Botar al contingut
Escolta

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Màster Universitari d'Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2020-21

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del màster Investigació en Salut i Qualitat de Vida

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Cambios en los estilos de vida durante el periodo de confinamiento por el Covid-19
 • Competencias de la enfermera líder de la unidad que contribuyen al trabajo en equipo
 • Developing family – based mobile application for early prevention of childhood obesity and to enhance parents’ participation in improving child health, using wearable as a tool to measure physical activity
 • Efectividad de la educación en neurociencias en la fase preoperatoria para reducir el dolor neuromusculoesquelético postquirúrgico en pacientes adultos. Revisión sistemática de la literatura
 • Efectividad del ejercicio físico en pacientes con prediabetes sobre el control glucémico: Protocolo para una revisión sistemática
 • Efectividad de una intervención nutricional para la prevención de recidivas en mujeres con cáncer de mama
 • Efectividad de un protocolo de prevención de lesiones en gimnasia artística femenina: un estudio cuasiexperimental prospectivo
 • Eficacia del ejercicio físico en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con prediabetes
 • Mujeres inmigrantes indocumentadas: acceso universal a la salud, estrategias socioculturales de afrontamiento y expectativas de futuro. Un análisis desde la teoría crítica a los procesos de salud y migración
 • Predicción y prevención de las lesiones de la musculatura isquiotibial: un estudio cuasiexperimental aleatorizado prospectivo
 • Una mirada crítica a las instituciones sanitarias desde la Cultura de Seguridad Clínica de las enfermeras
 • Adherencia al ejercicio terapéutico en el tratamiento de la cervicalgia mediante un juego serio.
 • Efectos de una intervención basada en Educación en Neurociencia del Dolor como coadyuvante al Ejercicio Terapéutico en la kinesiofobia de pacientes con dolor cervical crónico: una aproximación mixta.
 • El paper que juguen les fonts d’informació en la construcció de la sexualitat en els i les adolescents, segons el gènere i la generació.
 • Experiencia de lactancia materna de padres y madres de prematuros durante la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos y medios neonatales.
 • Influencia de la formación basada en metodología con paciente estandarizado para la adquisición de habilidades comunicativas durante el manejo del paciente intubado despierto comparado con metodología basada en el role playing en profesionales de la enfermería
 • La disparidad en la prevalencia de depresión en Violencia contra mujeres en pareja. Un análisis de los instrumentos utilizados
 • Personas sin hogar y acceso a la salud
 • Proyecto de un instrumento orientado a la medición de competencias Enfermeras en la gestión del dolor.
 • Validación de la escala EZ-DIVA
 • (Re)inventar la justicia en salud: un espacio de diálogo entre las identidades profesionales y la colaboración interprofesional
 • Actividad y participación de los ancianos en Mallorca: Análisis del contexto y sus consecuencias en la funcionalidad
 • Estudio del riesgo de trastornos alimentarios en la comunidad universitaria de las Islas Baleares
 • Evaluación de una intervención nutricional para la disminución de la desnutrición en pacientes adultos hospitalizados
 • La cultura de la contención física en el paciente geriátrico: perspectiva de los profesionales de centros sociosanitarios en Mallorca.
 • Modulación de la kinesiofobia sobre la actividad cerebral, la percepción de esquema corporal y el dolor en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica
 • Prevalencia y factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en los adolescentes de la ciudad de El Alto (Bolivia)
 • Prevención de caídas en ancianos mayores de 70 años de la zona básica de salut de Camp Redó
 • Uso de Teléfonos Móviles Inteligentes en el manejo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): Una Revisión Sistemática con Metaanálisis
 • Calidad de vida y activos en salud: una intervención salutogénica basada en el enfoque de capacidades para un Desarrollo Humano Sostenible.
 • Discursos sobre la seguridad del paciente de los profesionales de la salud de atención especializada de Mallorca: ¿posibilidades para una atención centrada en el paciente?
 • Efectos de la terapia cognitivo conductual y el ejercicio terapéutico con y sin terapia manual en el tratamiento de dolor lumbar inespecífico crónico
 • Prevalencia y determinantes de las lesiones en el corredor de Trail Running; a partir de la prueba Transvulcania
 • Beneficis, barreres i facilitadores percebuts per a la realització d'exercici físic en dones majors de 65 anys
 • Evaluación de la implementación de la estrategia multimodal de higiene de manos de la OMS en los profesionales sanitarios de Unidades de Cuidados Intensivos
 • Factors de risc de dificultat a la canalitzacio venosa perifèrica a l'atenciò hospitalària. Estudi de cas-control.
 • Factors que condicionen l´aplicació de les taxonomies NANDA, NIC, NOC (NNN) a la pràctica clínica: estudi mixt
 • Oci i autodeterminació en persones grans que viuen en residències
 • Prevenció del dolor cervical inespecífic en treballadors d'oficina mitjançant educació terapèutica en neurocència
 • Promoción de la práctica colaborativa interprofesional en una unidad de cuidados críticos postquirúrgicos a través de una investigación-acción participativa
 • Estudio comparativo sobre la efectividad de las herramientas educacionales en pacientes con dolor lumbar crónico no especificado que realizan ejercicio terapéutico a través de la adaptación del Método Pilates
 • Proyecto para la mejora de las complicaciones asociadas a los catétes venosos periféricos y centrales
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB