Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Electrònica (MEEL): 2012-13

Informació d'accés

REQUISITS GENERALS

  • Titulats d’enginyeria, diplomatures, llicenciatures i arquitectura
  • Estudiants dels actuals primer i segon cicle que no els hagin acabat:
    • Han d’haver superat tres anys d’estudi i un mínim de 180 crèdits ECTS dels plans d’estudi actuals.
    • Els crèdits superats han de contenir tota la troncalitat del primer cicle actual d’estudis universitaris oficials.
    • L’àmbit del primer cicle ha de correspondre a les condicions específiques d’accés al Màster.

REQUISITS ESPECÍFICS

Aquest Màster té 120 crèdits organitzats en quatre semestres: pont, nucli, especialització i projecte. Els dos primers semestres són de contingut curricular obligatori en funció del nivell d’accés, mentre que el semestre d’especialització és de contingut curricular optatiu i preveu tant l’orientació professional com la d’investigació, que té quatre especialitats: Electrònica de Potència, Dispositius i Microsistemes, Circuits i Sistemes Integrats, Instrumentació i Mesures.

Els estudiants han de provenir principalment d’Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica i Física Aplicada. Depenent tant de la seva àrea de procedència com del seu currículum acadèmic, l’accés al Màster podrà realitzar-se en diferents semestres.

Els perfils dels potencials candidats que poden accedir al Màster inclouen tant els estudiants espanyols com estrangers amb estudis a nivell de grau o Bachelor (tres o quatre anys d’estudis a nivell universitari), procedents dels àmbits de l’Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica i Física Aplicada. Fins a la total implantació de les titulacions de grau, els candidats provenen de les actuals enginyeries tècniques. Al semestre nucli hi poden accedir estudiants procedents d’estudis de grau o Bachelors, en els àmbits de les Telecomunicacions i l’Electrònica.

L’accés al semestre d’especialització serà possible per als estudiants admesos en el programa oficial de postgrau per realitzar el doctorat en Enginyeria Electrònica que requereixin complements de formació, així com els estudiants de l’actual segon cicle d’Enginyeria Electrònica que hagin superat totes les assignatures troncals i obligatòries d’aquesta titulació.