Escoltar

Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA): 2014-15


Branca de coneixement Ciències
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 30
Modalitat

Presencial

BOE publicació
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 31,61€
 • 2a matrícula : 51,36€
 • 3a matrícula : 51,36€
 • 4a matrícula : 51,36€
Documents d'interès

Tríptic

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d’ingrés recomanat és el de un alumne orientat a la recerca, amb una formació prèvia com graduat en Física, Matemàtiques, o en un doble grau de Física i Matemàtiques.

En qualsevol cas, el Consell d’Estudis del Màster decidirà sobre la admissió dels estudiants, en funció dels criteris següents:

 • L’expedient acadèmic dels estudis cursats amb anterioritat.
 • La experiència professional.
 • Una declaració d’objectius, on consti la motivació personal del candidat i els motius que l’han dut a sol·licitar plaça al Màster.

L’expedient acadèmic i la experiència professional tindran un pes conjunt del 70%, mentre que la declaració d’objectius tindrà un pes del 30%. En el cas de estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, es contemplaran les mesures d’acció positiva que n’assegurin l’accés al Màster, sempre que compleixin les condiciones que marca la normativa vigent.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA) es proporcionar una formació avançada, dirigida especialment a aquells estudiants de Grau que aspiren a realitzar posteriorment un Doctorat.

Es tracta per tant d'un Màster orientat fonamentalment a la investigació. Això requereix una estructura que faci possible la especialització en algunes àrees de recerca de especial qualitat. La UIB compta amb la menció de Campus de Excel·lència Internacional ( http://www.e-mta.eu/ ), en el que figura la línia de Física, Computació i Aplicacions, ( http://www.e-mta.eu/line-of-physics-computation-and-applications-lpca/ ). Aquesta línia enclou determinats grups de recerca, que al llarg del temps han anat desenvolupant una labor de primer nivell internacional. Es per això que s'ofereixen cinc especialitats, directament vinculades a aquests grups:

 • Astrofísica i Relativitat
 • Fluids Geofísics
 • Física de Materials
 • Sistemes Quàntics
 • Matemàtica Aplicada

Molts dels problemes rellevants per a la societat son polifacètics, i abordar-los demana una certa capacitat de visió general y de connexió de idees. En aquest context no es proposa un conjunt de especialitats estanques, sinó que cada alumne pugui triar un nombre raonable de crèdits complementaris, pertanyents a especialitats distintes a la seva.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El títol oficial de Màster en Física Avançada i Matemàtica Aplicada permet a l'estudiant sol·licitar la admissió als programes de Doctorat de Física o de Matemàtiques de la Universitat de les Illes Balears, o els anàlegs d'altres Universitats.

Estructura dels estudis

Les assignatures les podeu trobar a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

En funció del itinerari formatiu escollit per l'alumne, es contemplen les següents especialitats: Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física de Materials, Sistemes Quàntics, Matemàtica Aplicada .

Es contempla també la possibilitat d'un itinerari generalista , no especialitzat, que l'alumne podria configurar escollint lliurement entre totes les assignatures proposades. En qualsevol cas, tant si l'itinerari és generalista com especialitzat, l'alumne haurà de completar el total de 60 crèdits, amb la distribució següent:

 • 36 crèdits a escollir lliurement entre les assignatures proposades. En el caso d'itineraris especialitzats, un mínim de 18 crèdits han de correspondre a assignatures pertanyents al mòdul de la especialitat escollida.
 • Dins aquest bloc de 36 crèdits, es podran computar fins a un màxim de 12 crèdits procedents d'altres Màsters Universitaris orientats a la recerca, organitzats o participats por la UIB.
 • 24 crèdits pel Treball Fi de Màster.

Entre les assignatures proposades, s'enclouen també complements no vinculats directament a cap especialitat, en matèries de Computació, Anàlisi de Dades, Sistemes Complexos i Electrònica, així com la possibilitat de assistir a Seminaris de Recerca o participar a Congressos Científics.

Especialitats

Especialitat: Astrofísica i Relativitat

 • Relativitat i Geometria
 • Ones de Gravitació
 • Forats Negres
 • Elements de Relativitat Numèrica
 • Introducció a la Física Solar
 • MHD solar: fonaments
 • MHD solar: aplicacions
 • Simulacions numèriques en MHD

Especialitat:Fluids Geofísics

 • Fonaments de Meteorologia i Oceanografia Física
 • Turbulència i capa límit atmosfèrica
 • Circulacions de Mesoescala
 • Predictabilitat
 • Dinàmica de fluids geofísics
 • Ones i inestabilitats en fluids geofísics
 • Anàlisis espacial i assimilació de dades
 • Simulació Numèrica de fluids geofísics

Especialitat: Física de Materials

 • Transformacions de fase en estat sòlid
 • Física de Materials
 • Materials funcionals
 • Biomaterials
 • Magnetisme i Materials magnètics
 • Caracterització estructural i microestructural de materials
 • Caracterització de propietats físiques dels materials

Especialitat: Sistemes Quàntics

 • Teoria Quàntica de Camps
 • Correlacions quàntiques
 • Sistemes quàntics entrellaçats
 • Nanoestructures electròniques
 • Lasers
 • Espintrònica

Especialitat: Matemàtica Aplicada

 • Introducció als sistemes dinàmics
 • Solucions periòdiques de equacions diferencials ordinàries
 • Models matemàtics a les neurociències
 • Processament d’imatges i aplicacions
 • Models matemàtics dins la restauració d’imatges
 • Introducció a les imatges subpixelianes
 • Mètodes de volums finits per a problemes hiperbòlics

Complements :

 • Computació distribuïda
 • Simulació per elements finits
 • Mètodes estocàstics de simulació
 • Fenòmens cooperatius i fenòmens crítics: aplicacions
 • Seminaris de recerca
 • Estades de recerca
 • Tècniques de tractament massiu de dades
 • Instrumentació i adquisició de dades
 • Processat del senyal i comunicacions
 • Transductors MEMS
 • Microscòpia electrònica de transmissió
 • Presentació i visualització científica

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme un procés de avaluació continua, segons es detalla a la guia docent de cada assignatura. (Apartat  " Assignatures ")

 

Professor coordinador ECTS

La coordinació acadèmica la realitza el Consell de Estudis del Máster, presidit pel Director del Màster en Física Avançada i Matemàtica Aplicada, Dr. Carles Bona i Garcia.

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Podeu dirigir els vostres comentaris, suggeriments de millora o consultes a la direcció de correu electrònic:

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Jaume Pons Morro
PDI  Jaume Carot Giner
PDI  Sebastià Monserrat Tomàs
PDI  Antoni Puente Ferrà
PAS  Margalida Prohens López
Alumne  Daniel Salas Mula
Alumne  Mª Magdalena Gelabert Munar
Memòria de verificació

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB