Escoltar

Matrícula

 • Automatrícula
 • Matrícula ordinària
  • L'alumnat que hagi obtingut plaça a uns estudis de màster universitari haurà de formalitzar la matrícula, seguint el procediment d'automatrícula, en el termini establert. Podeu consultar els terminis a la taula que trobareu a l'apartat "Admissió i matrícula"
  • El nombre de crèdits mínim de matrícula l'estableix el decret de taxes de la CAIB.
  • L'alumnat que vulgui iniciar un procediment de reconeixement de crèdits, haurà de fer-ne la sol·licitud, en els serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, abans de formalitzar la matrícula, i podrà fer una reserva de plaça fins que es resolgui la sol·licitud. Mai no es poden matricular les assignatures per a les quals s'ha sol·licitat el reconeixement.
 • Compulses
  Si no es poden lliurar els originals de la documentació requerida en els serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, es pot enviar per correu postal certificat còpies compulsades. A aquests efectes, les úniques compulses vàlides són les realitzades:
  • per notari col·legiat espanyol,
  • per les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya
  • les presentades en les delegacions i subdelegacions del Govern.
  • també s'acceptaran les realitzades per l'òrgan emissor del document, sempre que s'hagi abonat la taxa corresponent a la compulsa.
 • Canvi de matrícula
  • Es poden canviar assignatures de la matrícula durant els 10 dies naturals posteriors a l'inici del semestre, sempre que es mantenguin o s'incrementi el nombre de crèdits matriculats prèviament.
  • Aquest tràmit es pot realitzar mitjançant la UIBdigital, sempre que el termini d’automatrícula estigui obert. En cas contrari, s’haurà de fer presencialment o per via electrònica en els serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i  Sureda o a l’adreça electrònica postgrauarrobauib.es.
 • Anul·lació de matrícula

  Per a més informació, podeu consultar l’article 14 de l’Acord normatiu 13463, del dia 20 de febrer de 2020 pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.

  • S'ha de formalitzar la sol·licitud mitjançant UIBdigital <https://uibdigital.uib.es>
  • Les causes d'anul·lació són les següents: malaltia greu, discapacitat sobrevinguda, modificació sobrevingudes de condicions laborals, econòmiques o familiars, obtenció de plaça en estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matrícula, denegació del visat, denegació de la beca per motius no acadèmics i altres causes anàlogues.
  • Terminis: les assignatures del 1r semestre, abans del 10 de gener; les assignatures del 2n semestre, abans del 30 d'abril.
  • Pot suposar o no la devolució de les taxes acadèmiques. A més, la UIB pot retenir el 25% de l'import de la matrícula anul·lada.
  • Si l'anul·lació és total, es podrà obtenir reserva de plaça, per una sola vegada, excepte en el supòsit si s'obté plaça en una altra universitat.
  • Les causes de l'anul·lació de la matrícula s'han de justificar documentalment.
 • Matrícula en dos estudis
  L’alumnat de màster es pot matricular d'una altra titulació de màster.
 • Matrícula addicional
  L'alumnat que hagi esgotat les matrícules ordinàries d'assignatures sense haver-les superades, pot sol·licitar a la direcció del Centre d'Estudis de Postgrau, en els serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, una matrícula addicional.
 • Matrícula extraordinària
  • Per interès personal i dóna dret a l'expedició d'un certificat dels crèdits cursats.
  • S'ha de sol·licitar a la direcció del màster, en els serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda que dictaminarà segons les disponibilitats d’espai i docents de les assignatures d’interès.
  • Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar dins els terminis establerts de matrícula ordinària. A més, donarà dret a ser avaluat amb les mateixes condicions que l’alumnat de matrícula ordinària.
  • Excepció: no s'acceptarà la matrícula extraordinària als alumnes que estan matriculats o tenen un expedient obert en un pla d’estudis oficial de la UIB d'una o més assignatures, si aquestes assignatures formen part del pla d’estudis del qual estan matriculats o formen part de l’expedient que tenen obert.
 • Alumnat estranger
  Vegeu l'enllaç: apartat "Estudiants amb titulacions estrangeres"
 • Tutela acadèmica
  Només per a les pràctiques externes i el treball de fi de màster, en cas que no es puguin realitzar el mateix curs acadèmic en què s'hagin matriculat.
 • Assegurança escolar
 • Alumnat amb necessitats especials
  Consultau l'enllaç següent:
  http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/