Informació sobre el Reglament acadèmic i règim de permanència i el nombre mínim de crèdits matriculats a l'inici dels estudis

Reglament acadèmic i règim de permanència

El Reglament acadèmic (que podeu trobar a l'apartat "Normativa") regula aspectes fonamentals de l'ordenació acadèmica i, al capítol quart, hi figura recollit el règim general de permanència a la UIB. Aquesta normativa ha sofert alguns canvis els darrers anys, que s'han traslladat als distints documents publicats i que, per tant, es tradueixen en diferents reglaments acadèmics que s'apliquen segons el curs en què s'ha matriculat l'estudiant.

Nombre mínim de crèdits matriculats a l'inici dels estudis

Els alumnes que iniciïn ensenyaments de màster universitari o que es matriculin del període formatiu d'un programa de doctorat regulat pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (que podeu trobar a l'apartat "Normativa -> Normativa de caràcter general"), s'han de matricular, com a mínim, de 30 crèdits. Aquest nombre inclou també els crèdits adaptats, convalidats o reconeguts, en cas que n'hi hagi.

Aquest nombre de crèdits mínim es redueix a 15 crèdits (segons el Reglament) en el cas d'alumnes a qui s'hagi reconegut la condició d'estudiants a temps parcial.

Procediment: règim de permanència

  • La UIB defineix un règim general de permanència, segons que l'estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial:
    • L'alumnat a temps complet de les titulacions de màster ha d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’ha matriculat cada any acadèmic.
    • L'alumnat a temps parcial que es matriculi en un estudi de màster ha de superar, com a mínim, el 10 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’ha matriculat cada any acadèmic.
    • En el supòsit que l'alumnat de màster només es matriculi d’una assignatura, no haurà de complir el que determina el punt anterior.
  • En cas de no superar el nombre mínim de crèdits, es pot sol·licitar als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda un any més de permanència.
  • Els estudiants de màster de la UIB disposen d'un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada assignatura. En cas de no superar-la, poden sol·licitar una matrícula addicional a la direcció del Centre d'Estudis de Postgrau.

Podeu consultar l’Acord ratificatiu 13600, del dia 22 de juny de 2020, pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears. També podeu consultar la versió en castellà de la normativa mitjançant aquest enllaç.