Màster Universitari. Filosofia

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

 • Titulats superiors per una universitat espanyola
  D'acord amb la normativa actual europea, nacional, així com de la UIB, podran accedir als estudis de màster els alumnes que estiguin en possessió del títol de grau o un altre equivalent. A més, els títols de diplomat, arquitecte o enginyer tècnic donen accés als estudis de màster.
 • Titulats superiors per una universitat estranger
  D'acord amb la normativa actual de la UIB, els estudiants que estiguin en possessió d'un títol d'educació superior estranger podran accedir als estudis del màster amb l'homologació prèvia d'aquest títol a un títol espanyol que habiliti per a l'accés a aquests estudis de postgrau. No obstant això, la UIB es reserva el dret d'admetre estudiants estrangers sense l'homologació del títol, amb la comprovació prèvia d'un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau i que faculten en el país d'expedició del títol per a accedir als estudis de postgrau. El procés d'acreditació s'haurà de realitzar d'acord amb el procediment establert pel Centre d'Estudis de Postgrau.
 • Estudiants que hagin cursat parcialment estudis de doctorat
  Aquesta categoria d'estudiants, conforme a la normativa de la Universitat de les Illes Balears i el Reial decret 778/1998, Reial decret 56/2005 de 21 de gener, o normes anteriors, podran accedir als programes oficials de postgrau i obtenir el títol oficial del màster, sempre que siguin prèviament admesos, i podran sol·licitar el reconeixement dels crèdits corresponents als cursos i treballs d'iniciació a la recerca realitzats, d'acord amb el procés de convalidació que el Centre d'Estudis de Postgrau establesqui.

En el cas que el nombre de sol·licituds de matrícula excedesqui les places que ofereix el màster (vegeu a dalt), la Comissió Acadèmica del MFIL establirà una llista de prelació de candidats segons els següents criteris:

 1. Expedient acadèmic (fins a 3 punts)
 2. Beques obtingudes (fins a 2 punts)
 3. Publicacions (fins a 2 punts)
 4. Assistència a congressos, cursos i seminaris (fins a 2 punts)
 5. Altres mèrits (fins a 1 punt)

Objectius acadèmics i professionals

Aquest màster ha estat dissenyat segons els models de l'Espai Europeu d'Educació Superior, i els seus objectius s'han adaptat als denominats 'Descriptors de Dublín', i segons els criteris de la Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ENQA) i la Joint Quality Initiative.

Objectius formatius

El MFIL és un màster de caràcter investigador que proporciona als estudiants les competències bàsiques per a iniciar-se en la recerca en els diferents àmbits de la filosofia. En conseqüència, permet als titulats accedir als programes de doctorat, tant de la UIB com d'altres universitats nacionals i estrangeres. Igualment, la formació oferida pel MFIL proporciona als alumnes coneixements especialitzats en les diferents àrees de la filosofia, en un nivell superior als estudis de grau. Per això, el MFIL es dirigeix tant a alumnes interessats en la realització posterior d'estudis de doctorat com a aquells que tenen com interès principal l'aprofundiment de la formació en filosofia.

Els titulats del MFIL hauran desenvolupat competències fonamentals en recerca que també són útils en l'acompliment d'altres activitats. Així, els egressats seran capaços de redactar treballs acadèmics i de recerca, de dur a terme cerques bibliogràfiques i d'un altre material rellevant, de treballar tant individualment com en equip, de realitzar tasques de forma autònoma, d'exposar i defensar públicament els seus treballs. A més, els titulats hauran adquirit coneixements actualitzats en àrees com la història de la filosofia, l'estètica, la filosofia de la ciència, la filosofia moral i política.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Filosofia permet l'accés al Doctorat en Filologia i Filosofia de la UIB, oferint així continuïtat formativa per a tots aquells titulats que vulguen estendre la seva formació acadèmica. Així mateix, el màster habilita als titulats per a poder cursar estudis de doctorat d'altres universitats, sempre que aquests estiguin relacionats amb l'àrea científica en què s'inscriu aquest postgrau.

Estructura dels estudis

Les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat "Assignatures" d'aquest màster.

El programa consta de quatre especialitats:

Actualment, a causa del nombre de alumnes, aquests estudis permeten que els alumnes seleccionin d'entre el conjunt de l'oferta acadèmica les assignatures que consideren més adients pels seus objectius formatius, fins a un total de 42 crèdits (als quals s'hi han d'afegir els 6 crèdits obligatoris de l'assignatura metodològica del mòdul Formació metodològica bàsica i els 12 crèdits del Treball de Fi de Màster). Per consegüent, les especialitats serveixen com una orientació formativa i per a l'adscripció del TFM a un àmbit de la investigació en filosofia.

En total, el programa formatiu consta de 48 crèdits inclosos els 6 de la assignatura metodològica obligatòria per a tots els alumnes. Per a completar la seva formació, els alumnes han de elaborar y defensar un TFM (12 crèdits). El projecte s'inscriurà dins d'un dels àmbits temàtics delineats per una de les especialitats i els alumnes han de triar en consonància el seu director o directora de TFM.

Hi ha assignatures que s'imparteixen en castellà i unes altres en català.

El MFIL disposa d'un Pla d'Acció Tutorial (PAT). Els alumnes que ho consideren oportú poden sol·licitar tutories amb els coordinadors del MFIL per a aclarir possibles dubtes en relació amb la matrícula. A més, els alumnes en tot moment poden sol·licitar una tutoria amb els coordinadors per aclarir qualsevol qüestió relacionada amb el funcionament del MFIL. A la primera classe del màster (assignatura metodològica obligatòria per a tots els alumnes) s'ofereix informació bàsica sobre el funcionament de la titulació. Mitjançant l'aplicació de Campus Extens se'ls fa arribar als alumnes la informació pertinent per al bon desenvolupament del programa formatiu, així com per a l'elaboració, inscripció, dipòsit i defensa del TFM.

Estructura

Examen final

Cada assignatura disposa d'un sistema d'avaluació propi i adaptat als objectius de l'assignatura, de manera que no en totes és necessari superar una prova final.

Per a obtenir el títol és necessari elaborar i defensar el TFM en sessió pública davant una comissió formada per tres membres designats per la Comissió Acadèmica del MFIL.

Criteris d'avaluació i exàmens

Hi ha una assignatura de caràcter metodològic que és obligatòria per a tots els alumnes del MFIL. A més, per a obtenir el títol tots els alumnes han d'haver aprovat la defensa del TFM.

Direcció dels estudis

Dr. José Luis Luján López
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3025
Dr. Jens Oliver Todt
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3025