball de la problemàtica ambiental dels residus municipals a secundària: més enllà del reciclatge
 • Proposta didàctica de les Tutories Entre Iguals des de la Pedagogia Inclusiva a partir de l'experiència de l'IES Santa Maria
 • Proposta d’aplicació de l’Aprenentatge Basat en Projectes a l’activitat turística a l’illa de Mallorca. Dos exemples per a tercer d’Educació Secundària Obligatòria i segon de Batxillerat
 • Proposta metodològica d'aprenentatge basada en l'elaboració de continguts interdisciplinaris entre la filosofia i l'art.
 • Proposta per treballar conjuntament els continguts de Tecnologia, Matemàtiques i Física i Química, incorporant la metodologia d’aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes
 • Propuesta de acción tutorial en Formación Profesional a partir de la educación emocional
 • Propuesta de adaptación metodológica para alumnos de 1º de E.S.O. con TDAH en Biología y Geología: "Las funciones vitales en los animales"
 • Propuesta didáctica. Crear una cultura de Paz a través del análisis del conflicto árabe
 • Prospecció als esports electrònics com a eina educativa.
 • Proyecto Didáctico para Lengua Castellana y Literatura
 • Quin paper ha de tenir la família dins el centre? Visions de diferents centres d’educació secundària del Llevant de Mallorca i accions dutes a terme.
 • Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica.
 • Reading Films and Watching Literature: the Literary Text as a Language Teaching Tool
 • Reflexiones sobre cómo atender la disléxia en nuestro sistema educativo
 • Respondiendo a la diversidad cultural en las Islas Baleares. Consideraciones sobre la interculturalidad y la enseñanza de la lengua
 • Revisió dels conceptes actuals de TIC i de les condicions en les que s’han d’emprar per afavorir la motivació de l’alumnat
 • Storytelling in the Language Classroom: A Proposal for the Enhancement of Majorcan Secondary School Students’ Speaking Fluency in English
 • The influence of introversion in the English language classroom: Improving students’ participation and speaking activities
 • Transformació de l'aula en empresa: l'aplicació de la teoria de Gardner en la formació professional.
 • Treballar per projectes a l'ensenyament secundari obligatori
 • Tres itineraris didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO a Santanyí
 • Un nou enfocament comunicatiu: la competència mediàtica i la competència hipertextual
 • Unschooling, la desescolarización como método educativo. Estrategias, metodologías y técnicas alternativas al sistema educativo tradicional.
 • Ús de les noves tecnologies per gestionar projectes tecnològics
 • Uso de la dramatización y de una metodología lúdica para el aprendizaje del inglés
 • Visió artística i realitat augmenta. La fotografia contemporània com a eina didàctica en l’educació secundària
 • Web 2.0, lector 2.0 y su aplicación en educación
 • World Englishes y cine en el aula
 • “El amor que no se atreve a decir su nombre”. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Literatura Española en un contexto ajeno a la homofobia.
 • “El concepte Youtuber com a element engrescador per a la pràctica oral en el llengua anglesa a les aules de secundària: una proposta de projecte als alumnes d’ESO 4”
 • “United in Diversity” and Beyond: Developing Intercultural Competence through Postcolonial Short Fiction in the EFL Class"
 • ¿Quin valor té una reflexió? Com fomentar el pensament crític a través de la literatura postmoderna dins Educació Segundària Obligatòria
 • "Jo sóc aquest que em dic..." Proposta didàctica per al treball de la poesia a quart d’ESO
 • «No sempre el sexe dèbil és el dèbil». Proposta didàctica per educar en igualtat.
 • +Actius: Programa de Conscienciació i Augment d'Activitat Física per a Alumnes de 4rt d'ESO
 • Activa't!
 • Activitats de motivació atenent a la diversitat en l’àmbit de la matèria de la Tecnologia
 • Adquisició de Competències Interculturals a les Classes de Llengua: Un Estudi a les Illes Balears
 • Alumnes nadius: incentivar-los mitjançant metodologies per a alumnes amb altes capacitats.
 • Anàlisi de la transversalitat en els centres de palma i proposta de projecte en drets humans (anglès, història i informàtica)
 • Anàlisi de les vinculacions entre els Centres Educatius i els Clubs Nàutics de Mallorca: proposta alternativa
 • Anàlisi del model organitzatiu des d'una perspectiva inclusiva del IES Ramon Llull
 • Anàlisi de necessitats espaials i recursos materials en les aules de tecnologia de les Illes Balears
 • Anàlisis del tractament de l'abandonament escolar a un centre de secundària
 • Aplicacions mòbils científiques educatives: "Brúixola", cercador web per a docents
 • Aportació de les dones a les matemàtiques: perspectiva històrica i propostes didàctiques
 • Aprendre a aprendre anglès a través de tècniques mnemòniques a l’Ies Bendinat de Calvià, Mallorca
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) - Del sistema centrat en el docent cap a una classe centrada en l'alumne. Fomentant les competències bàsiques en la classe d'anglès a través dels grups d'aprenentatge cooperatiu.
 • Aprenentatge basat en projectes como a eina de millora educativa. Esperiència de l'IES sa Blanca Dona i proposta de projecte de l'aula
 • Aprenentatge basat en Projectes complementat amb eines TIC. Una aplicació a l'àrea de Tecnologia.
 • Aprenentatge de llengües en persones adultes
 • Aprenentatge Servei: Els preparem per la vida
 • Aprofitament de l’entorn proper: tres itineraris didàctics a través del patrimoni medieval del nucli urbà de Petra
 • Aprofitament didàctic de les exposicions de matemàtiques – el cas de Ramon Llull i la quadratura del cercle
 • Aprofitem les hores de tutories!
 • Aproximació teòrica a l'enfocament per tasques. Aplicació a 1r d'ESO.
 • ApS a Balears, camí cap a una major implantació
 • Arxius, una fita real en els estudis d'història
 • Atenció a les necessitats educatives especials a l'assignatura de Llengua Anglesa: la dislèxia.
 • Autoconeixement i Emprenedoria: L’Educació emprenedora com a eina d’orientació acadèmica i professional.
 • BATXILLERAT NÀUTIC. El disseny i la construcció naval com a projecte integrat de les assignatures de Tecnologia Industrial I i II
 • Benvinguts: una proposta d'integració curricular
 • Calvià: recursos educatius
 • Campanet i la vall de sant Miquel: una aproximació didàctica
 • Cap a una revisió integral de l'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita
 • Cercles restauratius. Un recurs per a millorar la convivència a secundària.
 • Certificat Energètic més enllà de l’estalvi
 • Ciència de pel·lícula. Aplicabilitat de llargmetratges de ciència ficció en l'ensenyament de ciències en Educació Secundària.
 • Clase de Inglés como Lengua Extranjera con contenido a través de AICLE Suave: Experiencia.
 • Compara, aprèn i millora.
 • Competència fonològica en rus a les EOI: singularitats, reptes i possibilitats metodològiques
 • Comunitat d'Investigació i aula inversa a l'assignatura Història de la Filosofia i una proposta de relat.
 • Coneixements i creences de l'alumnat d'Educació Secundària en relació al tabac, l'alcohol i el cànnabis.
 • Creació d'empreses amb responsabilitat social corporativa: proposta de treball per projectes a l'IES Damià Huguet
 • currÍculum integrat de llengües
 • De l'ensenyament memorístic a l'ensenyament cooperatiu. Proposta d'innovació en la metodològica didàctica a 3r d'ESO
 • De Prometeu a la bibliocastia
 • Des de l'escola canviem la societat:projecte interdisciplinari per substituir el wifi al nostre centre
 • Diagnosi de les comissions ambientals dels centres de secundària de menorca
 • Didàctica de l'ortografia
 • Didàctica i Arqueologia Industrial. El cas de Palma i el Pont d'Inca
 • Divulgació filosòfica als mitjans audiovisuals. recursos aplicables a l'aula.
 • Docència per a alumnes amb discapacitat auditiva
 • Dues propostes didàctiques per a treballar l’art contemporani a quart d’ESO i segon de Batxillerat al Museu Fundación Juan March de Palma.
 • Educació emocional per l'èxit profesional a l'asignatura de FOL.
 • EDUCACIÓ FÍSICA EMOCIONAL: Una proposta per 2n curs de l'Educació Secundària Obligatòria
 • Educació Física i Emocional: Proposta de desenvolupament de la intel·ligència emocional en alumnes de 1r d’ESO a l’assignatura d’Educació Física
 • Educació Inclusiva: Experiència Pràctica amb Alumnes Dislèxics en Aules de Secundària.
 • EDUCAR DES DE LA CONSCIÈNCIA. Autoconeixement i espiritualitat als centres educatius.
 • Educar en igualtat de gènere. Programa de formació del professorat
 • El caràcter interdisciplinari i transversal de la meteorologia en educació secundària
 • El Context Educatiu com a Factor Protector davant Situacions de Risc Social o Maltractament Juvenil
 • El dispositiu mòbil com a recurs educatiu a l’aula: anàlisi i orientacions d’ús pel professor
 • El joc de fer versos: una aproximació temàtica interdisciplinar
 • El llibre de text. El professorat i l'alumnat.
 • El Metadiscurs com a recurs didàctic a les assignatures de Filosofia de l’Educació Secundària Obligatòria
 • El meu primer amor: una proposta didàctica per a tractar la competència lingüística i l'educació emocional a través del drama
 • El Modernisme a Sóller. Una Proposta didàctica per 4rt ESO
 • El paper del docent: de la consciència lingüística al tractament de la diversitat a l'aula.
 • El paper de l’educació en la disminució de l’analfabetisme científic de la societat
 • El patrimoni local com a recurs didàctic. Tres itineraris didàctics pel poble de Santa Margalida.
 • El projecte de curs del centre: una oportunitat per a la implementació pràctica de la metodologia de treball per projectes.
 • El repte com element motivador al disseny d’activitats: Aplicació al mòdul de Recepció i reserves del cicle formatiu de grau superior en Gestió d’allotjaments turístics.
 • Els escacs a l'ESO? Propostes d'introducció de l'escacs a l'educació secundária obligatòria com a reforç educatiu.
 • Els Instituts Escola com a centres innovadors i la seva possible implantació a les Illes Balears
 • Els intercanvis lingüístics dins l'aula d'anglès a través de les TIC per la millora de la motivació, la participació i les emocions negatives dels alumnes de secundària.
 • Els itineraris didàctics com a recurs per treballar les ciències socials: 4 propostes innovadores per conèixer la història d’Alcúdia.
 • Els laboratoris virtuals com a eines per l’aprenentatge de la Química
 • El sociodrama com a estratègia didàctica per ensenyar cures pal·liatives en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
 • Els pares van a l'institut
 • Els projectes de treball com a eina per treballar la competència científica
 • Els suports educatius afavoreixen els processos d'inclusió? Coneixement i valoració dels suports des de l'òptica de l'alumnat.
 • Els treballs pràctics a l’àrea de biologia i geologia a l’educació secundària (4t ESO)
 • El teatre del segle d'or per projectes: un nou enfocament per ensenyar literatura
 • El trabajo cooperativo como excelencia, profesionalización y motivación en CFGS Dirección de Alojamientos Turísticos (Módulo Profesional: Marketing Turístico
 • El treball col·laboratiu docent com a factor de qualitat en l'educació: recomanacions per a la millora
 • El treball per projectes: una eina impulsadora del canvi educatiu
 • El valor educatiu de les competicions de física i química. Disseny de Miniolimpíades en educació secundària
 • Ensenyament de la Filosofia a través de la ciència-ficcoó en el mitjà televisiu
 • Ensenyant geometria amb bicicletes
 • Ensenyar filosofia des de la perspectiva del materialisme filosòfic
 • Ensenyar literatura medieval a secundària. l’aprenentatge significatiu i les inteligències múltiples.
 • Escola de pares: un projecte per Ciutadella
 • Escolto, per tant parlo. La música i les cançons com a eines per millorar l'adquisició de l'anglès com a segona llengua
 • Estudi comparatiu de diferents metodologies en l'ensenyament de matemàtiques
 • Estudi comparatiu entre la utilització dels estils del comandament directe, descobriment guiat i resolució de problemes en les classes d’Educació Física
 • Estudi de cas al CFIP Son Llebre. Itineraris d'èxit a la formació professional
 • Estudi i millora de la impartició de la hidràulica i la pneumàtica
 • Estudi i millora del feedback a l'aula de Filosofia
 • Estudi qualitatiu del desenvolupament de la competència científica mitjançant diferents activitats de l'aula a l'educació secundaria
 • Estudi sobre la Motivació a l'Aula: L'Ús de la Música a la Classe d'Anglès
 • És útil el llibre de text en l'assignatura de Física i Química?
 • Flipped Classroom i les TIC: una proposta pedagogica per a una classe d'historia a quart d'ESO i primer de batxillerat
 • Gestió d'aula
 • Gust de la lectura: estat de la qüestió i propostes de dinamització
 • Immerssió de les impressores 3D en l'educació
 • Implantació d’un bloc d’orientació laboral específic al pla d’acció tutorial de formació professional bàsica: aplicació a l’especialitat de cuina i restauració
 • Implicació dels agents que intervenen en la Formació en Centres de Treball (FCT)
 • Inclusió d'alumnes NEE a l'aula ordinària d'educació secundària. Estudi de cas: I.E.S. Santanyí
 • Inclusió i acolliment. Proposta de benvinguda per alumnes i famílies.
 • Inclusión de los dispositivos móviles en Educación Física.
 • Incrementant la voluntat de comunicar-se a través de l'ensenyament col·laboratiu: un enfocament basat a través de continguts en contextes on l'Anglès és una llengua estrangera
 • Influència de la pràctica d'activitat física en el rendiment acadèmics dels estudiants de l'IES Cap de Llevant
 • Ingredients bàsics a una unitat didàctica per a un aprenentatge significatiu i competencial
 • Integració dels diferents estils d’aprenentatge en una metodologia d’ABP. Una proposta per a l’àrea de tecnologia.
 • Interdisciplinarietat com a disciplina?
 • Introducció a la Sobirania Alimentària a la Reflexió Ètica de 4t de l'ESO
 • Introducció del ioga a l'educació secundària
 • iTeac iLearn
 • Itineraris didàctics per treballar la Menorca Britànica
 • Itineraris didàctis per treballar la ciutat d´Eivissa.
 • Joining Learning: la clau de la nova Formació Professional
 • Jornades esportives escolars per la millora de les realcions dins el centre: aplicació a primer d'ESO
 • Kiva en contra de l'assetjament escolar
 • L'adquisició d'hàbits alimentaris saludables dins l'àmbit educatiu.
 • L'alumne com a agent actiu en l'orientació: tutoria entre iguals. Proposta d'implantació a l'IES Joan Alcover.
 • L'amor com a itinerari: proposta per apropar la poesia als alumnes
 • L'anàlisi simbòlic com a eina de comprensió sonora
 • L'aprenentatge basat en projectes a l'àrea de matemàtiques: de la teoria a la pràctica.
 • L'aprenentatge per descobriment com alternativa al model tradicional
 • L'aprenentatge per projectes en l'ensenyament de l'espanyol. Una proposta flexible per a la integració de l'alumnat immigrant en educació secundària
 • L'Aprenentatge Visual com a eina de millora i innovació a l'educació.
 • L'art com a recurs didàctic a l'aula de filosofia de 2n de batxillerat.
 • L'art dramàtic en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
 • L'assemblea com a nou sistema d'organització per a l'alumnat de secundària
 • L'aula, un centre de treball.
 • L'AUTORETRAT COM A EINA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT: Una proposta de l'assignatura d'Educació Plàstica i Visual a l'etapa de l'ESO.
 • L' Auxiliar de Conversa: un anàlisi
 • L'educació emocional, un repte del sistema educatiu actual.
 • L'educació emocional a l'aula
 • L'efecte de l'agrupament dels alumnes. L'estudi d'un cas.
 • L'eivissens a les aules. Curs per a docents.
 • L'enfocament per tasques per l'ensenyament de la narrativa hispanoamericana dels anys 60 i 70
 • L'ensenyament de Ciències Socials a través de l'Arqueologia. Visita didàctica al jaciment de Closos de Can Gaià
 • L'ensenyament de la gramàtica. Un recorregut per les lleis educatives i els llibres de text.
 • L'ensenyament de la notícia en el tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria
 • L'escriptura significativa de texts explicatius per a un wiki sobre la Generación del 27.
 • L'escultura urbana contemporània de Palma: una visita per la ciutat com a proposta didàctica
 • L'estudi de la Geografia de la Població a Secundària. Anàlisi dels llibres de text i proposta didàctica.
 • L'expressió oral de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria
 • L'expressió oral en educació secundaria. Proposta pràctica de millora en l'assignatura de llengua castellana i literatura.
 • L'heroi medieval a través de la imatge i la creativitat
 • L'hort escolar als centres de Menorca
 • L'ús de l'anglès oral a les aules
 • L'ús de les Tic en els cicles de FP d'Administració d'empreses en l'Illa d'Eivissa.
 • L'ús de les TIC per a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • L'ús de les webquests a la matèria de llengua castellana i literatura
 • La competència científica dins les aules: problemàtica i proposta de millora interdisciplinar a través d'elements divulgatius
 • La comunicació no verbal dins les aules
 • La creativitat musical com a font generadora de la innovació.
 • La criptologia com a activitat educativa a l’àrea de matemàtiques
 • La didàctica de les minories: el passat jueu de Mallorca i la qüestió xueta
 • La discriminació de gènere en el currículum de secundaria: lluitant per la igualtat de gènere a l’aula d’anglès com a llengua estrangera.
 • La diversitat a l'aula
 • La enseñanza de temas curriculares sobre Naturaleza de la Ciencia mediante textos narrativos contextualizados en la historia de la ciencia.
 • La família i els agents implicats en l'educació dels joves
 • La formació inicial del professorat d'educació secundària: anàlisi i proposta d'aplicació.
 • La gamificació i altres dinàmiques de joc com a inductores de la motivació
 • La gestió intel·ligent de les emocions: un intent d'aplicació a l'aula d'ètica de 4t d'ESO
 • La glosa menorquina, una eina per a treballar les competències bàsiques a l'educació
 • La importància de les pràctiques experimentals i virtuals a Secundària
 • La influència de les noves tecnologies
 • La interacció oral a l'aula d'anglès: millores a través d'estratègies de comunicació
 • La literatura com a font d'aprenentatge per l'ensenyança del anglès com a segona llengua en l'aula: proposta didàctica basada en The Great Gatsby
 • La llengua oral formal. Proposta de treball sobre l'argumentació.
 • La manca d'una educació sexual afectiva i la seva relació amb la violència de gènere entre la població jove
 • La mediació escolar. Anàlisi i funcionament del Servei de Mediació a l’IES Guillem Colom Casasnovas.
 • La mediació escolar com a mesura per a resoldre conflictes
 • La metodologia de simulació com a eina de motivació a l'alumnat d'economia de l'empresa a batxillerat
 • La narració de contes hispanoamericans: una eina didàctica per al desenvolupament de l'expressió oral.
 • La nostra aula, la nostra comunitat: esforçant-nos per aconseguir la optimització del procés d'aprenentatge dels nostres alumnes
 • La novel·la històrica i la seva didàctica: el cas de la trilogia The Century
 • La participació de les famílies a l'AMPA de l'IES Josep Sureda i Blanes
 • La pedagogia sistèmica
 • La perspectiva de gènere a quart d'ESO i primer de Batxillerat
 • La presència intencional en l'assistència sanitària
 • La promoció de la participació familiar en l'educació secundària a través de l'ensenyament de la primera llengua estrangera.
 • La Ràdio com a font i metodologia per a l'estudi de les Ciències Socials. De la Guerra Civil a la Transició democràtica
 • La reproducció de les desigualtats de gènere a través del currículum ocult a Secundària. Una proposta educativa per l'ensenyament de l'anglès
 • La Serra de Tramuntana com a motiu de dues propostes didàctiques.
 • Les festes populars com a recurs didàctic en les ciències socials
 • Les modalitats textuals a través de l'aprenentatge cooperatiu
 • Les pràctiques restauratives. Una nova forma de conviure i treballar a secundària.
 • Les sortides didàctiques com a recurs per a l'ensenyament de Geografia i Història a l'Educació Secundària Obligatòria. Tres propostes de sortides didàctiques per a Son Real (Mallorca).
 • Les tècniques teatrals com a recurs pedagógic en L2.
 • Les TIC aplicades als alumnes NESE/NEE
 • Les xarxes socials en l'àmbit de l'educació. Una concreció en l'àrea de les matemàtiques.
 • LITERATURA DIGITAL EN EL MÓN EDUCATIU: noves formes de llegir. Enfocament de la lectura a través de noves propostes didàctiques i la seva avaluació
 • Llengua i cultura en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
 • Llums Càmera i Acció: el Cinema com a Eina Interdisciplinària a la Classe d'Anglès
 • L’alfabetització científica a l’educació secundària obligatòria
 • L’avaluació de necessitats d’Educació Emocional. Anàlisi d’un cas al Centre Aula Balear.
 • L’ensenyament de llengües estrangeres en la metodologia Waldorf. Aplicació al sistema educatiu espanyol actual.
 • L’entorn de Ses Salines i la seva comarca com a font d’estudi en les Ciències Socials
 • L’orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l’alumnat a l’Educació Secundària Obligatòria
 • Metodologia predominant a les classes de llatí a l'illa de Menorca
 • Metodologia transversal i les Tic a les assignatures artistiques.
 • Metodologies per a l'aprenentatge significatiu a l'assignatura de Música a ESO
 • Nous mètodes per millorar la competència lèxica en Llengua Anglesa
 • Noves metodologies d'ensenyament, la flipped classroom a la física i química.
 • Noves perspectives en l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura: fanfiction, intertextualitat, paraliteratura, ekfràstica.
 • Optimització de les xarxes socials i professionals per augmentar l'ocupabilitat: aplicació al mòdul de Formació i Orientació Laboral del Cicle Formatiu d'Administració i Gestió
 • Orientació laboral i iniciativa emprenedora”: redisseny de l’assignatura per garantir una entrada al món laboral amb itineraris més enllà de la universitat, el turisme i la construcció.
 • Pensament crític: Proposta d'activitats didàctiques per al seu desenvolupament a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria des de l'assignatura de Geografia i Història
 • Pla estratègic per a la millora de la competència en comunicació escrita
 • PMART: Una proposta metodològica a través de l'art per alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • Podem utilitzar els jocs per ensenyar física i química?
 • Prevenció de l'obesitat i el sobrepès durant l'educació secundària.
 • Prevenció de la violència de gènere a través de la coeducació. Una proposta educativa per Batxillerat.
 • Prevenció de la violència en les relacions de festeig des d’una perspectiva de gènere
 • Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria
 • Processos i institucions democràtiques. Proposta educativa a l'educació secundària
 • PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESIONAL I OCUPACIONAL PER A L’ALUMNAT AMB NESE I ESTRATÈGIES PER ATENDRE LA DIVERSITAT EN LA FPB. Una proposta de formació per al professorat de FPB “específica”.
 • Projecte cooperatiu multidisciplinari, amb ús de TIC, per incentivar la participació dels alumnes d'ESO mitjançant el coneixement i millora de les normes del seu propi centre educatiu
 • PROJECTE INTERDISCIPLINARI “WhatsApp, una màquina del temps”
 • Promoció de la salut: Formació en la tècnica de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) a Educació Secundària.
 • Proposta d'aplicació d'eines basades en llocs web per crear de manera col·laborativa continguts de literatura espanyola
 • Proposta d'itinerari didàctic a la ciutat de Palma. Descobrint la ciutat medieval
 • Proposta d'un pla de lectura per a ESO
 • Proposta d'un projecte de centre sostenible
 • Proposta de material didàctic pel museu dels Calderers: la guia didàctica del professor i el quadern de l’alumne ( ESO i batxillerat)
 • Proposta didàctica: l'oralitat i les TIC en l'ensenyament dels textos periodístics informatius
 • Proposta didàctica amb l’ús de virtualització a les assignatures TIC de secundaria
 • Proposta didàctica basada en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples
 • Proposta didàctica del Museo Història de Manacor
 • Proposta didàctica per a la correcció de la pronúncia de certs sons en llengua catalana interferits pel sistema fonètic castellà.
 • Proposta didàctica per ambientalitzar centres educatius
 • Proposta d’aplicació d’eines basades en el web 2.0 com a plataforma de treball cooperatiu en cicles formatius de l'àmbit cientificotècnic
 • Proposta educativa interdisciplinària a partir de sortides a la Serra de Tramuntana
 • Proposta metodològica per millorar el rendiment acadèmic en anglès en les tres etapes educatives obligatòries
 • Proposta metodològica per treballar de manera integrada les destreses lingüistico-comunicatives partint de la lectura , a l'aula de Llengua i Literatura Castellana
 • Proposta per l´apropament de la literatura als alumnes emprant recursos de diferent natura
 • Proposta per treballar l'educació sexual a secundària
 • Propuesta Metodológica de Proyectos Integradora a desarrollar en el primer año de los ciclos superiores de formación professional de edificación y obra social.
 • Quimica Invertida
 • Recordant el passat: Propostes didàctiques sobre prehistòria i arqueologia en l'Educació Secundaria Obligatòria.
 • Recull d'activitats per a millorar l’ambientalització en un Institut d'Educació Secundaria
 • Re-definint l’abordatge de la comprensió lectora a l’aula d’anglès com a llengua estrangera: un enfocament intertextual i transcendental
 • Reflexió metalingüística i lingüística textual: una proposta per a alumnes de batxillerat
 • Relació entre el professor de biologia i el desenvolupament de la personalitat de l'alumne sota el prisma de la teoria de la intel·ligència múltiple.
 • Ruta literària virtual per la poesia del 27: proposta d'innovació en l'ensenyament de la literatura
 • Seguiment d'un alumne amb mesures penitenciàries en el retorn a l'Institut d'Educació Secundària (IES)
 • Seguint la petja del geni grec. Aplicacions pedagògiques de la ruta literària W6 del projecte "Walking on Words. Mallorca literària".
 • Ser Positiu i Gaudir en l'Aprenentatge d'una Segona Llengua: Dos Factors Clau per Incorporar l'Anglès en la Rutina Diària dels estudiants
 • Simulació de mercat a l'assignatura iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
 • S’ha de veure el problema per trobar la solució. Alumnes d’educació secundària amb talent matemàtic.
 • Textos filosòfics com a métode de detecció i prevenció de l'assatjament escolar
 • Tractament de les altes capacitats en l'escola inclusiva
 • Tractament de problemes filosòfics a partir de material de ciència ficció
 • Tractament Integrat de les Competències Literària i Lingüística
 • Treballar la competència oral a Secundària
 • Treim el màxim profit de les eines matemàtiques que tenim a l’abast? Les eines amb capacitats gràfiques i càlcul simbòlic SAC/CAS
 • Tres propostes didàctiques per conèixer i treballar la cultura naviforme i talaiòtica a Mallorca.
 • Una mirada a la història a través de fragments de cinema: Proposta didàctica per a 4º d’ESO
 • Una proposta d'aplicació d'eines de gamificació o ludificació en línia en classes sobre El Quijote concebudes sota un enfocament de treball per projectes (TP)
 • Una proposta didàctica per el Museu Etnològic de Muro
 • Un estudi sobre l'error a classe de matemàtiques
 • Un pont entre sistemes
 • Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a diferents metodologies
 • Ús de les TIC per a millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge a la Biologia i Geologia.
 • Usos Pedagògics de la Xarxa Social Pinterest a l'Educació Secundària
 • Viure amb contes o viure com un burgès? Els contes com a eina didàctica
 • Xarxa social cooperativa d'ensenyament
 • “A l’escola aprenc a salvar vides”: proposta educativa per a la inclusió de l'aprenentatge de les tècniques de reanimació cardiopulmonar al currículum d'educació física de l'ensenyament secundari.
 • “Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment. Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament-aprenentatge a educació secundària.
 • "¿Qué valores fomentan la literatura del Romanticismo, de la Posguerra y la publicidad?"
 • "Adequació de les metodologies de l'ensenyament per a cada context de centre i aula"
 • "Alumnes amb altes capacitats i talents a la classe d'anglès com a llengua estrangera"
 • "Andamiatge de producció oral a les classes CLIL: el cas de les presentacions orals"
 • "Aplicabilitat dels cursos MOOC en Educació Secundaria"
 • "Aplicació del Flipped Classroom i les noves Tecnologies"
 • "Aplicació del Prezi en la metodologia flipped classroom"
 • "Aproximació al sentiment de l'inmigrant mitjançant el cinema, música i obres literàries"
 • "Aproximació didàctica als processos migratoris a través de les fonts orals"
 • "Atenció educativa domiciliaria a les teves mans. SAED 2.0"
 • "Banc de recursos per facilitar el tractament de la problemàtica del consum de substàncies psicoactuves a les aules"
 • "Coneix Felanitx, una aproximació didàctica"
 • "Convertidor d'intel·ligències múltiples: de la teoria a la pràctica"
 • "Cooperar per aprendre llengua anglesa"
 • "Creant consciència dels valors de tolerància i diversitat a través d'un enfocament dialògic en la instrucció de l'Anglès com a llengua estrangera: una experiència d'aula"
 • "Cultura financera: Contribució a la nova Llei d'Educació. Projecte de consolidació a la ESO"
 • "De la carta a l'e-mail"
 • "Didàctica interdisciplinària de la poesia de la Generació del 27. Intel·ligències múltiples i competència emocional"
 • "Educació i Mitjans de Comunicació a l'Aula d'Anglès: anàlisi crítica de la comèdia de situació a través de la metodologia de l'aprenentatge per projectes"
 • "Educació literària i educació en valors: una proposta didàctica a través del Conde Lucanor"
 • "El cinema com a eina didàctica a les classes d'Història"
 • "El mètode mític i la reflexió personal a classe de Llengua i Literatura Espanyoles: una proposta innovadora per apropar la literatura als alumnes"
 • "Els programes extraordinaris d'atenció a la diversitat a l'Educació Secundària Obligatòria. Anàlisi i valoració"
 • "Els recursos audiovisuals de curta durada (RACD) i el seu ús en l'ensenyament de ciències a l'educació secundària"
 • "Entrem a les aules, la Consulta Jove et surt a camí"
 • "Fake it until you make it: la posta en pràctica d'activitats teatrals per a la millora de la comunicació oral de l'anglès com a llengua estrangera"
 • "Filosofia i Educació moral"
 • "Importància de la literatura com a eina d'aprenentatge a l'assignatura de llengua anglesa a l'educació secundària"
 • "Influència de les idees prèvies dels alumnes en la metodologia d'aula de l'assignatura de Física i Química"
 • "I si aprenem amb projectes? Els mitjans de comunicació i la literatura"
 • "L'amor cortès en escenes cinematogràfiques"
 • "L'aprenentatge cooperatiu. Propostes d'aula per a la classe d'anglès"
 • "L'aprenentatge cooperatiu com a estratègia metodològica a l'aula de matemàtiques"
 • "L'Art com a estímul d'aprenentatge"
 • "L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives"
 • "L'error com a estratègia d'aprenentatge: Stufe zu meinem Ziel"
 • "L'ús de recursos TIC per fomentar el desenvolupament d'una actitud sostenible a l'alumnat d'ESO"
 • "La competència de creativitat en els alumnes de Cicles Formatius d'Hoteleria i Turisme"
 • "La construcció d'identitats multilingües a l'aula d'anglès: La reflexió metalingüística d'allò global a allò local a les Illes Balears"
 • "La cultura a les aules de secundària"
 • "La durada de les sessions de classe com a eina per potenciar la concentració i l'ús de metodologies més efectives"
 • "La implantació de l'Educació Física als cicle de Formació professional"
 • "La Inclusió de Textos Literaris a la Classe de Llengua Anglesa"
 • "La mort i el dol dins l'aula: proposta d'intervenció educativa"
 • "La novel·la naturalista com a recurs didàctic: una visió de la qüestió social del s.XIX a través de Germinal"
 • "La participació de les famílies en els processos educatius. Proposta de projecte de centre que requereix la implicació de tota la comunitat educativa"
 • "La poesia social o la construcció d'un món millor: Blas de Otero y Gabriel Celaya"
 • "La pràctica reflexiva a la docència"
 • "La premsa escrita com a recurs didàctic: una proposta de treball per projectes sobre poesia catalana"
 • "La publicitat com a recurs per a la producció de textos escrits creatius"
 • "La transició a la democràcia a peu de carrer. Una proposta didàctica"
 • "Les activitats de llengua oral a les classes de llengua catalana de 3r i 4t d'ESO. Proposta per incentivar la pràctica d'expressió i de comprensió oral"
 • "Les ecoauditories: una estratègia didàctica per tractar la sostenibilitat a l'educació secundària"
 • "Les famílies en les comunitats d'aprenentatge"
 • "Les pràctiques restauratives i els professors de secundària"
 • "Malalties greus entre adolescents: una proposta integral per assegurar el seu procés d'aprenentatge. Aplicació pràctica"
 • "Matemàtica discreta dins els currículums"
 • "Millora del rendiment acadèmic de l'alumnat en la matèria de matemàtiques a través de les TIC"
 • "Narrativa: finestra i mirall" La importància de la selecció de textos per treballar la tipologia textual
 • "Navegació i competències bàsiques: 10 activitats a partir de les matemàtiques de l'ESO"
 • "Nivell A1 d'ELE per a parlants de xinès: una proposta d'acollida lingüística i cultural per a l'educació secundària"
 • "Nous gèneres digitals per la docència"
 • "Orientacions educatives per a professorat amb alumnes d'altes capacitats educatives intel·lectuals"
 • "Pautes per a l'ensenyament de la llengua anglesa a alumnes amb TDA-H a l'Educació Secundària"
 • "Per què i com introduir l'educació emocional a l'escola"
 • "Proposta de referèndum als centres d'educació secundària"
 • "Redacció i publicació en línia d'un recull de relats curts trilingüe amb il·lustracions: un projecte interdisciplinari a secundària"
 • "Rúbriques 3D: variacions sobre les rúbriques tradicionals"
 • "Segle XXI, educar amb imatges i paraules"
 • "Sortides complementàries en tecnologia: Anàlisi i importància educativa"
 • "Televisión y cocina: motivando a los alumnos"
 • "Transició entre la primària i la secundària. Causes i propostes de millora"
 • "Treballar la sintaxi d'una manera inductiva"
 • "Una nova aproximació a la traducció: la traducció com habilitat integrada a la classe de llengües estrangeres"
 • "Una proposta de Centre d'Interpretació dels Moviments Migratoris"
 • "Unitat didàctica: La sociolingüística a través de Facebook"
 • "Un programa per a la transició d'educació primària a educació secundària des de la perspectiva de la intel·ligència emocional"
 • "Usant les xarxes socials a la casse d'anglès com a llengua estrangera: una proposta amb Facebook"
 • "Utilització didàctica del barri per Ciències Socials"
 • Activitats i projectes per ensenyar literatura anglesa a E.S.O.
 • Adaptació educativa basada en consolarium i en la gamificació per reduir el fracàs escolar
 • Anàlisi d'un pla d'atenció a la diversitat i proposta de millora.
 • Anàlisi del context educatiu de l'alumnat de secundària: reptes i propostes per a una millora de la qualitat educativa.
 • Análisi del paper de las dones a la Renolució Russa a través del cinema i la fotografia
 • Anàlisi i propostes metodològiques d'educació inclusiva a l'Educació Secundària Obligatòria del " C.C. La Milagrosa-Palma"
 • Aplicació de l'aprenentatge cooperatiu i les tic a l'assignatura d'economia a primer de batxillerat
 • Aplicació de la pissarra digital interactiva a l'aula de matenàtiques: l'avanç tecnològic
 • Aplicació de metodologies basades en el teatre d'improvisació a secundària
 • Aprenentatge col·laboratiu per al desenvolupament de les competències en anglés com a llengua extrangera
 • Aprenentatge cooperatiu aplicat a l'ensenyament de ciències
 • Aprenentatge cooperatiu i ús de les TIC en l'ensenyament dels cicles formatius d'Hoteleria i Turisme
 • Art i Cultura del Segle XVIII a Mallorca
 • Bridges 4 education: Tres sencillos pasos para aprender un idioma.
 • Can Happiness
 • Carrils escolars. Educació en l'entorn construït a l'ESO
 • Centres d'Especialització on-line (Moodle). De la utopía a la realitat
 • Com actuar quan l'absentisme i la incorporació tardana es fusionen?
 • Com ensenyar cultura anglesa amb l'ús de les TIC?
 • Comparació d'estratègies pràctiques en la unitat didàctica de Minivòlei
 • Concepcions errònies sobre la formació i representació del relleu terrestre en alumnat de secundària
 • Conflictes: un programa de prevenció amb l'aprenentatge d'habilitats
 • Crítica al llibre de text i desenvolupament de materials curriculars
 • Cultura cientifica: Una assignatura per desenvolupar el pensament crític mitjançant projectes transversals
 • Cultures anglòfones postcolonials a l'ensenyança de l'anglès com a llengua estrangera a l'educació secundària
 • Desenvolupament de l'esperit crític mitjançant el debat sociocientífic a ciències naturals: 3 propostes educatives
 • Desenvolupament sostenible de l'eco-intitut Ramon Llull
 • Didàctica: aspectes i tècniques de l'ensenyament de llengües estrangeres
 • Dinàmiques de grup: una eina integrada.
 • Diseny, organització, planificació i Avaluació de la I Jornada d'Investigació d'Infermeria
 • Economía del bien común: Una propuesta didáctica innovadora para economía de bachillerato
 • Educació per projectes a l'IES Josep Sureda i Blanes: Actuacions a la pantalla acústica del centre
 • Educació plàstica i visual (EPV) com a motor dinamitzador per a realitzar activitats interdisciplinàries
 • Educació sostenible a l'ensenyament secundari obligatori: perspectiva de les Ciències de la Naturalesa
 • Eficàcia dels models tridimensionals per a emular contexts d'aprenentatge reals i millorar el rendiment de l'alumnat a l'àrea de biologia humana.
 • Eina de valoració de la salut de l'esquena: proposta dirigida a l'educació secundària.
 • Elaboració d'un joc electrònic educatiu adaptiu en forma de laberint digital per a l'àrea de Física i Química de 2º d'ESO
 • El cant com a element interdisciplinari en secundària
 • El Cinema a l'aula de filosofia: El film com a text filosòfic
 • El cinema com a eina d'aprenentatge dins l'aula de Sociologia
 • El Clima d'aula: benestar personal i rendiment acadèmic
 • El debate en la educación ciudadana sobre temas Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente en la Educación Secundaria y Bachiller
 • El feminisme a l'època contemporària: una proposta aplicable a l'aula
 • El laboratori de matemàtiques, un recurs per a motivar els alumnes.
 • El libro de texto digital e interactivo.Ejemplos y propuesta de herramienta colaborativa para compartir recursos entre docentes
 • El quadern de les paraules, una proposta de treball significatiu
 • El reino vegetal: Agricultura sostenible y nutrición saludable
 • Els adolescents i les xarxes socials
 • El sistema educatiu holandés i l'aplicació de la metodoloogia Montessori a l'assignatura de llengua anglesa
 • Els poemes musicats: un recurs didàctic per a l'ensenyament de la poesia a l'aula
 • Els programes de diversificació curricular
 • Els treballs pràctics d'investigació i les competències clau
 • El Transtorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) des de la perspectiva del professorat de secundària
 • El Treball per projectes i la competència emocional: una proposta didàctica aplicada a l'area de llengua i literatura catalanes
 • Enseñar las cuestiones de género desde la filosofia
 • Enseyament de Ciències mitjançant AICLE. És factible?
 • És possible esmenar la difícil situació de la física preuniversitària? Anàlisi d'un problema generalitzat, persistent i de difícil sol·lució
 • Ètica i fotografia: un taller pràctic
 • Explorant les variables afectives a la classe d'anglès com a llengua esttrangera: Una proposta didàctica per al desenvolupament de les intel·ligencies personals i emocional mitjançant interpretacions dramàtiques
 • Filosofia per una educació democràtica en una societat democràtica
 • Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals
 • Gamification a l'aula d'anglès
 • Horts ecològics adaptats, proposta per FPB en auxiliar d'agricultura i jardineria
 • Idees relacionades amb l'evolució biològica a làlumnat de secundària. Estudi i proposta didàctica
 • Implementació del Treball per Projectes a Secundària. Guia per desenvolupar un projecte transversal per promoure l'Educació per la sostenibilitat a 3ª d'ESO
 • Inclusión de las Tic en el aula. El modelo Tpack y el uso de simulaciones
 • Influència de la intel·ligència emocional en el rendiment acadèmic dels alumnes de secundaria i estratègies per a millorar-la
 • Instants passats, instants presents: Itineraris didàctics a sa Pobla a través de l'ús de la refotografia
 • Introducció a la mitologia clàssica a partir de la literatura popular de Menorca
 • L'absentisme escolar, des de la perspectiva d'un centre d'Educació Secundària
 • L'Aplicació de la teoria pragma-dialèctica de l'argumentació de Frans H. Van Eemeren i Rob Grootendorst a l'assignatura: Educació etico-cívica
 • L'App iReal Pro: comparativa amb altres aplicacions i possibilitats pràctiques dens l'aula de secundaria
 • L'aprenentatge digital amb tauleta tàctil a l'educació
 • L'arribada de la modernitat pictòrica a Eivissa. Tradició versus avanatguardes.
 • L'assignatura d'anglès: el desenvolupament de la competència interectual a través de la creació d'un tercer espai entre la cultura local i meta
 • L'Atenció als alumnes amb altes capacitats. Centres de Secundària de Ciutadella.
 • L'aula Invertida: Cap a un nou model educatiu centrat en l'alumne
 • L'educació sexual a l'etapa de secundària, una necessitat del món adolescent
 • L'ensenyament de l'Estètica a Filosofia (propostes per l'aula)
 • L'ensenyament de la biologia de les plantes a la secundària. Projecte per aprofundir en el coneixement de les plantes i la seva biologia
 • L'ensenyament de la pronunciació en l'Escola secundària Obligatòria i disminució de les transferències de L1 en L2 (pronunciacio)
 • L'ensenyança de la llengua oral a l'alumnat extranger
 • L'hort vertical ecològuc, un gran desconegut en la didàctica de les ciènies dels institus d'educació secundària de les Illes Balears
 • La Co-Classe en el procés d'ensenyament-aprenentatge: l'associació educativa entre el professorat i l'alumnat de secundària i de cicles formatius
 • La creativitat a l'Educació Secundària Pbligatòria: Com estimular-la des de les aules
 • La cultura digital a l'aula d'anglès: els memes
 • La didáctica de la expresión oral: dos secuencias didácticas ejemplificadoras
 • La dislèxia i l'anglès com a llengua estrangera: proposta educativa per millorar la lectoescriptura
 • La diversitat cultural a l'aula de matemàtiques
 • La enseñanza del Español como Lengua Extranjera para alumnos que se incorporan a la Educación Secundaria Obligatoria
 • La glosa al món i el món de la glosa: una proposta didàctica sobre la poesia oral improvisada
 • La introducció del a memòria oral com a recurs docent a les aules.
 • La metodología de la Filosofia 3/18 aplicada a la educación en Derechos Humanos en secundaria
 • La Neurociència al serve de l' educació.
 • La pèrdua de les colònies de 1898. L'ABP com a principal metodologia didàctica
 • La prevenció dels trastorns de la conducta alimentària durant l'educació secundària obligatòria
 • La producció col·laborativa de coneixement filosòfic a l'educació secundària a través de l'eina Wiki
 • La Sortida didàctica com a recurs per a l'Educació Secundària Obligatòria en el municipi de Ses Salines
 • La Teoria Crítica a la classe de Filosofia
 • La visita al diari Menorca, una experiència acadèmica
 • Les cicatrius de la Ciutat. Dos itineraris didàctics per la memòria de la Guerra Civil i la repressió a Palma i Mallorca
 • Les poètiques de l'oralitat:: una proposta didàctica
 • Les qüestions eticocíviques a través de les rondalles: mètode de filosofia 3/18
 • Metodologies creatives i innovadores pel treball en equip
 • Orientació acadèmica i professional adreçada a l'alumnat vulnerable
 • Orientació educativa per a la transformació escolar als centres de secundària
 • Plan para el desarrollo académico y personal mediante clases de apoyo entre estudiantes. Aplicación práctica en E.S.O
 • Presentació/Introducció dels WES des de l'aula d'EFL de secundària
 • Prevenció del mal d'esquena en l'entorn escolar: una proposta didàctica integradora
 • Programa d'intervenció en bullying. Una proposta per abordar l'assetjament escolar a secundària.
 • Programa de formació del professorat de secundària sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
 • Projecte d'APS a l'IES Guillem Cifre de Colonya per al disseny d'un parc de lleure
 • Projecte Didàctic per al Palau de l'Almudaina. Tres itineraris per descobrir el Palau
 • Projecte interdisciplinari d'educació per a la salut als centres d'educació secundària
 • Proposta d'assignatura optativa per a batxillerat d'Arts, Humanitats i Ciencies Socials: Cultura Visual
 • Proposta d'un nou enfocament per a la didàctica dels processos de nutrició humana
 • Proposta d'un Pla de Convivència i èxit escolar
 • Proposta de creació d'un lloc web per al fonament de la participació de l'empresa privda en l'entorn educatiu de la Formació Professional
 • Proposta de sortida didàctica per a les Ciències Socials als entorns de l'embassament de Cúber, Mallorca.
 • Proposta didàctica d'investigació basada en una Webquest per a l'ensenyament de la cèl·lula a 4t d'ESO
 • Proposta didàctica matemàtica-musical per a ESO
 • Proposta didàctica per a l'alumnat d'ESO mitjançant la música popular actual
 • Proposta educativa emprenedora
 • Proposta pel tractament d'educació sexual a les aules de secundària
 • Proposta per al fonament de l'antropologia a l'educació secundária
 • Propostes didàctiques se l'obra poètica de Maria-Mercè Marçal
 • Role-play com a eina educativa a les Ciències Socials
 • Rúbrica per a la millora de l'avaluació pràctica de Tècniques Bàsiques d'Infermeria
 • Som el que mengem: anàlisi del grau d'adherència a la dieta mediterrània en les adolescents eivissencs de 3r d'ESO i proposta didàcitca interdisciplinària de millora.
 • Tallers per a l'aproximació a la llengua alemanya a les aules del CFGS d'animació sociocultural i turistica del I:E:S: Mossèn Alcover de Manacor
 • Tècniques d'estudi per a un rendiment eficaç. Manual Pràctic
 • Treballar les institucions autonòmiques de les Illes Balears dins l'aula
 • Una proposta transversal al ESO: història de l'art, figura humana i culte al cos
 • Un museu de la ciència a Menorca
 • Un projecte d'investigació-acció: realçant la motivació dels estudiants
 • Videojocs. Entreteniment o eina didàctica?
 • Violència i conflictes escolars. Mesures preventives i d'intervencio
 • Visita didàctica a la fundació Pilar i Joan Miró de Palma des d'una pesrpectiva inclusiva per alumnes invidents
 • "Educació per a la vida": proposta de formació per persones adultes.
 • 3er d'ESO i 1er de Batxillerat, dues formes distintes de veure el teatre del segle d'or.
 • Abordatge dels conflictes a l'I.E.S: pràctiques restauratives.
 • Abordatge i tècniques a l'aula del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 • AICLE: cap a una idònia implementació
 • Anàlisi i proposta de millora del bloc funcions i gràfics a quart d'ESO-opció B
 • Anàlisis dels models d'ensenyament a Educació Física
 • Anàlisi teòrica i pràctica de la metodologia docent de Harry K. i Rosemary T. Wong, i comparació amb la metodologia clàssica actual i els continguts del màster de formació del professorat
 • Aprendre a emprendre. Ecommerce project
 • Aprendre a emprendre. Innovar a la secundària
 • Aprenentatge cooperatiu: reptes
 • Aprenentatge cooperatiu a secundaària: proposta d'activitats per a Ciències de la Naturalesa.
 • Aprenentatge social i emocional a les classes de Biologia
 • Aprofitament de les eines TIC per a la creació d'un entorn de treball 2.0
 • Apropar la Fundació Pilar i Joan Miró a l'alumnat d'educació secundària i batxillerat. Proposta de millora del programa educatiu vigent.
 • Base de dades turística de Mallorca.
 • Beneficis de la lectura a la classe de ciències per assolir les competències bàsiques
 • Bullying i Cyberbulling: Conceptualització, detecció i prevenció a l'educació secundària des de les tutories.
 • Cálcul mental. L'àbac japonés com a instrument de millora de la competència matemàtica a secundària
 • Centres innovadors: un camí a seguir
 • Ciència ciutadana i el seu ús com a recurs educatiu.
 • Coincideixen els errors més freqüents en els estudiants de llengua anglesa amb les diferències bàsiques entre la llengua materna i la segona llengua?.
 • Constel·lacions literàries per a consolidar hàbits lectord. Una proposta didàctica sobre la memòria de l'Holocaust
 • Convivència i hàbits dins l'aula. Investigació i proposta d'intervenció.
 • De la pràctica a la teoria. Importància de la pràctica en el procés d'aprenentatge de les ciències.
 • Desenvolupament de la web de l'institut mitjançant treball cooperatiu
 • Desenvolupament didàctic d'un projecte tecnològic.
 • Detecció i prevenció de l'abús sexual a l'adolescència. Una proposta didàctica des de l'assignatura de Ciències de la Naturalesa.
 • Didàctica aplicada a les arts: el tatuatge a l'educació secundària.
 • Didàctica de la prosa hispanoamericana
 • Didàctica de les crisis. Una proposta a través del cinema com a mirall de la realitat
 • Didàctica de les pràctiques de laboratori de Biologia i Geologia: Estudi comparatiu en el IES de Menorca
 • Disseny de videojocs educatius: exemple amb una unitat didàctica de tercer d'ESO.
 • Domòtica mitjançant els robots LEGO Mindstorms per a un aprenentatge basat en problemes.
 • Educació als centres de menors d'alta conflictivitat.
 • Educació amb iPad
 • Educació Emocional.
 • Educació Física 2.0 - Nous models d'aprenentatge m-learning.
 • Educació Física i discapacitat: Recursos per a la inclusió
 • Educació hospitalària i domiciliària d'alumnes amb necessitats associades a una malaltia
 • Educació i igualtat social: una proposta d'intervenció tutorial socioeducativa per a millorar la qualitat de vida dels estudiants i la inclusió social als centres educatius.
 • Educació per al Desenvolupament mitjançant un projecte d'agermanament: aplicació a cicles formatius de grau superior
 • Educació per la sostenibilitat: estudi del tractament dels llibres de text de 2n d'ESO de Ciències de la Natura
 • Educació preventiva als laboratoris dels centres de secundària
 • Eines didàctiques que ofereix internet:la webquest com a cas pràctic.
 • Elaboració de l'estudi socioeconòmic i cultural del centre per part de l'alumnat d'economia
 • Elaboració i seguiment de noves pràctiques pel taller d'Elements de Sistemes de Telecomunicació.
 • El Castell de Santueri. Una eina per al treball del patrimoni a les aules.
 • El ciberassetjament escolar. La importància d'una bona prevenció a les aules.
 • El comentari de text, una proposta didàctica.
 • El conflicte d'Ucraïna.Una proposta de treball des de les Ciencies Socials.
 • El conte literari a l'ESO. Proposta diddàctica de la narrativa breu de Guillem Frontera, Antònia Vicens i Maria Antònia Oliver.
 • El cultiu d'olivera i la producció oleícola a la Serra de Tramuntana al segle XIX i principis del XX: Proposta didàctica.
 • El desenvolupament de la competència intercultural mitjançant l'ensenyament de llengües estranjeres.
 • E-Learning com a alternativa als llibres de text
 • El joc teatral a ESO:adaptació d'una rondalla
 • El nostre institut fa 150 anys. Proposta d'activitats culturals per a commemorar l'aniversari de l'IES Joan Ramis i Ramis
 • El paper de les tauletes tàctils en l'aprenentatge de la Física i la Química
 • El paper del tutor d'educació secundària en la prevenció de la violència de gènere en parelles joves
 • El paper que juga el teatre en el món de la docència: beneficis per a la docència
 • El parlament de les Illes Balears a les aules d'ESO.
 • El patrimoni com a recurs didàctic en les Ciències Socials
 • El patrimoni historicoindustrial dels molins per assolir competències.
 • El pensament polític a les aules. Un problema de valors democràtics?
 • El portfoli de llengües, eina de motivació i avaluació formativa. Experiència pràctica a educació no reglada, centro Picasso, Tallinn (Estònia).
 • El Portfoli Europeu de les Llengües a les Illes Balears. Dos estudis de cas.
 • El projecte de futur amb portafoli electrònic, una proposta d'orientació per a l'IES Berenguer d'Anoia.
 • El projecte educatiu de Ca'n Xoroi.
 • El repte de la motivació. Implementació del treball cooperatiu com a estratègia motivacional
 • El repte de les metodologies. Un bon us d'elles.
 • El S. XIX literari a través del cinema i les sèries de TV.
 • Els beneficis de l'educació física adaptada als nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 • Els horts escolars com a recurs didàctic en ESO i en l'atenció a la diversitat.
 • Els tòpics literaris: una proposta didàctica per a ESO.
 • Els treballs pràctics: Problemàtica i possibles solucions.
 • El text narratiu a l'aula d'acollida.
 • El tractament del turisme als llibres de text de secundaria.
 • El treball cooperatiu com a metodologia didàctica a l'aula de llengua estrangera
 • El treball en equip a l'educació secundaria obligatòria.
 • El valor de l'educació física en un centre de tecnificació esportiva: el IES CTEIB.
 • Empresa a l'aula a l'abast de tothom
 • Ensenyament de la llengua a través de la literatura a l'assignatura d'anglès a l'educació secundària
 • Ensenyament del català als adolescents nouvinguts de Son Gotleu
 • Ensenyar història: un diàleg entre ciència, didàctica i tecnologia.
 • Escola de famílies: proposta a secundària
 • Escola i Estandarització. Una aproximació al tractament de la llengua catalana a l'aula
 • Estereotips de gènere: manifestacions a les aules i intervenció didàctica a l'assignatura de Llengua catalana i Literatura
 • Estratègies motivacionals i d'aprenentatge en l'ensenyament de la llengua anglesa en l'adolescència
 • Estratègies per a millorar l'automaticitat en l'ensenyament de l'anglès a secundària.
 • Estudi de la integració de les PDI en la Física i Química de segon cicle de Secundària. Propostes d'aplicació a l'aula
 • Existeix un deajustament entre les competències demandades per el mercat laboral i les establertes en el sistema educatiu? Estudi exloratori sobre la qüestió
 • Facebook com a eina de docència. Aplicació pràctica al cicle formatiu de marketing i publicitat.
 • Factors condicionants per a l'elecció d'una carrera de ciències
 • Fem un taller més segur.
 • Festejam? Una proposta didàctica entorn de les festes populars.
 • Foment de l'emprenedorisme en educació: un recurs didàctic per l'ensenyament de les eines financeres alternatives a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.
 • Formació i selecció del professorat, clau en la millora del sistema educatiu
 • Gaudí a la Seu i el Palau Episcopal: una proposta didàctica per a l'educació secundària.
 • Guia d'emprenedoria
 • Identificació d'imatges a l'assignatura d'història de l'art: Iconografía cristiana.
 • Implantació d'un nou mòdul al Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió d'Allotjaments Turístics: Història, Cultura i Art dins el Turisme a les I.B.
 • Importància de la promoció d'hàbits saludables en els centres educatius.
 • Inclusió de les xarxes socials Facebook, Twitter i Aules Virtuals d'Aprenentatge a les assignatures Física i Química i Taller de Ciències Experimentals
 • Incorporació d'un projecte teatral a la classe d'anglès per a la millora de l'expressió oral.
 • Influència de les sèries de televisió de professionals en la decissió vocacional
 • Informe PISA Balears 2012: Resultats i Reflexions.
 • Iniciativa emprenedora en educació secundària
 • Intervenció educativa amb adolescents en risc social: una proposta didàctica des de l'àrea de Biologia i Geologia.
 • Introducció a la cultura àrab de Mallorca a través de la toponímia: una proposta didàctica a Secundària
 • Introducció al comentari de text
 • Introducció de tendènciesdel "fitness" a l'educació secundària obligatória: El mètode Pilates i les activitats aeròbiques.
 • Itinerari didàctic: El paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.
 • Itineraris formatius: una proposta didàctica per atendre la diversitat basada en les intel·ligències múltiples.
 • L'aplicació de la llengua anglesa a un sistema educatiu multilingüe.
 • L'aprenentatge basat en projectes a les matemàtiques de secundària
 • L'aprenentatge de la cèl·lula des d'un enfocament investigador.
 • L'atenció plena a l'aula: un recurs per alumnes i professors.
 • L'avaluació de la producció oral en CLIL: una proposta.
 • L'educació emocional en la classe de llengua i literatura espanyoles en l'educació secundària obligatòria. Una proposta didàctica.
 • L'Educació Financera a ESO i tècniques didàctiques més apropiades per al seu ensenyament/aprenentatge.
 • L'educació i la neurociència cognitiva. Casos pràctics sobre l'atenció i la lectura.
 • L'Educació Inclusiva: de la Teoria a la Pràctica
 • L'educació musical en el currículum de Història de l'Art: lligams entre el visual i el sonor.
 • L'educador social a l'escola
 • L'Enfocament Comunicatiu a les Aules de Secundària: Propostes Pràctiques per a Fomentar l'Oralitat.
 • L'ensenyament d'Història a partir de fonts primàries. Les cròniques de la conquesta de Mallorca a l'aula.
 • L'ensenyament de física i química mitjançant el treball cooperatiu.
 • L'Ensenyament de l'Anglès a Través del Cinema.
 • L'ensenyament de l'anglès com a llengua internacional. Anàlisi de propostes
 • L'ensenyament de la cultura a les classes d'anglès a l'ESO: una aproximació analítica i crítica.
 • L'ensenyament dels marcadors discursius al primer cicle d'Educació secundària Obligatòria.
 • L'evolució biològica al currículum de secundària
 • L'hort una eina d'aprenentatge a l'Educació Secundària Obligatòria
 • L'ús d'Scaffolding com a estratègia CLIL.
 • L'ús d'un recurs creatiu per al taller de tecnologia
 • L'ús de les llegendes en la didàctica de les Ciències Socials: el llegendari tradicional de Mallorca i la història de les Illes Balears.
 • La Competència digital i la Competència en la recerca d'informació en l'assignatura de llengua catalana de 2n d'ESO: Les TIC com a recurs en una proposta d'unitat didàctica.
 • La conflictivitat social a la Mallorca baixmedieval: una proposta didàctica
 • La cultura popular de tradició oral. Propostes per a l'aplicació didàctica de les parèmies
 • La cultura popular i tradicional dins el currículum de secundària a partir de l'obra folklòrica de Mateu Obrador.
 • La discriminació per orientació sexuel al sistema educatiu: propostes per combatre-la.
 • La figura de la infermera escolar com a element clau dins la comunitat educativa: implantació d'aquesta figura als centres educatius.
 • La importància de la competència cultural a l'assignatura de llengua estrangera
 • La importància de la comunicació oral a l'aula
 • La importància de les competències emocionals del professorat de secundària en la tasca educativa.
 • La importància de les intel·ligències múltiples a secundària.
 • La imprescindible unió entre famílies-centres per acabar amb el fracàs escolar
 • La integració dels videojocs dins l'àmbit educatiu.
 • La introducció del curtmetratge animat a l'educació.
 • La introducció dels videojocs en l'educació formal
 • La lectura i la intervenció del paisatge en l'ensenyament de la geografia a secundària, una aportació innovadora a les ciències socials.
 • La literatura juvenil en entorns digitals: reflexions per al foment de la competència lectora i elaboració d'una guia de recursos.
 • La millora de la convivència als centres d'Educació Secundària a través de les Pràctiques Restauratives
 • La mitologia a les aules. Propostes didàctiques per a les classes de llengua a 3r i 4t d'ESO
 • La mitologia venç Cronos.
 • La motivació del recursos humans a l'aula.
 • La participació familiar en educació secundària. El cas de l'IES Felanitx.
 • La picaresca a través de les sèries de televisió.
 • La Programació Neurolingüística (PNL) com a mètode per a l'ensenyament de la llengua estrangera.
 • La publicitat i els concursos literaris: una proposta didàctica.
 • La realitat augmentada en l'educació
 • La resil·liència i la seva promoció en l'educació formal.
 • La societat líquida i la classe de filosofia, nous reptes educatius.
 • La tecnologia en el pas del pensament lògic concret al lògic abstracte.
 • La transició a l'IES Mossèn Alcover
 • La transició de primària a secundària.
 • La transmissió dels valors a través de la literatura
 • Lectura i apadrinament. La cultura d'Artà com a experiència al nostre centre.
 • Les cançons com a recurs educatiu a les classes de ciències de secundària i batxillerat.
 • Les drogues i el món educatiu. Mites i percepció del risc dels adolescents.
 • Les lectures a segon de batxillerat: anàlisi del canvi i una proposta de cànon literari
 • Les Murades de Palma: Un Itinerari Didàctic.
 • Les pràctiques restauratives com a eina per a la millora de la convivència als centres d'Educació Secundaria de les Illes Balears.
 • Les sortides didàctiques, una estratègia clau per fomentar l'aprenentatge significatiu a les Ciències Socials. Dos exemples aplicats a dos municipis de la comarca del Pla de Mallorca
 • Les TIC com a eina educativa en els cicles formatius: Creació d'una Oficina d'Informació Turística Virtual.
 • Literatura, territori i didàctica: una ruta poètica mitjançant els textos de Blai Bonet
 • Material didàctic, metodologies i avaluacions per a la realització d'un treball de força: Aplicació a 1er de Batxillerat.
 • Mediació escolar: Principis i fonaments.
 • Normativa jurídica i disseny web al cicle de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
 • Olimpíades en el món educatiu.
 • Perceval 2.0
 • Per què la genètica a les nostres aules?
 • Pràctiques de laboratori: la importància de la seva realització i maneres d'afrontar-les
 • Pràctiques guiades als laboratoris de Física i Química
 • Presència del procés d'argumentació en el currículum de ciències de la ESO
 • Programari i maquinari lliure en un entorn d'aprenentatge significatiu a Quart d'ESO.
 • Programes de prevenció del consum de drogues adreçat a alumnes d'Educació Secundària: anàlisi i propostes de millora.
 • Projecte d'una educació sexual per a a lumnes de 3r d'ESO.
 • Projecte educatiu per a la prevenció de l'assetjament escolar amb l'alumnat de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria.
 • Projecte interdisciplinar. L'aprenentatge de les llengües a través de la literatura medieval.
 • Projecte interdisciplinari per a la millora de l'èxit escolar.
 • Projectes d'educació pel desenvolupament sostenible en el pla d'acció tutorial.
 • Proposta d'implantació d'una assignatura d'Economia a l'educació obligatòria
 • Proposta d'itinerari didàctic a través dels sectors econòmics pel Molinar de Llevant.
 • Proposta de pàgina web com a recurs per organitzar i planificar sortides extraescolars.
 • Proposta didàctica multidisciplinar per a la prevenció de malalties d'esquena a l'alumnat de secundària.
 • Proposta didàctica per a l'aprenentatge de la geografia local del municipi de Sóller
 • Proposta didàctica per al Castell de Capdepera.
 • Proposta Educativa per a promocionar l'èxit escolar: l'Aprenentge Basat en Problemes.
 • Proposta pedagògica per a la realització d'un taller de química dirigit a estudiants de cuina.
 • Proposta per a l'ensenyament d'Estètica al batxillerat seguint el model de Filosofia 3/18.
 • Proposta per desenvolupar la creativitat a l'aula
 • Propostes didàctiques en relació amb la temàtica de la mort (a través de Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, etc.)
 • Protocol d'intervenció de situacions d'assetjament escolar central en situacions de risc.
 • Què sabem d'Alimentació?
 • Química Quotidiana
 • Reinvenció de l'avaluació constructiva: expansió de la nostra zona de confort, aplicació a "Historia de la Filosofia" a 2n de Batxillerat.
 • Reptes d'AICLE en l'ensenyament de contingut no lingüístic
 • Sabem de què xerram si us dic "rondalles"?
 • Sketchup, no només una aplicació de dibuix.
 • Són adecuades les activitats i proves incloses als llibres de text per a l'ensenyament de les ciències de la naturalesa a ESO?
 • Sysed per a la millora de competències.
 • Taller de coneixement d'esports adaptats i específics a alumnes amb discapacitats.
 • TDAH: Tractament a l'ESO.
 • Tècniques de horsemanship adaptat al mòdul de conducció de grups a cavall i primeres cures equines.
 • Tractament de la dislèxia des de l'àrea de Ciències de la Naturalesa
 • Tractament interdisciplinar d'economia a batxillerat.
 • Transculturalitat i AICLE a l'aula de música
 • Turisme, prospota per a les Ciències Socials i foment del pensament crític.
 • Un apropament a l'art contemporani a través de les escultures de Palma
 • Una proposta funcional des de l'Educació Física per a adaptar l'acompliment docent cap als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i als alumnes amb talent en Educació Física.
 • Un món de símbols: aprenem a escriure amb Rodoreda?
 • Un nou enfocament a l'avaluació. Les rúbriques d'avaluació.
 • Un projecte de treball per aprendre dialectologia a secundària.
 • Ús, abús i mal ús de les xarxes socials i missatgeria instantània en l'adolescència. Guia per a pares i educadors
 • Ús de recursos digitals per a la geologia d'ESO
 • Ús de recursos Tic amb alumnes nese per l'àrea de tecnoloia.
 • Ús i anàlisi de la funció didàctica de les demostracions matemàtiques a ESO i Batxillerat.
 • Utilització de les TIC per a la millora de les destreses socials aplicades a Formació professional.
 • A les hhores de tutoria també aprenem!
 • Anàlisi de l'estudi de la Genètica al llarg de l'Educació Secundària.
 • Anàlisi i Teoria de Jocs: de la probabilitat a la negociació i mediació escolar.
 • Aplicació d'alguns recursos a la resolució de problemes
 • Aplicació de l'Accés Remot.
 • Aplicació del còmic a l'àrea de Llengua i Literatura Castellana.
 • Aplicació de les Intel·ligències Múltiples dins l'àmbit de les webqüests com a eina integradora dins l'aula.
 • Aplicació del role-playing pedadògic per a desemvolupar competències en la cura del cuidadors.
 • Aplicació dels jocs matemàtics a l'aula de secundària.
 • Aplicació del taller de teatre a l'assignatura d'Educació Ètico-cívica
 • Aplicacions i aportacions didàctiques de la música a l'àrea de llengua catalana i literatura.
 • Aplicacions Pràctiques del mLearning dins l'Aula.
 • Aprendre a pensar a l'educació secundària obligatoria.
 • Aprenentatge científic a través de l'argumentació
 • Aprenentatge cooperatiu aplicat a l'educació física
 • Apropar la Catedral de Mallorca a l'Educació Secundària Obligatoria.
 • Aproximació a l'anàlisi de l'examen d'Història d'Espanya de les proves d'accés a la Universitat a les Illes Balears (2008-2012)
 • Avaluació integral i integrada en el procés d'ensenyament-aprenentatge: el portafoli.
 • Bases sociolingüístiqies: jugar per eliminar prejudicis.
 • Bullying, una proposta d'intervenció en un centre d'Educació Secundària.
 • Castell del Rei (1343-1349). Un poema èpic com a recurs didàctic en Història
 • Cinema i història: el cinema com a recurs didàctic per a l'estudi d'esdeveniments historics contemporanis.
 • Cinema i Literatura: Fàbriques de Somnis.
 • Clownmunication
 • Coaching Educatiu
 • Com ajuda l'FP a millorar el sector turístic?
 • Comparació de certs aspectes culturals irlandesos i eivissencs aplicats de manera competencial a l'aula.
 • Contribució de la biblioteca escolar en el desenvolupament del currículum de Llengua Castellana i Literatura en ESO (Educació Secundària Obligatòria): proposta didàctica.
 • Creació d'una unitat didàctica anomenada "Tipologies turístiques amb tendència a l'alça en períodes de crisi", dins el currículum del CFGS d'Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments.
 • Descobrint un nou llenguatge: un projecte audiovisual.
 • Desenvolupament de la compenència lectora i l'educació literaria.
 • Detecció i seguiment de conductes contràries a les normes de convivència mitjançant la gestió d'amonestacions amb el GestIB.
 • Didàctica dels conflictes armats, una proposta: el conflicte del Sàhara Occidental.
 • Disseny d'un simulador físic de màquines i instal·lacions d'un vaillex per a aplicacions didàctiques al CIFP Nauticopesquera de Palma de Mallorca.
 • Diversitat cultural a l'IES Mossèn Alcover de Manacor.
 • EDUCACIÓ I MUNICIPI. La ciutat d'Alaior en el context de les ciutats educadores
 • Educación inclusiva. TIC i atenció a la diversitat: anàlisi dels nostres centres de secundària.
 • Educar l'actitud crítica entron al culte al cos en l'educació física: El projecte "Imatgine".
 • Eina digital per a la dislèxia: allò que alumnes, pares i professors han de conèixer.
 • Elaboració d'un blog personal i una revista escolar digital com a metodologia d'alfabetització a les tic.
 • Elaboració d'un dossier d'activitat amb atenció als diferents nivells d'aprenentatge pel mòdul de Fol
 • Elaboració d'un pla de pràctiques de formació professional
 • El còmic com a recurs didàctic de la història: La guerra civil espanyola.
 • El complex hort com a recurs interdepartamental
 • El connectivisme: una nova teoria aplicada a l'ensenyament d'Anglès
 • El domini de la paraula: Josep Pla i la descripció literària
 • El Feminisme a secundària, una proposta de treball.
 • El fenòmen migratori: realitat i percepció. Proposta didàctica per afavorir el clima de respecte cap els inmigrants.
 • El laboratori escolar: aplicacions didàctiques de les normes de seguretat
 • El laboratori virtual com a eina complementària a l'ensenyament pràctic de les ciències experimentals
 • El model sol-terra-lluna: concepcions de l'alumnat i proposta de noves estratègies.
 • El museu de Sant Carles com a recurs didàctic per a les ciències socials.
 • El Museu Diocesà de Mallorca, una proposta didàctica per a 2n d'ESO.
 • Els mitjans de comunicació aplicats a l'aula de Filosofia
 • Els problemes de l'ús de PowerPoint en la educació.
 • El teatre a l'Aula. Muntatge transversal d'un clàssic al Taller de Teatre
 • El temps cíclic i la literatura de postguerra espanyola.
 • El tractament de l'ecologia en l'educació secundària obligatòria
 • El tractament dels mètodes i principis emprats en agricultura ecològica com a eina per fer créixer els adolescents en competència social i cultural.
 • El treball amb fons primàries en l'ensenyament de la història.
 • El treball cooperatiu: valoració i proposta teòrica.
 • El treball de projectes a l'educació secundària obligatòria
 • ENJARDINANR L'INSTITUT. proposta aplicada a Programes de Qualificació Professional Inicial d'auxiliar de jardins, vivers i parcs.
 • Ensenyar Anglès com a Llengua Estrangera a Mallorca: un enfocament intercultural i comunicatiu.
 • Ensenyar filosofia?
 • Ensenyar literatura a ESO. Proposta didàctica per a la descoberta d'un autor: Alexandre Ballester.
 • Ensenyem o eduquem? Anàlisi de la normativa educativa espanyola des de la Filosofia de l'Educació
 • Estratègies per al desenvolupament d'emocions positives dins l'aula d'anglès
 • Estudi i desenvolupament d'una eina web 2.0 per a l'estudi de vocabulari en matèries d'educacó secundària obligatòria i batxillerat
 • Estudi i millora del cicle de Gestió d'allotjaments turístics.
 • Física i Química a 4t d'ESO, per què?
 • Flipboard unitat didàctica.
 • Formació del professorat per un aprenentatge actiu de l'alumnat
 • Google Drive per a l'educació 2.0
 • Imatge de la ciència dins l'aula. Motivar i despertar l'interès per la química
 • Innovació educativa a través del Blended Learning: Usos de Moodle als Instituts d'Educació Secundària d'Eivissa.
 • Innovació i ciència, el repte de qualsevol societat comença a l'ensenyança obligatòria.
 • Introducció de la poesia al primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria
 • L'acció tutorial en l'etapa de l'adolescència. La intervenció del tutor en el primer cicle d'Educació Secundària mitjançant un programa formatiu.
 • L'alumnat diabètic al centre educatiu. Actuació davant una aturada cardio-respiratòria
 • L'alumne amb TDAH: projecte de formació al professorat.
 • L'aplicació de la competència matemàtica en la matèria de ciències naturals i biologia i geologia en l'ensenyança secundaria obligatòria.
 • L'atenció a la diversitat a l'Educació Física.
 • L'educació afectiva - sexual com a eix de feina transversal en la integració social.
 • L'educació emocional: Una educació bàsica per a millorar en l'aprenentatge de segones llengües.
 • L'Educació Financera a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • L'educación inclusiva de la teoria a la pràctica.
 • L'estudi del patrimoni historicoartístic a l'ensenyança secundària. Una proposta sobre el gòtic a ciutat i a la part forana mallorquina.
 • L'estudi del sistema nerviós des de la reflexió sobre les emocions al tercer curs de l'ESO.
 • L'orientació arreu d'Europa
 • L'orientació educativa: ideals i realitat
 • La bicicleta: una proposta saludable als centres educatius
 • La competència pragmàtica en l'Educació Secundària: proposta didàctica.
 • La comprensió lectora. Tècniques per a la seva optimització
 • La dislèxia a l'aula d'anglès a l'educació secundària obligatòria.
 • La dona en les Ciències Socials. Una proposta per la seva inclusió a quart d'ESO.
 • La història de la Filosofia a través del cinema
 • La importància de l'argumentació a les ciències socials: una proposta per treballar-la amb alumnes de primer de batxillerat.
 • La importància de la competència en comunicació lingüística en la resolució de confllictes.
 • La importància del simuladors dins l'alula de tecnologia
 • La lectura en anglès dins les aules: Reading Circles.
 • La literatura als centres d'educació secundària. Una mirada pràctica de la lectura.
 • La llengua oral a Secundària. Propostes didàctiques, correcció i avaluació.
 • La metodologia de treball per projectes fent ús de les TIC a l'assignatura Economia de l'Empresa de segon de Batxillerat a l'IES Damià Huguet de Campos
 • La motivació dels alumnes de secundària per aprendre matemàtiques
 • La Normalització de la Dislèxia en l'entorn educatiu.
 • La papiroflèxia com a recurs educatiu.
 • La sortida didàctica com a eina dins les ciències socials per conèixer la història contemporània de Palma.
 • La tasca com a metodologia didàctica en l'Educació Física. Elaboració d'una tasca per alumnes de 3r d'ESO.
 • Les ciències de la naturalesa des d'un punt de vista interdisciplinar
 • Les finques públiques com a eina didàctica a l'educació secundària.
 • Les gloses i la improvisació oral a les aules.
 • Les ONG's. Acció Social als centres d'educació secundària.
 • Les petites investigacions: una estratègia per l'ensenyament-aprenentatge de les ciències de la naturalesa en ESO.
 • Les plataformes educatives actuals en ciències. Disseny i inclusió de la matèria de Biologia i Geologia de primer de Batxillerat en l'espai virtual Moodle del programa Xarxa.
 • Les pràctiques de laboratori en l'ensenyament de les ciències naturals a l'ESO.
 • Les Rondaies Mallorquines en el Primer Cicle de Secundària. Una Aplicació Didàctica Interdisciplinària.
 • Les sèries de televisió com a element didàctic a la Filosofia. Una proposta d'activitat a l'aula.
 • Les sortides didàctiques, un recurs metodològic bàsic per a l'aprenentatge de les Ciències Socials a secundària. Dos exemples pràctics: el centre de ciutat i el Puig de Randa.
 • Les TIC a l'Educació Artística.: Més enllà del projector
 • Les TIC aplicades a la literatura: El blog com a proposta didàctica.
 • Les TIC en l'aprenentatge de la Química: ús dels laboratoris virtuals
 • Les veus de la diversitat. L'estudi de les minories en Ciències Socials
 • Les xarxes socials a l'educació.
 • Llengua, literatura i gastronomia: cuinem (amb) textos.
 • Matemàtica recreativa: matemàgia. Una proposta didàctica per a la classe de matemàtica
 • Matemàtiques en moviment: recursos dinàmics a les TIC
 • Material didàctic per a l'estudi de la comarca del Pla de Mallorca.
 • Material Pedagògic de la Ciutat Romana de Pol·lèntia
 • Metodologia per a l'ensenyament i aprenentatge de dialectologia catalana a ESO.
 • Noves tecnologies al servei de la docència en matemàtiques.
 • Ocupa't al metro
 • On és millor ubicar l'horari d'Educació Física?
 • Organismes transgènics; coneixements, enfocaments i propostes
 • Orientació vocacional-professional a l'educació secundària. Proposta d'un POAP.
 • Per la superació de la crisis de valors juvenils.
 • Personatges narratius: protagonistes i antagonistes dins la literatura i el cinema. Aplicació didàctica.
 • Poesia i dança: creació d'una performance
 • Premsa i democràcia, mecanismes complementaris: un projecte educatiu per a futurs ciutadants.
 • Prevenció de riscos al taller de formació professional.
 • Programació sostenible: Primer curs d'ESO
 • Projecte d'intervenció a l'aula per a l'ensenyament progressiu de la sintaxi de 1r a 4t d'ESO.
 • Projecte d'un model educatiu de secundària obert a les inteligències múltiples.
 • Projecte d'un pla d'activitat física i salut
 • Proposta de nous recursos per a Educació Plàstica i Visual
 • Proposta didàctica: Fra Juniper Serra i el seu entorn.
 • Proposta didàctica d'orientació esportiva
 • Proposta didáctica des d'un enfocament ambientalista a l'ESO.
 • Proposta didàctica per al tractament del concepte petjada ecològica i de l'Índex de Desenvolupament Humà a l'assignatura Economia de Barxillerat.
 • Proposta divulgativa de la connexió entre l'educació plàstica i visual i la ciència
 • Proposta educativa innovadora per al mòdul de Formació i Orientació Laboral en relació a la cerca activa de feina a les Illes Balears
 • Proposta per l'aplicació de les TIC en el marc de l'Educació Física.
 • Reflexió sobre la importància de les investigacions en l'ensenyament de ciències de secundària
 • Teoría de la literatura en el aula: una revisió del currículum de l'assignatura Literatura Universal.
 • Trames curriculars i trames urbanes a l'Educació Secundaria Obligatòria. Ensenyament transversal de l'evolució urbanística de Palma a través de diverses assignatures: Tecnologies, Educació Plàstica i Visual i altres.
 • Treball cooperatiu aplicat a l'àrea de Llengua Castellana.
 • Treball d'investigació sobre els sistemes d'accés als cicles formatius a Europa, a Espanya i a les Illes Balears.
 • Una història holística
 • Una proposta metodològica per a la integració d'un enfocament holístic a l'ensenyament d'una llengua estrangera.
 • Un canvi metodològic a les Escoles de Persones Adultes
 • Ús de dispositus mòbils per a l'`prenentatge de la música a l'Educació Secundària
 • Ús de recursos materials en l'educació matemàtica.
 • Working towards a more inclusive education through Restorative Practices
 • "Infosalut Jove", Projecte d'educació per la salut entre iguals.
 • "Lluitem contra el canvi climàtic: Un món millor és possible". Una proposta de treball interdisciplinari per a primer d'ESO.
 • "Que la major porta és l'afecte": Sobre la poesia i la competència emocional.
 • "Un Catàleg digital del Patrimoni de la comarca de Llevant, una proposta per treballar els Projectes d'Investigació al Batxillerat".
 • Abordatge de l'educació per al desenvolupament des del currículum de secundària.
 • Abordatge dels continguts d'educació èticocívica en el currículum i la tutoria a través de programes externs.
 • Abordatge interdisciplinari de la obesitat infantil a l'educació secundària obligatòria.
 • Activitat física, natura i cultura. Un itinerari didàctic per municipi d'Algaida.
 • Activitats per a l'estudi de la història de Menorca
 • Anàlisi general i del tractament de la qüestió cultural i territorial regional/nacional en els llibres de text de Ciències Socials de les Illes Balears.
 • Anàlisi i proposta d'ús de les eines TIC en l'entorn actual de l'ensenyament secundari.
 • Anàlisi qualitativa en base a competències bàsiques de les activitats que se proposen de llibres de text per a l'educació secundària obligatòria.
 • Aplicació del bloc com a recurs TIC a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
 • Aplicacions del GeoGebra en l'ensenyança obligatòria
 • Aprenentatge basat en la localització
 • Atenció a la diversitat. Altes capacitats a la classe de matemàtiques.
 • Autoestima i desenvolupament personal en l'aprenentatge de l'anglès
 • Avalució de les competències bàsiques mitjançant rúbriques.
 • Cacera del tresor sobre Nova Zelanda
 • Camp d'aprenentatge de Galatzó: una nova proposta educativa.
 • Canvis en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb la introducció de les TIC a Secundària.
 • Com desenvolupar l'intel·ligència emocional mitjançant l'educació física.
 • Com es presenta la pronunciació als estudiants d'àngles com a llengua estrangera.
 • Com hem arribat fins aquí?Projecte multidisciplinari per a 2n d'ESO (empresa automovilística).
 • Competències bàsiques: l'actual repte educatiu
 • Concepcions del professorat en formació envers la naturalesa de la ciència i la tecnologia i la seva influència en la pràctica docent
 • Concreció de projectes d'intervenció nutricional durant l'ensenyança secundària obligatòria.
 • Coneixements i creences que tenen els adolescents sobre malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius i de banca.
 • Contant mites: com tractar la mitologia a ESO?. Una proposta didàctica.
 • ContingutsCTSA en el currículum i llibres de text de ciències de la naturalesa del segon curs d'ESO.
 • Creació d'una revista digital sobre economia a l'aula.
 • Del currículum a les aules d'ensenyament de llengua estrangera
 • Desenvolupament de les capacitats expressives dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Desenvolupament de les competències bàsiques a través del joc dramàtic a les assignatures de Tecnologies e Informàtica
 • Dibuix tècnic a batxillerat. Una anàlisi i una proposta.
 • Didàctica i metodologia del bloc de control i robòtica a les Illes Balears
 • Dieta i Cuina.Tractament Competencial
 • Dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques: La discalcúlia
 • Educació i societats intel·ligents: Proposta didàctica per a ciències socials.
 • Educació Musical. Per a què serveix?
 • Educant en valors mitjançant l'edubloc
 • Eines 2.0 per millorar l'ocupabilitat dels graduats en Formació Professional. Proposta de creació d'un entorn virtual per foment d'ocupació des dels instituts d'educació secundària.
 • Elaboració d'una web d'orientació acadèmica enfocada a facilitar el procés de presa de decisió de l'alumnat balear i les seves families.
 • El context AICLE i els seus efectes en el desenvolupament d'estratègies de negociació.
 • El debat del vel al context escolar.
 • El desenvolupament del pensament crític en els estudiants d'educació secundària: una proposta
 • El Jardí Botànic de Sóller com eina educativa per introduir de l'educació ambiental a l'àmbit formal.
 • El judo a l'educació:una proposta didàctica per a discapacitats visuals.
 • El mòdul de comptabilitat i finances: una proposta de millora educativa a partir de la metodologia de la simulació empresarial.
 • El municipi de Marratxí com a recurs per treballar les Ciències Socials.
 • El naixement de la Música Moderna fins als nostres dies: una alternativa al currículum actual
 • El patrimoni local com a relació entre el coneixement teòric i l'espai viscut: L'exemple d'Alaró.
 • El potencial de kinect com alternativa a la pissarra digital interactiva.
 • Els agrupaments flexibles com a estratègia dins les aules d'anglès con a llengua estrangera.
 • El Secar de la Real: Una proposta d'aprofitament didàctic per a les Ciències Socials de l'Educació Secundaria Obligatòria.
 • El segle XVIII a Mallorca. Una nova aproximació didàctica al patrimoni historicoartístic palmesà a partir de l'esglèsia conventual de Nostra Senyora del Socors i del barri de Sa Gerreria.
 • Els sistemes d'informació geogràfica aplicats a les Ciències Social. Una proposta educativa.
 • Els valors de l'art: Com educar a tra`és de l'art contemporani a la ESO
 • Els videojocs, poderoses eines per generar coneixement en el segle XXI.
 • Els videojocs com a eina educativa
 • Els videojocs i les competències bàsiques: eines d'aprenentatge del futur.
 • El taller d'escriptura: Una metodologia creativa.
 • El taller de música com a eina de desenvolupament i integració per a alumnat amb risc d'exclusió social i escolar a l'IES Marc Ferrer.
 • El tractament de la contaminació acústica en els centres d'educació secundària obligatòria de Palma.
 • El treball en xarxa com a eina per a afrontar ( o combatre o disminuir) el fracàs escolar en els centres d'educació secundària obligatòria.
 • El treball per projectes a Secundària a través d'un tema transversal: educació ambiental
 • El Trivial d'Economia com a recurs educatiu.
 • Ensenyament d'idiomes amb l'AICLE
 • Estem emocionalment preparats?. La importància de la Intel·ligència Emocional en l'educació.
 • Estudiar a l'estranger.
 • Estudi comparatiu i relacional sobre les capacitats generals de l'alumnat dels cursos de primer, segon i tercer d'Educació Secundària Obligatòria del Col·legi Concertat Nostra Senyora de la Consolació, la Teoria de les Intel·ligències Múltiples i les Competències Bàsiques
 • Estudi del tractament de la sexualitat en els llibres de text de Ciències de la Naturalesa.
 • Expressió escrita. Escriure per aprendre a escriure.
 • Festivitats i cultura anglosaxones a les classes d'anglès.
 • Fisica i Química una assignatura interessant. no?
 • Foment a la lectura
 • Formació integrada en contextos naturals i cooperatius: L'hort escolar.
 • Geogebra a l'aula de Matemàtiques
 • Implantació d'una comissió de coordinació docent, Comissió de Ciències amb un pla d'actuació científic que reguli els continguts interdisciplinars.
 • Inclusió educativa: Tanquem els ulls, fem música!
 • Interculturalitat en el món educatiu: "qui és diferent és atractiu".
 • Introducció de les calculadores g´àfiques dins l'aula. Implicacions metodològiques.
 • Itinerari competencial per Maó
 • Itinerari didàctic: El modernisme a Sóller.
 • L'actualitat com element motivador dins l'aula.
 • L'alfabetització científica a Educació Secundària Obligatòria: proposta didàctica per a tercer d'ESO.
 • L'aplicació de PMBOK a la gestió de la docència a secundarià
 • L'aplicació de simuladors virtuals com alternativa metodològica en l'educació de batxillerat i FP.
 • L'argumentació en l'aprenentatge de les ciències
 • L'audició musical: Una eina per treballar amb l'alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu. Proposta d'activitats per a la inclusió de l'alumnat amb TDA o TDAH.
 • L'Economia Domèstica. Pràctiques útils per a la vida quotidiana.
 • L'educació , una visió global del món
 • L'educació del segle XXI: El canvi és la clau; el "project Based learning", una opció.
 • L'elecció d'estudis científics: interessos i factors influents
 • L'ensenyament de l'oralitat. Una proposta didàctica.
 • L'ensenyament de la literatura anglosaxona a Secundària i Batxillerat.
 • L'ensenyament de la sociolingüística en l'educació secundària a les Illes Balears.
 • L'ensenyament del català com a L2 a l'alumnat d'incorporació tardana. Proposta per a una organització de l'aula.
 • L'ensenyament del lèxic.
 • L'escoltisme com a complement del sistema educatiu formal. Una ajuda al treball competencial.
 • L'itinerari didàctic: Una proposta metodològica per a l'estudi geo-històric del municipi de Sa Pobla.
 • L'optativa de taller de teatre a l'Educació Secundària Obligatòria.
 • L'Univers a les aules.
 • L'ús de la novel·la històrica per aprendre Ciències Socials.
 • L'ús de les TIC per millorar la producció oral a classes d'anglès.
 • La competència digital en l'àrea de llengua castellana a secundària.
 • La diversificació curricular com a mesura d'atenció a la diversitat
 • La Filosofia 3/18 i la Novel·la Gràfica.
 • La fonètica de l'Anglès com a llengua Internacional als centres d'educació secundària obligatòria.
 • La Formació Professional a distància.
 • La gran ruta.
 • La immigració a les Illes Balears. Impacte en el sistema educatiu. Una proposta per alumnes de Ciències Socials de 3er d'ESO sense competència en cap de les dues llengües oficials de la Comunitat
 • La implementació de les TIC a l'aula de matemàtiques en el marc del projecte Escuela 2.0.
 • La importància de ser inclusiu/iva. (Una advertència seriosa per a professors/es trivials).
 • La Perspectiva Intercultural al Aula de Llengua Anglesa.
 • La qualitat de l'educació. Estudi comparatiu basat en el llibre "La buena y la mala educación" d'Inger Enkvist. La decadència del sistema educatiu Espanyol.
 • La ràdio escolar.
 • La radio escolar com a eina didàctica per al tractament dels continguts del bloc d'escolta, d'audició i referents musicals, del currículum de les Illes Balears.
 • La tecnologia mòbil per a l'ensenyament de l'Educacio Fisica, Una proposta interdisciplinària per a millorar la salut dels alumnes de secundària.
 • La utilització dels suplements educatius dels diaris i de la prensa a l'aula.
 • Lectura, educació literària i desenvolupament de la consciència lingüística. Reflexions al voltant de l'experiència al centre de pràctiques IES Aurora Picornell.
 • Lectura cooperativa, coavaluació i autoavaluació a l'educació científica.
 • Les activitats: La nostra eina. Aplicat a la tecnologia
 • Les escoles KIPP.
 • Les idees prèvies als alumnes de 1r ESO. Proposta d'avaluació inicial.
 • Les llegendes a secundària: Propostes didàctiques.
 • Les matemàtiques dia a dia: que no et facin els comptes.
 • Les motivacions en l'estudi de les matemàtiques.
 • Les pissarres interactives i els materials digitals en el nou paradigma d'ensenyamenti aprenentatge de la llengua anglesa
 • Les sortides de camp com eina didàctica: proposta d'itineraris per estudiar les Ciències Socials a Mallorca.
 • Les sortides didàctiques en el món de les ciències.
 • Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la educació. Revista digital d'Economia "Petits economistes"
 • Les TIC com eina de millora de la comunicació i coordinació del professorat
 • Les TIC i el professorat de secundària: Percepció, competència i usos a l'IES Son Ferrer.
 • Les webquestes, una eina eficaç.
 • Les xarxes socioeducatives i les avantatges que suposen per a les ciències socials a la secundària obligatòria. Un exemple pràctic.
 • Lliga de matemàtiques on line.
 • Mallorca en bicicleta: recursos turístics i la seva promoció a Internet.
 • Menja sa, Viu millor!
 • Metodologia del treball cooperatiu a l'àrea de Llengua anglesa
 • Nou model de centre educatiu des de l'òptica de la gestió de projectes
 • Nous enfocaments per a l'Ensenyament de Gramàtica Anglesa a Alumnes no nadius.
 • Pautes per utilitzar revistes i diaris en una classe d'Anglès com a Llengua Estrangera.
 • Pensar, sentir, viure: Filosofia
 • Pla d'Atenció a alumnes amb absències escolars freqüents a causa de malalties rares.
 • Programa de gestió de l'estrès per a segon de batxillerat.
 • Programes d'acollida i plurilingüisme als centres educatius de les Illes Balears.
 • Projecte educatiu: Organització d'un viatge virtual a Bali per conèixer el seu sistema econòmic i comparar-ho amb Mallorca, dins l'assignatura d'economia de 1r de batxiller, en col·laboració amb l'assignatura d'economia d'anglès.
 • Projecte pilot en prevenció d'addiccions a les noves tecnologies a l'IES Marratxí.
 • Promoció de la salut des dels centres educatius.
 • Proposta d'un pla d'acció tutorial pel tercer nivell d'Eso: Recull de recursos disponibles a la xarxa.
 • Proposta i anàlisi d'un programa intergeneracional per a l'Educació Secundària.
 • Propostes d'adaptacions curriculars no significatives a l'àrea de ciències per a alumnes dislèxics de l'E.S.O.
 • Propostes pedagògiques per afrontar les diferències cognitives entre el cervell femení i masculí.
 • Propostes per a la implementació del paper de la dona a les ciències aprofitant el treball competencial.
 • Rutes cicloeducatives a Menorca. Cas 0 : L'aigua sobre rodes
 • Sistemes de simulació.
 • Sortir de l'aula, una passa més: l'adaptació d'una programació formal de Ciències Socials, Geografia i Història en un context no formal.
 • Tècnica del jigsaw en l'educació secundària. Aplicació a les matemàtiques
 • Tècniques periodístiques per treballar l'expressió oral i l'esperit crític dins l'aula de català
 • Teories Pedagògiques que justifiquen les competències bàsiques i les seves implicacions a les alules.
 • Tractament de les competències bàsiques mitjançant sèries de televisió.
 • Transició de primària a secundària. Un intent de millorar-la
 • Transposició didàctica de la biologia evolutiva en els manuals escolars d'educació secundària (1970-2005).
 • Treballar l'habilitat oral a través dels mitjans de comunicació a classe de llengua catalana.
 • Treballs pràctics basats en investigacions, metodologia per treballar les competències bàsiques.
 • Una aplicació de les fonts documentals a l'assignatura de Ciències Socials a l'Educació Secuandària.
 • Una nova manera d'aprendre l'art: Un projecte didàctic per a segon d'ESO.
 • Una oferta diferent per a la illa de Mallorca.
 • Una proposta de revista escolar ideal.
 • Una proposta didàctica sobre cohesió textual per a alumnes de 2n d'ESO.
 • Un treball per projectes: un taller literari al voltant del gènere èpic.
 • Ús de les PDI. Com crear recursos
 • Ús de les TIC per part del professorat de ciències, física i química en els instituts de Mallorca.
 • Utilització d'un Entorn Virtual d'Aprenentatge per desenvolupar un model Constructivista de l'Educació.
 • Virtualització en l'educació. Escriptoris virtuals i altres recursos virtualitzats
 • Visita al Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.
 • ^Projecte teatral interdisciplinari d'alemany com a llengua estrangera a l' Educació Secundària
 • Abordatge interdiciplinar de l'educació per a la salut a l'educació secundària obligatòria
 • Activitats interactives de ciències a Mallorca
 • Activitats multidisciplinars a l'Educació Secundària Obligatòria. Metodologia i avaluació.
 • Alguns problemes de la fonamentació de l'ètica
 • Anàlisi del tractament de la literatura als llibres de text
 • Anàlisi de metodologies pràctiques i participants en els estudis de comerç i màrqueting
 • Aplicació de la metodologia de treball per projectes a la impartició d'Economia de primer de batxillerat a través de la simulació d'inversions en títols de renda variable en el Mercat de Valors
 • Aplicació de la teoria sistèmica en l'àmbit educatiu
 • Aprendre a aprendre: de la teoria a la pràctica
 • Aprendre a ensenyar ciències de forma constructivista: proposta de formació del professorat basat en la metacognició
 • Aprendre a través de les Fonts Orals. Propostes didàctiques sobre el seu ús i introducció al bloc digital com element de divulgació
 • Aprenentatge en el medi natural
 • Aprenentatge servei des de la Filosofia
 • Aprenentatge significatiu: traduint amb intel·ligències
 • Aprenentatge significatiu a través de la música
 • Assignatura de Formació i Orientació Laboral: mecanisme d'inserció laboral?.
 • Atenció a l'alumnat nouvingut.
 • Atenció a la diversitat: atdaptació de la metodologia emprada en l'assignatura de tecnologia segons l'estil aprenentatge de l'alumne
 • Atur Juvenil i Actuació del Centres Educatius
 • Avaluació formadora : experiència en coavaluació del treball en equip
 • Avaluació i evolució. Aplicació de noves metodologies als cicles formatius
 • Avaluació i valoració del programa de qualificació professional inicial.
 • Benvinguts a la república independent de l'educació
 • Caçadors de tresors literaris
 • Cap a un consum responsable i sostenible
 • Com avaluar les competències bàsiques.
 • Competència comunicativa. S'està fomentant el "saber parlar" en els centres educatius?
 • Competències clau. Una proposta per els PQPI
 • Compilació d'activitats per al mòdul professional "Polítiques de marquèting" del cicle formatiu de grau superior de "Gestió comercial i màrqueting"
 • Comprensió lectora i ciència: textos científics per a les aules de secundària.
 • Com Tractar la competència digital?
 • Com traslladar als alumnes el què passa al seu voltant a través de les TIC
 • Comunitats d'aprenentatge.
 • Continguts enllaçats a l'especialitat de Tecnologia com a base dels aprenentatges significatius
 • Conveniència de la creació del "Títol superior en arts escèniques" i la seva posterior implantació al municipi de Manacor.
 • Convivència i conflicte a les aules d'ESO
 • De l'aula a la ciutat. Proposta didàctica de sortides d'aula a Palma per a primer i segon cicle a CCSS
 • Del diàleg a l'assamblea a l'educació per la ciutadania
 • Dels museus als instituts.
 • Desenvolupar un projecte per competències bàsiques dins un grup de PDC
 • Didàctica de la comprensió lectora. Revisió i propostes
 • Didàctica de la llengua de les Pitiüses.
 • Didàctica en entorns virtuals.
 • Donar un impuls a la Formació Professional reglada: una solució considerable.
 • Do you sapeak English? Com fer de l'anglès una eina comunicativa dins l'aula
 • Educació en alfabetització de mitjans de comunicació
 • Educació física competent: una aplicació pràctica
 • Educant en i pel canvi : Font de progrés i riquesa
 • Eficiència energètica als centres de Secundària
 • Elaboració d'una escala valorativa sobre les matemàtiques als alumnes de la segona etapa de l'ESO i una escala valorativa sobre l'educació per competències als professors de secundària.
 • El centre educatiu: model de convicència democràtica
 • El cervell no és neutre. Orientacions i estratègies davant diferents formes d'aprenentatge
 • El cine com a font i recurs didàctic per a l'assignatura de Ciències Socials. Geografia i Història en l'educació secundària obligatòria. Una proposta didàctica
 • El foment de la lectura a través de l'ús educatiu de les TIC
 • El fracàs escolar a ciències socials: un atracament per a una diagnosi. L'institut de Porto Cristo
 • El fracàs escolar i la conflictivitat dels residents d'un centre de menors
 • El joc com estratègia didàctica enriquidora per afavorir els processos d'ensenyament-aprenentatge
 • El llegat de l'Arxiduc Lluís Salvador. Dues pripostes didàctiques per visitar el Monestir de Miramar i Son marroig a l'ESO i el Batxillerat
 • El mite d'Andratx a l'obra de Baltasar Pòrcel: proposta de treball a secundària
 • El portafoli a l'Educació Secundària
 • Els centres docents com a contexts afavoridors de resilència
 • Els continguts educatius digitals a l'àrea de Filosofia: proposta d'una Unitat didàctica per Filosofia i Ciutadania de 1er. de Batxillerat
 • Els jocs educatius: una metodologia innovadora a nivell de secundària
 • Els mitjans de comunicació a l'aula de català. Quatre propostes didàctiques per aprendre a llegir, escriure, parlar i escoltar
 • Els museus virtuals com a recurs didàctic per a les Ciències Socials.
 • Els ordinadors portàtils i els llibres digitals: noves possibilitats de treball a l'aula
 • Els qüestionaris com a eina d'ensenyament i aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera
 • Els sistemes de gestió de la quallitat en Centres Educatius.
 • El taller de tecnologia com a escenari per a l'educació en valors
 • El temps i la seva didàctica
 • El tractament de la Guerra de Successió i la pau d'Utrech als estudis d'ESO i Batxillerat: Marc teòric i pràctic per l'elaboració d'unitats didàctiques
 • El treball del patrimoni a l'Educació Secundària Obligatòria
 • El treball per racons adaptat a secundària com a eina d'atenció a la diversitat
 • Ensenyament i aprenentatge de les activitats lingüístiques a l'educació secundària. Com podem superar els perjudicis lingüístics?
 • És fàcil revolucionar a un poble?
 • Estimular la creativitat i el pensament lògic programat amb Scratch
 • Estratègies metodològiques per alumnes nouvinguts a ESO. Tecnologies
 • Estratègies per l'optimització dels recursos educatius locals des d'una perspectiva constructivista en l'àmbit de les ciències socials. El cas del municipi de Llucmajor
 • Estratègies per una atenció personalitzada.
 • Estudi i propostes de millora sobre la utilització del paper a l'IES Isidor Macabich.
 • Estudi sobre l'ús de les tic en l'àmbit docent a menorca. proposta de pla tac per a un centre de secundària
 • Factors influents en l'elecció d'una carrera de ciències
 • Física, química i vida quotidiana: una proposta de pràctiques de laboratori per al quart curs de l'educació secundària obligatòria
 • Física i cinema: una innovació a les aules
 • Física i Química, prejudicis, una relació íntima?
 • Foment de l'educació multilingüe en l'ensenyament espanyol en l'exemple de l'Alemany com a tercera llengua
 • Gestió i implementació d'un pla de convivència
 • Grups d'aprenentatge.
 • Hannah Arendt. Recursos per a pensar.
 • Heterogeneitat de l'alumnat als cicles formatius
 • IES Bendinat i el seu pla lingüíistic de centre amb relació als aspectes sociolingüístics
 • Implicacions de l'aprenentatge per competències a l'aula de Seccions Europees
 • Impuls de la educació ambiental als centres educatius: programa de centres ecoambientals.
 • Internet al servei de les competències
 • Introducció al turisme sostenible mitjançant un projecte interdisciplinari en el cicle formatiu de grau superior d'agències de viatge.
 • Investigació entorn avaluació
 • Jocs i trencaclosques matemàtics com a eina educativa per a treballar el currículum de matemàtiques a ESO
 • L'aprenentatge de la físisca a secundària, útil i important?
 • L'aprenentatge en interacció amb el medi. Programació i disseny d'itineraris didàctics al Centre d'Interpretació de Raixa
 • L'astronomia a Secundària: una perspectiva integradora
 • L'atenció a la diversitat dirigida als alumnes cecs en l'aprenentatge de les ciències experimentals, la química i la física
 • L'atenció al client en els cicles formatius de la família professional d'Hoteleria i Turisme en base al Treball Col·laboratiu i les Tècniques de Treball per Projectes
 • L'Educació d'adults: aproximació d'un model d'ensenyament-aprenentatge en Ciències Socials
 • L'educació física a 1r d'ESO mitjançant el voleibol com a contingut d'ensenyament aprenentatge
 • L'educació i la gestió ambiental als centres d'Educació Secundària
 • L'ensenyament de l'angès com a llengua estrangera a través de les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques
 • L'ensenyança pràctica a les tecnologies. Exemples d'aplicació i beneficis.
 • L'escola d'adults de Ciutadella: Propostes metodològiques
 • L'hipertext crític educatiu
 • L'hort educatiu com a eina d'aprenentatge multidisciplinari
 • L'ús de les biografies com a eina didàctica de les Ciencies Socials
 • L'ús de les fonts a secundària i batxillerat: el documental com a recurs didàctic a Ciències Socials
 • La competència social i ciutadana : un gran repte pel professorat
 • La comprensió lectora a l'aula. Propostes didàctiques per posar en pràctica les microhabilitats superiors
 • La dislèxia en l'Educació Secundària
 • La formació acadèmica de pares en matemàtiques
 • La Història de l'Art a Secundària un àmbit a replantjar
 • La igualtat entre homes i dones
 • La importància de l'ús de les imatges com a eina didàctica en les Ciències Socials
 • La importancia de la infermera escolar en l'àmbit docent
 • La importància de la lectura.
 • La influència del docent en els hàbits lingüístics de l'alumnat de secundària
 • La literatura en l'ensenyament de llengües estrangeres: una aproximació a "La Metamorfosi" de Franz Kafka
 • La llengua oral a l'escola: proposta didàctica
 • La metodologia CLIL en la ensenyança de la Física i Química per a un aprenentatge més eficaç de ñ'anglès en els centres de les Illes Balears
 • La mobilitat i la formació permanent com a factrors de millora de la qualitat d'ensenyament
 • La motivació i l'aprenentatge: què en saben els professors?.
 • La novena competència: transversalitat de les habilitats de pensament
 • La poesia a l'Educació Secundària: un enfocament metodològic
 • La programació com a recurs pedagògic per a la millora de l'educació matemàtica . L'eina: L'Scratch
 • La psicomotricitat en l'Educació Física als primers nivells de l'ensenyament secundari obligatori
 • La utilització dels documentals a les classes de ciències socials
 • La Viquipèdia com a eina educativa
 • Les activitats de motivació a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Les competències bàsiques. Propostes per treballar-les als centres educatius i a l'assignatura de Tecnologies
 • Les Fonts Ufanes: un esclat màgic de la natura. Quadern de camp de la visita al monument natural per a primer cicle d'ESO
 • Les possibilitats didàctiques de les Rondalles Mallorquines aplicades a l'assignatura optativa "Conservació i recuperació del patrimoni cultural"
 • Les religions monoteistes a ESO. Un llibre de text
 • Les rondalles. Proposta didàctica. Primer cicle d'ESO
 • Les Seccions Europees i la seva aplicació a la tecnologia
 • Les TIC als IES: anàlisi de la situació actual i proposta de recursos
 • Les TIC en l'Educació Física
 • Les visistes escolars de Ciències Socials a Mallorca
 • Límits a l'aprenentatge: informació formal, informal i no formal.
 • Lògica a la xarxa
 • Madera de letras. Aplicació del blog d'aula a l'àrea de llengua i literatura castellana
 • Matemàtiques amb fusta, cartolina, daus i il·lusió.
 • Mescla d'apropament a la vida quotidiana i contextualització històrica de la Física i la Química: una dissolució capaç de motivar a l'alumnat de secundària
 • Metodologia dels ensenyaments dels estudis jurídics a la Formació Professional
 • Motivació i assoliment educatiu en funció de les expectatives del futur professional
 • Música a la clase de filosofia
 • Nivell educatiu: Balears a la coa d'Europa , Finlàndia al cap davant. Diferències , raons i possible pla d'actuació.
 • Observant per transformar: educant en temes transversals a l'assignatura d'anglès a batxiller mitjançant productes culturals audiovisuals
 • Parla i escolta al món. Les habilitats per la producció i la recepció de la llengua anglesa com a llengua internacional
 • Partit Tecnològic
 • PAULLUSMETELLUS. La creació d'un bloc de recursos sobre Història Antiga per a professors de ESOi batxillerat
 • Plurilingüisme vs semilingüisme en el contexte educatiu multilingüe i multicultural. Una revisió crítica i proposta pedagògica.
 • Poesía en pentagrama: La alianza de dos artes o una simbiosis conveniente para la promoción del género lírico en las etapas de Eso y Bachillearto
 • Pràctiques de química en xarxa
 • Projecte de desenvolupament d'habilitats socials
 • Projecte de suport al procés d'aprenentatge d'alumnes amb dificultats mitjançant TIC
 • Projectes de treball a secundària, és possible?
 • Projectes lingüístics a la zona d'Artà
 • Proposta curricular per a l'ensenyement i l'aprenentatge de la literatura a secundària
 • Proposta d'estratègies metodològiques innovadores per a la millor de les habilitats socials relacionadesamb l'atenció als usuaris, del perfil professional del cicle de grau mitjà "Cures d'Auxiliar d'Infermeria"
 • Proposta d'una xarxa social educativa de les Illes Balears
 • Proposta de l'ampliació de l'enfocament AICLE als centres de secundària de les Illes balears
 • Proposta didàctica de matemàtiques a trevés de la química
 • Proposta educativa destinada al foment de la lectura en anglès per alumnes amb necessitats educatives especials
 • Proposta metodològica i eina d'avaluació per la seva integració en els centres docents
 • Proposta pedagògica per a l'arxiu i patrimoni històrics de l'IES Joan Ramis i Ramis
 • Proposta per un laboratori de Ciències Socials en un Institut d'Educació Secundària
 • Propostes curriculars i didàctiques per al tractament de l'expressió escrita a l?ESO
 • Protocolarització de diagnòstic i intervenció del síndrome d'Asperger pel professorat
 • Realitzar una sortida a un centre d'educació ambiental millora l'actitud de l'alumnat cap al medi ambient?
 • Síndrome d'Asperger: una proposta per a les classes de filosofia
 • Sócrates a l'aula
 • Taller de guió: una eina per al desenvolupament de la creativitat i les habilitats comunicatives
 • Tasca competencial , interdisciplinar per 4t ESO: Illa del Rei
 • Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement a l'ensenyament secundari
 • Tecnologies realitzant projectes amb altres assignarutres per assolir les competències bàsiques
 • TIC i competències clau al CFGS en Navegació, pesca i transport marítim
 • Tic-Tac: avancem cap a l'escola digital
 • Tots els significats de la lectura
 • Treball interdepartamental. Amics creatius.
 • Treball per projectes. Una proposta enfocada a un grup de diversificació curricular
 • Treballs pràctics per al desenvolupament de l'ensenyança a l'aula
 • Tresor al museu
 • Una aproximació a l'aprenentatge digital: Xarxipèlag 2.0
 • Una forma de combatre la crisi científica escolar. Aprendre ciència fent ciència
 • Una nova concepció de les biblioteques escolars: proposta de millora i dinamització
 • Una proposta de nous temes per al currículum de matemàtiques
 • Una proposta didàctica: l'ús dels gèneres periodístics per a fomentar l'ensenyament-aprenentatge de la sociolingüística
 • Una responsabilidad compartida: el fracaso escolar
 • Un conte sobre la mà d'obra infantil com eina didàctica en geografia
 • Webquest i la seva didàctica
 • Yes we can! Impuls a l'oralitat dins les aules
 • ¿Hi ha reinserció després de l'atenció a la diversitat?: escolarització compartida.
 • "Do you econo me?" Propostes d'innovació educativa referents a la formació plurilingüe de l'alumnat a Mallorca en l'especialitat d'economia.
 • Adaptacions currriculars per a alumnat amb síndrome d'Asperger en Secundària.
 • Anàlisi crític dels instruments d'avaluació a l'àrea de tecnologia de l'educació secundària obligatòria
 • Anàlisi de la implementació de les NTICS al sistema educatiu.
 • Aplicació de la història de les ciències naturals per a millorar l'ensenyament de ciències a l'educació secundària.
 • Aplicació de la programació d'un servei de mediació escolar
 • Aprenentatge cooperatiu a l'aula.
 • Arquitectura escolar.
 • Atenció a la Diversitat: Els nouvinguts i el Sistema Educatiu a les Balears
 • Atenció a la diversitat dins l'aula de Biologia i Geologia: L'alumne superdotat
 • Avaluació d'un IES: projectes, òrgans, relacions i qualitat educativa.
 • Cinema i conte: una visió interdisciplinar de la literatura a l'educació secundària.
 • Com afegir les noves tecnologies a la ensenyament: programar a través de webquest.
 • Com es tracta l'atenció a la diversitat a l'IES de Llucmajor.
 • Com pal·liar el fracàs escolar i l'absentisme escolar
 • Comunicació i coordinació entre el professorat: el cas de l'IES Joan Maria Thomàs.
 • Conductes inadequades a l'aula i propostes per solucionar-les.
 • Contingut agrupat, aprenentatge ordenat
 • Convivència i conflictes als centres educatius.
 • Didàctica de les sortides de camp.
 • Disseny de diverses eines d'avaluació en unitats didàctiques.
 • Distints models d'ensenyaments entre els professors novells i els professors experimentats.
 • Diversitat i currículum a les aules de secundària
 • Educació i multiculturalitat
 • El cinema com a recurs didàctic a les Ciències Socials: un exemple d'aplicació a 4rt d'ESO.
 • El joc a l'aula: proposta de material didàctic per a treballar competències bàsiques.
 • El judo com a pràctica educativa escolar i vehicle per a L'Educació en valors des d'una metodologia cooperativa i comprensiva.
 • El massís de Randa: aplicació com a recurs didàctic per les Ciències Socials.
 • Els mètodes interactius a Ciències Socials: una proposta per 1r d'ESO.
 • Els mitjans de comunicació i les competències bàsiques. Una proposta específica per treballar premsa i televisió.
 • Els problemes ambientals en els llibres de text.
 • Els videojocs: Repercusions dins l'aula
 • El treball cooperatiu en el context de les classes de Ciències Socials a Secundària.
 • El trilingüisme en el primer cicle d'ESO.
 • Emprendre en secundària.
 • Ergonomia escolar.
 • Expectatives de la transferibilitat de la ciència escolar a la vida quotidiana i a la vida en societat.
 • Formació a centres de treball.
 • Funció de l'equip directiu de l'IES Arxiduc Lluis Salvador (Palma)
 • Guia educativa per als professors de secundària d'alumnes amb Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
 • Incorporació de les noves tècniques gràfiques i de representació a la programació de plàstica en segon curs de batxillerat artístic
 • Jocs d'expressió col·lectiva per aprendre a treballar en equip.
 • L'activitat física i l'esport com a mitjà d'integració social i transmissió de valors a joves socialment desfavorits.
 • L'aplicacció de les competències bàsiques a les ciències socials; anàlisi crític i possibles millores.
 • L'aprenentatge cooperatiu a la impartició d'una assignatura en una llengua estrangera.
 • L'aprenentatge de la gramàtica i la producció textual: algunes propostes d'integració.
 • L'aprenentatge per tasques a l'àrea de llengua i literatura castellana
 • L'aprenentatge significatiu a l'aula: el món actual a quart d'ESO.
 • L'educació canvia, els espais també: cas de l'IES Joan Maria Thomàs.
 • L'Educació en valors a través del cinema. Una metodologia concreta.
 • L'educació no formal en l'ensenyament de les ciències.
 • L'escriptura del jo com a proposta didàctica.
 • La formació professional com aposta de futur: el repte de la professionalització del professorat.
 • La història de les Illes Balears a l'entorn web. Creació d'un bloc amb recursos per al professorat d'ESO
 • La importància de casos reals en cicles formatius
 • La integració escolar per a la Síndrome de DoWN.
 • La planificació a l'aula: un procés per a la formació, la innovació i la investigació.
 • La responsabilitat social. Aplicacions metodològiques a Cicles Formatius.
 • La subjectivitat en el procés de correcció d'exàmens.
 • Les dramatitzacions per a l'educació emocional i les habilitats socials, jocs de rol dins el disseny curricular de les tecnologies d'ESO.
 • Les seccions europees i la seva aplicació a la tecnologia.
 • Les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació física.
 • Les TIC aplicades al batxillerat a distància. Model d'Unitat Didàctica per a ciències socials.
 • Les TIC i les Ciències Socials. Proposta per a la creació d'un espai web comú.
 • Materials didàctics per l'alumnat nouvingut de llengua no romànica. Una proposta d'adaptació per a ciències socials.
 • Més enllà de la integració.
 • Metodologies pel tractament de la diversitat a l'aula. Propostes per abordar el treball a l'aula amb alumnes de necessitats educatives especials.
 • Prevenció de riscos en les aules taller de Tecnologia als IES.
 • Problemes auditius a l'àmbit de l'educació i la respectiva adaptación.
 • Processos del sistema dièdric i en Autocad des de l'aprenentatge significatiu.
 • Projecte per treballar l'expressió escrita
 • Proposta de diseny material per a l'evaluació de competències del Mòdul de Tècniques Bàsiques d'Infermeria.
 • Pros i contres de l'educació de l'assignatura de tecnologia en anglès.
 • Ràdio esplai.
 • Seccions europees, estretègies de comunicació a l'aula.
 • Suport vital bàsic dins les aules i els centres escolars.
 • Tipologia de preguntes als llibres de text de Ciències de la Naturalesa d'ESO i contextualització
 • Tractament de la diversitat a l'aula en les ciències naturals: cas dels alumnes amb NESE
 • Tractament de la lectura d'imatges a Ciències Socials: una proposta per primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria
 • Treball cooperatiu.
 • Una aposta per a la formació permanent del professorat.
 • Una webquesta sobre La Roqueta (1902) com a eina didàctica.
 • Un IES competent
 • Un mòdul de Gestió Administrativa del Comerç Internacional en llengua estrangera (anglès) del Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional.
 • Un nou enfoquement didàctic sobre l'ensenyament de la literatura a Secundària.