Escoltar

Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Nou ingrés 21 20
Nou ingrés SIIU 17 11
Matriculats 21 37
Titulats 0 2

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 97% 97%
Taxa de rendiment 88% 78%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Jan Olof William Nilsson
Secretari
Gabriel Moyà Alcover
Personal Docent i Investigador
 • Tomás del Barrio Castro
 • Isaac Lera Castro
 • Antonio Vaello Sebastiá
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Pedro Berruezo Guillamón

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 08/08/2019
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Informe final de verificació 30/07/2015
Verificació Memòria del títol oficial 10/07/2015

Treballs de fi de màster

 • Inspector Sanitari basat en l’Anàlisi de Polaritats a Twitter
 • Modelos ocultos de Markov para el etiquetado de texto
 • Programación Lineal Borrosa: Una aplicación al Análisis de Revenue Management en una compañía Aérea
 • Análisis y Predicción del Indicador de Presión Humana en les Illes Balears
 • Causal inference and heterogeneous treatment effects
 • Modelación y predicción del gasto de turistas en España enfocado desde el análisis de datos
 • Modelado predictivo de la dirección de la cotización del Bitcoin utilizando índices de mercado, análisis de sentimientos en Twitter e índices de popularidad por término mediante Google Trends