Sistema de transferència i reconeixement de crèdits

Normativa i tipologia de la transferència i reconeixement de crèdits

D'acord amb el que preveu el Reial decret 1393/2007 (modificat pel Reial decret 861/2010), entendrem com a reconeixement l'adaptació dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l'efecte de l'obtenció del títol oficial. Així mateix, la transferència de crèdits implica que, en els documents oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s'inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. Se seguirà en aquest punt la normativa general vigent.

A més, podran ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d'estudis, amb la condició que els reconeixements només poden aplicar-se a les assignatures o mòduls definits en el pla d'estudis, i no a parts d'aquests.

Als estudiants també els podran reconèixer crèdits corresponents a assignatures cursades en programes de mobilitat. Serà possible el reconeixement d'assignatures amb continguts no coincidents amb les assignatures optatives previstes, sempre que el conveni que reguli l'actuació així ho expliciti.

La normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears sobre el sistema de transferència i reconeixement és la que es publica mitjançant l'Acord normatiu 10533/2013, de 15 de febrer (Correcció d'error), pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat (publicada al FOU núm. 380, de 19 d'abril de 2013: https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). Posteriorment, es publicà l'Acord normatiu 11923, del dia 20 de juny de 2016, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat. En aquesta norma es regulen, entre altres aspectes: els requisits previs per al reconeixement de crèdits en els estudis de màster, les regles bàsiques per al reconeixement de crèdits en els estudis de màster (article 6), el reconeixement de crèdits per activitats universitàries (article 7), el reconeixement de crèdits per estudis universitaris no oficials i per experiència laboral i professional (article 8), el reconeixement de crèdits en programes de mobilitat (article 9), el procediment per al reconeixement i transferència de crèdits (articles 13 i següents), així com la composició i funcionament de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits (article 14).

Es crearà una comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a cada màster. La composició s'estableix  a l'article 14 de la normativa esmentada anteriorment. Segons aquest article, les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada màster estaran formades per: la directora del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) o persona en qui delegui; tres professors que imparteixen docència en la titulació, triats pel Comitè de Direcció del CEP, entre ells ha d'haver-hi, preferentment, el responsable de mobilitat del màster (si aquest no formàs part de la Comissió, hi hauria d'assistir quan es discutissin procediments de reconeixement i transferència que afectassin els programes de mobilitat); un representant dels alumnes del màster i un representant del personal d'administració i serveis, tots dos triats pel Comitè de Direcció del CEP.

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits del màster es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any i serà responsable d'analitzar cadascuna de les sol·licituds de reconeixement i transferència. Decidiran segons les directrius generals que s'especifiquen en la normativa. Les comissions, si escau, prendran els acords per majoria simple, amb el vot de qualitat del president.

 1. Reconeixement de crèdits en ensenyaments universitaris oficials.
  Podran ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d'estudis, amb la condició que els reconeixements només poden aplicar-se a les assignatures o mòduls definits en el pla d'estudis, i no a parts d'aquests.
 2. Reconeixement de crèdits en assignatures cursades en programes de mobilitat.
  Es podran reconèixer als estudiants del màster crèdits corresponents a assignatures cursades en programes de mobilitat. Serà possible el reconeixement d'assignatures amb continguts no coincidents amb les assignatures optatives previstes, sempre que el conveni que reguli l'actuació així ho expliciti.
  Els estudiants que cursin part dels estudis en altres universitats o institucions d'educació superior obtindran el reconeixement dels crèdits superats segons l'acord acadèmic fixat específicament a aquests efectes.
  El professor responsable de la titulació supervisarà els acords acadèmics de reconeixement de crèdits establert amb els alumnes, d'acord amb les directrius que marqui la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la titulació.
 3. Reconeixement de crèdits a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials (títols propis).
  En el seu conjunt els mèrits de l'alumne en aquest apartat no podran suposar un reconeixement de crèdits superior al 15% del total de crèdits del màster. 
  Pel que es refereix a l'experiència professional o laboral: 
  • Els crèdits es reconeixeran sempre que l'alumne demostri que l'experiència professional o laboral està directament relacionada amb les competències del màster.
  • No poden ser objecte de reconeixement els crèdits que corresponen als treballs de fi de màster.

Procediment de transferència i reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la UIB dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials en aquesta o una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

 • Requisit:
  • Estar admès a un estudi de màster universitari de la UIB.
 • Documentació:
  • Imprès de sol·licitud per reconeixement de crèdits. Imprès de sol·licitud per transferència de crèdits
   Si els estudis d'origen no s'han cursat a la UIB:
   • Pla d'estudis, segellat per la universitat d'origen.
   • Guies docents de les assignatures a reconèixer segellats per la universitat on s'han superat, en un dels idiomes oficials de la CA.
   • Certificat acadèmic:
    • En català o castellà
    • En anglès* (emès per la universitat d’origen, traduït pel Servei Lingüístic o traduït per un traductor jurat)
     * Segons el que determina l'article 15.2 de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits: «Per poder emetre correctament els certificats acadèmics de finalització dels estudis i el suplement europeu al títol, els estudiants que provinguin d'altres universitats han de proporcionar el nom de les matèries o assignatures en anglès i, com a mínim, en una de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.»
 • Observacions:
  • L'alumnat pot automatricular-se de les assignatures de què no ha demanat reconeixement o fer una reserva de plaça pendent de la resolució del reconeixement si no arriba al mínim de crèdits establerts al Decret de la CAIB, als serveis administratius durant el període de matrícula.
  • En funció del resultat del reconeixement, l'alumnat pot modificar la matrícula inicial afegint assignatures:
   Si el termini de matrícula està obert: ho podrà fer seguint el procediment d’automatrícula a través d’UIBdigital a partir de l’endemà d’haver fet efectiu l'import de les taxes de reconeixement, o el dilluns següent en cas que les aboni en divendres.
   Si el termini de matrícula està tancat: s’haurà de dirigir als serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.
  • La matrícula de les assignatures que s’afegeixin a una matrícula ja realitzada estarà subjecta a la disponibilitat dels grups que hi hagi en el moment de formalitzar la nova matrícula.

  Per a més informació, podeu consultar la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB (Acord 10571, del dia 19 d’abril de 2013, publicat al FOU 380).