Escoltar

Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

En què consisteix?

El màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat i auditoria de nivell superior. Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria. Per a l'ingrés al Màster en Comptabilitat i Auditoria es requereix estar en possessió del títol de Diplomat/ada en Ciències Empresarials, Llicenciat/ada en Administració d'Empreses, Llicenciat/ada en Economia o les titulacions antigues equivalents a les anteriors, així com els títols de Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses i Economia. També es podran acceptar els títols de Diplomat i Graduat en Turisme, depenent del pla d'estudis de la universitat de procedència, que s'analitzaria per tal de comprovar la formació comptable inclosa.

Dins l'oferta de les assignatures del màster es presenten els itineraris pertinents (segons la titulació d’entrada al màster) perquè els alumnes puguin aconseguir l'exempció de la part teòrica del primer examen per accedir al ROAC.

Què hi aprendràs?

El programa s'adreça a potenciar en l’alumne:

  • La capacitat d’interpretació de la informació comptable.
  • El coneixement profund de la normativa comptable i d’auditoria, així com la capacitat d'aplicar-la d'una forma correcta.
  • L'anàlisi de les conseqüències que la informació comptable produeix en l’entorn econòmic i social en el qual es troba.
  • Les capacitats de creativitat i innovació, per poder donar satisfacció a les funcions que la societat exigeix a l'expert comptable, cada vegada més complexes, en lògica congruència amb l'amplitud i la complexitat de l'activitat econòmica i social.
  • El criteri fonamentat de la persona en l’exercici professional enfront de situacions o problemes nous i no prevists.

Què podràs fer en haver acabat?

D'una banda la formació permetrà a l’alumnat poder exercir una activitat professional lligada a la comptabilitat. En el cas que l'alumne cursi les assignatures d'auditoria, estarà en condicions d'iniciar-se en l'àmbit de les empreses d'auditoria.

Durant el màster es desenvolupen unes pràctiques en empreses de assessoria comptable, en departaments comptables d'empreses, així com en empreses d’auditoria. Tot això produeix un acostament entre l'alumne i la professió, dotant d'un primer contacte amb la experiència laboral.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències Socials i Jurídiques
30 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 26,18¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.631,40¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36