Màster Universitari. Neurociències (MNEU): 2012-13


Branca de coneixement Ciències de la Salut
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 25
Modalitat

Presencial

BOE publicació
BOE publ. pla d'estudis
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable
Documents d'interès

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El Màster Universitari en Neurociències està dirigit principalment a:

  • Llicenciats actuals en Biologia, Medicina i Cirurgia, Psicologia, Farmàcia, Física, Química i Veterinària.
  • Graduats en qualsevol de les carreres esmentades anteriorment i en Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició.
  • Diplomats actuals en Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició i Dietètica.

La Comissió d’Estudis del Màster també podrà admetre titulats o graduats en altres disciplines científiques afins, si considera que han adquirit un nivell de coneixements suficient per cursar el màster en igualtat de condicions, i també estudiants estrangers amb una titulació homologada o equivalent. L’alumnat que estigui en possessió d’una titulació en alguna branca no científica podrà presentar la preinscripció al màster i la Comissió d’Estudis n’avaluarà les propostes presentades.

Els candidats han de presentar, dins del termini previst, una preinscripció de manera telemàtica o personalment als responsables dels serveis administratius de postgrau. En el cas de no haver cursat els estudis de grau a la UIB, l’alumne presentarà una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació. La Comissió n’estudiarà les sol·licituds d’acord amb els perfils d’ingrés i els requisits de formació prèvia establerts. Si el nombre de persones preinscrites superés el màxim de matriculació, la Comissió en pot valorar els mèrits següents: expedient acadèmic, antecedents científics i professionals, i altres mèrits acadèmics relacionats amb la titulació (cursos específics relacionats amb les neurociències, coneixements d’anglès, etc.).

La convalidació total o parcial de matèries procedents d’aprenentatges previs serà valorada per la Comissió d’Estudis una vegada l’alumnat hagi aportat la documentació necessària.
 

Objectius acadèmics i professionals

El postgrau en Neurociències pretén aportar una bona formació en els coneixements teòrics i pràctics i en les bases cel·lulars, moleculars, estructurals, fisiològiques, farmacològiques, clíniques i de comportament del sistema nerviós. Aquests coneixements se solen adquirir de manera parcial i disseminada en les diferents titulacions enquadrades en les àrees de Ciències de la Salut. El postgrau en Neurociències proporciona la possibilitat d’integrar i actualitzar tots aquests coneixements des d’una perspectiva àmplia i multidisciplinària.

Alhora, pretén dotar els professionals dins del camp de la medicina, la biologia i la psicologia i els professionals de la salut en general de les habilitats necessàries per a l’abordatge de malalties i trastorns relacionats amb el sistema nerviós i per a l’ús de tècniques relacionades amb aquest estudi.

Els objectius del Màster Universitari en Neurociències són els següents:

  • Conèixer els fonaments dels diferents camps de la neurociència: anatomia, fisiologia, farmacologia, biologia cel·lular i molecular, psicologia.
  • Comprendre i saber fer servir les diverses tècniques experimentals i de registre per a l’exploració del sistema nerviós.
  • Proporcionar una base teòrica i pràctica integrada, orientada a professionals interessats a aprofundir el camp de les neurociències, des dels mecanismes fisiopatològics fins a la clínica.
  • Presentar una posada al dia articulada, sistemàtica i gradual del coneixement de les bases biològiques del diagnòstic i del tractament dels trastorns del sistema nerviós des d’una perspectiva multidisciplinària.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Doctorat de la Universitat de les Illes Balears en el programa de Ciències de la Salut.

Estructura dels estudis

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 251 de 16 d'octubre de 2010 - resolució 15845 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

El Máster Universitari en Neurociències es pot cursar en un any acadèmic realitzant els 60 crèdits de tots els crèdits ofertats.

Els alumnes han de matricular-se de les assignatures obligatòries i d’algunes d’optatives fins a completar els 60 crèdits, tenint en compte que una part d’aquests crèdits el completarà amb el pràcticum i el treball de Final de Màster.

Al començament de curs, l’alumne que s’hagi matriculat del treball de Fi de Màster (I ó II) elegirà un tema d’investigació entre les línies d’investigació proposades pels professors del Màster, comunicant la seva elecció a la Comissió d’estudis del Màster. La Comissió donarà el vist i plau a la proposta assignant un director o tutor. L’alumne presentarà la corresponent inscripció de la proposta als serveis administratius. Al final del segon semestre, una vegada hagi finalitzat el treball de Fi de Màster i hagi redactat la corresponent memòria, la sotmetrà a avaluació d’un tribunal proposat per la direcció de la titulació del Màster. La presentació i defensa la memòria es durà a terme sols quan l’alumne hagi superat la resta de crèdits de la titulació.

Examen final

No hi ha examen final. Cada assignatura s’avalua individualment.

Professor coordinador ECTS

Dr. Pedro J. Montoya Jiménez

Departament   Departament de Psicologia , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2646
E-mail   pedro.montoya arroba uib.es

 

Dra. M. Cristina Nicolau Llobera

Departament   Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 9502
E-mail   cristina.nicolau arroba uib.es

 

Dr. Gabriel Olmos Bonafè

Departament   Departament de Biologia , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2448
E-mail   gabriel.olmos arroba uib.es

 

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

  • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

 

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Rubén Rial Planas
PDI  Mª Cristina Nicolau Llobera
PDI  Gabriel Olmos Bonafé
PDI  Pedro Montoya Jiménez
PAS   a determinar
Alumne   a determinar

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB