Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria de Telecomunicació (Pla 2015)

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 15 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

D'acord amb l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, modificat posteriorment pel Reial Decret 861/2010, l'accés als ensenyaments oficials de màster requerirà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expenedor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Seguint les directrius de l'ordre CIN / 355/2009 podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació i la seva formació estigui d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, d'acord amb l'esmentada Ordre Ministerial.
Igualment, podrà accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris.

Tot l'anterior s'entén sense perjudici del que disposa l'article 17.2 del Reial Decret 1393/2007, que fa referència a la possibilitat que la Universitat pugui incloure requisits de formació prèvia en algunes disciplines i del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret, on es contemplen les particularitats per l'accés d'aquells que estiguin en possessió de títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007.

D'acord amb l'anterior, la Universitat de les Illes Balears requereix que els enginyers tècnics realitzen l'Itinerari d'Adaptació que s'estableixi en el Grau amb la finalitat d'obtenir el nivell formatiu necessari per accedir al Màster.

En el cas que la demanda superi l'oferta la selecció d'alumnes es farà en base al currículum vitae dels aspirants. Específicament es tindrà en compte:

 • L'expedient dels aspirants (ponderació: 70%).
 • L'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació (ponderació: 20%).
 • L'existència de cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals per a l'admissió de l'aspirant al Màster (ponderació: 10%).

No es defineixen proves específiques d'accés al títol de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació.

Objectius acadèmics i professionals

El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació de la UIB és un màster professional que ofereix una formació especialitzada adreçada a la capacitació per a l'adequat exercici de la professió regulada d'Enginyer de Telecomunicació (Ordre Ministerial CIN / 355/2009).

La professió d'Enginyer de Telecomunicació constitueix un dels pilars fonamentals de l'àrea de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i el Màster que ofereix la UIB proporciona fonaments teòrics i els coneixements pràctics necessaris perquè els seus egressats siguin capaços de planificar i gestionar qualsevol tipus de projecte sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació en àmbits tan diversos com les comunicacions mòbils, comunicacions per satèl·lit, comunicacions per fibra òptica, xarxes d'operadora, xarxes d'àrea local, xarxes multimèdia, sistemes radar, sistemes de radionavegació, aplicacions i serveis a Internet, seguretat en xarxes, disseny i fabricació de circuits integrats, sistemes fotònics i optoelectrònics o l'electrònica d'alta freqüència.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster en Enginyeria de Telecomunicació poden sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor en qualsevol universitat. En particular, podran sol·licitar l'admissió als programes de doctorat de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions o d'Enginyeria Electrònica oferts per la Universitat de les Illes Balears.

Aquest Màster habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer de Telecomunicació (Ordre Ministerial CIN / 355/2009). Les principals àrees en què els titulats d'aquest màster poden trobar feina són:

 • Empreses que actuen com operadors (disseny, manteniment, optimització de serveis i xarxes), fabricants (equips i equipament), o comercials (vendes i manteniment de serveis a empreses locals).
 • Empreses de consultoria de TIC com a planificadors i dissenyadors de xarxa, líders de projectes, productors i distribuïdors de continguts, proveïdors de serveis, ...
 • Organismes reguladors de les TIC
 • Empreses de telecomunicacions, programari, electrònica de consum, electrònica industrial, microelectrònica, automoció, centres d'R + D + I, sector sanitari i biomèdic, seguretat, robòtica, energia i sostenibilitat, multimèdia, imatge i so, sistemes intel·ligents de transport, logística i mobilitat, sector aeronàutic i aeroespacial, serveis i transaccions electròniques i, en general, qualsevol sector d'activitat econòmica que necessiti aplicar les TIC en la millora de la productivitat i la competitivitat.
 • Professionals independents en qualitat de directors de projectes, estudis, consultes i peritatges demandats per empreses i clients particulars.
 • Funcionaris o empleats de qualsevol òrgan de l'administració pública a la UE, nacional, regional i local en les àrees de telecomunicacions i la innovació TIC.
 • Especialistes en investigació, desenvolupament i innovació en empreses públiques i privades.
 • Investigadors i acadèmics a les universitats públiques o privades.

Estructura dels estudis

Crèdits totals: 90 ECTS
Assignatures obligatòries: 70 ECTS
Treball de Fi de Màster: 20 ECTS

Podeu consultar les assignatures i les seves guíes docents a l'apartat "Assignatures" d'aquest Màster

Mòdul de tecnologies de telecomunicació - 60 crèdits ECTS

Tècniques avançades de processament digital de senyal
Tècniques avançades de transmissió de dades
Sistemas avançats de telecomunicació
Antenes i sistemes de radiofreqüència per a comunicacions
Xarxes heterogènies i integració de serveis
Noves tecnologies d’internet
Planificació, operació i gestió de xarxes, aplicacions i serveis
Aspectes avançats de xarxes multimèdia
Disseny de circuits i sistemes integrats
Sistemas digitals de comunicacions
Tecnologia RF i fotònica
Instrumentació electrònica

Mòdul de gestió tecnològica de projectes de telecomunicació - 10 crèdits ECTS

Aplicacions multidisciplinars de les TIC
Direcció de projectes

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Divisió por semestre

Primer Semestre

Tècniques avançades de processament digital de senyal
Noves tecnologies d’internet
Disseny de circuits i sistemes integrats
Tecnologia RF i fotònica
Antenes i sistemes de radiofreqüència per a comunicacions
Direcció de projectes

Segon Semestre

Tècniques avançades de transmissió de dades
Sistemas avançats de telecomunicació
Xarxes heterogènies i integració de serveis
Aspectes avançats de xarxes multimèdia
Sistemas digitals de comunicacions
Instrumentació electrònica

Tercer Semestre

Planificació, operació i gestió de xarxes, aplicacions i serveis
Aplicacions multidisciplinars de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Treball de Fi de Màster

Nombre de crèdits de matrícula.

   Temps complet  Temps parcial
   ECTS mínims  ECTS màxims  ECTS mínims  ECTS màxims
 Primer curs  30  60  24  60
Resta de cursos  6  60  3  60

Idioma d'impartició.

Les assignatures del títol s'impartiran o bé en català, o bé en castellà. L'idioma d'impartició de totes les assignatures del màster, encara que pot canviar d’un curs a un altre, estarà fixat en cada curs acadèmic dins de les guies docents i estarà disponible per als alumnes abans del procés de matricualció.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball de Final de Màster (TFM).

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d’avaluació i exàmens estan detallats en les guies docents de cadascuna de les assignatures (Secció "Assignatures")

Direcció dels estudis

Dra. Maria Magdalena Payeras Capellà

Departament  Ciències Matemàtiques i Informàtica, UIB
Telèfon  (34) 971 17 1390
E-mail

 Formulari de contacte
 Fitxa personal