Escoltar

Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Educació espanyol.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Requisits sobre la traducció de documents a l'efecte d'admissió a estudis de postgrau a la Universitat de les Illes Balears.

Segons l'acord pres al Consell de Direcció de la UIB el 26 de gener de 2010, la traducció del títol o diploma acadèmic i del certificat acadèmic oficial es durà a terme segons s'especifica a continuació.

 • Documents esmentats a l'apartat de Documents originals redactats en castellà, català, anglès, francès, italià o portuguès:
  • No cal fer-ne traducció
 • Títol o diploma acadèmic redactat en algun idioma diferent dels que es detallen a l'apartat anterior: requereix la traducció al català o l'espanyol. La traducció del títol o diploma acadèmic l'han de realitzar:
 • Certificat acadèmic oficial redactat en algun idioma diferent dels detallats a l'apartat 1:
  • Es requereix traducció feta per un traductor habilitat. La traducció pot ser al català, espanyol, anglès, francès, italià o portuguès. No és obligada la traducció per un traductor jurat o via consular.

Traducció per:

Via diplomàtica

Traducció per via diplomàtica

(Requisits sobre la traducció de documents)

Condicions

Les representacions diplomàtiques espanyoles al país d'origen dels documents poden traduir o validar traduccions.

Les representacions diplomàtiques a Espanya poden traduir o validar traduccions dels documents expedits al seu país.

Hi ha dues possibilitats per traduir els documents expedits a l'estranger:

 • Traducció, o validació de traducció, realitzada per la representació diplomàtica espanyola al país d'expedició del document:

El cas més freqüent és que les ambaixades i els consolats no ofereixin un servei de traducció. No obstant això, de vegades sí que certifiquen la correcció de traduccions ja realitzades per altres mitjans, mitjançant un segell que acredita l'exactitud de la traducció.

 • Traducció, o validació de traducció, realitzada per la representació diplomàtica del país d'expedició del document a Espanya:

El cas és el mateix que l'anterior: la traducció serà vàlida si així ho acredita l'ambaixada o el consolat a Espanya.

Efectes

Aquesta traducció és vàlida per a qualsevol altre tràmit que es realitzi a l'Administració pública a Espanya (per exemple, homologació del títol), i per aquesta raó es recomana que es lliuri a la UIB una còpia compulsada i que es conservin les traduccions originals, que poden ser d'utilitat en el futur.

Procediment
 1. Dirigir-se a l'ambaixada o el consolat i fer una consulta sobre l'obtenció de traduccions certificades.
 2. Realitzar els tràmits indicats per l'ambaixada o el consolat.
 3. Lliurar els documents, acompanyats de la sol·licitud corresponent, als serveis administratius de la UIB on s'hagi de fer el tràmit.
Observacions

El procediment més habitual és la traducció realitzada per un traductor extern a l'ambaixada (o el consolat ) i validada posteriorment per aquesta.

En qualsevol cas, la representació diplomàtica que realitzi o certifiqui la traducció ha de certificar la correcció o exactitud de la traducció.

 • No són vàlides les traduccions que simplement contenen la legalització diplomàtica de la signatura del traductor.
 • No són vàlides les traduccions en què es compulsa una fotocòpia de la traducció.

Traductor jurat

Traducció per traductor jurat

(Requisits sobre la traducció de documents)

Condicions El traductor ha de formar part de la llista actualitzada d'intèrprets jurats, que publica el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAE)
Efectes

Aquesta traducció és vàlida per a qualsevol altre tràmit que es realitzi a l'Administració pública a Espanya (per exemple, homologació), i per aquesta raó es recomana que es lliurin còpies compulsades i que es conservin les traduccions originals, que poden ser d'utilitat en el futur.

Procediment
 1. Contactar amb un dels intèrprets de la llista per encarregar-li la traducció dels documents.
 2. Lliurar els documents, juntament amb la sol·licitud de preinscripció, als serveis administratius corresponents.
Observacions
 • No són vàlides les traduccions realitzades per traductors jurats que no estiguin inclosos a la llista del MAE.
 • No són vàlides les traduccions realitzades per traductors jurats legalment registrats o inscrits en altres països si no són a la llista del MAE. Aquestes traduccions no seran vàlides encara que la signatura del traductor estranger estigui legalitzada, independentment del mitjà de legalització.