Escoltar

Màster Universitari. Filosofia Contemporània (MFIC): 2013-14


Branca de coneixement Arts i Humanitats
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 60
Modalitat

Presencial

BOE publicació
BOE publ. pla d'estudis
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 26,54€
 • 2a matrícula : 43,13€
 • 3a matrícula : 43,13€
 • 4a matrícula : 43,13€
Documents d'interès

Podeu consultar informació addicional i els horaris i cronogrames dels itineraris del curs 2013-14 a l'apartat " Horaris i cronograma "

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Per poder accedir al Màster Universitari en Filosofia Contemporània, cal complir un dels tres perfils administratius següents:

 • Titulats en educació superior per una universitat espanyola
  D‘acord amb la normativa actual de la UIB, els requisits establerts a nivell nacional i les directrius establertes per la Unió Europea, poden accedir als estudis de màster els alumnes que estiguin en possessió del títol de grau o un altre de declarat expressament equivalent. Els títols de diplomat, arquitecte o enginyer tècnic, i de llicenciat, arquitecte o enginyer superior donen accés als estudis de màster.
 • Titulats en educació superior per una universitat estrangera
  D‘acord amb la normativa actual de la UIB, els estudiants que estiguin en possessió d‘un títol d‘educació superior estranger poden accedir als estudis del màster amb l‘homologació prèvia d‘aquest títol a un títol espanyol que habiliti per a l‘accés a aquests estudis de postgrau. No obstant això, la UIB es reserva el dret d‘admetre estudiants estrangers sense l‘homologació del títol, amb la comprovació prèvia d‘un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau i que faculten al país d‘expedició del títol per accedir als estudis de postgrau. El procés d‘acreditació s‘ha de realitzar d‘acord amb el procediment establert pel Centre d‘Estudis de Postgrau.
 • Estudiants que hagin cursat parcialment uns estudis de doctorat
  Aquesta categoria d‘estudiants, de conformitat amb la normativa de la Universitat de les Illes Balears, el Reial decret 778/1998 i el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, o normes anteriors, poden accedir als programes oficials de postgrau i obtenir el títol oficial del màster, sempre que hi siguin admesos, i poden sol·licitar el reconeixement dels crèdits corresponents als cursos i treballs d‘iniciació a la investigació realitzats, d‘acord amb el procés de convalidació que el Centre d‘Estudis de Postgrau estableixi.

En cas que el nombre de sol·licituds de matrícula excedeixi les places que ofereix el màster, la Comissió Acadèmica establirà una llista de prelació dels candidats basant-se en els criteris següents:

 1. Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
 2. Beques obtingudes (fins a 2 punts).
 3. Publicacions (fins a 2 punts).
 4. Assistència a congressos, cursos i seminaris (fins a 2 punts).
 5. Altres mèrits (fins a 1 punt).

Objectius acadèmics i professionals

Aquest màster ha estat dissenyat segons els models dels nous criteris de l‘espai europeu d‘educació superior, adaptant els seus objectius formatius als denominats «Descriptors de Dublín» i basant-se en els criteris de la Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ENQUA) i la Join Quality Initiative.

Objectius acadèmics

El Màster Universitari en Filosofia Contemporània té com a objectiu principal que el futur titulat sigui capaç de desenvolupar una tasca acadèmica solvent per poder completar els estudis anteriors i preparar-se per a la continuació en el doctorat. L‘ampli ventall de competències que es tracten en el màster i el fet que aquestes siguin comunes al conjunt de programes de postgrau, garanteix que els titulats del màster disposaran de les aptituds i les capacitats de treball adients per poder cursar qualsevol dels programes de doctorat que la Universitat de les Illes Balears ofereix o per iniciar els estudis de tercer cicle en qualsevol universitat espanyola o estrangera, sempre que la titulació de la qual procedeixin sigui compatible amb aquests. El titulat serà capaç de redactar amb solvència treballs acadèmics o d‘investigació, dominarà les recerques bibliogràfiques i de material, serà capaç de treball tant individualment com en equip, desenvoluparà les tasques de forma autònoma, tindrà les capacitats d‘exposició i transmissió dels treballs i disposarà d‘un conjunt d‘aptituds personals que el predisposaran a un correcte seguiment dels seus estudis. A més, el titulat haurà adquirit els coneixements més actualitzats en la seva àrea de recerca, de manera que se situarà a un nivell ideal per poder continuar amb els estudis de doctorat o aplicar-los a altres camps.

Objectius professionals

El màster dotarà els titulats de les aptituds per poder aplicar els coneixements assolits al llarg dels estudis a les seves tasques diàries, a part d‘aprendre els principis que en l‘actualitat demostren donar una més gran productivitat en empreses i institucions: pensar amb creativitat, capacitat de treballar en equip, aptituds de lideratge, formes de transmissió de resultats, preparació de projectes, planificació a curt, mitjà i llarg termini. A més, el titulat haurà adquirit les capacitats pròpies i els coneixements per treballar de forma correcta, per redactar informes al nivell que sigui amb claredat i estructuració, per cercar solucions als problemes diaris no sols dins l‘empresa o institució, sinó també en d‘altres entitats que poden ajudar o cooperar. La qualitat de la docència impartida en el màster permetrà que els titulats s‘incorporin al sector professional amb un coneixement de primera mà i actualitzat dels temes corresponents a l‘itinerari seleccionat.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Filosofia Contemporània permet l‘accés al programa de doctorat en Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, i ofereix així una solució de continuïtat per a tots aquells titulats que vulguin continuar amb la seva formació acadèmica. Així mateix, el màster habilita els titulats per poder cursar estudis de doctorat d‘altres universitats, sempre que aquests estiguin en relació amb l‘àrea científica en què s‘inscriu aquest postgrau.

Estructura dels estudis

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 280 - 19/11/2010 - número de resolució 17807 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

El Màster Universitari en Filosofia Contemporània està dividit en tres itineraris:

 1. Corrents filosòfics contemporanis;
 2. Ciència i filosofia a l‘època contemporània;
 3. Política i societat a l‘època contemporània.

L‘alumne ha d‘elegir un d‘aquests itineraris i cursar les matèries obligatòries corresponents, així com triar, d‘entre les matèries del mòdul d‘optatives i de les assignatures que pertanyen als altres mòduls, les que consideri més adients per a la seva formació. En qualsevol cas, una de les matèries optatives haurà de pertànyer al mòdul 4. La docència ha de sumar, en total, 50 crèdits ECTS. Per completar la seva formació, l‘alumne ha d‘elaborar i defensar un projecte de fi de màster, amb un total de 10 crèdits ECTS. El projecte s‘inscriurà dins l‘itinerari escollit per l‘alumne. Per poder confeccionar aquest estudi, l‘alumne disposarà d‘un director, que podrà escollir d‘entre els docents que imparteixin matèries en el seu itinerari.

Examen final

Atès que l‘objectiu formatiu primer del màster és oferir una formació completa, àgil i flexible, adaptada a les necessitats de cada alumne, les matèries que el componen s‘avaluen de forma diferent. Cada matèria disposa d‘un sistema d‘avaluació propi i adaptat a l‘objecte d‘estudi, de tal forma que no en totes és necessari superar una prova final. En cas que la matèria exigeixi un examen final, aquest versarà sobre els seus continguts teòrics i la corresponent aplicació, i les dates de les proves s‘establiran a l‘inici de curs.

Per obtenir el títol és necessari, no obstant, elaborar i defensar un projecte, amb un total de 10 crèdits ECTS. L‘alumne disposarà, des de l‘inici de curs, d‘un director per poder-se orientar correctament en les seves tasques. El projecte s‘ha de presentar dins els terminis establerts i s‘ha de defensar davant un tribunal format per tres membres designats per la Comissió Acadèmica del màster. El procediment de presentació consistirà en una defensa de màxim 20 minuts, les qüestions plantejades pels membres del tribunal i un temps de resposta per a l‘alumne.

Criteris d'avaluació i exàmens

Les diferents matèries i els itineraris consten de continguts específics relacionats amb l‘àrea concreta de recerca. Per poder superar les matèries els alumnes hauran de demostrar haver assolit un nivell mínim en els objectius teòrics i els pràctics de cadascuna. Els exàmens serviran per avaluar els coneixements teòrics i les seves aplicacions. No obstant això, no totes les matèries requereixen aquest tipus de prova. Es recomana, per poder ampliar la informació, consultar els programes específics de les matèries.

Professor coordinador ECTS

Dr. Juan Luis Vermal Beretta

Departament   Departament de Filosofia i Treball Social , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3026
E-mail   juan.vermal arroba gmail.com

 

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

 

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Juan Luis Vermal Beretta
PDI  Jose Luis Luján
PDI  Mateu Cabot Ramis
PDI  Bernat Riutort Serra
PAS  Malen Ripoll
Alumne  Andrés Verger Morlà

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB