Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 10 5 12
Nou ingrés SIIU 10 5 12
Matriculats 10 7 15
Titulats 3 4 8

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16
Taxa de graduació 71%
Taxa d'abandonament 40%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 97% 90% 100%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 92% 100% 96%
Taxa de rendiment 66% 82% 81%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
José Luis Groizard Cardosa
Secretari
Jaume Rosselló Nadal
Personal Docent i Investigador
 • Catalina Natividad Juaneda Sampol
 • Luca Piccoli
Personal d'Administració i Serveis
Mª Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Francisco José Lara Fernández

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Acreditació Informe final d'acreditació 10/07/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 16/02/2018
Verificació Memòria primera modificació 13/10/2017
Verificació Informe primera modificació 10/10/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Informe final de verificació 09/07/2014
Verificació Memòria del títol oficial 25/01/2014

Treballs de fi de màster

 • Can a Basic Income and a Flat Tax replace the Personal Income Tax?
 • Customer satisfaction in Japanese hostels
 • Econometric analysis of the hospitality industry using stock market data
 • The importance of the growth of the service economy in China
 • The price competitiveness map of Asian travel and tourism destinations
 • The role of beach attributes in sun-and-beach destination choice: an application to Spanish domestic tourism
 • Tourist Loyalty In Sport Event Tourism: The Case of Mallorca 312
 • Do attitudes influence the satisfaction level? Assessing tourists’ cultural and hedonic attitudes in Palma de Mallorca
 • Hotel changes and Chinese investment after the great crisis in Spain: The GPRO Valparaiso Hotel case study (Mallorca)
 • Impact of part-time and fixed-term labour contracts on productivity in Tourism Destinations. The case of the accommodation industry in the Balearic Islands
 • Modelling tourism expenditure according to the activities developed in the destination
 • Smart City and Smart Destination and beneficiaries’ perception: The Case of Palma City
 • The effect of beach pollution on tourist satisfaction
 • The impact of financial, macroeconomic and non-economic factors on the hospitality industry in Spain and the UK
 • Tourist arrivals & Tourist expenditures: An investigation of determinants and interactions at international level
 • "Happiness and tourist profile. A comparative research in Majorca"
 • "Searching the most valued attributes at hotels: an application of hedonic pricing analysis in the Balearic Islands"
 • El impacto de una web de contenido generado por el usuario en el Turismo. Realización de una investigación cualitativa de la puntuación de perfiles de alojamiento en Tripadvisor y su impacto en la hotelería mallorquina
 • Location on hotels value in sun and sand destinations: Case study using GIS and Hedonic modeling in Alcudia Bay.
 • El impacto de los factores de empuje y atracción sobre el gasto turístico en un destino: El caso de estudio de Mallorca, España.
 • Enfermedad holandesa en el turismo: El caso de los pequeños estados insulares en desarrollo
 • Pla turístic per al clúster del vi de Binissalem