Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

En què consisteix?

El Màster en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METME) és un programa de formació avançada que pretén formar especialistes en anàlisis econòmica aplicada al monitoratge i avaluació (M&E) de projectes i polítiques en economies turístiques. El Màster persegueix transferir coneixements analítics i metodologies quantitatives en M&E, integrant coneixements teòrics i la seva aplicació a problemes econòmics reals, per afrontar els reptes econòmics actuals de les economies especialitzades en turisme.

El Màster cerca afavorir el desenvolupament d’habilitats i competències en M&E que contribueixin a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de las economies turístiques. Amb l’objectiu d’adquirir coneixements en tècniques de M&E innovadores, l’alumne podrà escollir entre dues especialitzacions: (i) Tècniques de monitoratge aplicades al turisme i (2) Tècniques d’avaluació aplicades al turisme.

 • El monitoratge és una anàlisis sistemàtica que persegueix identificar els canvis que experimenta un sistema (destinació, sector, activitat, empresa, etc.) durant un període de temps determinat que, generalment, coincideix amb el procés d’implementació d’un projecte, política o pla. D’aquesta manera, el monitoratge proporciona, als agents encarregats de la presa de decisions, indicadors dels progressos i assoliments realitzats en l’ús dels fons disponibles.
 • L’avaluació és una anàlisis sistemàtica i objectiva de l’eficàcia, l’eficiència i/o l’equitat que deriva de la implementació d’un projecte, política o pla sobre un sistema (destinació, sector, activitat, empresa, etc.). En resum, es pot dir que l’avaluació té com a objectiu mesurar l’impacte econòmic del projecte per, d’aquesta manera, determinar la rellevància i l’assoliment dels objectius. Una avaluació ha de proporcionar informació creïble i útil, que pugui ser incorporada als processos de presa de decisions.

 

Què hi aprendràs?

Els graduats del METME adquiriran les següents competències:

 • Ser capaç de contribuir a la planificació, el monitoratge i l’avaluació de polítiques, programes i projectes a l’objecte de millorar la competitivitat i la sostenibilitat d’una determinada empresa, destinació o regió turística.
 • Ser capaç d’identificar els indicadors clau utilitzats en el monitoratge i avaluació de projectes en l’àmbit turístic.
 • Ser capaç de recopilar, generar, processar i analitzar informació estadística per al monitoratge i l’avaluació.
 • Conèixer en profunditat i entendre els impactes que sobre el benestar social (mediambientals, de salut, igualtat d’oportunitats, etc.) tenen les diferents alternatives de desenvolupament turístic.
 • Conèixer les parts fonamentals d’un procés d’investigació i ser capaç de dur a terme un treball bàsic d’investigació i presentar-lo en format científic.
 • Desenvolupar habilitats per a adaptar-se bé al món laboral relacionat amb l’industria turística i, en particular, amb les entitats, empreses i institucions que s’encarreguen del monitoratge i l’avaluació de projectes i programes en l’àmbit turístic.
 • Adquirir les habilitats i destreses necessàries per a dur a terme una carrera investigadora en l’àmbit de l’Economia Aplicada/Economia del Turisme a través de la realització del Doctorat.

Què podràs fer en haver acabat?

S’espera que els graduats del METME puguin aspirar a treballar en un ampli ventall d’àmbits i perfils, entre els que destaquen:

 • Tècnic superior a la Administració Pública o al sector privat
 • Responsable de projectes a departaments d’I+D+I o de projecció estratègica al sector privat
 • Investigador en departamentos de I+D+I o de proyección estratégica en el sector privado o en instituciones públicas
 • Investigador o professor a universitats o escoles de negocis
 • Personal de suport a la investigació a Instituciones públiques o privades
 • Exercici lliure de la professió com a consultor, responsable de projectes, etc.
 • Exercici lliure de la professió com a especialista/assessor en el disseny de polítiques i projectes
 • Especialista en M&E de projectes i polítiques per a organismes internacionals (Organització Mundial del Turisme, Unión Europea, etc.)
 • Especialista en M&E de projectes i polítiques per a empreses turístiques

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Informació addicional: http://metme.uib.eu/
Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dr. José Luís Groizard Cardosa
30 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 26,18¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.631,40¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36