Escoltar

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a Abril de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 11 25 22 24 13 22
Nou ingrés SIIU 10 22 19 22 12 20
Matriculats 11 38 47 46 40 48
Titulats 1 9 11 11 13 23

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 100% 54% 31% 44%
Taxa d'abandonament 46% 8% 32% 12%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 94% 95% 85% 84% 82%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 99% 99% 98% 100% 100%
Taxa de rendiment 82% 72% 61% 67% 65% 75%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Jesús Salinas Ibañez
Personal Docent i Investigador
 • Adolfina Pérez Garcías
 • Mercé Gisbert Cervera
 • Xavier Carrera Farran
Personal d'Administració i Serveis
Pendent
Alumnat
Maria Cristina Mesquida Jerez

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat

Treballs de fi de màster

 • Análisis de la implementación de flipped classroom en contextos educativos no universitarios
 • Diseño de una estrategia de sensibilización mediante TIC para la asociación AGAeFA.
 • Diseño de una propuesta didáctica para el uso de simuladores virtuales en la rama sanitaria de Formación Profesional
 • Diseño e implementación de infografías en el módulo de Autonomía Personal y Salud Infantil del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil
 • Disseny, construcció i validació d’Evacomp: Una eina digital de programació i avaluació competencial.
 • Elaboración y aplicación de una propuesta didáctica de gamificación para el módulo “Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente” en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
 • Gestión del Tiempo en Educación Secundaria Obligatoria: Un Estudio de Caso en I.E.S.O. Sierra Almenara
 • Implementación del Aula Digital Anaya y GeoGebra en el aprendizaje de la Geometría en 1º ESO a través del diseño de un proyecto cooperativo
 • La competencia digital en los docentes de Formación Profesional para el Empleo (FPE)
 • Las TIC y la gamificación para trabajar la comprensión lectora en inglés en Educación Primaria
 • Análisis de las percepciones sobre competencia mediática de los docentes del segundo ciclo de Educación Infantil
 • Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en un proyecto de Aprendizaje por Servicio universitario
 • Competencias digitales en los estudiantes del programa de electromecánica en las Unidades Tecnológicas de Santander
 • Conocer las características de la interacción de los participantes en un curso en red como primer paso entender mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual
 • Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización mediante las TIC sobre las enfermedades raras (ER) dirigida a la comunidad docente
 • El generador de referencias bibliográficas Bibopia
 • El uso de las TIC en la educación musical: El caso de la escuela de música de Lorca.
 • El uso de recursos TIC y la mejora del proceso de evaluación en alumnos de Educación Primaria con Trastornos del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
 • Estudio descriptivo para analizar cómo trabajan los docentes la competencia en comunicación lingüística a través de las TIC, con alumnos de educación infantil y primaria cuya lengua materna es el Tamazight.
 • Invirtiendo el Aula o aplicando Flipped Classroom en la asignatura de Cultura Audiovisual
 • La competencia digital docente y el uso de las TIC en Educación Infantil
 • La metodología B-Learning en el proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera entre la comunidad de mujeres árabes en San Pedro del Pinatar, Murcia.
 • La Realitat Augmentada en els centres educatius: Anàlisi i proposta per a l’Educació Primària
 • Las TIC en las aulas hospitalarias. Diseño de un repositorio de contenidos web para la Asociación INeDITHOS
 • Mejora de la ansiedad y la atención y concentración de los niños y jóvenes con enfermedades raras mediante apps móviles
 • Mejorar la Inclusión Digital de los Adultos
 • Propuesta de un modelo para Evaluación de Plataformas MOOC
 • Rediseño del proceso formativo mediante la introducción de las TIC. Diseño, desarrollo e implementación de un Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje en el área de Educación Física.
 • STEM en Educación Primaria: estudio descriptivo en la Región de Murcia
 • Uso de herramientas y aplicaciones TIC para el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera en Educación Primaria y Secundaria
 • Usos, actitudes y acompañamiento en la red de preadolescentes de 8-12 años de la barriada de “Los Junquillos” en la Línea de la Concepción (Cádiz), y riesgos y peligros asociados.
 • Uso y valoración de las redes sociales a través de personas con discapacidad intelectual
 • Validación de un material multimedia para la mejora de la autogestión del asma en pacientes pediátricos
 • Análisis del proceso de planificación en un entorno de enseñanza-aprendizaje enriquecido por la tecnología
 • Análisis del uso de las tabletas digitales en las aulas de educación primaria desde la perspectiva docente, de alumno y familia
 • Diseño y desarrollo de una estrategia didáctica para el desarrollo y mejora de las competencias informacionales en educación primaria
 • Disseny, implementació i avaluació d'una estratègia per introduir l'aprenentatge amb mapes conceptuals a l'Educació Primària
 • Educación Física y Enfermedades Raras: Diseño de una Comunidad Virtual para docentes.
 • El uso de las Tic en la evaluación del aprendizaje del alumnado
 • Identificación de perfiles de usuarios para la implementación de MOOCs en un telecentro
 • La Pizarra Digital Interactiva en las aulas de Educación Infantil
 • Los Entornos Colaborativos como Propuesta Docente. La plataforma educativa extremeña «Rayuela»
 • Percepción del profesorado de Matemáticas de Secundaria para incluir el pensamiento computacional en el aula
 • Plan de profesionalización docente para la integración de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje, hacia un nuevo rol del profesorado de la Universidad Técnica de Machala
 • Propuesta de diseño y metodología para la creación de Recursos Educativos Abiertos Audiovisuales e Interactivos REA-AI para la Educación a Distancia EaD.
 • Competencias Docentes en TIC y Formación en Educación Primaria
 • Competencias TIC en el profesorado de las Unidades Tecnológicas de Santander
 • Diseño e implementación de un entorno de comunicación TIC en el CREC Peguera.
 • El desarrollo del currículum digital en la Comunitat Valenciana. Estudio de caso de un centro de primaria participante en el Programa experimental para el fomento del uso de libros de texto en tabletas digitales
 • El uso de las TIC en la asignatura de educación física de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
 • El uso de la videocolaboración como recurso síncrono para la tutorización en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
 • Evaluación del Pensamiento Computacional en Educación Primaria
 • Formación online y presencial en FP, cómo mejorar la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje
 • L’Alfabetizació Informacional des de la biblioteca universitària: anàlisi de les competències informacionals dels alumnes de 1r curs de Grau de la Universitat de Vic.
 • Proyecto: “Cuidados Críticos y Urgencias 2.0”. Análisis y estrategias de mejora.
 • Uso De Las Herramientas Tic En El Campus Virtual Por Parte De Los Profesores De Instituto De Lenguas Y Culturas Extranjeras De La Universidad Santo Tomás De Bucaramanga Para Favorecer El Aprendizaje De Una Lengua Extranjera.
 • Disseny, desenvolupament i validació d'un joc educatiu per a mètodes quantitatius d'investigació.
 • El uso de juegos serios en la formación de formadores
 • Implementació d'un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge a la Delegació d'ensenyament del Bisbat de Mallorca
 • La curació de continguts a l'educació superior
 • Les TICs com a agents motivadors per a l'ensenyament de l'àlgebra a 2on ESO
 • Museo y TIC. Un programa de educación no formal apoyados en las TIC para el Centro Cultural dos Povos de Amazônia en la ciudad de Manaus - Amazonas
 • Proposta de diseny d'una comunitat virtual per a la gestió, l'intercanvi, la colaboració i la difusió dels projectes europeus a les Illes Balears
 • Propuesta de una estrategia didáctica basada en el uso de dispositivos móviles
 • Ús de la IPLE en l'aprenentatge: estudi de casos
 • Uso de la webquest en el desarrollo de las competencias docentes
 • Adaptació de Picto-Connection a les necessitats específiques de persones amb Trastorn del Espectre Autista.
 • Desenvolupament de competències recolzat en itineraris d'aprenentatge flexibles basades en mapes conceptuals
 • Disseny d'un entorn enriquit amb TIC per l'aprenentatge de l'àlgebra a 3r. d'ESO.
 • Estudi sobre accions facilitadores de la Gestió del coneixement en un grup de treball
 • Improvisació a Videoclownferència. Experimentant possibilitats de la Videoconferència mitjançant improvisació clown i seqüència didàctica.
 • Inclusió social i educativa amb mons virtuals. Cal Gravat en Espurnik, Estudi de Cas.
 • La utilització de les TIC a les aules d'educació infantil
 • La xarxa social de pastrana: compartint experiències lectores a través de les TIC
 • Metodologia basada en casos aplicada mitjançant TIC per a la Formació Professional
 • Projecte de Formació Servei de suport a la Docència Virtual a través d'un PLE col·laboratiu.
 • Supervisió en línia de projectes de recerca en masters i doctorats. Estratègia de suport per a la interacció, disseny i desenvolupament de la investigació, fent ús dels mapes conceptuals.
 • Anàlisi de la situació actual de la Cooperativa Jovent en la utilització de les Tic. Proposta per a la integració d'una estratègia Tic.