Escoltar

Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 29 9 17 19 20 18
Nou ingrés SIIU 21 7 14 17 19 17
Matriculats 29 22 22 27 38 31
Titulats 15 13 9 3 15 12

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 75% 83% 57% 33%
Taxa d'abandonament 3% 22% 29% 32%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 98% 88% 90% 85% 92% 94%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 95% 96% 95% 94% 100% 100%
Taxa de rendiment 86% 76% 74% 68% 75% 80%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Patricia Horrach Rosselló
Secretari
Emilio Mauleón Méndez
Personal Docent i Investigador

Juana Isabel Genovart Balaguer

Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
María del Carmen Morro Ramos

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • Anàlisi comptable de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
 • Anàlisis comptable de la fundació Projecte Home
 • Análisis de la Fundación la Caixa: las CCAA y su carácter no lucrativo
 • Análisis de la información contable de la Fundació Teatre Principal de Palma
 • Análisis de la información contable de Meliá Hotels International S.A. y NH Hotel Group S.A.
 • Análisis económico-financiero: NAVANTIA, S.A., S.M.E.
 • Análisis Integral de la empresa NH Hotel Group S.A. (2013-2017)
 • Análisis viabilidad proyecto Glamping
 • Contabilidad de Entidades no Lucrativas: Análisis contable y aplicación de Indicadores. Fundación Naturgy.
 • Estudio de viabilidad de una reforma en la estructura y en la gestión de un club de pádel
 • La fundación banco de sangre y tejidos de las islas baleares desde una perspectiva contable y fiscal.
 • Normativa contable española en materia de arrendamientos e impacto de la aplicación de la NIIF 16 en la información financiera
 • Práctica y breve teoría de la Ley 20/1990 Régimen Fiscal de Cooperativa.
 • Provisiones: estimación y registro contable
 • Proyecto de viabilidad escoleta
 • Tancament comptable
 • Tratamiento contable de los Activos por Impuesto Diferido asociados a las Bases Imponibles Negativas
 • Un breve repaso teórico y práctico de la contabilidad pública aplicado al ente local
 • Anàlisi d'un projecte d'obertura d'un Agroturisme
 • Análisis Contable de la Fundación Barceló
 • Análisis contable e impacto socioeconómico de una empresa sin fines lucrativos
 • Analisis de la informació contable de Rco 21 sl, comparación con el sector y analisis de ratios.
 • Análisis de Proyecto Hombre
 • Análisis de viabilidad de una empresa
 • Analista de Riesgos ISBA SGR
 • Aspectos contables de las sociedades cooperativas. Una aplicación práctica en las cooperativas de enseñanza.
 • Ingresos, costes y beneficios de una empresa real
 • Papel de las ONG en España
 • Valoración de Empresas de las Cuevas del Drach
 • Valoración empresa de servicios
 • Análisi de informació financera i contable de empreses hoteleres cotizadas a bolsa.
 • Anàlisis comparatiu contable de dues entitats del mateix sector
 • Análisis contable de la entidad sin fines lucrativos: Asociación Estel de Llevant
 • Análisis de las cuentas anuales de Unicef
 • Análisis de una entidad no lucrativa y problemática de valoración de algunos aspectos
 • Análisis de viabilidad de VICSA S.L
 • Análisis práctico de valoración de empresas
 • Aplicación Auditoria Entidades no Lucrativas
 • Contabilidad de sociedades anónimas deportivas
 • Estudio de un nuevo proyecto hotelero lujoso en Mallorca con la inversión y financiación de una empresa del grupo
 • Estudio de viabilidad para la explotación de servicios para paseos en Barco Solar y alquiler de barcas de remo en el Lago Esperanza (Alcudia)
 • Estudio de viabilidad y valoración de la apertura de un proyecto hotelero en Mallorca
 • La fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro
 • Radiografía a Manos Unidas
 • Valoración financiera del Hotel Mallorca I
 • Anàlisi comptable d'una empresa de serveis
 • Análisis contable y financiera de Allianz Seguros
 • Estudi d'inversió distribuidora Ronad
 • Adaptació del sistema de costs basat en activitats a una empresa de transport de mercaderies per carretera
 • Anàlisi comptable comparatiu i polítiques de reflotament de dues empreses del sector del calçat
 • Anàlisi comptable de la fundació Amadip Esment
 • Análisis contable de una entidad no lucrativa: Fundación Barceló
 • Análisis contable y otros elementos de gestión de una empresa de instalaciones electricas
 • Análisis de una entidad sin ánimo de lucro. Fundación Atresmedia
 • Fruita i Verdura Agroïlla Fruita Bona S.L & Palmafruit S.A. Anàlisis Comparativo
 • Provisiones i contingencias
 • Viabilidad del proyecto de inversión de la ampliación de un restaurante en Mallorca
 • "Anàlisi i interpretació d'estats financers de la societat: EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A"
 • "Anàlisis comptable de El Grup El Gas"
 • "Anàlisis dels CCAA de l'entitat no lucrativa Médicos del Mundo"
 • "Asociación-Fundación proyecto hombre"
 • "El análisis costo volumen beneficio, el desempeño económico-financiero y el valor de la Empresa"
 • "El Control Interno"
 • "Estudio de la Fundación Barceló"
 • "La Importancia Relativa, el Riesgo y la Materialidad en la Auditoría"
 • "Principio de empresa en funcionamiento.Informes de Auditoría"
 • Auditoría de los activos financieros
 • Coberturas contables
 • Contabilització d'accions
 • Introducció a la normativa comptable de les entitats sense ànim de lucre. Principals característiques.
 • "Anàlisi comptable d'una entitat sense ànim de lucre"
 • "Análisis de aguas termino de Marratxi, S.A."
 • "Análisis de las entidades Deportivas de fútbol"
 • "Análisis del Grupo Antena3 "
 • "Anàlisis dels informes d'auditoria de l'exercici 2011 del sector públic instrumental de les Iles Balears"
 • "Comparativa entre la normativa Española de emisión de informes y la norma internacional de auditoria (NIAS 700,705,706)"
 • "El modelo ABC en la producción editorial. Caso particular: Edicions UIB."
 • "Evaluación y crítica del proceso concursal de una entidad real"
 • "Fiscalidad de las Entidades de Economia Social"
 • "Hechos posteriores al cierre"
 • "La Contabilidad de las Entidades Públicas Locales. Análisis del Ayuntamiento de Porreres."
 • "Les entitats no lucratives i la problemàtica comptable "
 • "Los Planes de Viabilidad. Marco Teorico y Aplicación Práctica"
 • "Pescanova S.A. Unas cuentas con cebo"
 • "Projecte Ecoturístic Santa Maria del Camí"