Escoltar

Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits | 30 places

En què consisteix?

Aquest màster proporciona a l'estudiant i al professional l'oportunitat de formar-se professionalment en camps amb una gran demanda de personal qualificat i d'enorme interès social, com ara l'anàlisi de grans volums de dades (Big Data) i el desenvolupament de negocis intel·ligents. Però fonamentalment proporcionarà la capacitat per explorar, organitzar i analitzar aquestes dades per extreure'n coneixement i realitzar prediccions. Cal destacar que, assistides per aquest tipus de tecnologia d'ajuda a la decisió, la identificació de noves àrees de negoci poden donar lloc a innovadors productes i serveis que poden implicar la millora de la competitivitat de les empreses i de les institucions públiques.

Entre els continguts impartits en el màster poden trobar-se les tecnologies necessàries per a l'anàlisi de dades massives (Big Data), aprenentatge estadístic i presa de decisions, econometria per a dades massives, dades massives i la gestió empresarial, computació en el núvol (cloud computing), mineria de dades i textos, anàlisi de sèries temporals, etc. A partir de les tres especialitats, l'estudiant podrà triar el perfil de formació desitjat del màster. Es podrà optar per un perfil dedicat a les aplicacions en la gestió econòmica i empresarial, un perfil més enfocat a les eines de gestió i l'anàlisi intel·ligent de les dades i finalment per un perfil més tecnològic en la gestió de dades massives. Aquest màster combina la formació rigorosa i acadèmica amb el treball en aplicacions reals i pràctiques, fent servir les plataformes software i hardware adequades.

Què hi aprendràs?

 • Saber recuperar dades i extreure coneixement de grans volums de dades mitjançant l'aplicació eficient de tècniques d'anàlisi de dades en diferents dominis.
 • Adoptar les formes d'interacció adequades segons les tasques d'usuari que s'estiguin donant suport, especialment en aquells casos en què intervé el raonament analític.
 • Elaborar adequadament i amb originalitat arguments motivats i projectes de treball, redactar plans, informes professionals així com formular hipòtesis i conjectures raonables en la seva àrea d'especialització.
 • Conèixer aplicacions avançades de la ciència de dades i de les seves tecnologies a l'economia, empresa i turisme.
 • Comprendre i utilitzar el llenguatge i les eines associades a l'anàlisi de dades per a modelitzar i resoldre problemes complexos, reconeixent i valorant les situacions i problemes susceptibles de ser tractats utilitzant aquestes eines i les tècniques associades.
 • Conèixer els models, mètodes i tècniques rellevants en diferents àrees d'aplicació de l'Estadística participant en la creació de noves tecnologies que contribueixin al desenvolupament de la Societat de la Informació.
 • Capacitat per aplicar els principis de la ciència de dades a l'economia, l'empresa i el turisme, així com conèixer la legislació, regulació i normalització associada a l'ús de dades.
 • Conèixer i utilitzar les diferents tècniques de regressió per al diagnòstic, avaluació, inferència i posterior presa de decisions.
 • Capacitat per processar grans volums documentals per extreure patrons i coneixement mitjançant tècniques de mineria de textos i mineria web.
 • Capacitat per identificar actors centrals, relacions d'influència i de poder, així com per identificar patrons d'intercanvi, en xarxes socials.
 • Conèixer els àmbits d'aplicació del paradigma "Big Data" i desenvolupar la capacitat per estendre l'anàlisi de dades a activitats estratègiques en economia, empresa i turisme.
 • Capacitat per modelar la dependència entre una variable resposta i diverses variables explicatives, en conjunts de dades complexes, mitjançant tècniques de regressió i interpretant els resultats obtinguts.
 • Dissenyar i planificar un projecte d'anàlisi de dades en problemes reals de l'àmbit econòmic, empresarial o turístic.
 • Capacitat de modelitzar fenòmens reals a través de vectors aleatoris i d'aplicar les principals tècniques d'anàlisi multivariant en el context de la indústria i l'empresa.

Què podràs fer en haver acabat?

El caràcter transversal de la formació plantejada fa que, tot i no poder parlar d'un sector productiu directament o especialment relacionat amb la present proposta de Màster, resulti de gran interès per tecnòlegs i professionals d'empreses i institucions públiques i privades.

El seu atractiu rau precisament en el fet que resulta d'utilitat per als més variats sectors d'activitat, des de les empreses de caràcter més netament de producció fins a empreses i entitats de serveis, incloent entre elles a les administracions públiques.

Programadors "Big Data" (o "Data Developers"), Analistes o Científics de Dades ("Data Analysers" o "Data Scientists"), i professionals d'empresa experts en dades ("Data Businessperson") són algunes de les noves professions sorgides al voltant de l'Anàlisi de Dades Massives. En l'actualitat hi ha una gran demanda de professionals formats i amb capacitats en aquest àmbit.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Informació addicional: http://madm.uib.es/
Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dr. Manuel González Hidalgo
30 places
90 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 31,61€
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.905,50€ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36