Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 8 8 10 9
Nou ingrés SIIU 8 8 10 8
Matriculats 17 16 17 14
Titulats 7 4 9 9

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 75% 25% 100% 100%
Taxa d'abandonament 12% 38% - -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 96% 95% 96% 95%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 100% 98% 100% 99%
Taxa de rendiment 89% 53% 88% 94%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Berta Paz Lourido
Personal Docent i Investigador
 • Antònia Pades Jiménez
 • Olga Velasco Roldán
Personal d'Administració i Serveis
Magdalena Mas Torres
Alumnat
Gaizca Parra García

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 07/07/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2016
Verificació Memòria del títol oficial 30/07/2013
Verificació Informe final de verificació 28/05/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Treballs de fi de màster

 • Adherencia al ejercicio terapéutico en el tratamiento de la cervicalgia mediante un juego serio.
 • Efectos de una intervención basada en Educación en Neurociencia del Dolor como coadyuvante al Ejercicio Terapéutico en la kinesiofobia de pacientes con dolor cervical crónico: una aproximación mixta.
 • El paper que juguen les fonts d’informació en la construcció de la sexualitat en els i les adolescents, segons el gènere i la generació.
 • Experiencia de lactancia materna de padres y madres de prematuros durante la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos y medios neonatales.
 • Influencia de la formación basada en metodología con paciente estandarizado para la adquisición de habilidades comunicativas durante el manejo del paciente intubado despierto comparado con metodología basada en el role playing en profesionales de la enfermería
 • La disparidad en la prevalencia de depresión en Violencia contra mujeres en pareja. Un análisis de los instrumentos utilizados
 • Personas sin hogar y acceso a la salud
 • Proyecto de un instrumento orientado a la medición de competencias Enfermeras en la gestión del dolor.
 • Validación de la escala EZ-DIVA
 • (Re)inventar la justicia en salud: un espacio de diálogo entre las identidades profesionales y la colaboración interprofesional
 • Actividad y participación de los ancianos en Mallorca: Análisis del contexto y sus consecuencias en la funcionalidad
 • Estudio del riesgo de trastornos alimentarios en la comunidad universitaria de las Islas Baleares
 • Evaluación de una intervención nutricional para la disminución de la desnutrición en pacientes adultos hospitalizados
 • La cultura de la contención física en el paciente geriátrico: perspectiva de los profesionales de centros sociosanitarios en Mallorca.
 • Modulación de la kinesiofobia sobre la actividad cerebral, la percepción de esquema corporal y el dolor en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica
 • Prevalencia y factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en los adolescentes de la ciudad de El Alto (Bolivia)
 • Prevención de caídas en ancianos mayores de 70 años de la zona básica de salut de Camp Redó
 • Uso de Teléfonos Móviles Inteligentes en el manejo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): Una Revisión Sistemática con Metaanálisis
 • Calidad de vida y activos en salud: una intervención salutogénica basada en el enfoque de capacidades para un Desarrollo Humano Sostenible.
 • Discursos sobre la seguridad del paciente de los profesionales de la salud de atención especializada de Mallorca: ¿posibilidades para una atención centrada en el paciente?
 • Efectos de la terapia cognitivo conductual y el ejercicio terapéutico con y sin terapia manual en el tratamiento de dolor lumbar inespecífico crónico
 • Prevalencia y determinantes de las lesiones en el corredor de Trail Running; a partir de la prueba Transvulcania
 • Beneficis, barreres i facilitadores percebuts per a la realització d'exercici físic en dones majors de 65 anys
 • Evaluación de la implementación de la estrategia multimodal de higiene de manos de la OMS en los profesionales sanitarios de Unidades de Cuidados Intensivos
 • Factors de risc de dificultat a la canalitzacio venosa perifèrica a l'atenciò hospitalària. Estudi de cas-control.
 • Factors que condicionen l´aplicació de les taxonomies NANDA, NIC, NOC (NNN) a la pràctica clínica: estudi mixt
 • Oci i autodeterminació en persones grans que viuen en residències
 • Prevenció del dolor cervical inespecífic en treballadors d'oficina mitjançant educació terapèutica en neurocència
 • Promoción de la práctica colaborativa interprofesional en una unidad de cuidados críticos postquirúrgicos a través de una investigación-acción participativa
 • Estudio comparativo sobre la efectividad de las herramientas educacionales en pacientes con dolor lumbar crónico no especificado que realizan ejercicio terapéutico a través de la adaptación del Método Pilates
 • Proyecto para la mejora de las complicaciones asociadas a los catétes venosos periféricos y centrales