Escoltar

Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Mòdul obligatori : Técnicas instrumentales

Mòdul obligatori : Técnicas instrumentales
Nom Crèdits Idioma Període
11350 - Espectroscòpia Òptica Aplicada 3,0 Castellà Primer semestre
11351 - Cromatografia Líquida i de Gasos 3,0 Castellà Primer semestre
11352 - Ressonància Magnètica Nuclear Avançada 3,0 Castellà Primer semestre
11353 - Espectroscòpia d'Absorció i Emissió Atòmica 3,0 Castellà Primer semestre

 Optatives Tècniques Instrumentals

Optatives Tècniques Instrumentals
Nom Crèdits Idioma Període
11355 - Microscòpia Electrònica de Rastreig 3,0 Català Primer semestre
11354 - Tècniques Calorímetres Aplicades a la Química 3,0

 Especialitat en Química Biològica

Especialitat en Química Biològica
Nom Crèdits Idioma Període
11356 - Química, Estructura i Funció de les Proteïnes 3,0 Castellà Primer semestre
11357 - Avanços en la Química dels Àcids Nucleics: Més enllà de la Doble Hèlix 3,0 Anglès Primer semestre
11359 - Química Mèdica Inorgànica 3,0 Català Primer semestre
11360 - Farmacocinètica i Farmacodinàmica 6,0 Català Primer semestre
11362 - Biomaterials 3,0 Castellà Primer semestre
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica 6,0 Castellà Segon semestre
11365 - Mecanismes Moleculars de la Homeòstasis dels Metalls en Organismes Vius. De 3,0 Català Segon semestre
11366 - Modelització Molecular de Biomolècules 6,0 Castellà Segon semestre
11367 - Experimentació en Química Biològica 6,0 Català Segon semestre
11358 - Hidrats de Carboni: Bases Químiques de la seva Funció Biològica 3,0
11361 - Biomineralització 3,0
11363 - Biomembranes 3,0

 Especialitat en Química Orgànica

Especialitat en Química Orgànica
Nom Crèdits Idioma Període
11368 - Química Orgànica Computacional 6,0 Castellà Primer semestre
11373 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica 6,0 Castellà Segon semestre
11376 - Química Supramolecular 6,0 Castellà Segon semestre
11369 - Teoria de Reaccions Orgàniques 6,0
11370 - Química del Metabolisme 6,0
11371 - Química Organometàl·lica 3,0
11372 - Experimentació en Química Supramolecular 3,0
11374 - Química Orgànica Industrial 3,0
11375 - Química Verda 3,0
11377 - Biocatàlisi 3,0

 Especialitat en Química i Física de Materials

Especialitat en Química i Física de Materials
Nom Crèdits Idioma Període
11279 - Física de Materials 3,0 Anglès Primer semestre
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials 3,0 Anglès Primer semestre
11281 - Caracterització de Propietats Físiques dels Materials 3,0 Català Primer semestre
11283 - Materials Funcionals 3,0 Anglès Primer semestre
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió 3,0 Anglès Primer semestre
11378 - Sòlids Porosos Nanoestructurats 6,0 Castellà Primer semestre
11284 - Magnetisme i Materials Magnètics 3,0 Català Segon semestre
11384 - Caracterització de Superfícies mitjançant Espectroscòpia Infraroja 6,0 Castellà Segon semestre
11379 - Òxids Metàl·lics Actius: Aplicació en Catàlisi Heterogènia 3,0
11380 - Química de l'Estat Sòlid Avançada 6,0
11385 - Química Computacional Aplicada a l'Estat Sòlid 6,0

 Especialitat en Química i Tecnologies Alimentàries

Especialitat en Química i Tecnologies Alimentàries
Nom Crèdits Idioma Període
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològic 10,0 Castellà Primer semestre
11392 - Enginyeria de Processos en Indústries Alimentàries 5,0 Castellà Segon semestre
11393 - Valoració dels Subproductes de la Indústria Alimentària 3,0 Català Segon semestre
11394 - Gestió de Qualitat 5,0 Castellà Segon semestre
11396 - Tècniques d'Anàlisi dels Aliments 6,0 Castellà Segon semestre
11389 - Fisicoquímica dels Aliments Processats 6,0
11390 - Processos Industrials Agroalimentaris 5,0
11395 - Tecnologia Emergent en les Indústries Alimentàries 5,0

 Especialitat en Química i Tecnologies Ambientals

Especialitat en Química i Tecnologies Ambientals
Nom Crèdits Idioma Període
11397 - Naturalesa i Camp d'Aplicació de la Química Mediambiental. Legislació Medi 3,0 Castellà Primer semestre
11398 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental I 3,0 Castellà Primer semestre
11400 - Química i Control de l'Aire 3,0 Castellà Primer semestre
11399 - Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica 3,0 Castellà Segon semestre
11401 - Prevenció, Mesurament i Correcció de la Contaminació Mediambiental 6,0 Castellà Segon semestre
11402 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental II 3,0 Castellà Segon semestre
11403 - Química i Control de Sòls 3,0 Castellà Segon semestre
11404 - Residus Urbans 6,0 Castellà Segon semestre
11405 - Química i Control de l'Aigua 6,0 Castellà Segon semestre
11407 - La Depuració d'Aigües Residuals 6,0 Castellà Segon semestre
11406 - La Problemàtica de la Contaminació Marina per Hidrocarburs 3,0

 Prácticas externas ( només Orientación profesional )

Prácticas externas ( només Orientación profesional )
Nom Crèdits Idioma Període
11408 - Pràctiques Externes 6,0 Castellà Anual

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11409 - Treball de Fi de Màster 18,0 Castellà Segon semestre