Escoltar

Màster Universitari. Ecologia Marina

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 35 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 7 14 13
Nou ingrés SIIU 7 13 13
Matriculats 7 21 31
Titulats 0 2 12

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16
Taxa de graduació 17%
Taxa d'abandonament -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats - 91% 83%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 100%
Taxa de rendiment 80% 74% 70%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Nona Sheila Agawin Romualdo
Secretari
Lluís Gómez Pujol
Personal Docent i Investigador
Eva Sintes Elvelin
Personal d'Administració i Serveis 
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Francesca Ferragut Perelló

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 16/10/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 16/02/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Memòria del títol oficial 13/03/2015
Verificació Informe final de verificació 12/03/2015

Treballs de fi de màster

 • Análisis de microplásticos en el contenido estomacal de peces pelágicos y demersales de Galicia y el mar Cantábrico
 • Análisis interanual de la diversidad y distribución del zooplancton en el Delta del Ebro combinando datos acústicos y muestras biológicas
 • Behavioral fish responses to anthropogenic noise assessed trough acoustic telemetry
 • Biology of two species of elasmobranch batoid fishes, the skates Raja miraletus and the Mediterranean endemism Raja polystigma.
 • Breeding phenology in a marine top-predator: individual and population response to environmental variation
 • Dispersion of the invasive seaweed Halimeda incrassata and effect on native fish communities
 • Effects of micro- and nano- plastics and their sorbed additives in N2 fixing bacteria associated with the Mediterranean seagrass Posidonia oceanica
 • Estudio de las biocenosis de foraminíferos de los altos submarinos muestreados en la campaña MEDWAVES (MEDiterranean out flow WAter and Vulnerable EcosystemS)
 • Estudio del impacto de basuras en la tortuga boba, Caretta caretta, en las Islas Baleares
 • Evaluación de la capacidad olfativa de las aves marinas para detectar depredadores en las áreas de reproducción: el caso del paíño europeo
 • Heavy metal biomonitorisation potential of the Small- spotted catshark (Scyliorhinus canicula): analytical technique evaluation and interannual assessment
 • Potential effects of environmental enrichment on seabass behaviour: from group to individual level
 • Primera presencia y distribución de las especies exóticas Parasorites orbitoloides (Hofker, 1930) y Euthymonacha polita (Chapman, 1900): efectos sobre la comunidad de macroforaminíferos bentónicos del Mediterráneo Occidental
 • Reproductive biology of the striped red mullet, Mullus surmuletus, and implications for its management.
 • Spatial and temporal trends of Geryon longipes in the western Mediterranean Sea
 • Species-specific trace metals bioaccumulation in Tuna species.
 • Swimming behaviour of Gilthead seabream (Sparus aurata) in experimental sea-cages and influence of environmental enrichment.
 • Tamaño de especies bentónicas como indicador del estado de ecosistemas sometidos a la pesca de arrastre
 • Análisis paleoecológico de las asociaciones de foraminíferos bentónicos de ambientes marinos marginales del holoceno superior
 • Efectos del aumento de la temperatura sobre el metabolismo de praderas de Cymodocea nodosa afectadas por la macroalga invasora Halimeda incrassata
 • Estudi bionòmic de les comunitats de porifers del circalitoral i talús de Mallorca y Menorca
 • Evaluation of microplastic ingestion of marine species related to macroplastic litter in the Balearic Sea (Western Mediterranean)
 • Fish spatial regime shifts associated to non-native green beds of a newly-introduced tropical seaweed in the Mediterranean
 • Fotosíntesis y balance de carbono en praderas profundas de P. oceanica bajo la influencia de presiones antrópicas
 • Fundamentos para la mejora del proceso de recuperación de tortuga boba (Caretta caretta) en un Centro de Recuperación de Fauna Marina y la gestión de poblaciones silvestres.
 • Mapeado de la actividad pesquera del palangre de superficie a través del Sistema de Identificación Automática (AIS)
 • Mejora de los predictores de hábitat de atún rojo (Thunnus thynnus) a partir de datos de oceanografía operacional.
 • Phenotypic expressions of Serranus scriba at individual level: behavioural traits, oxygen consumption and morphology
 • Quality indicators and nutritional values of Octopus vulgaris in the Western Mediterranean Sea.
 • The Fitness Consequences of Fish Chronotypes in Exploited Environments
 • Biomarkers of physiological responses of Octopus vulgaris to different coastal environments in Mallorca
 • Estudi del Moviment de la Xigala Mallorquina (Scyllarides latus)