Escoltar

Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

  2011-122012-13 2013-14 2014-15 2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 2134 19 152214
Alumnes matriculats 2149 47 38 4140
Alumnes titulats -16 19 16 1211

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Luis Ballester Brage
Personal Docent i Investigador
 • Francesca Comas Rubí
 • Margarita Vives Barceló
 • Rosario Pozo Gordaliza
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
 • Naomi Damon
 • Aina Maria Duran Mestre

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Treballs de fi de màster

 • El proceso de emancipación de jóvenes extutelados/as y sus dificultades
 • Situación social y familiar del alumnado del Programa Manitos Creciendo: un estudio descriptivo en el Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores de la ciudad de Piura
 • Comparación de los programas de formación para padres adoptantes a nivel nacional
 • La implementació de l'educació afectivosexual a l'Educació Primària de les Illes Balears
 • Protección de menores e intervención socioeducativa con familias. Estado de la cuestión de la normativa de protección de menores y revisión sistemática cualitativa de programas de intervención familiar.
 • Repercusión de la política social en el modelo social de las Islas Baleares
 • Fundación La Caixa: el impacto del trabajo en red. Estudio comparativo de los diagnósticos realizados en Palma de Mallorca.
 • Las competencias parentales de las familias que participan en el programa “Manitos Trabajando” del Centro de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Piura, Perú.
 • Les dificultats d’aprenentatge dels infants maltractats que viuen en centres d’acollida de Mallorca. Guia de recomanacions de bones pràctiques per millorar l’aprenentatge.
 • El proceso de integración del adolescente inmigrante latino en Palma de Mallorca: ¿Cómo influye en su proyecto de vida?
 • Evaluación del Programa de Competencia Familiar implementado como programa piloto, en la comunidad de Daniel Flores Zavaleta en Costa Rica
 • Anàlisi de la intervenció amb maltractadors condemnats a Mallorca.
 • Estudio de caso del Programa de Integración Familiar (PIF) de Galicia
 • Vulnerabilitat social de les persones majors del barri del Terreno
 • Aproximación a una diagnosis del sinhogarismo en Mallorca
 • L’èxit escolar a l’Educació Primària: una proposta d’intervenció per al segon curs a partir de l’acció tutorial
 • Implicacions per a la Pràctica Professional en la Intervenció Socioeducativa amb Famílies Homoparentals Adoptants: Dues Revisions Sistemàtiques Exploratòries
 • La prevención de drogodependencias en el ámbito familiar en Galicia: aplicación del PCF en el Centro de Día de Atención al Menor Alborada (Vigo)
 • Intervenció educativa: Reforç escolar al centre residencial de menors "Fundación Padre Montalvo"
 • Aproximació a l'escola privada i religiosa de la Postguerra a través del testimoni del seu alumnat
 • Estudi sobre la situació social de les famílies a Capdepera, molt especialment, als sectors més vulnerables a l'exclusió
 • Gestió de qualitat: capacitat de millorar.
 • L'assetjament escolar: un dany ocult
 • La formació de mestres d'educació primària a les universitats espanyoles atenent aspectes relacionats amb la família i l'escola
 • Las necesidades de los profesionales que trabajan dentro del Equipo de Primera Valoración y Urgencias dentro del Servicio de Protección del Menor (IMAS) de las Islas Baleares
 • "Menors que veuen, menors que sofreixen"
 • “Famílies .... d’aquest planeta?” Estudi exploratori sobre discapacitat i família dins el binomi Fundació Amadip Esment - Institut Mallorquí d’Afers Socials
 • Impacte de la immigració sobre el sistema escolar del municipi d'Alcúdia i la resposta de l'escola
 • Anàlisi de la percepció i coneixement del Servei de Protecció de Menors per part del professorat
 • Revisió sistemàtica de programes Universals de prevenció de drogues basats en l'evidència
 • Disseny del Programa d'Educació Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en família extensa.
 • Abús Sexual Infantil i Resposta Sistèmica al Trauma: una Revisió Sistemàtica Exploratòria
 • Cap a la intervenció amb famílies de menors infractors en les Illes Balears: una proposta d'intervenció
 • L'Adopció Internacional: problemàtica, característiques i necessitats educatives
 • La feina de història de vida en acolliment familiar, residencial i adopció
 • La homofobia escolar desde la perspectiva de la atención a la diversidad afectivo-sexual
 • El jou de la postguerra: anàlisi de la Llei de 17 de juliol de 1945 sobre educació primària
 • Les noves formes d'abús sexual infantil amb les noves tecnologies (TICS)
 • Empatía en jóvenes residentes en el centro socioeducativo Es Pinaret
 • El Segell Pro Infància. Reconstrucció històrica
 • L'activitat física com a mitjà facilitador de la socialització en contextos d'exclusió social: una proposta d'intervenció
 • Comunicació entre pares i fills que presenten una deficiència i/o discapacitat auditiva
 • Trajectòries d'emancipació de joves extutelats de la Fundació Natzaret
 • Aplicacions del model centrat en solucions als grups d'autoajuda: treball amb famílies des del ámbit sanitari
 • Evaluació de l'eficàcia del programa base, Proyecto Hombre Balears
 • Perpeción del profesorado en los centros educativos de Mallorca: La adaptación escolar de los niños adoptados
 • El model circular narratiu en el context de la mediació familiar: una manera de deconstruir el relat que manté a les persones en el problema
 • Els ambients d'aprenentatge: una estratègia metodològica pel tractament de les matemàtiques
 • Un sport de comentaris: anem per bon camí?
 • Intervenció socioeducativa amb famílies en risc des d'un Centre Municipal de Serveis Socials de Palma.
 • La precarietat de la infància a un nucli turístic. L'impacte del treball socioeducatiu en xarxa.
 • Famílies monoparentals en risc d'exclusió social
 • Abús sexual infantil i la seva prevenció
 • El procés d'integració i adaptació dels menors en els centres residencials.
 • Projecte jove i programes de tractament de drogodependencia en joves.
 • Retrospectiva dels programes de violència fisioparental: una proposta.
 • La figura de l'educador en medi obert: el cas del treball de suport escolar al municipi de Binissalem.
 • Els punts de trovada a Espanya.
 • Programes de reunificació familiar: una revisió sistemàtica
 • Anàlisi des d'una perspectiva familiar de les difilcutats socials que limiten la sexualitat en la vellesa.
 • El massatge infantil: un possible instrument per facilitar la formació del vincle entre els nins adoptats i els seus pares adoptius.
 • Efectes del fenomen migratori en els centres escolars de Son Gotleu.
 • La violència Filio-parental en xasos d'adopcions internacionals: una proposta de millora.
 • Factors clau per a la capacitat d'emancipació dels joves. Estudi de cas: la llar d'acollida Llars El Temple.
 • Intervenció socioeducativa amb menors d'entre 14 i 16 anys per a la bona adaptació de la tornada a la llar familiar, després de la seva estància en centres d'internament destinats al compliment de mesures judicials.
 • Anàlisi sobre l'ús que donen a les seves pàgines web i a les xarxes socials les associacions de discapacitats de Balears.
 • Validació d'un instrument per avaluar la qualitat de l'atenció residencial a Mallorca.
 • Desensibilització i Reprocessament a través dels Moviments Oculars (EMDR) per al tractament en l'abús sexual infantil.
 • Projecte jove, un treball terapèutic amb adol·lescents
 • Protecció i correcció de la infància als expedients del Tribunal Tutelar de Menors de Balears
 • Centre Socioeducatiu Es Fusteret: anàlisi retrospectiu de casos
 • Consum de drogues en menors infractors interns en un centre terapèutic.
 • Família i nadons. Aprenenm junts. El treball des de l'atenció primerenca amb famílies amb risc social
 • La prevenció de conductes de risc sexual en l'aldolescència. La implementació de tallers en centres residencials
 • Proposta d'intervenció amb famílies de menors amb problemes de conducta
 • El treball educatiu a la xarxa al procés d'emancipació
 • Estratègies cognitives
 • Intervenció socioeducativa amb families de risc. Estudi de cas de una menor en un centre de protecció.
 • Infància i escola durant el primer franquisme a les Illes Balears (1939-1959): una aproximació a l'escola pública a través de les memòries de pràctiques de magisteri.
 • Implementació de tallers de risoteràpia dins el programa "Espai, joc i lleure" com a mitjà per enfortir la relació entre pares i fills
 • Famílies multiproblemàtique. Concepte i marc teòric. programes d'intervenció a les Illes Balears.
 • Catàleg de centres específics per a infants i joves en trastorn de l'espectre autista (TEA) a l'Estat Espanyol, dirigit a famílies
 • La mirada sistèmica des d' un Centre de Protecció de Menors
 • Proposta d'intervenció socioeducativa per a situacions de fracàs adoptiu a l'àmbit residencial
 • Serveis socials d'Almuñecar (Granada). Experiència en prevenció i intervenció comunitària amb menors i familia i les drogodependències.