Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT): 2012-13


Branca de coneixement Arts i Humanitats
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Doble titulació

També és doble titulació:

FAQ: Què és una doble titulació?

Direcció estudis
Nombre de crèdits 120
Places de nou ingrés 60
Modalitat

Presencial

BOE publicació
BOE publ. pla d'estudis
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable
Documents d'interès

*** El Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió ha obtingut finançament de la Direcció general de Política Universitària, Ministeri d'Educació , el curs 2012-2013 del Programa de mobilitat de professors i estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de màster desenvolupades conjuntament per universitats franceses i espanyoles. ***

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Els interessats a cursar el màster han de realitzar una preinscripció que serà estudiada per la Comissió Acadèmica. Els seus criteris són:

  • Nombre màxim d‘alumnes admesos: 60
  • Valoració de mèrits: perfil formatiu, professional i com a investigadors dels preinscrits.
  • Qualsevol altra circumstància emanada de la normativa pròpia de la UIB i del Centre d‘Estudis de Postgrau.

Poden sol·licitar la preinscripció llicenciats i diplomats, malgrat que tindran prioritat de matrícula els llicenciats en Història i en Història de l‘Art, i els llicenciats i diplomats en altres branques d‘Humanitats i Ciències Socials.

La Comissió Acadèmica tindrà en consideració la valoració de mèrits previs: titulació relacionada amb el perfil del màster i ocupació laboral o d‘investigació vinculada als objectius del màster, condicions que l‘alumne haurà d‘especificar i acreditar en la sol·licitud de preinscripció.

La Comissió confeccionarà una llista d‘alumnes admesos i de suplents que serà elevada a la Comissió de Postgrau.

Abans de formalitzar la matrícula, l‘alumne podrà sol·licitar el reconeixement dels aprenentatges previs i la seva convalidació en crèdits. Els llicenciats en Història i en Història de l‘Art podran convalidar un major nombre de crèdits.

Objectius acadèmics i professionals

  1. Formar especialistes en el marc de la conservació integrada del patrimoni cultural.
  2. Aprofundir en el coneixement i estudi del patrimoni cultural.
  3. Donar resposta a la demanda laboral en termes de patrimoni cultural.
  4. Formar competències aplicables a la tutela del patrimoni cultural.
  5. Establir vincles entre el patrimoni cultural i els models específics de desenvolupament del turisme cultural.
  6. Analitzar i comprendre la relació entre el patrimoni cultural i el desenvolupament local.

És un màster organitzat pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per a la formació de professionals especialitzats en investigació i gestió del patrimoni. La seva finalitat és dotar l‘alumne d‘instruments, tècniques, coneixements i habilitats que valorin el patrimoni com a factor de desenvolupament local i aposta social prioritària.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El màster constitueix el període formatiu dels Doctorats d' Història i d' Història de l‘Art (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, UIB).

Estructura dels estudis

És un màster de 120 crèdits ECTS a realitzar en dos cursos acadèmics (60 crèdits ECTS/curs), organitzats en quatre semestres (30 crèdits ECTS/semestre).
Els tres primers semestres són de docència i el quart de pràctiques i treball de fi de màster.
Hi ha 4 assignatures obligatòries i la resta són optatives, que l‘estudiant triarà voluntàriament o per mòduls, segons els seus interessos formatius, professionals o d‘investigació. Totes les assignatures són de 5 crèdits ECTS.

Per obtenir el títol s‘han de superar 90 crèdits ECTS en assignatures, 20 crèdits ECTS en pràctiques i 10 crèdits ECTS en treball de fi de màster.

Les classes es faran els horabaixes, tres dies a la setmana.

Les classes són presencials i obligatòries.

L’estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l’apartat " Assignatures " del Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió o a la publicació del BOE 251 del 16/10/2010 - número de resolució 15847 .

 

Professor coordinador ECTS

Dra. María José Mulet Gutiérrez

Departament   Ciències Històriques i Teoria de les Arts (Directora), UIB
Telèfon  971 17 3467
E-mail   Formulari de contacte
  Fitxa personal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Podeu dirigir els vostres comentaris, surgeriments de millora o consultes a la direcció de correu electrònic:

O emplenant el formulari en format word Formulari de suggeriment o comentari

  • http://cep.uib.es/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  María José Mulet Gutiérrez
PDI  Miquel Àngel Capellà Galmés
PDI  Andreu Josep Villalonga Vidal
PDI  Tina Sabater Rebassa
PDI  Pablo Cateura Bennàsser
PDI  Isabel Moll
PDI  Jaume Sastre Moll
PDI  Sebastià Serra Busquets
PAS  Domènec Garcies Gomila
Alumne  Mateu Ferrer i Socias
Alumna  Laura Cifo

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB