Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 250 places

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Alumnes de nou ingrés 109 236 220 188 253 259 265 256
Alumnes matriculats 109 253 263 248 335 349 387 354
Alumnes titulats 85 199 177 163 229 217 274 237

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Bartolomé Vilanova Canet
Personal Docent i Investigador
 • Juan Frau Munar
 • Antoni Ordinas Garau
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Jonathan González Sánchez

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Treballs de fi de màster

 • Nous factors d'èxit escolar
 • Proposta d'immersió en l'aprenentatge cooperatiu mitjançant una comunitat d'aprenentatge per a una educació inclusiva
 • Els joves refugiats sirians: una generació perduda? Programa d’acollida escolar per a la inclusió als centres d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Las series como nuevo instrumento de aprendizaje filosófico
 • Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma.
 • De una sociedad multicultural a una aula intercultural. Propuesta de trabajo cooperativo para la asignatura de lengua inglesa
 • Anàlisi del TEA des del Departament d'Orientació: Estudi de cas de l'IES Santa Maria
 • Las competencias sociales y cívicas desde la Historia. El caso de la Primera Guerra Mundial para 4º ESO y 1º Bachillerato.
 • El treball per projectes: una proposta didàctica (dones de la història)
 • Incidència de la formació del treball cooperatiu a l'IES Balàfia
 • Educació creativa a l'aula. Proposta d'activitat d'aprenentatge al cicle formatiu d'administració i gestió
 • El potencial didàctic de la pedra en sec de les etapes 6 i 7 de la GR. 221: un Aprenentatge Servei a 1er i 3er d’ESO
 • Introducing World Englishes in the EFL Classroom
 • L’alfabetització científica en la era de les notícies falses: Proposta didàctica per la promoció del anàlisi crític de la informació científica a les xarxes.
 • Aprenentatge Servei: una proposta didàctica per a una educació cívica de qualitat
 • L’ús d’eines de subtitulació per a l’adquisició de llengües estrangeres. Una proposta metodològica
 • Desenvolupament de les competències informacionals a l'assignatura de Formació i Orientació Laboral
 • Sortida didàctica a tres jaciments dels municipis de Sencelles i Costitx (cova del Camp del Bisbe, talaiot de Son Fred i santuari de Son Corró): proposta didàctica per a 1er d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • La innovación educativa y el uso de las TIC en la asignatura de economía en el aula de primero de bachillerato. El BYOD y el MOBILE LEARNING.
 • La escritura centrada en el proceso. Propuesta didáctica interdisciplinar para trabajar los textos instructivos en ESO
 • Aprenentatge Basat en Problemes en Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial, "Tu canviaràs el món".
 • Aplicació de l’aprenentatge basat en projectes en el màrqueting turístic a la Formació Professional
 • Jigsaw
 • Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of E.S.O Students in a High-School in Majorca
 • Una proposta didàctica sobre l'ús de telèfons intel·ligents a l'àrea de llengua catalana del segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • El paper de l'orientador educatiu d'un IES en una ciutat educadora
 • Educació transversal. Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa.
 • El joc, una eina per introduir l'àlgebra a l'ESO
 • Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació.
 • Creació d'una llengua artificial
 • L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news.
 • YouTube, booktubers i literatura: La tríada de l’era 2.0 a les aules
 • Una proposta per a l’ensenyança de la Geometria a partir d’experiències vivencials
 • Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural.
 • La comprensió lectora de textos expositius: de camí cap a la recerca i la comprensió lectora en línia
 • Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears
 • Una proposta de formació en mediació escolar a l'IES Guillem Cifre de Colonya
 • Metodologies per ensenyar ciències. Principis, tipus i aplicació.
 • Guia Didàctica pel centre d’Art i Història Hernández Sanz
 • La Meteorologia a l'aula de Matemàtiques
 • Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero
 • The Role of Folklore in EFL Teaching in Secondary Education
 • El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una proposta de sortida didàctica per a 2n d'ESO.
 • Introducció del Design Thinking a l'aula
 • La tolerància com a valor educatiu
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques
 • La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari. Una proposta didàctica.
 • Las prácticas restaurativas como herramienta para la gestión positiva de los conflictos en secundaria. Uso de los círculos restaurativos.
 • Investigació sobre la influència de la Lluna en els cultius, tradició i retrobament amb pràctiques ecològiques al camp, amb l’alumnat de secundària
 • ¿Cómo hacer de la plástica un juego cooperativo?
 • Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora
 • Les tafones com a element didàctic per alumnes de tecnologia industrial I
 • El jovent de la immigració magrebina a sa Pobla. Situació, context i incorporació de la interculturalitat dins l’educació.
 • Ruta per l’Eivissa antiga a partir dels focus eclesiàstics, basada en el model d’aprenentatge experiencial.
 • Geometria a 1r d'ESO, una proposta realista
 • Propostes de Filosofia 3/18 a partir de textos literaris
 • Una benvinguda als nouvinguts: Proposta pràctica per fer d'un centre un espai obert a l'acollida inclusiva.
 • Estudi sobre les idees prèvies i la seva relació amb les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. Proposta per treballar la genètica a 4t d’ESO
 • Els missatges de l’adolescent mitjançant la creació melòdica
 • Can Drama Techniques Help Students Improve their Speaking Skills?
 • L’aprenentatge basat en projectes, una eina per l’ensenyament de Biologia i Geologia
 • Projectes de robòtica educativa, un motor per a la innovació
 • Som Sant Jordi
 • Using Duolingo as a means of enhancing (Post) Obligatory Secondary Education Students’ interest in the English subject.
 • Mejora de la Convivencia, prevención de la violencia escolar y bullying mediante el programa de “Tutoría entre iguales” (TEI).
 • La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària
 • Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà
 • Beneficios de un enfoque integrado en la enseñanza de lenguas en una comunidad bilingüe
 • Introducció de la literatura anglesa a secundària
 • Teaching English Pronunciation at Secondary School
 • Projecte d’investigació sobre els hàbits alimentaris i la pràctica d’activitat física en alumnes de 1r d’ESO.
 • La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives.
 • The Impact of L2 Pronunciation Teaching: Improving Students’ Pronunciation and their Performance in Phonetic Tasks in Spain’s University Entrance Examinations
 • Acostam la impressió 3D als centres educatius
 • Promoting Gender Equality through the Visibility of Women: The “Empowering Women” Project
 • Museu del Vidre Gordiola: proposta de renovació i activació didàctica.
 • La lectura obligatòria a l'ESO en català a Mallorca. Anàlisi del cànon i proposta didàctica
 • Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa.
 • Reflexió sobre el missatge de la música reggaeton contextualitzat en els adolescents d'un institut d'ensenyament secundari d'Eivissa
 • L’absència de dones artistes al currículum de batxillerat: proposta didàctica per una Història de l'Art igualitària.
 • Metodología en STEM para la integración curricular en los centros de secundaria
 • Projecte multidisciplinar de nutrició per a millorar la motivació i la cooperació entre l'alumnat.
 • La Formació Professional a quatre cultures europees: Espanya, Alemanya, Finlàndia i Regne Unit. Exercici de Política Comparada.
 • Influencia de la valoración de los padres sobre la Educación Física en el rendimiento académico de sus hijos e hijas en dicha asignatura
 • Didáctica de la argumentación: el método antilógico como herramienta para la formación de las habilidades argumentativas
 • Estudi dels criteris d’elaboració dels grups- classe d’ESO i Batxillerat
 • Publicitat i llengua: la promoció del català i els recursos del cartell propagandístic
 • La didàctica del patrimoni a l’educació formal. Una proposta per a l’Educació Secundària Obligatòria: “El patrimoni cultural en perill. Mirades a través de la nostra història recent”
 • «Anàlisi de la metodologia que s’utilitza actualment per a treballar les quatre destreses lingüístiques de la llengua anglesa en els centres de secundària de Menorca. Propostes de millora»
 • La tecnologia per a nadius digitals
 • Aprenentatge Basat en Projectes: "Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals?"
 • La innovació pedagògica aplicada a les Ciències Socials durant la etapa d'ESO.
 • Educació pel desenvolupament (EpD) a l’àmbit de la Biologia i la Geologia. EpD a nivell curricular i proposta d’intervenció.
 • Alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals
 • EFL learners’ oral production and motivation in a native-abundant context
 • Adaptació curricular del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques segons l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Hàbits de pràctica fisicoesportiva i els seus motius en funció del gènere en alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'IES Son Pacs
 • Projecte SMART CITY: Implementació dins un entorn STEAM a l’ESO
 • Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial
 • Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram
 • Acción tutorial y prácticas restaurativas en el IES Son Ferrer
 • Cercles restauratius en la resolució de conflictes. Una passa més enllà de la mediació escolar
 • Análisis dell cuaderno del profesor como herramienta pedagógica
 • Inclusió de les relacions CTSA per a treballar el bloc “Els canvis” mitjançant metodologies innovadores
 • Conèixer l'estadística a través d'un projecte
 • "La lectura amb lletra de dona"
 • La enseñanza de la gramática y los juegos en la educación. Análisis sintáctico con Lego. Un enfoque alternativo de la sintaxis.
 • Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat?
 • Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO
 • La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer
 • Les fases de reclutament i selecció dels Recursos Humans en l’empresa a través de l’ús de les TIC.
 • A taste of YA: Introducing young adult literature in the EFL classroom
 • Motius per a l'augment de la pràctica d'exercici físic: Un estudi descriptiu en els centres públics de secundària del barri de Son Cotoner a la ciutat de Palma.
 • L'alçada tonal i la seva relació amb el color i la mida. Estudi sobre una proposta didàctica intermodal per treballar l'alçada tonal amb alumnes de primer d'ESO.
 • L'abandonament escolar prematur
 • The subtle prejudice in the classroom: incorporating intercultural education through EFL
 • Anàlisi i proposta d’ús de la realitat virtual en l’àrea de tecnologia
 • L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis.
 • Anàlisi dels resultats en Matemàtiques II de les PBAU de juny 2017
 • The Importance of Introducing Culture to the Teaching of its Language: A Teaching Porposal in ELT
 • La fonètica i l'ortoèpia a primer i segon d'ESO
 • El aprendizaje a través de los juegos cooperativos en el aula de matemáticas
 • Gamificación: los juegos de rol como recurso educativo en la educación secundaria
 • El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria
 • Proposta didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de la Unió Europea
 • Propuesta didáctica de comunicación oral formal en un aula de 1º de E.S.O.
 • Proposta d’itinerari didàctic sobre l’art urbà de Palma
 • Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química
 • Desmos, més enllà de la calculadora gràfica
 • Salidas de campo por la finca pública Galatzó en el marco curricular de la asignatura de Biología y Geología de Educación Secundaria.
 • La Història de l'Alimentació: anàlisi i proposta d'una eina educativa
 • Proposta didàctica de tractament cultural a Educació Secundària
 • El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora
 • Els itineraris com a recurs didàctic: proposta d'un itinerari per Banyalbufar
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de la historia. Propuesta de dos unidades didácticas para la Educación Secundaria Obligatoria.
 • Educación Emocional en Educación secundaria. Cibertutorías entre iguales.
 • La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària
 • La intel·ligència espiritual a l'educació secundària. Un acostament des del pensament de Francesc Torralba.
 • Propuesta de actividad educativa mediante los videojuegos
 • Luchar contra el racismo y la xenofobia, y promover el cambio social a través de la educación intercultural en clase de inglés
 • Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament. Estat actual i possibles millores.
 • Metodología STEM con CE3X
 • Pràctiques de laboratori obertes: un aprenentatge gradual
 • Anàlisi sobre l’assetjament escolar a educació secundària. Programa de prevenció
 • Cambiando la metodología: del aula de Tecnología a la vida real
 • Enfocament comunicatiu i ensenyament de llengües: una aplicació en un centre multicultural
 • Incorporating Interactive Student Notebooks into Secondary EFL Classes
 • Gimkana como evaluación final del año académico: aproximación teórica.
 • Gamificació a Formació i Orientació Laboral a través de diverses propostes com l'escape room.
 • WE ROCK! GeoViatge per tot el món i per l'illa de Menorca
 • Implementing Cooperative Learning Techniques in Secondary School EFL lessons
 • Aula poètica. Recursos per gaudir de la poesia catalana a les aules.
 • Gamification and Motivation in the EFL Classroom: A Survey-Based Study on the Use of Classcraft
 • Tractament dels materials pictòrics al batxillerat artística: Reciclatge i seguretat
 • Recursos i Proposta d'Itineraris per a l'ensenyament de la Història de Roma a Mallorca en l'Educació Secundària
 • Menorca, reserva de la biosfera: anàlisi dels recursos educatius i propostes de millora
 • La literatura como acceso a múltiples conocimientos transversales. Propuesta didáctica: panorámica de la literatura española del siglo XX
 • Aprenentatge entre iguals: un projecte de centre
 • Streaming Audiovisual Material with Communicative Purposes: A Didactic Proposal
 • The Effectiveness of Using Task-Based Learning Activities to Promote Cooperative Learning and Increase Motivation of Students Learning EFL in Second Cycle of Obligatory Secondary Education
 • Unitat Didàctica. Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919-1939). Una proposta original i dinàmica.
 • Percepció per part dels aprenents de Quizlet com a eina per aprendre vocabulari
 • La educación en la muerte y para la vida mediante la literatura: Propuesta didáctica y materiales complementarios.
 • Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears
 • Educación en alimentación, nutrición y salud en 3º de la ESO a través de pequeñas investigaciones
 • Culture as seen by Majorcan teenagers
 • Taller de Narració Oral - Una proposta pràctica per a 4t de secundària.
 • El cine y su aplicación en un aula: una propuesta didáctica sobre la Alemania nazi
 • Promoting and Working on Cognitive Skills through Videos and Drawings in the EFL classroom
 • Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO
 • Les matemàtiques no deixen mai de ser un joc: proposta d'aprenentatge basat en els jocs dirigida a primer d'ESO
 • Tractament de la sostenibilitat a l’Educació Secundària des de l’assignatura de Matemàtiques
 • La transició d'educació primària a educació secundària entre el CEIP Miquel Duran i Saurina i l'IES Berenguer d'Anoia. Una proposta de millora.
 • Teaching Culture through Films in the English Classroom
 • Empantallats: una reflexió crítica sobre l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu
 • Historia de la Filosofía desde la Flipped Classroom
 • Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO
 • La morfologia verbal des de la variació geogràfica: proposta interdisciplinària de treball a l'aula
 • Mejora de la expresión oral a través de un canal televisivo
 • Programa Intergeneracional a Secundària: traslladant Sachi des de les escoles de primària als centres de secundària.
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions
 • Explorar la filosofia a través del cinema
 • Incidència de la interinitat docent en l`'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses
 • Raise your words, not your voice”. Techniques for developing the ability of speaking in English classes in Secondary Obligatory Education
 • El turisme a les Illes Balear: un factor geogràfic, un factor històric. Proposta didàctica.
 • La composición a través de la estampación
 • El treball del codi oral: el principal vehicle de comunicació oblidat en la matèria de Llengua
 • La vela com a treball multidisciplinari.
 • Descobreix Menorca. L'illa un camp d'aprenentatge
 • El homeschooling a l’Estat espanyol: les possibilitats d’un mètode educatiu alternatiu
 • La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària
 • La enseñanza de la gramática: el sustantivo
 • Proposta didàctica de la filosofia d'escola d'Andreu Nin
 • El camino hacia la educación literaria: nuevas metodologías y nuevas tecnologías
 • (De)constructing Gender in the EFL class through Young Adult Fiction and a Web Series
 • Llegir el que no està escrit: a la conquesta de la inferència a Secundària. Proposta didàctica a partir de 'Vint-i-dos contes' de Mercè Rodoreda
 • L’aeroport de Son Sant Joan. Guia didàctica per al professorat de Ciències Socials.
 • “La literatura a partir de los sentidos. La Generación del 27 a través del arte: Federico García Lorca.”
 • Unint generacions. Una proposta didàctica per dissenyar i implantar programes intergeneracionals.
 • La enseñanza de la literatura de manera innovadora: la poesía española de posguerra a través de su diálogo con otras artes (cine, pintura y música)
 • Anàlisi del projecte de benvinguda a l’alumnat nouvingut a l’IES Felanitx: proposta de transició de l’acollida a l’acompanyament
 • Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO
 • L'avaluació com a eina d'innovació i formació integral de l'alumnat d'educació física
 • Com aprendre a pensar significa aprendre a actuar: Una proposta de pensament visible entorn dels ODS
 • Posibilidades de la Webquest en la Formación Profesional: Implementación de una Webquest para el módulo de Bases de Datos sobre el tema cursores.
 • El Jazz como herramienta de desarrollo personal y social en un contexto escolar multicultural
 • Mascares del món i de Mallorca
 • Potenciar el sentit del ritme
 • Història del Gènere i cinema: una proposta didàctica a través dels llenguatge fílmic
 • Necessitats de l'alumnat amb malalties rares
 • El teatro científico como metodología educativa frente al fracaso y la desmotivación escolar
 • Grau d'implementació de l'Aprenentatge Basat en Projectes als IES d'Eivissa. Anàlisi de resultats a l'IES Blanca Dona.
 • Activitats físiques al medi natural. Una proposta educativa lúdica.
 • La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües
 • Els videojocs com eina TIC en l'ensenyament de Matemàtiques
 • Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca
 • La robótica más que un juego
 • L’art i la publicitat a l’educació secundària
 • Propuesta para el empoderamiento de jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa
 • El mòdul de tècniques bàsiques d’infermeria des de les metodologies actives: una proposta de treball diferent
 • Anàlisi i tractament de les desigualtats de gènere en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Proyecto didáctico: análisis del modelo 3/18 en segundo de bachillerato y su viabilidad.
 • "El aprendizaje de lenguas extranjeras de alumnos de secundaria en un contexto de no immersion y el punto de vista de la neurociencia, al respecto"
 • "Al nostre laboratori, fem la nostra ciència". Un projecte per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO
 • L'aprenentatge basat en projectes en el mòdul professional d'Empresa a l'aula
 • Ensenyament de genètica molecular i la bioètica a l’educació secundària obligatòria: Fins a quin punt està contextualitzat i actualitzat?
 • Anàlisi del model orientador actual des del paradigma de Resposta a la Intervenció (RTI).
 • Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat.
 • Anàlisi i proposta d’avaluació de les competències clau en els treballs pràctics de l’àrea de ciències experimentals
 • Emotional Intelligence, Gardner’s theory and ICT. A proposal for 3rd of ESO
 • Recerca del motiu i aportació de solucions al fet que, a les Illes Balears es registre el nivel més alt, per CCAA, en abandonament escolar prematur de tota Espanya.
 • Teaching mindfulness in the EFL classroom. The benefits of meditation and mindful breathing for adolescents.
 • Provenció i resolució de conflictes a través de l'art: mediació artística.
 • Reading Comprehension in the 21st Century: a didactic proposal using Edpuzzle
 • La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat. Una proposta didàctica
 • Descobrir Esporles. Un itinerari didàctic per 3r d'Eso
 • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: mesures d'atenció inclusives en el context de la Biologia i la Geologia
 • Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera
 • Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable.
 • Activitat per l’estudi de la Guerra de Successió a Mallorca
 • "El treball de camp a l'aula: Aplicació de la eficiència energètica a 1er de Batxillerat"
 • Reading Films and Watching Literature: the Literary Text as a Language Teaching Tool
 • "La formació en ètica per a futurs professionals d'F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d'una proposta didàctica"
 • Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport. Proposta pilot: Anàlisi de la participació i actuacions
 • La salut natural a les aules: les plantes medicinals.
 • Web 2.0, lector 2.0 y su aplicación en educación
 • Análisis DAFO sobre la situación actual de la detección y notificación del maltrato infantil en Baleares.
 • El Pla de Sant Jordi como recurso didáctico: itinerarios educativos aplicados a primer ciclo de secundaria y a segundo de Bachillerato.
 • "L'aprenentatge basat en problemes a l'àrea de Geografia i Història"
 • Educar para un Desarrollo Sostenible. Propuesta Didáctica en las Ciencias Sociales para el tercer curso de la ESO
 • La Serra de Na Burguesa:un recurs didàctic per a secundària i batxillerat
 • Cuaderno didáctico sobre la evolución urbana de Palma. Una propuesta para segundo de Bachillerato
 • L'aprenentatge significatiu en un entorn de future classroom lab a l'àmbit de disseny i construcció d'edificis.
 • La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria
 • Propuesta didáctica. Crear una cultura de Paz a través del análisis del conflicto árabe
 • Acompanyament a tutors i tutores mitjançant les ROT: una oportunitat d’intervenció indirecta amb adolescents, per a la transformació de la comunitat educativa.
 • La Intel·ligència Emocional en l'Emprenedor: aplicació pràctica a Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial de 3r d'Educació Secundària Obligatòria
 • La lectura como entretenimiento: hacia la consolidación del hábito lector.
 • Aprenentatge basat en el joc per a l'estudi del cos humà a l'FP
 • La importancia de la intensidad en las clases de Educación Física
 • Emocionario. Un recurso didáctico para enseñar literatura universal, arte y cine a través de las emociones.
 • Estratègies per a una educació literària humanitzadora
 • La figura de l’orientador en un programa de competència familiar basat en l’evidència
 • Proposta didàctica de les Tutories Entre Iguals des de la Pedagogia Inclusiva a partir de l'experiència de l'IES Santa Maria
 • Com podem dissenyar, desenvolupar i avaluar les sessions de tutoria pels alumnes secundària per aconseguir el màxim de beneficis emocionals i acadèmics.
 • La figura del Educador Social als Departaments d’Orientació dels Instituts d’Ensenyança Secundària
 • La construcció del lector literari en la teoria de la literatura: propostes didàctiques a partir dels gèneres literaris.
 • "Els Phrasal Verbs: una Manera Efectiva d'Ensenyar-los en l'Assignatura d'Anglès"
 • "Evolució metodològica i didàctica de l'ensenyament de les matemàtiques"
 • "Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en formación profesional"
 • Proposta d'autoregulació de l'aprenentatge aplicada a distintes metodologies: aprenentatge basat en problemes i treball pràctic de laboratori
 • Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • L'ensenyament de la sintaxi atenent les intel·ligències múltiples
 • "Relació entre el rendiment acadèmic i la condició física en alumnes mallorquins de 2n d'ESO."
 • "Use of ICT tools in the EFL classroom and their impact on students' motivation"
 • L'ensenyament de la biodiversitat a 4t d'ESO
 • El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat
 • "Disseny, programació i construcció de qüestionaris amb retroacció específica automatitzada"
 • Un nou enfocament comunicatiu: la competència mediàtica i la competència hipertextual
 • Estudi sobre consum i percepció de substàncies addictives en adolescents. Desenvolupament d’una proposta educativa per conscienciar-los sobre els efectes de l’alcohol i el cànnabis
 • Derribando muros y tendiendo puentes: Análisis sobre las barreras y los facilitadores de la integración tecnológica en Innovación Educativa y elaboración de una hoja de ruta hacia las buenas prácticas
 • Uso de la dramatización y de una metodología lúdica para el aprendizaje del inglés
 • Proposta per treballar conjuntament els continguts de Tecnologia, Matemàtiques i Física i Química, incorporant la metodologia d’aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes
 • "An Overview of Song-based lessons in the EFL classrooms: from Nursery Rhymes to Hip-hop Music"
 • "Evolució i Adequació de la Formació Professional a l’illa de Menorca."
 • Projecte de convivència amb impuls de la mediació a IES Manacor
 • Els alumnes amb talent musical a l'aula de música de secundària
 • "Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO."
 • La integració lingüística i cultural dels nouvinguts a Menorca
 • El medio audiovisual como recurso renovado para el tratamiento de lenguas extranjeras
 • Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa
 • La sintaxis a través del juego
 • Unschooling, la desescolarización como método educativo. Estrategias, metodologías y técnicas alternativas al sistema educativo tradicional.
 • Ús de les noves tecnologies per gestionar projectes tecnològics
 • "Bajo la mirada de las emociones: proyecto interdisciplinar para Educación Secundaria Obligatoria"
 • L’astronomia i els satèl·lits espacials a l’ensenyament de les matemàtiques
 • "Atenció de l'alumnat amb altes capacitats des del perfil del docent"
 • Programa d'activitat física durant el temps del pati a un centre de secundaria
 • "Motivation in an EFL Clasroom through Gardner's Multiple Intelligences"
 • Ensenyament de l'anglès a alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA-H) a l'aula inclusiva
 • Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica.
 • "L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa"
 • Propuesta de acción tutorial en Formación Profesional a partir de la educación emocional
 • Estudi conjuntural de metodologies de trigonometria a 4t d'ESO i proposta d'adaptació als nous temps
 • Pla d’Acció Tutorial. Proposta d’intervenció per alumnes amb perfil d’assetjador
 • "Teaching and Learning Vocabulary through Games and Translation in the EFL Classroom: A Case Study"
 • Efectes relacionals entre el rendiment acadèmic i les competicions d’esportistes d’elit de les Balears.
 • La presa de decisió i la influència de les famílies en aquesta, dels alumnes de 4t d'ESO
 • "El treball cooperatiu com estratègia per a la millora del benestar emocional. Una visió des de la neurociència."
 • “United in Diversity” and Beyond: Developing Intercultural Competence through Postcolonial Short Fiction in the EFL Class"
 • Geometria en l’espai. Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes
 • "What is trending? Promoting student motivation and engagement with viral content in the EFL classroom."
 • L’art com a punt de partida de la transversalitat a ciències socials. Propostes d’aplicació
 • Propuesta de adaptación metodológica para alumnos de 1º de E.S.O. con TDAH en Biología y Geología: "Las funciones vitales en los animales"
 • "De l'Ombra al Dibuix"
 • "La Enfermera Escolar en Baleares"
 • Aprendre a aprendre
 • Projecte Dialux com a via per entendre el mon que ens envolta.
 • Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO
 • El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària
 • Didàctica de la creativitat als ensenyaments de cuina
 • L’evolució biològica a l’ESO: una proposta didàctica
 • Revisió dels conceptes actuals de TIC i de les condicions en les que s’han d’emprar per afavorir la motivació de l’alumnat
 • "Mira què faig": un projecte de prevenció de l’assetjament a través de l'aprenentatge servei.
 • "A New Educational Proposal: Project-Based Instruction from a Transcultural Viewpoint"
 • "Assessing 3rd of ESO Grammar through Alternatives in Assessment"
 • Efectos del entrenamiento en suspensión en las clases de Educación Física: un estudio piloto
 • El pensament crític a l'educació secundària obligatòria
 • Introducció a l’educació mediàtica. Proposta de curs de formació permanent del professorat.
 • Respondiendo a la diversidad cultural en las Islas Baleares. Consideraciones sobre la interculturalidad y la enseñanza de la lengua
 • Interacció entre continguts en l'àrea de tecnologia; ensenyament a partir de projectes o aplicacions
 • Desenvolupament de la competència digital a l’àrea de matemàtiques: estudi i proposta didàctica
 • El patrimoni local com a recurs didàctic: un recorregut per la història de Santa Margalida
 • "La adquisición del inglés en secundaria: el aprendizaje a través de las competencias básicas y la nutrición"
 • Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria
 • Model d’unitat didàctica per a l’estudi de la genètica mendeliana a 4t ESO
 • Filosofía: herramienta para generar experiencias
 • "L’ús de les eines TIC, especialment el blog, en l’ensenyament de la llengua catalana a segon cicle d’ESO mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu"
 • "Intervenció del Trastorn de l’Espectre Autista. Una visió innovadora des de l’educació emocional."
 • El club de lectura com a mètode per treballar l’hàbit lector i l’avaluació de les lectures literàries a l’aula
 • La literatura fora de l'aula: una proposta didàctica sobre poesia visual
 • L’avaluació en l’àrea de les matemàtiques
 • L'ensenyament del cos humà a 3r d'ESO mitjançant treball cooperatiu
 • "Aula invertida, metodología del siglo XXI"
 • "Què pensen les empreses menorquines dels seus alumnes en pràctiques procedents de les diferents especialitats de Formació Professional? Quines són les seves principals virtuts i debilitats?"
 • L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO
 • "Educando las emociones a través de un enfoque transversal"
 • El feminismo y la visibilidad de la mujer. Una propuesta didáctica para ESO.
 • Aprendizaje basado en proyectos en Economía, “Made in Mallorca”
 • L'avaluació diagnòstica a l'ESO
 • Adquisició del llenguatge en alumnes nouvinguts
 • L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu.
 • Prospecció als esports electrònics com a eina educativa.
 • "Motivating students through feedback to errors"
 • La percepción y valoración de los docentes respecto a su departamento de orientación en un centro de secundaria.
 • Les altes capacitats intel·lectuals als ensenyaments de formació professional
 • Cinc continents dins el meu institut: Un projecte intercultural en un centre d'educació secundària
 • "Programa d'intervenció per la millora de la responsabilitat personal i social dels adolescents socialment desafavorits a través de l'Educació Física."
 • L'ensenyament competencial a l'assignatura de Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.
 • Reflexiones sobre cómo atender la disléxia en nuestro sistema educativo
 • Conceptualització i anàlisi del programa ALTER: una mesura del departament d'orientació
 • Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca. Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO.
 • Back to its Roots: Cross-Curricular Project-Based Learning in Vocational Education and Training for Improving the Acquisition of English
 • Comprovació dels hàbits de vida saludables de l'alumnat de secundària. Aplicació a primer i quart d'ESO.
 • Storytelling in the Language Classroom: A Proposal for the Enhancement of Majorcan Secondary School Students’ Speaking Fluency in English
 • Els dispositius mòbils i el foment de la lectura i l'escriptura creativa
 • El Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera com a recurs per a l'Educació Secundària i el Batxillerat. Itineraris didàctics per a Ciències Socials.
 • Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció
 • Brecha de género en la educación tecnológica. Causas, consecuencias y propuestas de minoración
 • Estudi sobre l’estat actual de l’àrea de microbiologia en el programa de l’educació secundària i realització d’una proposta alternativa mitjançant les TICs.
 • L’acció orientadora en l’elecció d’itinerari formatiu d’alumnat que es troba al programa de necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual.
 • "La doble excepcionalidad. Un mundo por descubrir."
 • "Innovació en l’ús de les TIC a l’aula: proposta de millora a l’IES Mossèn Alcover"
 • La carpeta d’aprenentatge com a metodologia per treballar els continguts relacionats al bloc 3 del currículum “Coneixement de la llengua”
 • Proposta d’aplicació de l’Aprenentatge Basat en Projectes a l’activitat turística a l’illa de Mallorca. Dos exemples per a tercer d’Educació Secundària Obligatòria i segon de Batxillerat
 • "Standard English Varieties in a Secondary EFL Classroom"
 • L’aprenentatge basat en problemes aplicat a l’ensenyança de la Biologia i Geologia
 • "Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada"
 • La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht
 • Transformació de l'aula en empresa: l'aplicació de la teoria de Gardner en la formació professional.
 • L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària. Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa.
 • Educar en igualtat: el valor de la coeducació
 • La traducción audiovisual en el aula de lengua extranjera: propuesta de actividades
 • Projecte d'arpenentatge-servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje-servicio: El cambio climático/ A service-learning project: Fighting against climate change
 • De la traducción a la innovación: Ampliando fronteras en la clase de inglés
 • Proyecto Didáctico para Lengua Castellana y Literatura
 • "“Eco-Experts”: Fostering Communicative Competence through a Cooperative Project in the EFL Classroom"
 • El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica
 • La importància de treballar les habilitats lingüístiques a Geografia i Història: una proposta d'aplicació a l'aula de secundària
 • Les gloses: Proposta didàctica per a l'ensenyament de lèxic
 • La poesia popular de tradició oral. Un recurs per al professorat a l'àrea d'història a ESO i Batxiller
 • "La WebQuest como estrategia constructivista aplicada a la enseñanza en inglés de módulos de CFGS"
 • "Promoting Speaking Skills through Games in an EFL Classroom in the Balearic Islands"
 • "Instagram a l'Educació Secundària: una experiència pràctica de relat digital a Educació Plàstica, Visual i Audiovisual."
 • Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció
 • La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula
 • "Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de la illa d'Eivissa (12-17 anys)."
 • L’evolució de l’aprenentatge literari. Viatge al país de les cantàrides: La petjada inexorable de Llorenç Moyà
 • Efectos del entrenamiento de alta intensidad en la mejora de la condición física en jóvenes estudiantes deportistas
 • Visió artística i realitat augmenta. La fotografia contemporània com a eina didàctica en l’educació secundària
 • Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundaria de Menorca
 • Creació d'un qüestionari d'avaluació del professor d'Educació Física per part de l'alumnat
 • AulaPax: un programa de inspiración benedictina para mejorar la convivencia en las aulas
 • Treballar per projectes a l'ensenyament secundari obligatori
 • “El amor que no se atreve a decir su nombre”. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Literatura Española en un contexto ajeno a la homofobia.
 • "Kahoot! como herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjeras: actividad práctica con alumnos de Educación Secundaria"
 • Avaluació formadora i formativa: el canvi del rol del professor per afavorir l’aprenentatge significatiu dels alumnes.
 • De Mary Shelley a Bram Stoker: personatges marginals i de terror a l’aula de literatura universal des d’una perspectiva interdisciplinària
 • "L'atenció a la diversitat als Instituts d'Educació Secundària Obligatòria"
 • "Proposta d'innovació metodològica al mòdul de FOL, per augmentar la motivació i l'aprenentatge dels alumnes"
 • Developing EFL Students’ Writing Skills through the Writing Process Approach and Collaborative Learning
 • "Itineraris interdisciplinaris com a recurs per treballar les ciències socials. Tres propostes didàctiques per conèixer el centre històric de Palma."
 • "Projectes al Quartó: primeres experiències"
 • "La didáctica de entremezclar cuentos"
 • L'ús dels SIG com a recurs didàctic a l'ensenyament secundari: proposta d'activitats didàctiques a Ciències Socials
 • La implicació de les famílies en l'educació dels seus fills (el cas de l'IES Felanitx)
 • Las necesidades del alumnado con síndrome de Asperger (TEA)
 • Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia
 • "La grandiositat de les coses petites"
 • Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques
 • Importància de la filosofia durant l'etapa educativa dels joves i el projecte Filosofia 3/18
 • La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO
 • "Propostes per ensenyar filosofia a partir de la noció de 'vies de coneixement'"
 • És el joc de rols vàlid pera l’ensenyament de Física i Química a Secundaria?
 • La variació del rendiment acadèmic dels alumnes a causa de la intel·ligència, la motivació i la problemàtica social
 • "El camino al abandono escolar: reajuste de responsabilidades."
 • Tres itineraris didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO a Santanyí
 • Aprenentatge cooperatiu a la Física i Química mitjançant la meteorologia
 • Prevención, detección y actuación ante el ciberbullying. Propuesta educativa dirigida a alumnos de E.S.O
 • Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'educació física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca
 • Escape Class: unir Matemàtiques i Física i Química a 4t d'ESO en una experiència gamificada.
 • Anàlisi de la Formació Professional Bàsica
 • L'ensenyament de la sexualitat a secundària
 • El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat
 • Educació inclusiva: aprenentatge basat en projectes com a possible mesura d’atenció a la diversitat. Proposta didàctica per treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials a l’IES Binissalem
 • Banc d’activitats destinades a millorar els hàbits alimentaris dels alumnes des del centre escolar
 • El cant redoblat pitiús als centres d'educació secundària
 • La diabetis a través de les TIC
 • “El concepte Youtuber com a element engrescador per a la pràctica oral en el llengua anglesa a les aules de secundària: una proposta de projecte als alumnes d’ESO 4”
 • Els efectes del Crossfit combinat amb el joc aeròbic en el segon cicle d'ESO i primer de Batxillerat.
 • El camí cap a la coeducació: eines i recursos per fomentar-la des del Departament d'Orientació.
 • Drons a l'àrea de Tecnologia
 • The influence of introversion in the English language classroom: Improving students’ participation and speaking activities
 • "Teaching 3rd of ESO grammar with games"
 • "Una nova proposta de programa educatiu per al Museu d’Història de Manacor·Torre dels Enagistes"
 • "Química verda a les pràctiques de laboratori"
 • "La tasca de l'orientador en els programes escolars de prevenció del consum de drogues en adolescents"
 • Educació artística, TIC-TAC?
 • "Animalats"
 • "Talleres pedagógicos en educación secundaria sobre la alimentación en la salud, la sociedad y el medioambiente."
 • El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca
 • "Parental implication in children's education: benefits and influential factors"
 • Proposta metodològica d'aprenentatge basada en l'elaboració de continguts interdisciplinaris entre la filosofia i l'art.
 • Estudi de l’ús de les TIC en l’especialitat docent de biologia i geologia a Menorca i propostes de millora
 • World Englishes y cine en el aula
 • Aprenentatge basat en projectes al cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions web
 • La resolución de problemas aplicada para y por la enseñanza de las ciencias para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico
 • L’Escola Laica d’Alaior i l’Escola Nova 21. Com poden ajudar aquestes pedagogies a assolir els objectius de la UNESCO per a l’educació del segle XXI?
 • "Promoting LGBT Equality in the EFL classroom"
 • Disseny i implementació d'unitat didàctica per a Cultura Audiovisual II: Comunicar a l'era de la postveritat
 • La educación nutricional y su relación con los Trastornos de Conducta Alimentaría entre los adolescentes
 • "Les matemàtiques de la literatura: una proposta didàctica per a 3r. i 4t. d'ESO"
 • Aprenentatge significatiu de la formulació i nomenclatura química a l’Educació Secundaria Obligatòria
 • "Els Col·legis religiosos de Ciutadella de Menorca. La postguerra i els primers anys del franquisme. 1939-1967"
 • "De dins a fora"
 • Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu
 • "El cambio climático en la educación secundaria obligatoria: Propuesta de actividades de mejora dirigidas al alumnado"
 • "El Portal de FOL: una nova experiència educativa"
 • "La tutoria: un primer esglaó cap a una filosofia restaurativa als centres d'educació secundària."
 • Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre.
 • Quin paper ha de tenir la família dins el centre? Visions de diferents centres d’educació secundària del Llevant de Mallorca i accions dutes a terme.
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes aplicat a l’ensenyament de la genètica de 4t d’ESO
 • El mètode cientific a la cuina. Utilitat en l'aprenentatge de la Química.
 • Proposta de foment de la lectura i de l'escriptura a partir de les TIC
 • Proposta de treball de la problemàtica ambiental dels residus municipals a secundària: més enllà del reciclatge
 • "Llengua, educació i immigració a les Illes Balears: el teatre intercultural com alternativa a l'acolliment lingüístic i cultural"
 • El buque escuela: la quimera de la educación nauticopesquera española
 • "Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): una metodología interdisciplinar para “aprender haciendo”. Un estudio de caso del IES Antoni Maura."
 • La diversitat a l'aula
 • Pla estratègic per a la millora de la competència en comunicació escrita
 • El Modernisme a Sóller. Una Proposta didàctica per 4rt ESO
 • El paper de l’educació en la disminució de l’analfabetisme científic de la societat
 • Escola de pares: un projecte per Ciutadella
 • L’avaluació de necessitats d’Educació Emocional. Anàlisi d’un cas al Centre Aula Balear.
 • Calvià: recursos educatius
 • Docència per a alumnes amb discapacitat auditiva
 • Pensament crític: Proposta d'activitats didàctiques per al seu desenvolupament a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria des de l'assignatura de Geografia i Història
 • La participació de les famílies a l'AMPA de l'IES Josep Sureda i Blanes
 • Treballar la competència oral a Secundària
 • Propuesta Metodológica de Proyectos Integradora a desarrollar en el primer año de los ciclos superiores de formación professional de edificación y obra social.
 • Cercles restauratius. Un recurs per a millorar la convivència a secundària.
 • L'estudi de la Geografia de la Població a Secundària. Anàlisi dels llibres de text i proposta didàctica.
 • L'ensenyament de Ciències Socials a través de l'Arqueologia. Visita didàctica al jaciment de Closos de Can Gaià
 • Gust de la lectura: estat de la qüestió i propostes de dinamització
 • Quimica Invertida
 • L’entorn de Ses Salines i la seva comarca com a font d’estudi en les Ciències Socials
 • Educació emocional per l'èxit profesional a l'asignatura de FOL.
 • Estudi comparatiu entre la utilització dels estils del comandament directe, descobriment guiat i resolució de problemes en les classes d’Educació Física
 • El projecte de curs del centre: una oportunitat per a la implementació pràctica de la metodologia de treball per projectes.
 • Una mirada a la història a través de fragments de cinema: Proposta didàctica per a 4º d’ESO
 • La literatura com a font d'aprenentatge per l'ensenyança del anglès com a segona llengua en l'aula: proposta didàctica basada en The Great Gatsby
 • L'heroi medieval a través de la imatge i la creativitat
 • Jornades esportives escolars per la millora de les realcions dins el centre: aplicació a primer d'ESO
 • Relació entre el professor de biologia i el desenvolupament de la personalitat de l'alumne sota el prisma de la teoria de la intel·ligència múltiple.
 • Projecte cooperatiu multidisciplinari, amb ús de TIC, per incentivar la participació dels alumnes d'ESO mitjançant el coneixement i millora de les normes del seu propi centre educatiu
 • Inclusión de los dispositivos móviles en Educación Física.
 • L'eivissens a les aules. Curs per a docents.
 • L’orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l’alumnat a l’Educació Secundària Obligatòria
 • Educació Física i Emocional: Proposta de desenvolupament de la intel·ligència emocional en alumnes de 1r d’ESO a l’assignatura d’Educació Física
 • +Actius: Programa de Conscienciació i Augment d'Activitat Física per a Alumnes de 4rt d'ESO
 • El dispositiu mòbil com a recurs educatiu a l’aula: anàlisi i orientacions d’ús pel professor
 • Ensenyament de la Filosofia a través de la ciència-ficcoó en el mitjà televisiu
 • La enseñanza de temas curriculares sobre Naturaleza de la Ciencia mediante textos narrativos contextualizados en la historia de la ciencia.
 • És útil el llibre de text en l'assignatura de Física i Química?
 • Estudi qualitatiu del desenvolupament de la competència científica mitjançant diferents activitats de l'aula a l'educació secundaria
 • El caràcter interdisciplinari i transversal de la meteorologia en educació secundària
 • EDUCAR DES DE LA CONSCIÈNCIA. Autoconeixement i espiritualitat als centres educatius.
 • Compara, aprèn i millora.
 • L'ús de les TIC per a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • El meu primer amor: una proposta didàctica per a tractar la competència lingüística i l'educació emocional a través del drama
 • El joc de fer versos: una aproximació temàtica interdisciplinar
 • L'alumne com a agent actiu en l'orientació: tutoria entre iguals. Proposta d'implantació a l'IES Joan Alcover.
 • Els itineraris didàctics com a recurs per treballar les ciències socials: 4 propostes innovadores per conèixer la història d’Alcúdia.
 • Reflexió metalingüística i lingüística textual: una proposta per a alumnes de batxillerat
 • Aportació de les dones a les matemàtiques: perspectiva històrica i propostes didàctiques
 • L'amor com a itinerari: proposta per apropar la poesia als alumnes
 • La gamificació i altres dinàmiques de joc com a inductores de la motivació
 • Benvinguts: una proposta d'integració curricular
 • Adquisició de Competències Interculturals a les Classes de Llengua: Un Estudi a les Illes Balears
 • La mediació escolar. Anàlisi i funcionament del Servei de Mediació a l’IES Guillem Colom Casasnovas.
 • Recordant el passat: Propostes didàctiques sobre prehistòria i arqueologia en l'Educació Secundaria Obligatòria.
 • Anàlisi de necessitats espaials i recursos materials en les aules de tecnologia de les Illes Balears
 • La nostra aula, la nostra comunitat: esforçant-nos per aconseguir la optimització del procés d'aprenentatge dels nostres alumnes
 • Itineraris didàctis per treballar la ciutat d'Eivissa.
 • La pedagogia sistèmica
 • Prevenció de la violència de gènere a través de la coeducació. Una proposta educativa per Batxillerat.
 • La comunicació no verbal dins les aules
 • La Ràdio com a font i metodologia per a l'estudi de les Ciències Socials. De la Guerra Civil a la Transició democràtica
 • La narració de contes hispanoamericans: una eina didàctica per al desenvolupament de l'expressió oral.
 • L'anàlisi simbòlic com a eina de comprensió sonora
 • Ruta literària virtual per la poesia del 27: proposta d'innovació en l'ensenyament de la literatura
 • Tractament Integrat de les Competències Literària i Lingüística
 • Les pràctiques restauratives. Una nova forma de conviure i treballar a secundària.
 • Creació d'empreses amb responsabilitat social corporativa: proposta de treball per projectes a l'IES Damià Huguet
 • Proposta de material didàctic pel museu dels Calderers: la guia didàctica del professor i el quadern de l’alumne ( ESO i batxillerat)
 • Inclusió d'alumnes NEE a l'aula ordinària d'educació secundària. Estudi de cas: I.E.S. Santanyí
 • Clase de Inglés como Lengua Extranjera con contenido a través de AICLE Suave: Experiencia.
 • EDUCACIÓ FÍSICA EMOCIONAL: Una proposta per 2n curs de l'Educació Secundària Obligatòria
 • La gestió intel·ligent de les emocions: un intent d'aplicació a l'aula d'ètica de 4t d'ESO
 • Prevenció de l'obesitat i el sobrepès durant l'educació secundària.
 • El sociodrama com a estratègia didàctica per ensenyar cures pal·liatives en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
 • Proposta d'itinerari didàctic a la ciutat de Palma. Descobrint la ciutat medieval
 • Els suports educatius afavoreixen els processos d'inclusió? Coneixement i valoració dels suports des de l'òptica de l'alumnat.
 • Proposta didàctica: l'oralitat i les TIC en l'ensenyament dels textos periodístics informatius
 • L'adquisició d'hàbits alimentaris saludables dins l'àmbit educatiu.
 • Proposta per l'apropament de la literatura als alumnes emprant recursos de diferent natura
 • L’ensenyament de llengües estrangeres en la metodologia Waldorf. Aplicació al sistema educatiu espanyol actual.
 • Introducció del ioga a l'educació secundària
 • La didàctica de les minories: el passat jueu de Mallorca i la qüestió xueta
 • Llums Càmera i Acció: el Cinema com a Eina Interdisciplinària a la Classe d'Anglès
 • Seguint la petja del geni grec. Aplicacions pedagògiques de la ruta literària W6 del projecte "Walking on Words. Mallorca literària".
 • Didàctica i Arqueologia Industrial. El cas de Palma i el Pont d'Inca
 • BATXILLERAT NÀUTIC. El disseny i la construcció naval com a projecte integrat de les assignatures de Tecnologia Industrial I i II
 • L'art dramàtic en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
 • Recull d'activitats per a millorar l’ambientalització en un Institut d'Educació Secundaria
 • La promoció de la participació familiar en l'educació secundària a través de l'ensenyament de la primera llengua estrangera.
 • L'aprenentatge per descobriment com alternativa al model tradicional
 • Itineraris didàctics per treballar la Menorca Britànica
 • La presència intencional en l'assistència sanitària
 • Proposta d'un projecte de centre sostenible
 • Aprofitament de l’entorn proper: tres itineraris didàctics a través del patrimoni medieval del nucli urbà de Petra
 • El patrimoni local com a recurs didàctic. Tres itineraris didàctics pel poble de Santa Margalida.
 • L' Auxiliar de Conversa: un anàlisi
 • Proposta didàctica del Museo Història de Manacor
 • L'ensenyament de la gramàtica. Un recorregut per les lleis educatives i els llibres de text.
 • Les tècniques teatrals com a recurs pedagógic en L2.
 • La llengua oral formal. Proposta de treball sobre l'argumentació.
 • Podem utilitzar els jocs per ensenyar física i química?
 • Anàlisi del model organitzatiu des d'una perspectiva inclusiva del IES Ramon Llull
 • L'expressió oral en educació secundaria. Proposta pràctica de millora en l'assignatura de llengua castellana i literatura.
 • Anàlisi de la transversalitat en els centres de palma i proposta de projecte en drets humans (anglès, història i informàtica)
 • El llibre de text. El professorat i l'alumnat.
 • Proposta didàctica per ambientalitzar centres educatius
 • Aplicacions mòbils científiques educatives: "Brúixola", cercador web per a docents
 • Els intercanvis lingüístics dins l'aula d'anglès a través de les TIC per la millora de la motivació, la participació i les emocions negatives dels alumnes de secundària.
 • Coneixements i creences de l'alumnat d'Educació Secundària en relació al tabac, l'alcohol i el cànnabis.
 • Un pont entre sistemes
 • Incrementant la voluntat de comunicar-se a través de l'ensenyament col·laboratiu: un enfocament basat a través de continguts en contextes on l'Anglès és una llengua estrangera
 • PROJECTE INTERDISCIPLINARI “WhatsApp, una màquina del temps”
 • currÍculum integrat de llengües
 • Seguiment d'un alumne amb mesures penitenciàries en el retorn a l'Institut d'Educació Secundària (IES)
 • L'assemblea com a nou sistema d'organització per a l'alumnat de secundària
 • Anàlisi de les vinculacions entre els Centres Educatius i els Clubs Nàutics de Mallorca: proposta alternativa
 • Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria
 • S’ha de veure el problema per trobar la solució. Alumnes d’educació secundària amb talent matemàtic.
 • Proposta metodològica per millorar el rendiment acadèmic en anglès en les tres etapes educatives obligatòries
 • Aprofitament didàctic de les exposicions de matemàtiques – el cas de Ramon Llull i la quadratura del cercle
 • Interdisciplinarietat com a disciplina?
 • El treball col·laboratiu docent com a factor de qualitat en l'educació: recomanacions per a la millora
 • Implantació d’un bloc d’orientació laboral específic al pla d’acció tutorial de formació professional bàsica: aplicació a l’especialitat de cuina i restauració
 • L'art com a recurs didàctic a l'aula de filosofia de 2n de batxillerat.
 • Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a diferents metodologies
 • Treim el màxim profit de les eines matemàtiques que tenim a l’abast? Les eines amb capacitats gràfiques i càlcul simbòlic SAC/CAS
 • L'AUTORETRAT COM A EINA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT: Una proposta de l'assignatura d'Educació Plàstica i Visual a l'etapa de l'ESO.
 • Proposta metodològica per treballar de manera integrada les destreses lingüistico-comunicatives partint de la lectura , a l'aula de Llengua i Literatura Castellana
 • Estudi comparatiu de diferents metodologies en l'ensenyament de matemàtiques
 • Proposta d’aplicació d’eines basades en el web 2.0 com a plataforma de treball cooperatiu en cicles formatius de l'àmbit cientificotècnic
 • L'hort escolar als centres de Menorca
 • L'efecte de l'agrupament dels alumnes. L'estudi d'un cas.
 • Aprenentatge basat en projectes como a eina de millora educativa. Esperiència de l'IES sa Blanca Dona i proposta de projecte de l'aula
 • El repte com element motivador al disseny d’activitats: Aplicació al mòdul de Recepció i reserves del cicle formatiu de grau superior en Gestió d’allotjaments turístics.
 • De l'ensenyament memorístic a l'ensenyament cooperatiu. Proposta d'innovació en la metodològica didàctica a 3r d'ESO
 • La criptologia com a activitat educativa a l’àrea de matemàtiques
 • Els escacs a l'ESO? Propostes d'introducció de l'escacs a l'educació secundária obligatòria com a reforç educatiu.
 • Competència fonològica en rus a les EOI: singularitats, reptes i possibilitats metodològiques
 • La interacció oral a l'aula d'anglès: millores a través d'estratègies de comunicació
 • Alumnes nadius: incentivar-los mitjançant metodologies per a alumnes amb altes capacitats.
 • Els laboratoris virtuals com a eines per l’aprenentatge de la Química
 • La família i els agents implicats en l'educació dels joves
 • Ingredients bàsics a una unitat didàctica per a un aprenentatge significatiu i competencial
 • Atenció a les necessitats educatives especials a l'assignatura de Llengua Anglesa: la dislèxia.
 • L'ús de les Tic en els cicles de FP d'Administració d'empreses en l'Illa d'Eivissa.
 • Els pares van a l'institut
 • Estudi i millora de la impartició de la hidràulica i la pneumàtica
 • Didàctica de l'ortografia
 • Les xarxes socials en l'àmbit de l'educació. Una concreció en l'àrea de les matemàtiques.
 • Divulgació filosòfica als mitjans audiovisuals. recursos aplicables a l'aula.
 • El trabajo cooperativo como excelencia, profesionalización y motivación en CFGS Dirección de Alojamientos Turísticos (Módulo Profesional: Marketing Turístico
 • La metodologia de simulació com a eina de motivació a l'alumnat d'economia de l'empresa a batxillerat
 • Proposta d'un pla de lectura per a ESO
 • Arxius, una fita real en els estudis d'història
 • Tractament de problemes filosòfics a partir de material de ciència ficció
 • Introducció a la Sobirania Alimentària a la Reflexió Ètica de 4t de l'ESO
 • Campanet i la vall de sant Miquel: una aproximació didàctica
 • Dues propostes didàctiques per a treballar l’art contemporani a quart d’ESO i segon de Batxillerat al Museu Fundación Juan March de Palma.
 • L'escriptura significativa de texts explicatius per a un wiki sobre la Generación del 27.
 • Tres propostes didàctiques per conèixer i treballar la cultura naviforme i talaiòtica a Mallorca.
 • Ser Positiu i Gaudir en l'Aprenentatge d'una Segona Llengua: Dos Factors Clau per Incorporar l'Anglès en la Rutina Diària dels estudiants
 • Proposta educativa interdisciplinària a partir de sortides a la Serra de Tramuntana
 • La mediació escolar com a mesura per a resoldre conflictes
 • Llengua i cultura en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera
 • Noves metodologies d'ensenyament, la flipped classroom a la física i química.
 • Les sortides didàctiques com a recurs per a l'ensenyament de Geografia i Història a l'Educació Secundària Obligatòria. Tres propostes de sortides didàctiques per a Son Real (Mallorca).
 • El Metadiscurs com a recurs didàctic a les assignatures de Filosofia de l’Educació Secundària Obligatòria
 • Escolto, per tant parlo. La música i les cançons com a eines per millorar l'adquisició de l'anglès com a segona llengua
 • L'ús de les webquests a la matèria de llengua castellana i literatura
 • Textos filosòfics com a métode de detecció i prevenció de l'assatjament escolar
 • La perspectiva de gènere a quart d'ESO i primer de Batxillerat
 • L'aprenentatge per projectes en l'ensenyament de l'espanyol. Una proposta flexible per a la integració de l'alumnat immigrant en educació secundària
 • Inclusió i acolliment. Proposta de benvinguda per alumnes i famílies.
 • Les festes populars com a recurs didàctic en les ciències socials
 • ApS a Balears, camí cap a una major implantació
 • "Jo sóc aquest que em dic..." Proposta didàctica per al treball de la poesia a quart d’ESO
 • «No sempre el sexe dèbil és el dèbil». Proposta didàctica per educar en igualtat.
 • “Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment. Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament-aprenentatge a educació secundària.
 • L'aula, un centre de treball.
 • Simulació de mercat a l'assignatura iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
 • Ús de les TIC per a millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge a la Biologia i Geologia.
 • Els Instituts Escola com a centres innovadors i la seva possible implantació a les Illes Balears
 • La novel·la històrica i la seva didàctica: el cas de la trilogia The Century
 • Una proposta didàctica per el Museu Etnològic de Muro
 • El Context Educatiu com a Factor Protector davant Situacions de Risc Social o Maltractament Juvenil
 • Metodologia predominant a les classes de llatí a l'illa de Menorca
 • La discriminació de gènere en el currículum de secundaria: lluitant per la igualtat de gènere a l’aula d’anglès com a llengua estrangera.
 • El treball per projectes: una eina impulsadora del canvi educatiu
 • Optimització de les xarxes socials i professionals per augmentar l'ocupabilitat: aplicació al mòdul de Formació i Orientació Laboral del Cicle Formatiu d'Administració i Gestió
 • Proposta didàctica per a la correcció de la pronúncia de certs sons en llengua catalana interferits pel sistema fonètic castellà.
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) - Del sistema centrat en el docent cap a una classe centrada en l'alumne. Fomentant les competències bàsiques en la classe d'anglès a través dels grups d'aprenentatge cooperatiu.
 • Metodologia transversal i les Tic a les assignatures artistiques.
 • Certificat Energètic més enllà de l’estalvi
 • Activitats de motivació atenent a la diversitat en l’àmbit de la matèria de la Tecnologia
 • Proposta d'aplicació d'eines basades en llocs web per crear de manera col·laborativa continguts de literatura espanyola
 • Ensenyar literatura medieval a secundària. l’aprenentatge significatiu i les inteligències múltiples.
 • L'aprenentatge basat en projectes a l'àrea de matemàtiques: de la teoria a la pràctica.
 • La glosa menorquina, una eina per a treballar les competències bàsiques a l'educació
 • La importància de les pràctiques experimentals i virtuals a Secundària
 • Processos i institucions democràtiques. Proposta educativa a l'educació secundària
 • L'enfocament per tasques per l'ensenyament de la narrativa hispanoamericana dels anys 60 i 70
 • La competència científica dins les aules: problemàtica i proposta de millora interdisciplinar a través d'elements divulgatius
 • Joining Learning: la clau de la nova Formació Professional
 • L'Aprenentatge Visual com a eina de millora i innovació a l'educació.
 • El paper del docent: de la consciència lingüística al tractament de la diversitat a l'aula.
 • Activa't!
 • Aprendre a aprendre anglès a través de tècniques mnemòniques a l’Ies Bendinat de Calvià, Mallorca
 • Implicació dels agents que intervenen en la Formació en Centres de Treball (FCT)
 • L'escultura urbana contemporània de Palma: una visita per la ciutat com a proposta didàctica
 • Noves perspectives en l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura: fanfiction, intertextualitat, paraliteratura, ekfràstica.
 • Promoció de la salut: Formació en la tècnica de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) a Educació Secundària.
 • L’alfabetització científica a l’educació secundària obligatòria
 • El valor educatiu de les competicions de física i química. Disseny de Miniolimpíades en educació secundària
 • Ensenyar filosofia des de la perspectiva del materialisme filosòfic
 • La formació inicial del professorat d'educació secundària: anàlisi i proposta d'aplicació.
 • Les modalitats textuals a través de l'aprenentatge cooperatiu
 • L'educació emocional a l'aula
 • Els projectes de treball com a eina per treballar la competència científica
 • ¿Quin valor té una reflexió? Com fomentar el pensament crític a través de la literatura postmoderna dins Educació Segundària Obligatòria
 • L'ensenyament de la notícia en el tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria
 • Diagnosi de les comissions ambientals dels centres de secundària de menorca
 • El teatre del segle d'or per projectes: un nou enfocament per ensenyar literatura
 • LITERATURA DIGITAL EN EL MÓN EDUCATIU: noves formes de llegir. Enfocament de la lectura a través de noves propostes didàctiques i la seva avaluació
 • L'expressió oral de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria
 • La Serra de Tramuntana com a motiu de dues propostes didàctiques.
 • Gestió d'aula
 • Estudi sobre la Motivació a l'Aula: L'Ús de la Música a la Classe d'Anglès
 • Proposta per treballar l'educació sexual a secundària
 • Influència de la pràctica d'activitat física en el rendiment acadèmics dels estudiants de l'IES Cap de Llevant
 • Flipped Classroom i les TIC: una proposta pedagogica per a una classe d'historia a quart d'ESO i primer de batxillerat
 • Tractament de les altes capacitats en l'escola inclusiva
 • Aprenentatge Servei: Els preparem per la vida
 • La reproducció de les desigualtats de gènere a través del currículum ocult a Secundària. Una proposta educativa per l'ensenyament de l'anglès
 • Una proposta d'aplicació d'eines de gamificació o ludificació en línia en classes sobre El Quijote concebudes sota un enfocament de treball per projectes (TP)
 • La influència de les noves tecnologies
 • Ciència de pel·lícula. Aplicabilitat de llargmetratges de ciència ficció en l'ensenyament de ciències en Educació Secundària.
 • Ensenyant geometria amb bicicletes
 • Cap a una revisió integral de l'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita
 • Aprenentatge de llengües en persones adultes
 • Orientació laboral i iniciativa emprenedora”: redisseny de l’assignatura per garantir una entrada al món laboral amb itineraris més enllà de la universitat, el turisme i la construcció.
 • L'educació emocional, un repte del sistema educatiu actual.
 • Educar en igualtat de gènere. Programa de formació del professorat
 • Educació Inclusiva: Experiència Pràctica amb Alumnes Dislèxics en Aules de Secundària.
 • Re-definint l’abordatge de la comprensió lectora a l’aula d’anglès com a llengua estrangera: un enfocament intertextual i transcendental
 • De Prometeu a la bibliocastia
 • Aproximació teòrica a l'enfocament per tasques. Aplicació a 1r d'ESO.
 • Prevenció de la violència en les relacions de festeig des d’una perspectiva de gènere
 • Immerssió de les impressores 3D en l'educació
 • Integració dels diferents estils d’aprenentatge en una metodologia d’ABP. Una proposta per a l’àrea de tecnologia.
 • L'ús de l'anglès oral a les aules
 • Aprenentatge basat en Projectes complementat amb eines TIC. Una aplicació a l'àrea de Tecnologia.
 • Proposta didàctica basada en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples
 • Des de l'escola canviem la societat:projecte interdisciplinari per substituir el wifi al nostre centre
 • “A l’escola aprenc a salvar vides”: proposta educativa per a la inclusió de l'aprenentatge de les tècniques de reanimació cardiopulmonar al currículum d'educació física de l'ensenyament secundari.
 • Proposta didàctica amb l’ús de virtualització a les assignatures TIC de secundaria
 • La manca d'una educació sexual afectiva i la seva relació amb la violència de gènere entre la població jove
 • PMART: Una proposta metodològica a través de l'art per alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESIONAL I OCUPACIONAL PER A L’ALUMNAT AMB NESE I ESTRATÈGIES PER ATENDRE LA DIVERSITAT EN LA FPB. Una proposta de formació per al professorat de FPB “específica”.
 • Xarxa social cooperativa d'ensenyament
 • Comunitat d'Investigació i aula inversa a l'assignatura Història de la Filosofia i una proposta de relat.
 • Un estudi sobre l'error a classe de matemàtiques
 • Usos Pedagògics de la Xarxa Social Pinterest a l'Educació Secundària
 • Nous mètodes per millorar la competència lèxica en Llengua Anglesa
 • iTeac iLearn
 • Viure amb contes o viure com un burgès? Els contes com a eina didàctica
 • Estudi i millora del feedback a l'aula de Filosofia
 • Aprofitem les hores de tutories!
 • Estudi de cas al CFIP Son Llebre. Itineraris d'èxit a la formació professional
 • Autoconeixement i Emprenedoria: L’Educació emprenedora com a eina d’orientació acadèmica i professional.
 • Kiva en contra de l'assetjament escolar
 • Els treballs pràctics a l’àrea de biologia i geologia a l’educació secundària (4t ESO)
 • Les TIC aplicades als alumnes NESE/NEE
 • Anàlisis del tractament de l'abandonament escolar a un centre de secundària
 • La creativitat musical com a font generadora de la innovació.
 • Metodologies per a l'aprenentatge significatiu a l'assignatura de Música a ESO
 • L'ensenyament de la biologia de les plantes a la secundària. Projecte per aprofundir en el coneixement de les plantes i la seva biologia
 • Enseyament de Ciències mitjançant AICLE. És factible?
 • Role-play com a eina educativa a les Ciències Socials
 • "La pràctica reflexiva a la docència"
 • Desenvolupament de l'esperit crític mitjançant el debat sociocientífic a ciències naturals: 3 propostes educatives
 • Art i Cultura del Segle XVIII a Mallorca
 • Aplicació de l'aprenentatge cooperatiu i les tic a l'assignatura d'economia a primer de batxillerat
 • Filosofia per una educació democràtica en una societat democràtica
 • L'ensenyament de la pronunciació en l'Escola secundària Obligatòria i disminució de les transferències de L1 en L2 (pronunciacio)
 • Programa de formació del professorat de secundària sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
 • "La participació de les famílies en els processos educatius. Proposta de projecte de centre que requereix la implicació de tota la comunitat educativa"
 • "Entrem a les aules, la Consulta Jove et surt a camí"
 • Adaptació educativa basada en consolarium i en la gamificació per reduir el fracàs escolar
 • Rúbrica per a la millora de l'avaluació pràctica de Tècniques Bàsiques d'Infermeria
 • "Els programes extraordinaris d'atenció a la diversitat a l'Educació Secundària Obligatòria. Anàlisi i valoració"
 • Els adolescents i les xarxes socials
 • La pèrdua de les colònies de 1898. L'ABP com a principal metodologia didàctica
 • L'absentisme escolar, des de la perspectiva d'un centre d'Educació Secundària
 • Visita didàctica a la fundació Pilar i Joan Miró de Palma des d'una pesrpectiva inclusiva per alumnes invidents
 • Orientació educativa per a la transformació escolar als centres de secundària
 • "Orientacions educatives per a professorat amb alumnes d'altes capacitats educatives intel·lectuals"
 • Horts ecològics adaptats, proposta per FPB en auxiliar d'agricultura i jardineria
 • "Un programa per a la transició d'educació primària a educació secundària des de la perspectiva de la intel·ligència emocional"
 • Aprenentatge col·laboratiu per al desenvolupament de les competències en anglés com a llengua extrangera
 • Un museu de la ciència a Menorca
 • "Les pràctiques restauratives i els professors de secundària"
 • Inclusión de las Tic en el aula. El modelo Tpack y el uso de simulaciones
 • Proposta d'assignatura optativa per a batxillerat d'Arts, Humanitats i Ciencies Socials: Cultura Visual
 • Les cicatrius de la Ciutat. Dos itineraris didàctics per la memòria de la Guerra Civil i la repressió a Palma i Mallorca
 • "La mort i el dol dins l'aula: proposta d'intervenció educativa"
 • "L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives"
 • El debate en la educación ciudadana sobre temas Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente en la Educación Secundaria y Bachiller
 • "Una proposta de Centre d'Interpretació dels Moviments Migratoris"
 • Les qüestions eticocíviques a través de les rondalles: mètode de filosofia 3/18
 • Análisi del paper de las dones a la Renolució Russa a través del cinema i la fotografia
 • Cultures anglòfones postcolonials a l'ensenyança de l'anglès com a llengua estrangera a l'educació secundària
 • La enseñanza del Español como Lengua Extranjera para alumnos que se incorporan a la Educación Secundaria Obligatoria
 • "Les ecoauditories: una estratègia didàctica per tractar la sostenibilitat a l'educació secundària"
 • Aplicació de metodologies basades en el teatre d'improvisació a secundària
 • "La competència de creativitat en els alumnes de Cicles Formatius d'Hoteleria i Turisme"
 • "Navegació i competències bàsiques: 10 activitats a partir de les matemàtiques de l'ESO"
 • "La transició a la democràcia a peu de carrer. Una proposta didàctica"
 • "Les activitats de llengua oral a les classes de llengua catalana de 3r i 4t d'ESO. Proposta per incentivar la pràctica d'expressió i de comprensió oral"
 • "Rúbriques 3D: variacions sobre les rúbriques tradicionals"
 • "I si aprenem amb projectes? Els mitjans de comunicació i la literatura"
 • Conflictes: un programa de prevenció amb l'aprenentatge d'habilitats
 • El cant com a element interdisciplinari en secundària
 • "Alumnes amb altes capacitats i talents a la classe d'anglès com a llengua estrangera"
 • L'hort vertical ecològuc, un gran desconegut en la didàctica de les ciènies dels institus d'educació secundària de les Illes Balears
 • La didáctica de la expresión oral: dos secuencias didácticas ejemplificadoras
 • Plan para el desarrollo académico y personal mediante clases de apoyo entre estudiantes. Aplicación práctica en E.S.O
 • "Andamiatge de producció oral a les classes CLIL: el cas de les presentacions orals"
 • El Transtorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) des de la perspectiva del professorat de secundària
 • Idees relacionades amb l'evolució biològica a làlumnat de secundària. Estudi i proposta didàctica
 • "Sortides complementàries en tecnologia: Anàlisi i importància educativa"
 • La Teoria Crítica a la classe de Filosofia
 • Ètica i fotografia: un taller pràctic
 • Crítica al llibre de text i desenvolupament de materials curriculars
 • La prevenció dels trastorns de la conducta alimentària durant l'educació secundària obligatòria
 • Anàlisi i propostes metodològiques d'educació inclusiva a l'Educació Secundària Obligatòria del " C.C. La Milagrosa-Palma"
 • "Utilització didàctica del barri per Ciències Socials"
 • Educació per projectes a l'IES Josep Sureda i Blanes: Actuacions a la pantalla acústica del centre
 • L'App iReal Pro: comparativa amb altres aplicacions i possibilitats pràctiques dens l'aula de secundaria
 • "Malalties greus entre adolescents: una proposta integral per assegurar el seu procés d'aprenentatge. Aplicació pràctica"
 • L'aula Invertida: Cap a un nou model educatiu centrat en l'alumne
 • Bridges 4 education: Tres sencillos pasos para aprender un idioma.
 • "L'ús de recursos TIC per fomentar el desenvolupament d'una actitud sostenible a l'alumnat d'ESO"
 • "La premsa escrita com a recurs didàctic: una proposta de treball per projectes sobre poesia catalana"
 • "L'amor cortès en escenes cinematogràfiques"
 • "Cultura financera: Contribució a la nova Llei d'Educació. Projecte de consolidació a la ESO"
 • "Redacció i publicació en línia d'un recull de relats curts trilingüe amb il·lustracions: un projecte interdisciplinari a secundària"
 • Proposta per al fonament de l'antropologia a l'educació secundária
 • La producció col·laborativa de coneixement filosòfic a l'educació secundària a través de l'eina Wiki
 • Eficàcia dels models tridimensionals per a emular contexts d'aprenentatge reals i millorar el rendiment de l'alumnat a l'àrea de biologia humana.
 • Les poètiques de l'oralitat:: una proposta didàctica
 • Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals
 • "La implantació de l'Educació Física als cicle de Formació professional"
 • "Aplicació del Flipped Classroom i les noves Tecnologies"
 • "Aplicabilitat dels cursos MOOC en Educació Secundaria"
 • Introducció a la mitologia clàssica a partir de la literatura popular de Menorca
 • Eina de valoració de la salut de l'esquena: proposta dirigida a l'educació secundària.
 • Prevenció del mal d'esquena en l'entorn escolar: una proposta didàctica integradora
 • Orientació acadèmica i professional adreçada a l'alumnat vulnerable
 • "Les famílies en les comunitats d'aprenentatge"
 • Projecte interdisciplinari d'educació per a la salut als centres d'educació secundària
 • L'aprenentatge digital amb tauleta tàctil a l'educació
 • "Matemàtica discreta dins els currículums"
 • "Filosofia i Educació moral"
 • "Fake it until you make it: la posta en pràctica d'activitats teatrals per a la millora de la comunicació oral de l'anglès com a llengua estrangera"
 • "Adequació de les metodologies de l'ensenyament per a cada context de centre i aula"
 • L'ensenyament de l'Estètica a Filosofia (propostes per l'aula)
 • Proposta didàctica per a l'alumnat d'ESO mitjançant la música popular actual
 • Explorant les variables afectives a la classe d'anglès com a llengua esttrangera: Una proposta didàctica per al desenvolupament de les intel·ligencies personals i emocional mitjançant interpretacions dramàtiques
 • "La Inclusió de Textos Literaris a la Classe de Llengua Anglesa"
 • "L'error com a estratègia d'aprenentatge: Stufe zu meinem Ziel"
 • El reino vegetal: Agricultura sostenible y nutrición saludable
 • Aprenentatge cooperatiu i ús de les TIC en l'ensenyament dels cicles formatius d'Hoteleria i Turisme
 • Activitats i projectes per ensenyar literatura anglesa a E.S.O.
 • La visita al diari Menorca, una experiència acadèmica
 • L'Atenció als alumnes amb altes capacitats. Centres de Secundària de Ciutadella.
 • Economía del bien común: Una propuesta didáctica innovadora para economía de bachillerato
 • Desenvolupament sostenible de l'eco-intitut Ramon Llull
 • Aprenentatge cooperatiu aplicat a l'ensenyament de ciències
 • L'arribada de la modernitat pictòrica a Eivissa. Tradició versus avanatguardes.
 • Proposta d'un nou enfocament per a la didàctica dels processos de nutrició humana
 • "Pautes per a l'ensenyament de la llengua anglesa a alumnes amb TDA-H a l'Educació Secundària"
 • Anàlisi del context educatiu de l'alumnat de secundària: reptes i propostes per a una millora de la qualitat educativa.
 • La introducció del a memòria oral com a recurs docent a les aules.
 • El quadern de les paraules, una proposta de treball significatiu
 • "El cinema com a eina didàctica a les classes d'Història"
 • Proposta de creació d'un lloc web per al fonament de la participació de l'empresa privda en l'entorn educatiu de la Formació Professional
 • Videojocs. Entreteniment o eina didàctica?
 • Els treballs pràctics d'investigació i les competències clau
 • El sistema educatiu holandés i l'aplicació de la metodoloogia Montessori a l'assignatura de llengua anglesa
 • Can Happiness
 • Centres d'Especialització on-line (Moodle). De la utopía a la realitat
 • "Cooperar per aprendre llengua anglesa"
 • "La construcció d'identitats multilingües a l'aula d'anglès: La reflexió metalingüística d'allò global a allò local a les Illes Balears"
 • Influència de la intel·ligència emocional en el rendiment acadèmic dels alumnes de secundaria i estratègies per a millorar-la
 • La Sortida didàctica com a recurs per a l'Educació Secundària Obligatòria en el municipi de Ses Salines
 • "La cultura a les aules de secundària"
 • La cultura digital a l'aula d'anglès: els memes
 • "Coneix Felanitx, una aproximació didàctica"
 • "Televisión y cocina: motivando a los alumnos"
 • "L'Art com a estímul d'aprenentatge"
 • "Millora del rendiment acadèmic de l'alumnat en la matèria de matemàtiques a través de les TIC"
 • Propostes didàctiques se l'obra poètica de Maria-Mercè Marçal
 • "Aproximació didàctica als processos migratoris a través de les fonts orals"
 • És possible esmenar la difícil situació de la física preuniversitària? Anàlisi d'un problema generalitzat, persistent i de difícil sol·lució
 • Violència i conflictes escolars. Mesures preventives i d'intervencio
 • "Nivell A1 d'ELE per a parlants de xinès: una proposta d'acollida lingüística i cultural per a l'educació secundària"
 • El Clima d'aula: benestar personal i rendiment acadèmic
 • Tallers per a l'aproximació a la llengua alemanya a les aules del CFGS d'animació sociocultural i turistica del I:E:S: Mossèn Alcover de Manacor
 • Educació plàstica i visual (EPV) com a motor dinamitzador per a realitzar activitats interdisciplinàries
 • Som el que mengem: anàlisi del grau d'adherència a la dieta mediterrània en les adolescents eivissencs de 3r d'ESO i proposta didàcitca interdisciplinària de millora.
 • "Nous gèneres digitals per la docència"
 • Aplicació de la pissarra digital interactiva a l'aula de matenàtiques: l'avanç tecnològic
 • "Usant les xarxes socials a la casse d'anglès com a llengua estrangera: una proposta amb Facebook"
 • "Treballar la sintaxi d'una manera inductiva"
 • El libro de texto digital e interactivo.Ejemplos y propuesta de herramienta colaborativa para compartir recursos entre docentes
 • La Neurociència al serve de l' educació.
 • "Els recursos audiovisuals de curta durada (RACD) i el seu ús en l'ensenyament de ciències a l'educació secundària"
 • "Transició entre la primària i la secundària. Causes i propostes de millora"
 • "Educació literària i educació en valors: una proposta didàctica a través del Conde Lucanor"
 • La dislèxia i l'anglès com a llengua estrangera: proposta educativa per millorar la lectoescriptura
 • El Treball per projectes i la competència emocional: una proposta didàctica aplicada a l'area de llengua i literatura catalanes
 • Els poemes musicats: un recurs didàctic per a l'ensenyament de la poesia a l'aula
 • "Proposta de referèndum als centres d'educació secundària"
 • "Importància de la literatura com a eina d'aprenentatge a l'assignatura de llengua anglesa a l'educació secundària"
 • Un projecte d'investigació-acció: realçant la motivació dels estudiants
 • "Unitat didàctica: La sociolingüística a través de Facebook"
 • "La novel·la naturalista com a recurs didàctic: una visió de la qüestió social del s.XIX a través de Germinal"
 • Projecte Didàctic per al Palau de l'Almudaina. Tres itineraris per descobrir el Palau
 • La diversitat cultural a l'aula de matemàtiques
 • Com actuar quan l'absentisme i la incorporació tardana es fusionen?
 • Proposta educativa emprenedora
 • Educació sostenible a l'ensenyament secundari obligatori: perspectiva de les Ciències de la Naturalesa
 • "Aproximació al sentiment de l'inmigrant mitjançant el cinema, música i obres literàries"
 • "Didàctica interdisciplinària de la poesia de la Generació del 27. Intel·ligències múltiples i competència emocional"
 • Una proposta transversal al ESO: història de l'art, figura humana i culte al cos
 • "Creant consciència dels valors de tolerància i diversitat a través d'un enfocament dialògic en la instrucció de l'Anglès com a llengua estrangera: una experiència d'aula"
 • Treballar les institucions autonòmiques de les Illes Balears dins l'aula
 • Metodologies creatives i innovadores pel treball en equip
 • Presentació/Introducció dels WES des de l'aula d'EFL de secundària
 • "Educació i Mitjans de Comunicació a l'Aula d'Anglès: anàlisi crítica de la comèdia de situació a través de la metodologia de l'aprenentatge per projectes"
 • L'educació sexual a l'etapa de secundària, una necessitat del món adolescent
 • L'assignatura d'anglès: el desenvolupament de la competència interectual a través de la creació d'un tercer espai entre la cultura local i meta
 • Proposta didàctica d'investigació basada en una Webquest per a l'ensenyament de la cèl·lula a 4t d'ESO
 • "De la carta a l'e-mail"
 • "La publicitat com a recurs per a la producció de textos escrits creatius"
 • Carrils escolars. Educació en l'entorn construït a l'ESO
 • Instants passats, instants presents: Itineraris didàctics a sa Pobla a través de l'ús de la refotografia
 • "L'aprenentatge cooperatiu. Propostes d'aula per a la classe d'anglès"
 • Proposta de sortida didàctica per a les Ciències Socials als entorns de l'embassament de Cúber, Mallorca.
 • El feminisme a l'època contemporària: una proposta aplicable a l'aula
 • "Convertidor d'intel·ligències múltiples: de la teoria a la pràctica"
 • "Per què i com introduir l'educació emocional a l'escola"
 • "La poesia social o la construcció d'un món millor: Blas de Otero y Gabriel Celaya"
 • "Banc de recursos per facilitar el tractament de la problemàtica del consum de substàncies psicoactuves a les aules"
 • La metodología de la Filosofia 3/18 aplicada a la educación en Derechos Humanos en secundaria
 • "Narrativa: finestra i mirall" La importància de la selecció de textos per treballar la tipologia textual
 • La Co-Classe en el procés d'ensenyament-aprenentatge: l'associació educativa entre el professorat i l'alumnat de secundària i de cicles formatius
 • La glosa al món i el món de la glosa: una proposta didàctica sobre la poesia oral improvisada
 • El Cinema a l'aula de filosofia: El film com a text filosòfic
 • El cinema com a eina d'aprenentatge dins l'aula de Sociologia
 • "El mètode mític i la reflexió personal a classe de Llengua i Literatura Espanyoles: una proposta innovadora per apropar la literatura als alumnes"
 • Concepcions errònies sobre la formació i representació del relleu terrestre en alumnat de secundària
 • Cultura cientifica: Una assignatura per desenvolupar el pensament crític mitjançant projectes transversals
 • El laboratori de matemàtiques, un recurs per a motivar els alumnes.
 • Comparació d'estratègies pràctiques en la unitat didàctica de Minivòlei
 • "Segle XXI, educar amb imatges i paraules"
 • "L'aprenentatge cooperatiu com a estratègia metodològica a l'aula de matemàtiques"
 • La creativitat a l'Educació Secundària Pbligatòria: Com estimular-la des de les aules
 • Elaboració d'un joc electrònic educatiu adaptiu en forma de laberint digital per a l'àrea de Física i Química de 2º d'ESO
 • "¿Qué valores fomentan la literatura del Romanticismo, de la Posguerra y la publicidad?"
 • "Atenció educativa domiciliaria a les teves mans. SAED 2.0"
 • Programa d'intervenció en bullying. Una proposta per abordar l'assetjament escolar a secundària.
 • L'Aplicació de la teoria pragma-dialèctica de l'argumentació de Frans H. Van Eemeren i Rob Grootendorst a l'assignatura: Educació etico-cívica
 • "Influència de les idees prèvies dels alumnes en la metodologia d'aula de l'assignatura de Física i Química"
 • Proposta pel tractament d'educació sexual a les aules de secundària
 • Enseñar las cuestiones de género desde la filosofia
 • Didàctica: aspectes i tècniques de l'ensenyament de llengües estrangeres
 • "Una nova aproximació a la traducció: la traducció com habilitat integrada a la classe de llengües estrangeres"
 • Dinàmiques de grup: una eina integrada.
 • Diseny, organització, planificació i Avaluació de la I Jornada d'Investigació d'Infermeria
 • Anàlisi d'un pla d'atenció a la diversitat i proposta de millora.
 • Proposta d'un Pla de Convivència i èxit escolar
 • Els programes de diversificació curricular
 • Gamification a l'aula d'anglès
 • "La durada de les sessions de classe com a eina per potenciar la concentració i l'ús de metodologies més efectives"
 • L'ensenyança de la llengua oral a l'alumnat extranger
 • Implementació del Treball per Projectes a Secundària. Guia per desenvolupar un projecte transversal per promoure l'Educació per la sostenibilitat a 3ª d'ESO
 • Proposta didàctica matemàtica-musical per a ESO
 • "Aplicació del Prezi en la metodologia flipped classroom"
 • Projecte d'APS a l'IES Guillem Cifre de Colonya per al disseny d'un parc de lleure
 • Tècniques d'estudi per a un rendiment eficaç. Manual Pràctic
 • Com ensenyar cultura anglesa amb l'ús de les TIC?
 • La tecnologia en el pas del pensament lògic concret al lògic abstracte.
 • El portfoli de llengües, eina de motivació i avaluació formativa. Experiència pràctica a educació no reglada, centro Picasso, Tallinn (Estònia).
 • El paper de les tauletes tàctils en l'aprenentatge de la Física i la Química
 • Base de dades turística de Mallorca.
 • Aprendre a emprendre. Innovar a la secundària
 • L'educador social a l'escola
 • Itineraris formatius: una proposta didàctica per atendre la diversitat basada en les intel·ligències múltiples.
 • El text narratiu a l'aula d'acollida.
 • Facebook com a eina de docència. Aplicació pràctica al cicle formatiu de marketing i publicitat.
 • La millora de la convivència als centres d'Educació Secundària a través de les Pràctiques Restauratives
 • Projecte interdisciplinar. L'aprenentatge de les llengües a través de la literatura medieval.
 • Perceval 2.0
 • Química Quotidiana
 • Un nou enfocament a l'avaluació. Les rúbriques d'avaluació.
 • Educació per al Desenvolupament mitjançant un projecte d'agermanament: aplicació a cicles formatius de grau superior
 • La figura de la infermera escolar com a element clau dins la comunitat educativa: implantació d'aquesta figura als centres educatius.
 • Són adecuades les activitats i proves incloses als llibres de text per a l'ensenyament de les ciències de la naturalesa a ESO?
 • Estratègies per a millorar l'automaticitat en l'ensenyament de l'anglès a secundària.
 • Proposta per a l'ensenyament d'Estètica al batxillerat seguint el model de Filosofia 3/18.
 • El Portfoli Europeu de les Llengües a les Illes Balears. Dos estudis de cas.
 • La societat líquida i la classe de filosofia, nous reptes educatius.
 • Ús, abús i mal ús de les xarxes socials i missatgeria instantània en l'adolescència. Guia per a pares i educadors
 • Eines didàctiques que ofereix internet:la webquest com a cas pràctic.
 • El conte literari a l'ESO. Proposta diddàctica de la narrativa breu de Guillem Frontera, Antònia Vicens i Maria Antònia Oliver.
 • L'aprenentatge de la cèl·lula des d'un enfocament investigador.
 • Ensenyar història: un diàleg entre ciència, didàctica i tecnologia.
 • Un apropament a l'art contemporani a través de les escultures de Palma
 • Proposta didàctica per a l'aprenentatge de la geografia local del municipi de Sóller
 • L'Enfocament Comunicatiu a les Aules de Secundària: Propostes Pràctiques per a Fomentar l'Oralitat.
 • El cultiu d'olivera i la producció oleícola a la Serra de Tramuntana al segle XIX i principis del XX: Proposta didàctica.
 • La motivació del recursos humans a l'aula.
 • Anàlisi teòrica i pràctica de la metodologia docent de Harry K. i Rosemary T. Wong, i comparació amb la metodologia clàssica actual i els continguts del màster de formació del professorat
 • Sabem de què xerram si us dic "rondalles"?
 • El pensament polític a les aules. Un problema de valors democràtics?
 • Les cançons com a recurs educatiu a les classes de ciències de secundària i batxillerat.
 • L'Educació Financera a ESO i tècniques didàctiques més apropiades per al seu ensenyament/aprenentatge.
 • Intervenció educativa amb adolescents en risc social: una proposta didàctica des de l'àrea de Biologia i Geologia.
 • Educació i igualtat social: una proposta d'intervenció tutorial socioeducativa per a millorar la qualitat de vida dels estudiants i la inclusió social als centres educatius.
 • La literatura juvenil en entorns digitals: reflexions per al foment de la competència lectora i elaboració d'una guia de recursos.
 • Proposta pedagògica per a la realització d'un taller de química dirigit a estudiants de cuina.
 • La cultura popular i tradicional dins el currículum de secundària a partir de l'obra folklòrica de Mateu Obrador.
 • Per què la genètica a les nostres aules?
 • Projecte interdisciplinari per a la millora de l'èxit escolar.
 • Turisme, prospota per a les Ciències Socials i foment del pensament crític.
 • La integració dels videojocs dins l'àmbit educatiu.
 • L'ús d'un recurs creatiu per al taller de tecnologia
 • Fem un taller més segur.
 • Les pràctiques restauratives com a eina per a la millora de la convivència als centres d'Educació Secundaria de les Illes Balears.
 • El paper que juga el teatre en el món de la docència: beneficis per a la docència
 • Les drogues i el món educatiu. Mites i percepció del risc dels adolescents.
 • Desenvolupament de la web de l'institut mitjançant treball cooperatiu
 • Ús i anàlisi de la funció didàctica de les demostracions matemàtiques a ESO i Batxillerat.
 • El parlament de les Illes Balears a les aules d'ESO.
 • L'evolució biològica al currículum de secundària
 • Convivència i hàbits dins l'aula. Investigació i proposta d'intervenció.
 • L'ús de les llegendes en la didàctica de les Ciències Socials: el llegendari tradicional de Mallorca i la història de les Illes Balears.
 • Bullying i Cyberbulling: Conceptualització, detecció i prevenció a l'educació secundària des de les tutories.
 • El valor de l'educació física en un centre de tecnificació esportiva: el IES CTEIB.
 • Proposta didàctica multidisciplinar per a la prevenció de malalties d'esquena a l'alumnat de secundària.
 • La transmissió dels valors a través de la literatura
 • L'atenció plena a l'aula: un recurs per alumnes i professors.
 • El projecte de futur amb portafoli electrònic, una proposta d'orientació per a l'IES Berenguer d'Anoia.
 • TDAH: Tractament a l'ESO.
 • La importància de la competència cultural a l'assignatura de llengua estrangera
 • La cultura popular de tradició oral. Propostes per a l'aplicació didàctica de les parèmies
 • Estratègies motivacionals i d'aprenentatge en l'ensenyament de la llengua anglesa en l'adolescència
 • Programes de prevenció del consum de drogues adreçat a alumnes d'Educació Secundària: anàlisi i propostes de millora.
 • Tractament interdisciplinar d'economia a batxillerat.
 • Les sortides didàctiques, una estratègia clau per fomentar l'aprenentatge significatiu a les Ciències Socials. Dos exemples aplicats a dos municipis de la comarca del Pla de Mallorca
 • Normativa jurídica i disseny web al cicle de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
 • Sketchup, no només una aplicació de dibuix.
 • Què sabem d'Alimentació?
 • Educació als centres de menors d'alta conflictivitat.
 • La importància de les intel·ligències múltiples a secundària.
 • La transició de primària a secundària.
 • El repte de la motivació. Implementació del treball cooperatiu com a estratègia motivacional
 • L'aplicació de la llengua anglesa a un sistema educatiu multilingüe.
 • Ciència ciutadana i el seu ús com a recurs educatiu.
 • Les Murades de Palma: Un Itinerari Didàctic.
 • Factors condicionants per a l'elecció d'una carrera de ciències
 • La discriminació per orientació sexuel al sistema educatiu: propostes per combatre-la.
 • Abordatge dels conflictes a l'I.E.S: pràctiques restauratives.
 • L'ensenyament dels marcadors discursius al primer cicle d'Educació secundària Obligatòria.
 • Elaboració de l'estudi socioeconòmic i cultural del centre per part de l'alumnat d'economia
 • Iniciativa emprenedora en educació secundària
 • Escola i Estandarització. Una aproximació al tractament de la llengua catalana a l'aula
 • Un món de símbols: aprenem a escriure amb Rodoreda?
 • Festejam? Una proposta didàctica entorn de les festes populars.
 • Protocol d'intervenció de situacions d'assetjament escolar central en situacions de risc.
 • Domòtica mitjançant els robots LEGO Mindstorms per a un aprenentatge basat en problemes.
 • L'ensenyament de física i química mitjançant el treball cooperatiu.
 • El S. XIX literari a través del cinema i les sèries de TV.
 • L'educació i la neurociència cognitiva. Casos pràctics sobre l'atenció i la lectura.
 • Els tòpics literaris: una proposta didàctica per a ESO.
 • "Educació per a la vida": proposta de formació per persones adultes.
 • Aprofitament de les eines TIC per a la creació d'un entorn de treball 2.0
 • Proposta Educativa per a promocionar l'èxit escolar: l'Aprenentge Basat en Problemes.
 • E-Learning com a alternativa als llibres de text
 • Propostes didàctiques en relació amb la temàtica de la mort (a través de Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, etc.)
 • Una proposta funcional des de l'Educació Física per a adaptar l'acompliment docent cap als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i als alumnes amb talent en Educació Física.
 • Desenvolupament didàctic d'un projecte tecnològic.
 • El conflicte d'Ucraïna.Una proposta de treball des de les Ciencies Socials.
 • Constel·lacions literàries per a consolidar hàbits lectord. Una proposta didàctica sobre la memòria de l'Holocaust
 • L'educació emocional en la classe de llengua i literatura espanyoles en l'educació secundària obligatòria. Una proposta didàctica.
 • La resil·liència i la seva promoció en l'educació formal.
 • Projecte educatiu per a la prevenció de l'assetjament escolar amb l'alumnat de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria.
 • La lectura i la intervenció del paisatge en l'ensenyament de la geografia a secundària, una aportació innovadora a les ciències socials.
 • Transculturalitat i AICLE a l'aula de música
 • El nostre institut fa 150 anys. Proposta d'activitats culturals per a commemorar l'aniversari de l'IES Joan Ramis i Ramis
 • Un projecte de treball per aprendre dialectologia a secundària.
 • Disseny de videojocs educatius: exemple amb una unitat didàctica de tercer d'ESO.
 • Ensenyament del català als adolescents nouvinguts de Son Gotleu
 • La Competència digital i la Competència en la recerca d'informació en l'assignatura de llengua catalana de 2n d'ESO: Les TIC com a recurs en una proposta d'unitat didàctica.
 • Projectes d'educació pel desenvolupament sostenible en el pla d'acció tutorial.
 • La mitologia a les aules. Propostes didàctiques per a les classes de llengua a 3r i 4t d'ESO
 • El tractament del turisme als llibres de text de secundaria.
 • La importància de les competències emocionals del professorat de secundària en la tasca educativa.
 • El patrimoni historicoindustrial dels molins per assolir competències.
 • Abordatge i tècniques a l'aula del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 • Els beneficis de l'educació física adaptada als nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 • Introducció a la cultura àrab de Mallorca a través de la toponímia: una proposta didàctica a Secundària
 • El projecte educatiu de Ca'n Xoroi.
 • Introducció de tendènciesdel "fitness" a l'educació secundària obligatória: El mètode Pilates i les activitats aeròbiques.
 • Implantació d'un nou mòdul al Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió d'Allotjaments Turístics: Història, Cultura i Art dins el Turisme a les I.B.
 • El paper del tutor d'educació secundària en la prevenció de la violència de gènere en parelles joves
 • Les TIC com a eina educativa en els cicles formatius: Creació d'una Oficina d'Informació Turística Virtual.
 • Aprenentatge cooperatiu: reptes
 • El patrimoni com a recurs didàctic en les Ciències Socials
 • Utilització de les TIC per a la millora de les destreses socials aplicades a Formació professional.
 • Taller de coneixement d'esports adaptats i específics a alumnes amb discapacitats.
 • Material didàctic, metodologies i avaluacions per a la realització d'un treball de força: Aplicació a 1er de Batxillerat.
 • Literatura, territori i didàctica: una ruta poètica mitjançant els textos de Blai Bonet
 • Identificació d'imatges a l'assignatura d'història de l'art: Iconografía cristiana.
 • El repte de les metodologies. Un bon us d'elles.
 • El joc teatral a ESO:adaptació d'una rondalla
 • Tècniques de horsemanship adaptat al mòdul de conducció de grups a cavall i primeres cures equines.
 • Didàctica aplicada a les arts: el tatuatge a l'educació secundària.
 • Inclusió de les xarxes socials Facebook, Twitter i Aules Virtuals d'Aprenentatge a les assignatures Física i Química i Taller de Ciències Experimentals
 • Educació per la sostenibilitat: estudi del tractament dels llibres de text de 2n d'ESO de Ciències de la Natura
 • Empresa a l'aula a l'abast de tothom
 • L'aprenentatge basat en projectes a les matemàtiques de secundària
 • La introducció dels videojocs en l'educació formal
 • Reptes d'AICLE en l'ensenyament de contingut no lingüístic
 • Ús de recursos digitals per a la geologia d'ESO
 • Itinerari didàctic: El paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.
 • Programari i maquinari lliure en un entorn d'aprenentatge significatiu a Quart d'ESO.
 • Proposta de pàgina web com a recurs per organitzar i planificar sortides extraescolars.
 • La imprescindible unió entre famílies-centres per acabar amb el fracàs escolar
 • Importància de la promoció d'hàbits saludables en els centres educatius.
 • Apropar la Fundació Pilar i Joan Miró a l'alumnat d'educació secundària i batxillerat. Proposta de millora del programa educatiu vigent.
 • Existeix un deajustament entre les competències demandades per el mercat laboral i les establertes en el sistema educatiu? Estudi exloratori sobre la qüestió
 • Proposta d'itinerari didàctic a través dels sectors econòmics pel Molinar de Llevant.
 • Escola de famílies: proposta a secundària
 • La conflictivitat social a la Mallorca baixmedieval: una proposta didàctica
 • Projecte d'una educació sexual per a a lumnes de 3r d'ESO.
 • La picaresca a través de les sèries de televisió.
 • Estudi de la integració de les PDI en la Física i Química de segon cicle de Secundària. Propostes d'aplicació a l'aula
 • La realitat augmentada en l'educació
 • Beneficis de la lectura a la classe de ciències per assolir les competències bàsiques
 • Tractament de la dislèxia des de l'àrea de Ciències de la Naturalesa
 • Informe PISA Balears 2012: Resultats i Reflexions.
 • Proposta didàctica per al Castell de Capdepera.
 • Pràctiques de laboratori: la importància de la seva realització i maneres d'afrontar-les
 • Sysed per a la millora de competències.
 • Anàlisi i proposta de millora del bloc funcions i gràfics a quart d'ESO-opció B
 • La mitologia venç Cronos.
 • AICLE: cap a una idònia implementació
 • Didàctica de la prosa hispanoamericana
 • L'hort una eina d'aprenentatge a l'Educació Secundària Obligatòria
 • El Castell de Santueri. Una eina per al treball del patrimoni a les aules.
 • L'educació musical en el currículum de Història de l'Art: lligams entre el visual i el sonor.
 • Guia d'emprenedoria
 • Reinvenció de l'avaluació constructiva: expansió de la nostra zona de confort, aplicació a "Historia de la Filosofia" a 2n de Batxillerat.
 • Ensenyament de la llengua a través de la literatura a l'assignatura d'anglès a l'educació secundària
 • Aprenentatge cooperatiu a secundaària: proposta d'activitats per a Ciències de la Naturalesa.
 • Mediació escolar: Principis i fonaments.
 • Els horts escolars com a recurs didàctic en ESO i en l'atenció a la diversitat.
 • Educació hospitalària i domiciliària d'alumnes amb necessitats associades a una malaltia
 • El treball en equip a l'educació secundaria obligatòria.
 • L'ensenyament d'Història a partir de fonts primàries. Les cròniques de la conquesta de Mallorca a l'aula.
 • L'avaluació de la producció oral en CLIL: una proposta.
 • Aprenentatge social i emocional a les classes de Biologia
 • Centres innovadors: un camí a seguir
 • L'ús d'Scaffolding com a estratègia CLIL.
 • Olimpíades en el món educatiu.
 • La introducció del curtmetratge animat a l'educació.
 • De la pràctica a la teoria. Importància de la pràctica en el procés d'aprenentatge de les ciències.
 • La participació familiar en educació secundària. El cas de l'IES Felanitx.
 • Els treballs pràctics: Problemàtica i possibles solucions.
 • Lectura i apadrinament. La cultura d'Artà com a experiència al nostre centre.
 • La Programació Neurolingüística (PNL) com a mètode per a l'ensenyament de la llengua estrangera.
 • Didàctica de les crisis. Una proposta a través del cinema com a mirall de la realitat
 • Elaboració i seguiment de noves pràctiques pel taller d'Elements de Sistemes de Telecomunicació.
 • Detecció i prevenció de l'abús sexual a l'adolescència. Una proposta didàctica des de l'assignatura de Ciències de la Naturalesa.
 • Educació preventiva als laboratoris dels centres de secundària
 • Gaudí a la Seu i el Palau Episcopal: una proposta didàctica per a l'educació secundària.
 • El treball cooperatiu com a metodologia didàctica a l'aula de llengua estrangera
 • Proposta per desenvolupar la creativitat a l'aula
 • Educació amb iPad
 • Presència del procés d'argumentació en el currículum de ciències de la ESO
 • 3er d'ESO i 1er de Batxillerat, dues formes distintes de veure el teatre del segle d'or.
 • La transició a l'IES Mossèn Alcover
 • Educació Física 2.0 - Nous models d'aprenentatge m-learning.
 • Ús de recursos Tic amb alumnes nese per l'àrea de tecnoloia.
 • Incorporació d'un projecte teatral a la classe d'anglès per a la millora de l'expressió oral.
 • L'ensenyament de l'anglès com a llengua internacional. Anàlisi de propostes
 • Introducció al comentari de text
 • Educació Emocional.
 • El comentari de text, una proposta didàctica.
 • El ciberassetjament escolar. La importància d'una bona prevenció a les aules.
 • Les lectures a segon de batxillerat: anàlisi del canvi i una proposta de cànon literari
 • Influència de les sèries de televisió de professionals en la decissió vocacional
 • Educació Física i discapacitat: Recursos per a la inclusió
 • Estereotips de gènere: manifestacions a les aules i intervenció didàctica a l'assignatura de Llengua catalana i Literatura
 • Cálcul mental. L'àbac japonés com a instrument de millora de la competència matemàtica a secundària
 • La importància de la comunicació oral a l'aula
 • Foment de l'emprenedorisme en educació: un recurs didàctic per l'ensenyament de les eines financeres alternatives a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.
 • La publicitat i els concursos literaris: una proposta didàctica.
 • El desenvolupament de la competència intercultural mitjançant l'ensenyament de llengües estranjeres.
 • L'Ensenyament de l'Anglès a Través del Cinema.
 • Formació i selecció del professorat, clau en la millora del sistema educatiu
 • L'ensenyament de la cultura a les classes d'anglès a l'ESO: una aproximació analítica i crítica.
 • Coincideixen els errors més freqüents en els estudiants de llengua anglesa amb les diferències bàsiques entre la llengua materna i la segona llengua?.
 • Didàctica de les pràctiques de laboratori de Biologia i Geologia: Estudi comparatiu en el IES de Menorca
 • L'Educació Inclusiva: de la Teoria a la Pràctica
 • Pràctiques guiades als laboratoris de Física i Química
 • Proposta d'implantació d'una assignatura d'Economia a l'educació obligatòria
 • Aprendre a emprendre. Ecommerce project
 • Anàlisis dels models d'ensenyament a Educació Física
 • Noves tecnologies al servei de la docència en matemàtiques.
 • Prevenció de riscos al taller de formació professional.
 • El treball cooperatiu: valoració i proposta teòrica.
 • L'educació afectiva - sexual com a eix de feina transversal en la integració social.
 • Anàlisi de l'estudi de la Genètica al llarg de l'Educació Secundària.
 • Personatges narratius: protagonistes i antagonistes dins la literatura i el cinema. Aplicació didàctica.
 • L'Educació Financera a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Proposta didàctica: Fra Juniper Serra i el seu entorn.
 • Ús de dispositus mòbils per a l'`prenentatge de la música a l'Educació Secundària
 • L'estudi del sistema nerviós des de la reflexió sobre les emocions al tercer curs de l'ESO.
 • El museu de Sant Carles com a recurs didàctic per a les ciències socials.
 • Una història holística
 • Aprenentatge científic a través de l'argumentació
 • Organismes transgènics; coneixements, enfocaments i propostes
 • La comprensió lectora. Tècniques per a la seva optimització
 • Desenvolupament de la compenència lectora i l'educació literaria.
 • Google Drive per a l'educació 2.0
 • Les plataformes educatives actuals en ciències. Disseny i inclusió de la matèria de Biologia i Geologia de primer de Batxillerat en l'espai virtual Moodle del programa Xarxa.
 • Matemàtica recreativa: matemàgia. Una proposta didàctica per a la classe de matemàtica
 • Coaching Educatiu
 • Material Pedagògic de la Ciutat Romana de Pol·lèntia
 • Ocupa't al metro
 • Proposta de nous recursos per a Educació Plàstica i Visual
 • Cinema i història: el cinema com a recurs didàctic per a l'estudi d'esdeveniments historics contemporanis.
 • Elaboració d'un dossier d'activitat amb atenció als diferents nivells d'aprenentatge pel mòdul de Fol
 • El fenòmen migratori: realitat i percepció. Proposta didàctica per afavorir el clima de respecte cap els inmigrants.
 • Trames curriculars i trames urbanes a l'Educació Secundaria Obligatòria. Ensenyament transversal de l'evolució urbanística de Palma a través de diverses assignatures: Tecnologies, Educació Plàstica i Visual i altres.
 • Les veus de la diversitat. L'estudi de les minories en Ciències Socials
 • Innovació educativa a través del Blended Learning: Usos de Moodle als Instituts d'Educació Secundària d'Eivissa.
 • Poesia i dança: creació d'una performance
 • Les ciències de la naturalesa des d'un punt de vista interdisciplinar
 • Creació d'una unitat didàctica anomenada "Tipologies turístiques amb tendència a l'alça en períodes de crisi", dins el currículum del CFGS d'Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments.
 • La metodologia de treball per projectes fent ús de les TIC a l'assignatura Economia de l'Empresa de segon de Batxillerat a l'IES Damià Huguet de Campos
 • Material didàctic per a l'estudi de la comarca del Pla de Mallorca.
 • Treball cooperatiu aplicat a l'àrea de Llengua Castellana.
 • Proposta didáctica des d'un enfocament ambientalista a l'ESO.
 • Innovació i ciència, el repte de qualsevol societat comença a l'ensenyança obligatòria.
 • Contribució de la biblioteca escolar en el desenvolupament del currículum de Llengua Castellana i Literatura en ESO (Educació Secundària Obligatòria): proposta didàctica.
 • Les Rondaies Mallorquines en el Primer Cicle de Secundària. Una Aplicació Didàctica Interdisciplinària.
 • Una proposta metodològica per a la integració d'un enfocament holístic a l'ensenyament d'una llengua estrangera.
 • Treball d'investigació sobre els sistemes d'accés als cicles formatius a Europa, a Espanya i a les Illes Balears.
 • Aprenentatge cooperatiu aplicat a l'educació física
 • Bases sociolingüístiqies: jugar per eliminar prejudicis.
 • Llengua, literatura i gastronomia: cuinem (amb) textos.
 • La bicicleta: una proposta saludable als centres educatius
 • El model sol-terra-lluna: concepcions de l'alumnat i proposta de noves estratègies.
 • Les sortides didàctiques, un recurs metodològic bàsic per a l'aprenentatge de les Ciències Socials a secundària. Dos exemples pràctics: el centre de ciutat i el Puig de Randa.
 • Introducció de la poesia al primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria
 • El teatre a l'Aula. Muntatge transversal d'un clàssic al Taller de Teatre
 • On és millor ubicar l'horari d'Educació Física?
 • Les TIC en l'aprenentatge de la Química: ús dels laboratoris virtuals
 • Eina digital per a la dislèxia: allò que alumnes, pares i professors han de conèixer.
 • Les TIC a l'Educació Artística.: Més enllà del projector
 • La llengua oral a Secundària. Propostes didàctiques, correcció i avaluació.
 • Física i Química a 4t d'ESO, per què?
 • El tractament de l'ecologia en l'educació secundària obligatòria
 • Projecte d'un model educatiu de secundària obert a les inteligències múltiples.
 • Aplicació d'alguns recursos a la resolució de problemes
 • Ensenyar Anglès com a Llengua Estrangera a Mallorca: un enfocament intercultural i comunicatiu.
 • El laboratori virtual com a eina complementària a l'ensenyament pràctic de les ciències experimentals
 • L'orientació educativa: ideals i realitat
 • El tractament dels mètodes i principis emprats en agricultura ecològica com a eina per fer créixer els adolescents en competència social i cultural.
 • La sortida didàctica com a eina dins les ciències socials per conèixer la història contemporània de Palma.
 • L'orientació arreu d'Europa
 • Orientació vocacional-professional a l'educació secundària. Proposta d'un POAP.
 • La importància de l'argumentació a les ciències socials: una proposta per treballar-la amb alumnes de primer de batxillerat.
 • La importància de la competència en comunicació lingüística en la resolució de confllictes.
 • Les finques públiques com a eina didàctica a l'educació secundària.
 • Bullying, una proposta d'intervenció en un centre d'Educació Secundària.
 • Metodologia per a l'ensenyament i aprenentatge de dialectologia catalana a ESO.
 • Aplicació del taller de teatre a l'assignatura d'Educació Ètico-cívica
 • El Feminisme a secundària, una proposta de treball.
 • La importància del simuladors dins l'alula de tecnologia
 • El complex hort com a recurs interdepartamental
 • Un canvi metodològic a les Escoles de Persones Adultes
 • L'atenció a la diversitat a l'Educació Física.
 • Working towards a more inclusive education through Restorative Practices
 • EDUCACIÓ I MUNICIPI. La ciutat d'Alaior en el context de les ciutats educadores
 • La papiroflèxia com a recurs educatiu.
 • Els problemes de l'ús de PowerPoint en la educació.
 • El laboratori escolar: aplicacions didàctiques de les normes de seguretat
 • Diversitat cultural a l'IES Mossèn Alcover de Manacor.
 • L'alumnat diabètic al centre educatiu. Actuació davant una aturada cardio-respiratòria
 • La dona en les Ciències Socials. Una proposta per la seva inclusió a quart d'ESO.
 • Com ajuda l'FP a millorar el sector turístic?
 • L'aplicació de la competència matemàtica en la matèria de ciències naturals i biologia i geologia en l'ensenyança secundaria obligatòria.
 • Les gloses i la improvisació oral a les aules.
 • Proposta per l'aplicació de les TIC en el marc de l'Educació Física.
 • El Museu Diocesà de Mallorca, una proposta didàctica per a 2n d'ESO.
 • Les pràctiques de laboratori en l'ensenyament de les ciències naturals a l'ESO.
 • Estudi i desenvolupament d'una eina web 2.0 per a l'estudi de vocabulari en matèries d'educacó secundària obligatòria i batxillerat
 • Per la superació de la crisis de valors juvenils.
 • El temps cíclic i la literatura de postguerra espanyola.
 • Aplicació de l'Accés Remot.
 • Avaluació integral i integrada en el procés d'ensenyament-aprenentatge: el portafoli.
 • La tasca com a metodologia didàctica en l'Educació Física. Elaboració d'una tasca per alumnes de 3r d'ESO.
 • Elaboració d'un pla de pràctiques de formació professional
 • El còmic com a recurs didàctic de la història: La guerra civil espanyola.
 • Estudi i millora del cicle de Gestió d'allotjaments turístics.
 • Els mitjans de comunicació aplicats a l'aula de Filosofia
 • Aplicació dels jocs matemàtics a l'aula de secundària.
 • Reflexió sobre la importància de les investigacions en l'ensenyament de ciències de secundària
 • Les ONG's. Acció Social als centres d'educació secundària.
 • Proposta didàctica per al tractament del concepte petjada ecològica i de l'Índex de Desenvolupament Humà a l'assignatura Economia de Barxillerat.
 • La literatura als centres d'educació secundària. Una mirada pràctica de la lectura.
 • A les hhores de tutoria també aprenem!
 • El connectivisme: una nova teoria aplicada a l'ensenyament d'Anglès
 • La competència pragmàtica en l'Educació Secundària: proposta didàctica.
 • Cinema i Literatura: Fàbriques de Somnis.
 • L'educación inclusiva de la teoria a la pràctica.
 • Comparació de certs aspectes culturals irlandesos i eivissencs aplicats de manera competencial a l'aula.
 • L'alumne amb TDAH: projecte de formació al professorat.
 • Premsa i democràcia, mecanismes complementaris: un projecte educatiu per a futurs ciutadants.
 • Les TIC aplicades a la literatura: El blog com a proposta didàctica.
 • Proposta didàctica d'orientació esportiva
 • Aplicació del còmic a l'àrea de Llengua i Literatura Castellana.
 • Educación inclusiva. TIC i atenció a la diversitat: anàlisi dels nostres centres de secundària.
 • Aplicacions i aportacions didàctiques de la música a l'àrea de llengua catalana i literatura.
 • Projecte d'un pla d'activitat física i salut
 • Aproximació a l'anàlisi de l'examen d'Història d'Espanya de les proves d'accés a la Universitat a les Illes Balears (2008-2012)
 • Proposta educativa innovadora per al mòdul de Formació i Orientació Laboral en relació a la cerca activa de feina a les Illes Balears
 • Educar l'actitud crítica entron al culte al cos en l'educació física: El projecte "Imatgine".
 • Programació sostenible: Primer curs d'ESO
 • El domini de la paraula: Josep Pla i la descripció literària
 • Descobrint un nou llenguatge: un projecte audiovisual.
 • El treball amb fons primàries en l'ensenyament de la història.
 • La Normalització de la Dislèxia en l'entorn educatiu.
 • Didàctica dels conflictes armats, una proposta: el conflicte del Sàhara Occidental.
 • Castell del Rei (1343-1349). Un poema èpic com a recurs didàctic en Història
 • Clownmunication
 • Imatge de la ciència dins l'aula. Motivar i despertar l'interès per la química
 • Les petites investigacions: una estratègia per l'ensenyament-aprenentatge de les ciències de la naturalesa en ESO.
 • ENJARDINANR L'INSTITUT. proposta aplicada a Programes de Qualificació Professional Inicial d'auxiliar de jardins, vivers i parcs.
 • L'estudi del patrimoni historicoartístic a l'ensenyança secundària. Una proposta sobre el gòtic a ciutat i a la part forana mallorquina.
 • Ensenyem o eduquem? Anàlisi de la normativa educativa espanyola des de la Filosofia de l'Educació
 • Estratègies per al desenvolupament d'emocions positives dins l'aula d'anglès
 • Flipboard unitat didàctica.
 • Aplicació de les Intel·ligències Múltiples dins l'àmbit de les webqüests com a eina integradora dins l'aula.
 • Ensenyar filosofia?
 • Matemàtiques en moviment: recursos dinàmics a les TIC
 • Elaboració d'un blog personal i una revista escolar digital com a metodologia d'alfabetització a les tic.
 • Aprendre a pensar a l'educació secundària obligatoria.
 • Teoría de la literatura en el aula: una revisió del currículum de l'assignatura Literatura Universal.
 • La dislèxia a l'aula d'anglès a l'educació secundària obligatòria.
 • Apropar la Catedral de Mallorca a l'Educació Secundària Obligatoria.
 • Les xarxes socials a l'educació.
 • Aplicacions Pràctiques del mLearning dins l'Aula.
 • Proposta divulgativa de la connexió entre l'educació plàstica i visual i la ciència
 • La motivació dels alumnes de secundària per aprendre matemàtiques
 • Detecció i seguiment de conductes contràries a les normes de convivència mitjançant la gestió d'amonestacions amb el GestIB.
 • Projecte d'intervenció a l'aula per a l'ensenyament progressiu de la sintaxi de 1r a 4t d'ESO.
 • Ensenyar literatura a ESO. Proposta didàctica per a la descoberta d'un autor: Alexandre Ballester.
 • Les sèries de televisió com a element didàctic a la Filosofia. Una proposta d'activitat a l'aula.
 • La lectura en anglès dins les aules: Reading Circles.
 • Anàlisi i Teoria de Jocs: de la probabilitat a la negociació i mediació escolar.
 • Ús de recursos materials en l'educació matemàtica.
 • Aplicació del role-playing pedadògic per a desemvolupar competències en la cura del cuidadors.
 • El treball de projectes a l'educació secundària obligatòria
 • L'educació emocional: Una educació bàsica per a millorar en l'aprenentatge de segones llengües.
 • Disseny d'un simulador físic de màquines i instal·lacions d'un vaillex per a aplicacions didàctiques al CIFP Nauticopesquera de Palma de Mallorca.
 • L'acció tutorial en l'etapa de l'adolescència. La intervenció del tutor en el primer cicle d'Educació Secundària mitjançant un programa formatiu.
 • Formació del professorat per un aprenentatge actiu de l'alumnat
 • La història de la Filosofia a través del cinema
 • El municipi de Marratxí com a recurs per treballar les Ciències Socials.
 • Nou model de centre educatiu des de l'òptica de la gestió de projectes
 • El mòdul de comptabilitat i finances: una proposta de millora educativa a partir de la metodologia de la simulació empresarial.
 • La Filosofia 3/18 i la Novel·la Gràfica.
 • Com desenvolupar l'intel·ligència emocional mitjançant l'educació física.
 • Les xarxes socioeducatives i les avantatges que suposen per a les ciències socials a la secundària obligatòria. Un exemple pràctic.
 • Ús de les TIC per part del professorat de ciències, física i química en els instituts de Mallorca.
 • Camp d'aprenentatge de Galatzó: una nova proposta educativa.
 • L'ensenyament del lèxic.
 • Contant mites: com tractar la mitologia a ESO?. Una proposta didàctica.
 • Els sistemes d'informació geogràfica aplicats a les Ciències Social. Una proposta educativa.
 • Anàlisi general i del tractament de la qüestió cultural i territorial regional/nacional en els llibres de text de Ciències Socials de les Illes Balears.
 • L'aplicació de simuladors virtuals com alternativa metodològica en l'educació de batxillerat i FP.
 • Propostes per a la implementació del paper de la dona a les ciències aprofitant el treball competencial.
 • El judo a l'educació:una proposta didàctica per a discapacitats visuals.
 • La gran ruta.
 • "Lluitem contra el canvi climàtic: Un món millor és possible". Una proposta de treball interdisciplinari per a primer d'ESO.
 • El patrimoni local com a relació entre el coneixement teòric i l'espai viscut: L'exemple d'Alaró.
 • Els videojocs i les competències bàsiques: eines d'aprenentatge del futur.
 • Els agrupaments flexibles com a estratègia dins les aules d'anglès con a llengua estrangera.
 • Pautes per utilitzar revistes i diaris en una classe d'Anglès com a Llengua Estrangera.
 • Les pissarres interactives i els materials digitals en el nou paradigma d'ensenyamenti aprenentatge de la llengua anglesa
 • El tractament de la contaminació acústica en els centres d'educació secundària obligatòria de Palma.
 • Les motivacions en l'estudi de les matemàtiques.
 • Sortir de l'aula, una passa més: l'adaptació d'una programació formal de Ciències Socials, Geografia i Història en un context no formal.
 • Educant en valors mitjançant l'edubloc
 • Com es presenta la pronunciació als estudiants d'àngles com a llengua estrangera.
 • Canvis en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb la introducció de les TIC a Secundària.
 • Treballar l'habilitat oral a través dels mitjans de comunicació a classe de llengua catalana.
 • El treball per projectes a Secundària a través d'un tema transversal: educació ambiental
 • Proposta i anàlisi d'un programa intergeneracional per a l'Educació Secundària.
 • Sistemes de simulació.
 • Estudiar a l'estranger.
 • L'optativa de taller de teatre a l'Educació Secundària Obligatòria.
 • Cacera del tresor sobre Nova Zelanda
 • Estudi del tractament de la sexualitat en els llibres de text de Ciències de la Naturalesa.
 • L'itinerari didàctic: Una proposta metodològica per a l'estudi geo-històric del municipi de Sa Pobla.
 • Transició de primària a secundària. Un intent de millorar-la
 • Desenvolupament de les competències bàsiques a través del joc dramàtic a les assignatures de Tecnologies e Informàtica
 • La Perspectiva Intercultural al Aula de Llengua Anglesa.
 • Tractament de les competències bàsiques mitjançant sèries de televisió.
 • Autoestima i desenvolupament personal en l'aprenentatge de l'anglès
 • Una oferta diferent per a la illa de Mallorca.
 • L'educació , una visió global del món
 • L'escoltisme com a complement del sistema educatiu formal. Una ajuda al treball competencial.
 • El treball en xarxa com a eina per a afrontar ( o combatre o disminuir) el fracàs escolar en els centres d'educació secundària obligatòria.
 • Educació i societats intel·ligents: Proposta didàctica per a ciències socials.
 • Abordatge interdisciplinari de la obesitat infantil a l'educació secundària obligatòria.
 • Del currículum a les aules d'ensenyament de llengua estrangera
 • El taller d'escriptura: Una metodologia creativa.
 • ContingutsCTSA en el currículum i llibres de text de ciències de la naturalesa del segon curs d'ESO.
 • Projecte educatiu: Organització d'un viatge virtual a Bali per conèixer el seu sistema econòmic i comparar-ho amb Mallorca, dins l'assignatura d'economia de 1r de batxiller, en col·laboració amb l'assignatura d'economia d'anglès.
 • Abordatge dels continguts d'educació èticocívica en el currículum i la tutoria a través de programes externs.
 • Propostes d'adaptacions curriculars no significatives a l'àrea de ciències per a alumnes dislèxics de l'E.S.O.
 • La diversificació curricular com a mesura d'atenció a la diversitat
 • Menja sa, Viu millor!
 • La qualitat de l'educació. Estudi comparatiu basat en el llibre "La buena y la mala educación" d'Inger Enkvist. La decadència del sistema educatiu Espanyol.
 • Avalució de les competències bàsiques mitjançant rúbriques.
 • Estem emocionalment preparats?. La importància de la Intel·ligència Emocional en l'educació.
 • Transposició didàctica de la biologia evolutiva en els manuals escolars d'educació secundària (1970-2005).
 • Mallorca en bicicleta: recursos turístics i la seva promoció a Internet.
 • Els videojocs, poderoses eines per generar coneixement en el segle XXI.
 • L'audició musical: Una eina per treballar amb l'alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu. Proposta d'activitats per a la inclusió de l'alumnat amb TDA o TDAH.
 • Utilització d'un Entorn Virtual d'Aprenentatge per desenvolupar un model Constructivista de l'Educació.
 • El Secar de la Real: Una proposta d'aprofitament didàctic per a les Ciències Socials de l'Educació Secundaria Obligatòria.
 • Itinerari didàctic: El modernisme a Sóller.
 • "Un Catàleg digital del Patrimoni de la comarca de Llevant, una proposta per treballar els Projectes d'Investigació al Batxillerat".
 • Expressió escrita. Escriure per aprendre a escriure.
 • Aplicació del bloc com a recurs TIC a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
 • L'ensenyament del català com a L2 a l'alumnat d'incorporació tardana. Proposta per a una organització de l'aula.
 • Competències bàsiques: l'actual repte educatiu
 • Promoció de la salut des dels centres educatius.
 • Activitat física, natura i cultura. Un itinerari didàctic per municipi d'Algaida.
 • Estudi comparatiu i relacional sobre les capacitats generals de l'alumnat dels cursos de primer, segon i tercer d'Educació Secundària Obligatòria del Col·legi Concertat Nostra Senyora de la Consolació, la Teoria de les Intel·ligències Múltiples i les Competències Bàsiques
 • Lectura cooperativa, coavaluació i autoavaluació a l'educació científica.
 • Elaboració d'una web d'orientació acadèmica enfocada a facilitar el procés de presa de decisió de l'alumnat balear i les seves families.
 • L'Univers a les aules.
 • Anàlisi i proposta d'ús de les eines TIC en l'entorn actual de l'ensenyament secundari.
 • Treballs pràctics basats en investigacions, metodologia per treballar les competències bàsiques.
 • Pensar, sentir, viure: Filosofia
 • Aprenentatge basat en la localització
 • Aplicacions del GeoGebra en l'ensenyança obligatòria
 • Abordatge de l'educació per al desenvolupament des del currículum de secundària.
 • Lectura, educació literària i desenvolupament de la consciència lingüística. Reflexions al voltant de l'experiència al centre de pràctiques IES Aurora Picornell.
 • Programa de gestió de l'estrès per a segon de batxillerat.
 • La radio escolar com a eina didàctica per al tractament dels continguts del bloc d'escolta, d'audició i referents musicals, del currículum de les Illes Balears.
 • Com hem arribat fins aquí?Projecte multidisciplinari per a 2n d'ESO (empresa automovilística).
 • Activitats per a l'estudi de la història de Menorca
 • Introducció de les calculadores g'àfiques dins l'aula. Implicacions metodològiques.
 • Concepcions del professorat en formació envers la naturalesa de la ciència i la tecnologia i la seva influència en la pràctica docent
 • "Infosalut Jove", Projecte d'educació per la salut entre iguals.
 • Tècniques periodístiques per treballar l'expressió oral i l'esperit crític dins l'aula de català
 • Les TIC com eina de millora de la comunicació i coordinació del professorat
 • Ús de les PDI. Com crear recursos
 • Rutes cicloeducatives a Menorca. Cas 0 : L'aigua sobre rodes
 • El desenvolupament del pensament crític en els estudiants d'educació secundària: una proposta
 • La utilització dels suplements educatius dels diaris i de la prensa a l'aula.
 • Atenció a la diversitat. Altes capacitats a la classe de matemàtiques.
 • El taller de música com a eina de desenvolupament i integració per a alumnat amb risc d'exclusió social i escolar a l'IES Marc Ferrer.
 • L'aplicació de PMBOK a la gestió de la docència a secundarià
 • Creació d'una revista digital sobre economia a l'aula.
 • La tecnologia mòbil per a l'ensenyament de l'Educacio Fisica, Una proposta interdisciplinària per a millorar la salut dels alumnes de secundària.
 • Una nova manera d'aprendre l'art: Un projecte didàctic per a segon d'ESO.
 • Pla d'Atenció a alumnes amb absències escolars freqüents a causa de malalties rares.
 • L'ús de les TIC per millorar la producció oral a classes d'anglès.
 • Implantació d'una comissió de coordinació docent, Comissió de Ciències amb un pla d'actuació científic que reguli els continguts interdisciplinars.
 • Ensenyament d'idiomes amb l'AICLE
 • Les llegendes a secundària: Propostes didàctiques.
 • El context AICLE i els seus efectes en el desenvolupament d'estratègies de negociació.
 • El naixement de la Música Moderna fins als nostres dies: una alternativa al currículum actual
 • Els videojocs com a eina educativa
 • El Jardí Botànic de Sóller com eina educativa per introduir de l'educació ambiental a l'àmbit formal.
 • La Formació Professional a distància.
 • Anàlisi qualitativa en base a competències bàsiques de les activitats que se proposen de llibres de text per a l'educació secundària obligatòria.
 • L'alfabetització científica a Educació Secundària Obligatòria: proposta didàctica per a tercer d'ESO.
 • Nous enfocaments per a l'Ensenyament de Gramàtica Anglesa a Alumnes no nadius.
 • Una aplicació de les fonts documentals a l'assignatura de Ciències Socials a l'Educació Secuandària.
 • Una proposta de revista escolar ideal.
 • L'Economia Domèstica. Pràctiques útils per a la vida quotidiana.
 • La importància de ser inclusiu/iva. (Una advertència seriosa per a professors/es trivials).
 • Formació integrada en contextos naturals i cooperatius: L'hort escolar.
 • Les webquestes, una eina eficaç.
 • Les sortides de camp com eina didàctica: proposta d'itineraris per estudiar les Ciències Socials a Mallorca.
 • Dieta i Cuina.Tractament Competencial
 • L'elecció d'estudis científics: interessos i factors influents
 • El segle XVIII a Mallorca. Una nova aproximació didàctica al patrimoni historicoartístic palmesà a partir de l'esglèsia conventual de Nostra Senyora del Socors i del barri de Sa Gerreria.
 • Tècnica del jigsaw en l'educació secundària. Aplicació a les matemàtiques
 • La ràdio escolar.
 • Visita al Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.
 • Teories Pedagògiques que justifiquen les competències bàsiques i les seves implicacions a les alules.
 • Dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques: La discalcúlia
 • La fonètica de l'Anglès com a llengua Internacional als centres d'educació secundària obligatòria.
 • L'actualitat com element motivador dins l'aula.
 • Propostes pedagògiques per afrontar les diferències cognitives entre el cervell femení i masculí.
 • Proposta d'un pla d'acció tutorial pel tercer nivell d'Eso: Recull de recursos disponibles a la xarxa.
 • Les TIC i el professorat de secundària: Percepció, competència i usos a l'IES Son Ferrer.
 • El Trivial d'Economia com a recurs educatiu.
 • Les idees prèvies als alumnes de 1r ESO. Proposta d'avaluació inicial.
 • Desenvolupament de les capacitats expressives dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • L'argumentació en l'aprenentatge de les ciències
 • Didàctica i metodologia del bloc de control i robòtica a les Illes Balears
 • Lliga de matemàtiques on line.
 • Educació Musical. Per a què serveix?
 • Una proposta didàctica sobre cohesió textual per a alumnes de 2n d'ESO.
 • Itinerari competencial per Maó
 • La implementació de les TIC a l'aula de matemàtiques en el marc del projecte Escuela 2.0.
 • Les sortides didàctiques en el món de les ciències.
 • Programes d'acollida i plurilingüisme als centres educatius de les Illes Balears.
 • Dibuix tècnic a batxillerat. Una anàlisi i una proposta.
 • Inclusió educativa: Tanquem els ulls, fem música!
 • La competència digital en l'àrea de llengua castellana a secundària.
 • Festivitats i cultura anglosaxones a les classes d'anglès.
 • L'ensenyament de la literatura anglosaxona a Secundària i Batxillerat.
 • L'educació del segle XXI: El canvi és la clau; el "project Based learning", una opció.
 • Virtualització en l'educació. Escriptoris virtuals i altres recursos virtualitzats
 • L'ensenyament de l'oralitat. Una proposta didàctica.
 • Fisica i Química una assignatura interessant. no?
 • Concreció de projectes d'intervenció nutricional durant l'ensenyança secundària obligatòria.
 • Interculturalitat en el món educatiu: "qui és diferent és atractiu".
 • Geogebra a l'aula de Matemàtiques
 • Foment a la lectura
 • Eines 2.0 per millorar l'ocupabilitat dels graduats en Formació Professional. Proposta de creació d'un entorn virtual per foment d'ocupació des dels instituts d'educació secundària.
 • Projecte pilot en prevenció d'addiccions a les noves tecnologies a l'IES Marratxí.
 • Les activitats: La nostra eina. Aplicat a la tecnologia
 • "Que la major porta és l'afecte": Sobre la poesia i la competència emocional.
 • El debat del vel al context escolar.
 • Coneixements i creences que tenen els adolescents sobre malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius i de banca.
 • Un treball per projectes: un taller literari al voltant del gènere èpic.
 • L'ensenyament de la sociolingüística en l'educació secundària a les Illes Balears.
 • Metodologia del treball cooperatiu a l'àrea de Llengua anglesa
 • Les matemàtiques dia a dia: que no et facin els comptes.
 • El potencial de kinect com alternativa a la pissarra digital interactiva.
 • La immigració a les Illes Balears. Impacte en el sistema educatiu. Una proposta per alumnes de Ciències Socials de 3er d'ESO sense competència en cap de les dues llengües oficials de la Comunitat
 • Els valors de l'art: Com educar a tra`és de l'art contemporani a la ESO
 • Les escoles KIPP.
 • Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la educació. Revista digital d'Economia "Petits economistes"
 • L'ús de la novel·la històrica per aprendre Ciències Socials.
 • Activitats multidisciplinars a l'Educació Secundària Obligatòria. Metodologia i avaluació.
 • La influència del docent en els hàbits lingüístics de l'alumnat de secundària
 • El tractament de la Guerra de Successió i la pau d'Utrech als estudis d'ESO i Batxillerat: Marc teòric i pràctic per l'elaboració d'unitats didàctiques
 • ^Projecte teatral interdisciplinari d'alemany com a llengua estrangera a l' Educació Secundària
 • Foment de l'educació multilingüe en l'ensenyament espanyol en l'exemple de l'Alemany com a tercera llengua
 • L'atenció al client en els cicles formatius de la família professional d'Hoteleria i Turisme en base al Treball Col·laboratiu i les Tècniques de Treball per Projectes
 • Projecte de suport al procés d'aprenentatge d'alumnes amb dificultats mitjançant TIC
 • Proposta pedagògica per a l'arxiu i patrimoni històrics de l'IES Joan Ramis i Ramis
 • Desenvolupar un projecte per competències bàsiques dins un grup de PDC
 • Competències clau. Una proposta per els PQPI
 • El foment de la lectura a través de l'ús educatiu de les TIC
 • Com traslladar als alumnes el què passa al seu voltant a través de les TIC
 • Aprenentatge significatiu: traduint amb intel·ligències
 • Donar un impuls a la Formació Professional reglada: una solució considerable.
 • El treball del patrimoni a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Projectes de treball a secundària, és possible?
 • La psicomotricitat en l'Educació Física als primers nivells de l'ensenyament secundari obligatori
 • El llegat de l'Arxiduc Lluís Salvador. Dues pripostes didàctiques per visitar el Monestir de Miramar i Son marroig a l'ESO i el Batxillerat
 • Límits a l'aprenentatge: informació formal, informal i no formal.
 • Atur Juvenil i Actuació del Centres Educatius
 • Física i cinema: una innovació a les aules
 • Les Seccions Europees i la seva aplicació a la tecnologia
 • Comunitats d'aprenentatge.
 • La importancia de la infermera escolar en l'àmbit docent
 • Internet al servei de les competències
 • L'hort educatiu com a eina d'aprenentatge multidisciplinari
 • Educació en alfabetització de mitjans de comunicació
 • Estimular la creativitat i el pensament lògic programat amb Scratch
 • Caçadors de tresors literaris
 • Continguts enllaçats a l'especialitat de Tecnologia com a base dels aprenentatges significatius
 • Realitzar una sortida a un centre d'educació ambiental millora l'actitud de l'alumnat cap al medi ambient?
 • El centre educatiu: model de convicència democràtica
 • Heterogeneitat de l'alumnat als cicles formatius
 • Partit Tecnològic
 • El portafoli a l'Educació Secundària
 • Benvinguts a la república independent de l'educació
 • Proposta per un laboratori de Ciències Socials en un Institut d'Educació Secundària
 • Conveniència de la creació del "Títol superior en arts escèniques" i la seva posterior implantació al municipi de Manacor.
 • Les possibilitats didàctiques de les Rondalles Mallorquines aplicades a l'assignatura optativa "Conservació i recuperació del patrimoni cultural"
 • El joc com estratègia didàctica enriquidora per afavorir els processos d'ensenyament-aprenentatge
 • Eficiència energètica als centres de Secundària
 • Abordatge interdiciplinar de l'educació per a la salut a l'educació secundària obligatòria
 • Aprenentatge significatiu a través de la música
 • Anàlisi de metodologies pràctiques i participants en els estudis de comerç i màrqueting
 • Avaluació formadora : experiència en coavaluació del treball en equip
 • L'escola d'adults de Ciutadella: Propostes metodològiques
 • Implicacions de l'aprenentatge per competències a l'aula de Seccions Europees
 • Investigació entorn avaluació
 • Aprendre a aprendre: de la teoria a la pràctica
 • L'ensenyança pràctica a les tecnologies. Exemples d'aplicació i beneficis.
 • El cine com a font i recurs didàctic per a l'assignatura de Ciències Socials. Geografia i Història en l'educació secundària obligatòria. Una proposta didàctica
 • Els mitjans de comunicació a l'aula de català. Quatre propostes didàctiques per aprendre a llegir, escriure, parlar i escoltar
 • Poesía en pentagrama: La alianza de dos artes o una simbiosis conveniente para la promoción del género lírico en las etapas de Eso y Bachillearto
 • Els jocs educatius: una metodologia innovadora a nivell de secundària
 • La novena competència: transversalitat de les habilitats de pensament
 • Metodologia dels ensenyaments dels estudis jurídics a la Formació Professional
 • La competència social i ciutadana : un gran repte pel professorat
 • El temps i la seva didàctica
 • Jocs i trencaclosques matemàtics com a eina educativa per a treballar el currículum de matemàtiques a ESO
 • Impuls de la educació ambiental als centres educatius: programa de centres ecoambientals.
 • La formació acadèmica de pares en matemàtiques
 • Les competències bàsiques. Propostes per treballar-les als centres educatius i a l'assignatura de Tecnologies
 • Protocolarització de diagnòstic i intervenció del síndrome d'Asperger pel professorat
 • Estudi i propostes de millora sobre la utilització del paper a l'IES Isidor Macabich.
 • Estratègies per una atenció personalitzada.
 • Didàctica de la llengua de les Pitiüses.
 • Atenció a la diversitat: atdaptació de la metodologia emprada en l'assignatura de tecnologia segons l'estil aprenentatge de l'alumne
 • Una proposta de nous temes per al currículum de matemàtiques
 • Observant per transformar: educant en temes transversals a l'assignatura d'anglès a batxiller mitjançant productes culturals audiovisuals
 • Proposta de l'ampliació de l'enfocament AICLE als centres de secundària de les Illes balears
 • Tic-Tac: avancem cap a l'escola digital
 • Activitats interactives de ciències a Mallorca
 • Treballs pràctics per al desenvolupament de l'ensenyança a l'aula
 • Del diàleg a l'assamblea a l'educació per la ciutadania
 • La Viquipèdia com a eina educativa
 • Lògica a la xarxa
 • Tots els significats de la lectura
 • Atenció a l'alumnat nouvingut.
 • Educació física competent: una aplicació pràctica
 • La Història de l'Art a Secundària un àmbit a replantjar
 • Aprendre a través de les Fonts Orals. Propostes didàctiques sobre el seu ús i introducció al bloc digital com element de divulgació
 • Elaboració d'una escala valorativa sobre les matemàtiques als alumnes de la segona etapa de l'ESO i una escala valorativa sobre l'educació per competències als professors de secundària.
 • Treball interdepartamental. Amics creatius.
 • Les TIC als IES: anàlisi de la situació actual i proposta de recursos
 • Didàctica de la comprensió lectora. Revisió i propostes
 • Física, química i vida quotidiana: una proposta de pràctiques de laboratori per al quart curs de l'educació secundària obligatòria
 • Mescla d'apropament a la vida quotidiana i contextualització històrica de la Física i la Química: una dissolució capaç de motivar a l'alumnat de secundària
 • Competència comunicativa. S'està fomentant el "saber parlar" en els centres educatius?
 • La mobilitat i la formació permanent com a factrors de millora de la qualitat d'ensenyament
 • Taller de guió: una eina per al desenvolupament de la creativitat i les habilitats comunicatives
 • Ensenyament i aprenentatge de les activitats lingüístiques a l'educació secundària. Com podem superar els perjudicis lingüístics?
 • Les rondalles. Proposta didàctica. Primer cicle d'ESO
 • Anàlisi del tractament de la literatura als llibres de text
 • Com Tractar la competència digital?
 • Els qüestionaris com a eina d'ensenyament i aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera
 • Propostes curriculars i didàctiques per al tractament de l'expressió escrita a l?ESO
 • La igualtat entre homes i dones
 • IES Bendinat i el seu pla lingüíistic de centre amb relació als aspectes sociolingüístics
 • Introducció al turisme sostenible mitjançant un projecte interdisciplinari en el cicle formatiu de grau superior d'agències de viatge.
 • Proposta didàctica de matemàtiques a trevés de la química
 • La utilització dels documentals a les classes de ciències socials
 • Un conte sobre la mà d'obra infantil com eina didàctica en geografia
 • Aplicació de la metodologia de treball per projectes a la impartició d'Economia de primer de batxillerat a través de la simulació d'inversions en títols de renda variable en el Mercat de Valors
 • Madera de letras. Aplicació del blog d'aula a l'àrea de llengua i literatura castellana
 • Do you sapeak English? Com fer de l'anglès una eina comunicativa dins l'aula
 • La dislèxia en l'Educació Secundària
 • Gestió i implementació d'un pla de convivència
 • Motivació i assoliment educatiu en funció de les expectatives del futur professional
 • Estratègies metodològiques per alumnes nouvinguts a ESO. Tecnologies
 • El cervell no és neutre. Orientacions i estratègies davant diferents formes d'aprenentatge
 • La literatura en l'ensenyament de llengües estrangeres: una aproximació a "La Metamorfosi" de Franz Kafka
 • Una nova concepció de les biblioteques escolars: proposta de millora i dinamització
 • Proposta d'una xarxa social educativa de les Illes Balears
 • L'educació i la gestió ambiental als centres d'Educació Secundària
 • Projectes lingüístics a la zona d'Artà
 • Tecnologies realitzant projectes amb altres assignarutres per assolir les competències bàsiques
 • Cap a un consum responsable i sostenible
 • L'educació física a 1r d'ESO mitjançant el voleibol com a contingut d'ensenyament aprenentatge
 • L'aprenentatge en interacció amb el medi. Programació i disseny d'itineraris didàctics al Centre d'Interpretació de Raixa
 • Les religions monoteistes a ESO. Un llibre de text
 • Parla i escolta al món. Les habilitats per la producció i la recepció de la llengua anglesa com a llengua internacional
 • Els ordinadors portàtils i els llibres digitals: noves possibilitats de treball a l'aula
 • Aprenentatge servei des de la Filosofia
 • Treball per projectes. Una proposta enfocada a un grup de diversificació curricular
 • L'Educació d'adults: aproximació d'un model d'ensenyament-aprenentatge en Ciències Socials
 • Projecte de desenvolupament d'habilitats socials
 • Tresor al museu
 • Les activitats de motivació a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Aprendre a ensenyar ciències de forma constructivista: proposta de formació del professorat basat en la metacognició
 • Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement a l'ensenyament secundari
 • Síndrome d'Asperger: una proposta per a les classes de filosofia
 • La programació com a recurs pedagògic per a la millora de l'educació matemàtica . L'eina: L'Scratch
 • Webquest i la seva didàctica
 • TIC i competències clau al CFGS en Navegació, pesca i transport marítim
 • L'ensenyament de l'angès com a llengua estrangera a través de les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques
 • Plurilingüisme vs semilingüisme en el contexte educatiu multilingüe i multicultural. Una revisió crítica i proposta pedagògica.
 • El fracàs escolar a ciències socials: un atracament per a una diagnosi. L'institut de Porto Cristo
 • El fracàs escolar i la conflictivitat dels residents d'un centre de menors
 • Compilació d'activitats per al mòdul professional "Polítiques de marquèting" del cicle formatiu de grau superior de "Gestió comercial i màrqueting"
 • Estudi sobre l'ús de les tic en l'àmbit docent a menorca. proposta de pla tac per a un centre de secundària
 • Les TIC en l'Educació Física
 • Educant en i pel canvi : Font de progrés i riquesa
 • Tasca competencial , interdisciplinar per 4t ESO: Illa del Rei
 • Estratègies per l'optimització dels recursos educatius locals des d'una perspectiva constructivista en l'àmbit de les ciències socials. El cas del municipi de Llucmajor
 • Factors influents en l'elecció d'una carrera de ciències
 • De l'aula a la ciutat. Proposta didàctica de sortides d'aula a Palma per a primer i segon cicle a CCSS
 • Hannah Arendt. Recursos per a pensar.
 • Aprenentatge en el medi natural
 • Una responsabilidad compartida: el fracaso escolar
 • El taller de tecnologia com a escenari per a l'educació en valors
 • Una proposta didàctica: l'ús dels gèneres periodístics per a fomentar l'ensenyament-aprenentatge de la sociolingüística
 • Les visistes escolars de Ciències Socials a Mallorca
 • Convivència i conflicte a les aules d'ESO
 • Avaluació i evolució. Aplicació de noves metodologies als cicles formatius
 • Dels museus als instituts.
 • Didàctica en entorns virtuals.
 • Els centres docents com a contexts afavoridors de resilència
 • Proposta d'estratègies metodològiques innovadores per a la millor de les habilitats socials relacionadesamb l'atenció als usuaris, del perfil professional del cicle de grau mitjà "Cures d'Auxiliar d'Infermeria"
 • Les Fonts Ufanes: un esclat màgic de la natura. Quadern de camp de la visita al monument natural per a primer cicle d'ESO
 • PAULLUSMETELLUS. La creació d'un bloc de recursos sobre Història Antiga per a professors de ESOi batxillerat
 • Sócrates a l'aula
 • Assignatura de Formació i Orientació Laboral: mecanisme d'inserció laboral?.
 • Els sistemes de gestió de la quallitat en Centres Educatius.
 • La motivació i l'aprenentatge: què en saben els professors?.
 • La importància de la lectura.
 • L'astronomia a Secundària: una perspectiva integradora
 • Una aproximació a l'aprenentatge digital: Xarxipèlag 2.0
 • El treball per racons adaptat a secundària com a eina d'atenció a la diversitat
 • La metodologia CLIL en la ensenyança de la Física i Química per a un aprenentatge més eficaç de ñ'anglès en els centres de les Illes Balears
 • Proposta metodològica i eina d'avaluació per la seva integració en els centres docents
 • L'atenció a la diversitat dirigida als alumnes cecs en l'aprenentatge de les ciències experimentals, la química i la física
 • L'aprenentatge de la físisca a secundària, útil i important?
 • Alguns problemes de la fonamentació de l'ètica
 • Música a la clase de filosofia
 • Els continguts educatius digitals a l'àrea de Filosofia: proposta d'una Unitat didàctica per Filosofia i Ciutadania de 1er. de Batxillerat
 • Proposta curricular per a l'ensenyement i l'aprenentatge de la literatura a secundària
 • És fàcil revolucionar a un poble?
 • Nivell educatiu: Balears a la coa d'Europa , Finlàndia al cap davant. Diferències , raons i possible pla d'actuació.
 • Aplicació de la teoria sistèmica en l'àmbit educatiu
 • Com avaluar les competències bàsiques.
 • Matemàtiques amb fusta, cartolina, daus i il·lusió.
 • Els museus virtuals com a recurs didàctic per a les Ciències Socials.
 • Comprensió lectora i ciència: textos científics per a les aules de secundària.
 • Pràctiques de química en xarxa
 • Física i Química, prejudicis, una relació íntima?
 • Una forma de combatre la crisi científica escolar. Aprendre ciència fent ciència
 • La comprensió lectora a l'aula. Propostes didàctiques per posar en pràctica les microhabilitats superiors
 • Proposta educativa destinada al foment de la lectura en anglès per alumnes amb necessitats educatives especials
 • L'ús de les biografies com a eina didàctica de les Ciencies Socials
 • Yes we can! Impuls a l'oralitat dins les aules
 • El mite d'Andratx a l'obra de Baltasar Pòrcel: proposta de treball a secundària
 • L'ús de les fonts a secundària i batxillerat: el documental com a recurs didàctic a Ciències Socials
 • La importància de l'ús de les imatges com a eina didàctica en les Ciències Socials
 • La llengua oral a l'escola: proposta didàctica
 • Avaluació i valoració del programa de qualificació professional inicial.
 • La poesia a l'Educació Secundària: un enfocament metodològic
 • L'hipertext crític educatiu
 • Grups d'aprenentatge.
 • Els problemes ambientals en els llibres de text.
 • Treball cooperatiu.
 • L'aprenentatge per tasques a l'àrea de llengua i literatura castellana
 • Diversitat i currículum a les aules de secundària
 • L'educació no formal en l'ensenyament de les ciències.
 • Com es tracta l'atenció a la diversitat a l'IES de Llucmajor.
 • Proposta de diseny material per a l'evaluació de competències del Mòdul de Tècniques Bàsiques d'Infermeria.
 • Expectatives de la transferibilitat de la ciència escolar a la vida quotidiana i a la vida en societat.
 • Tractament de la lectura d'imatges a Ciències Socials: una proposta per primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria
 • La història de les Illes Balears a l'entorn web. Creació d'un bloc amb recursos per al professorat d'ESO
 • Processos del sistema dièdric i en Autocad des de l'aprenentatge significatiu.
 • Comunicació i coordinació entre el professorat: el cas de l'IES Joan Maria Thomàs.
 • Seccions europees, estretègies de comunicació a l'aula.
 • El judo com a pràctica educativa escolar i vehicle per a L'Educació en valors des d'una metodologia cooperativa i comprensiva.
 • Materials didàctics per l'alumnat nouvingut de llengua no romànica. Una proposta d'adaptació per a ciències socials.
 • Distints models d'ensenyaments entre els professors novells i els professors experimentats.
 • Una webquesta sobre La Roqueta (1902) com a eina didàctica.
 • Atenció a la Diversitat: Els nouvinguts i el Sistema Educatiu a les Balears
 • L'aprenentatge de la gramàtica i la producció textual: algunes propostes d'integració.
 • Formació a centres de treball.
 • Ràdio esplai.
 • Les TIC aplicades al batxillerat a distància. Model d'Unitat Didàctica per a ciències socials.
 • El trilingüisme en el primer cicle d'ESO.
 • Problemes auditius a l'àmbit de l'educació i la respectiva adaptación.
 • Incorporació de les noves tècniques gràfiques i de representació a la programació de plàstica en segon curs de batxillerat artístic
 • El cinema com a recurs didàctic a les Ciències Socials: un exemple d'aplicació a 4rt d'ESO.
 • Disseny de diverses eines d'avaluació en unitats didàctiques.
 • Un IES competent
 • Les dramatitzacions per a l'educació emocional i les habilitats socials, jocs de rol dins el disseny curricular de les tecnologies d'ESO.
 • L'escriptura del jo com a proposta didàctica.
 • Arquitectura escolar.
 • Pros i contres de l'educació de l'assignatura de tecnologia en anglès.
 • Contingut agrupat, aprenentatge ordenat
 • Aplicació de la història de les ciències naturals per a millorar l'ensenyament de ciències a l'educació secundària.
 • Com afegir les noves tecnologies a la ensenyament: programar a través de webquest.
 • Jocs d'expressió col·lectiva per aprendre a treballar en equip.
 • Aprenentatge cooperatiu a l'aula.
 • Les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació física.
 • Ergonomia escolar.
 • La planificació a l'aula: un procés per a la formació, la innovació i la investigació.
 • Un mòdul de Gestió Administrativa del Comerç Internacional en llengua estrangera (anglès) del Cicle de Grau Superior de Comerç Internacional.
 • Emprendre en secundària.
 • L'Educació en valors a través del cinema. Una metodologia concreta.
 • L'activitat física i l'esport com a mitjà d'integració social i transmissió de valors a joves socialment desfavorits.
 • Guia educativa per als professors de secundària d'alumnes amb Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
 • La integració escolar per a la Síndrome de DoWN.
 • El treball cooperatiu en el context de les classes de Ciències Socials a Secundària.
 • Tractament de la diversitat a l'aula en les ciències naturals: cas dels alumnes amb NESE
 • Més enllà de la integració.
 • Cinema i conte: una visió interdisciplinar de la literatura a l'educació secundària.
 • L'educació canvia, els espais també: cas de l'IES Joan Maria Thomàs.
 • Didàctica de les sortides de camp.
 • El joc a l'aula: proposta de material didàctic per a treballar competències bàsiques.
 • Funció de l'equip directiu de l'IES Arxiduc Lluis Salvador (Palma)
 • La subjectivitat en el procés de correcció d'exàmens.
 • Anàlisi crític dels instruments d'avaluació a l'àrea de tecnologia de l'educació secundària obligatòria
 • Els mitjans de comunicació i les competències bàsiques. Una proposta específica per treballar premsa i televisió.
 • Un nou enfoquement didàctic sobre l'ensenyament de la literatura a Secundària.
 • Atenció a la diversitat dins l'aula de Biologia i Geologia: L'alumne superdotat
 • Els mètodes interactius a Ciències Socials: una proposta per 1r d'ESO.
 • Projecte per treballar l'expressió escrita
 • Prevenció de riscos en les aules taller de Tecnologia als IES.
 • Avaluació d'un IES: projectes, òrgans, relacions i qualitat educativa.
 • L'aprenentatge cooperatiu a la impartició d'una assignatura en una llengua estrangera.
 • Metodologies pel tractament de la diversitat a l'aula. Propostes per abordar el treball a l'aula amb alumnes de necessitats educatives especials.
 • Aplicació de la programació d'un servei de mediació escolar
 • Conductes inadequades a l'aula i propostes per solucionar-les.
 • Les TIC i les Ciències Socials. Proposta per a la creació d'un espai web comú.
 • Les seccions europees i la seva aplicació a la tecnologia.
 • ¿Hi ha reinserció després de l'atenció a la diversitat?: escolarització compartida.
 • Adaptacions currriculars per a alumnat amb síndrome d'Asperger en Secundària.
 • Els videojocs: Repercusions dins l'aula
 • La importància de casos reals en cicles formatius
 • La formació professional com aposta de futur: el repte de la professionalització del professorat.
 • Tipologia de preguntes als llibres de text de Ciències de la Naturalesa d'ESO i contextualització
 • L'aplicacció de les competències bàsiques a les ciències socials; anàlisi crític i possibles millores.
 • Com pal·liar el fracàs escolar i l'absentisme escolar
 • Una aposta per a la formació permanent del professorat.
 • La responsabilitat social. Aplicacions metodològiques a Cicles Formatius.
 • Suport vital bàsic dins les aules i els centres escolars.
 • L'aprenentatge significatiu a l'aula: el món actual a quart d'ESO.
 • El massís de Randa: aplicació com a recurs didàctic per les Ciències Socials.
 • Convivència i conflictes als centres educatius.
 • Anàlisi de la implementació de les NTICS al sistema educatiu.
 • Educació i multiculturalitat
 • "Do you econo me?" Propostes d'innovació educativa referents a la formació plurilingüe de l'alumnat a Mallorca en l'especialitat d'economia.