Homologació i declaració d'equivalència a títols de màster

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE de 22/11/2014) estableix les normes relatives a les condicions i el procediment per a:

  • L'homologació de títols estrangers d'educació superior als corresponent títols oficials universitaris espanyols de màster que donin accés a una professió regulada a Espanya, i la posssessió dels quals sigui condició necessària per accedir-hi.
  • L'equivalència de títols estrangers d'educació superior a les titulacions universitàries oficials de les branques de coneixement i camps específics que recull l'annex II de l'esmentat Reial Decret i al nivell acadèmic de màster.

En aplicació del Reial Decret 967/2014, el procediment s'inicia mitjançant sol·licitud de l'interessat adreçada al Ministeri d'Educació i Formació Professional.