Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

En què consisteix?

El Màster Universitari en Formació del Professorat (MFPR), juntament amb la titulació de grau pertinent, habilita per optar a llocs docents en centres públics, mitjançant el preceptiu sistema d’accés, i per a l’exercici docent en centres concertats i privats. El seu contingut garanteix la capacitació adequada per a afrontar els reptes del sistema educatiu i adapta els ensenyaments a les noves necessitats formatives. El títol respon a la necessitat de formar el professorat perquè sigui capaç d’afrontar els desafiaments de l’educació en el segle XXI.

Què hi aprendràs?

El Màster Universitari en Formació del Professorat ofereix una preparació inicial àmplia i rigorosa sobre la qual s’articularà, posteriorment, la formació permanent i la necessària actualització en els diversos aspectes de la professió docent. D’acord amb les orientacions generals de l’ANECA i coincidint amb els denominats “descriptors de Dublín”, els estudiants del MFPR adquireixen la capacitat d’aplicar els coneixements i destreses aconseguits en les seves respectives titulacions i de resoldre els problemes propis de l’ensenyament en els diversos àmbits i contextos en què es desenvolupa la seva tasca, considerant en tot moment la incertesa i la dinàmica dels processos educatius. Es pretén també que puguin integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat del sistema i els processos educatius, incloent les reflexions pertinents sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades al desenvolupament de la seva tasca com a docents. El MFPR proposa així mateix que els estudiants sàpiguen comunicar i justificar les seves conclusions, judicis i decisions, tant a professionals i especialistes en el camp educatiu, com a la comunitat escolar i a la societat en general. Es tracta, per tant, d’un primer pas en el camí que permeti als futurs professors i professores prosseguir de forma autònoma el seu desenvolupament professional com a docents.

Què podràs fer en haver acabat?

El títol de màster en Formació del Professorat, segons les condicions que s'estableixen a la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i de l'Ordre ECI/3858/2007 (text consolidat), habilita per a l'exercici de les professions de:

  • Professor d’Educació Secundària Obligatòria i
  • Batxillerat, Formació Professional i
  • Ensenyaments d’Idiomes.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Informació addicional: http://mfp.uib.cat/
Ciències Socials i Jurídiques
250 places
60 crèdits

Modalitat: Presencial

Campus: Mallorca, Eivissa, Menorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 23,04¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.443,00¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36