Escoltar

Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 19 19 19
Nou ingrés SIIU 19 19 19
Matriculats 19 38 39
Titulats 0 17 13

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16
Taxa de graduació 100%
Taxa d'abandonament -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats - 100% 100%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 100%
Taxa de rendiment 99% 96% 95%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
María del Pilar Andrés Benito
Personal Docent i Investigador
 • María Balle Cabot
 • Gloria García de la Banda García
Personal de Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Antònia Siquier Perelló

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 16/10/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 18/02/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 15/07/2015
Verificació Informe final de verificació 05/11/2014
Verificació Memòria del títol oficial 10/10/2013

Treballs de fi de màster

 • ¿Son los acercamientos “body-mind” capaces de modificar el proceso de envejecimiento celular?
 • Adolescents at risk of anxiety in interaction with their fathers: youth vagal tone and cardiac synchrony
 • Caracterització de les tipologies dels intents de suïcidi i dels suïcidis consumats registrats a l'Observatori del Suïcidi de les Illes Balears
 • Depresión resistente, flexibilidad cognitiva y autocompasión.
 • Efectos no lineales del estado de ánimo y de ansiedad
 • El Breath Counting Tool como medida conductual de Mindfulness Disposicional en Psicosis.
 • El uso de la Robótica Educacional con Lego para la mejora de las Funciones Ejecutivas en la infancia
 • Estrés, afrontamiento y psicopatología. Un estudio en población universitaria
 • Perfil neuroconductual atencional y de las funciones ejecutivas en la vida diaria en adolescentes con y sin TDAH.
 • Prevalencia y características del abuso sexual infantil en población con discapacidad sensorial
 • Transcranial Direct Current Stimulation on Dorsolateral Prefrontal Cortex as a possible tool to improve Attention in a healthy sample and how Mind Wandering, Sluggish Cognitive Tempo and multiple Psychopathological variables are related
 • Tratamientos psicológicos para la sintomatología ansiosa ante los procedimientos médicos en pacientes oncológicos infantojuveniles: una revisión
 • Viabilidad de un programa piloto de intervención multimodal sobre estilo de vida en pacientes con Depresión Resistente
 • “Programa de Intervención en Habilidades Sociales en personas drogodependientes”
 • Aplicació de un procediment de reducció de subjeccions mecàniques en l'àmbit geriàtric des del model d'atenció centrada en la persona.
 • Aproximació a l’estudi i anàlisi comparatiu dels problemes internalitzats i alteracions específiques en funcions executives en infants amb i sense Trastorn Específic de l’Aprenentatge amb dificultats en la lectura (dislèxia).
 • Avaluació dels resultats d'un centre d'educació especial en la millora de conductes problema
 • Características sociodemográficas y autoeficacia ante conductas sexuales de riesgo en homosexuales
 • Efecto modulador de la actividad física sobre el estado de ánimo, la salud general y el rendimiento atencional en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica
 • Efectos del uso del teléfono inteligente sobre estados emocionales disfóricos
 • El perfil cognitivo de los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
 • Estudio retrospectivo de la eficacia del protocolo psicológico para evaluación de candidatos a implante de neuroestimulador
 • Intervenciones psicológicas para la reducción de sintomatología ansiosodepresiva en hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género: una revisión sistemática.
 • L'estudi del Temps Cognitiu Lent en estudiants universitaris
 • La utilitat dels jocs seriosos a psicoteràpia: Una revisió
 • Programa de intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria
 • Relació entre la utilització d’internet i la conducta suïcida en població universitària espanyola
 • Alteraciones cognitivas en un primer episodio depresivo: un estudio longitudinal a seis meses
 • Anorexia nerviosa: una revisión actualizada del trastorno
 • Aplicación de un programa de Mindfulness en aulas de Educación Primaria: un estudio piloto
 • Conceptualización de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en adolescentes y adultas jóvenes. Plan de Intervención.
 • Differences between Children with ADHD and Healthy Controls on Electroencephalographic and Continuous Performance Test Measures. An Exploratory Study and Assessment of its Diagnostic Value.
 • Discapacitat, Depressió i Ideació Suïcida en pacients amb Esclerosi Múltiple. Un estudi en població mallorquina.
 • El clima familiar, una comparación entre un grupo de TCA, un grupo con otras patologías alimentarias y un grupo control.
 • El mindfulness disposicional y la capacidad de control atencional como mecanismos de cambio y predictores de resultado en el entrenamiento en conciencia plena medidos mediante autoinformes y a través de una tarea de ejecución.
 • Estudio retrospectivo de los efectos del bullying en la infancia en población universitaria
 • Evaluación de DCL en adultos con sintomatología TDAH con hijos diagnosticados de TDAH.
 • Influencia de los rasgos disfuncionales de la personalidad en la gravedad de la depresión mayor
 • Los Payasos de Hospital y el malestar infantil ante procedimientos invasivos dolorosos
 • Mindfulness y Estilo de vida mediterráneo
 • Protocolo de intervención para náuseas y vómitos en pacientes de quimioterapia mediante entorno de realidad virtual
 • Síntomas Disociativos y Autolesiones en adolescentes con rasgos del Trastorno Límite de Personalidad (TLP)
 • Sistemas dinámicos y adicción a la nicotina
 • “Intervención grupal para el tratamiento psicológico de autolesiones no suicidas en adolescentes: un estudio piloto”