Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de Llicenciat/Llicenciada o Graduat/Graduada en alguna de les disciplines de Ciències de la Salut, com Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia, Teràpia Ocupacional, etc. Malgrat tot, l'èmfasi en competències d'investigació i l'enfocament dels continguts, pot afavorir la capacitació complementària d'altres disciplines sòcio-sanitàries que vulguin treballar en el camp de la salut.

En qualsevol cas, les característiques personals i acadèmiques que es consideren desitjables per accedir al màster, són:

 • Motivació i atracció vers el context de la salut i la qualitat de vida.
 • Interès per la investigació.
 • Capacitat d’iniciativa, dinamisme i lideratge per cercar solucions.
 • Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació.
 • Domini del idioma anglès com a recurs per a la cerca, lectura i expressió escrita de informació.

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'accés i acceptació dels candidats. Si el número de sol·licituds que compleixen els requisits d'accés és inferior al número màxim d'alumnes establert, els candidats podran efectuar la matrícula. Si és superior, la Comissió Acadèmica aplicarà el procediment d'avaluació de mèrits amb la finalitat de determinar quins candidats obtindran el dret a matricular-se.

Els mèrits considerats per a l'accés dels candidats seran l'expedient acadèmic de nivell de grau, amb un pes del 70%, la formació de postgrau i el currículum vitae.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del màster és completar la formació de l'alumnat que vulgui orientar el seu futur professional en la investigació i posterior aplicació pràctica en camps científics relacionats amb la salut i la qualitat de vida. La capacitació que doni permetrà respondre a les demandes de salut sorgides a rel de les transformacions socioculturals i econòmiques, tant a nivell local com global, que requereixen atencions des de una perspectiva integral.

Els continguts s'estableixen com una continuació natural dels graus de la UIB afins a les Ciències de la Salut, especialment Infermeria i Fisioteràpia, però també Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Treball Social. La col·laboració entre les diferents àrees de coneixement afins implicades en el màster podran generar sinergies capaces d'ampliar la perspectiva de cada professional a l'hora d'afrontar les diferents i complexes situacions que es donen en el món de la salut i la qualitat de vida.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El perfil d'ingrés recomanat és el de Llicenciat/Llicenciada o Graduat/Graduada en alguna de les disciplines de Ciències de la Salut, com Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia, Teràpia Ocupacional, etc. Malgrat tot, l'èmfasi en competències d'investigació i l'enfocament dels continguts, pot afavorir la capacitació complementària d'altres disciplines sòcio-sanitàries que vulguin treballar en el camp de la salut.

En qualsevol cas, les característiques personals i acadèmiques que es consideren desitjables per accedir al màster, són:

 • Motivació i atracció vers el context de la salut i la qualitat de vida.
 • Interès per la investigació.
 • Capacitat d’iniciativa, dinamisme i lideratge per cercar solucions.
 • Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació.
 • Domini del idioma anglès com a recurs per a la cerca, lectura i expressió escrita de informació.

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'accés i acceptació dels candidats. Si el número de sol·licituds que compleixen els requisits d'accés és inferior al número màxim d'alumnes establert, els candidats podran efectuar la matrícula. Si és superior, la Comissió Acadèmica aplicarà el procediment d'avaluació de mèrits amb la finalitat de determinar quins candidats obtindran el dret a matricular-se.

Els mèrits considerats per a l'accés dels candidats seran l'expedient acadèmic de nivell de grau, amb un pes del 70%, la formació de postgrau i el currículum vitae.

Estructura dels estudis

El Màster està dissenyat amb dos itineraris formatius a triar per l'alumne: l'itinerari psicosocial i l'itinerari de Salut Pública.

Es contempla també la possibilitat d'un itinerari generalista, no especialitzat, que l'alumne podrà configurar sumant als 30 ECTS dels mòduls obligatoris, 30 ECTS dels mòduls d'assignatures optatives. En qualsevol cas, tant si l'itinerari és especialitzat com generalista, l'alumne haurà de completar el total de 60 ECTS, segons una de les alternatives següents:

 • Itinerari psicosocial: 18 ECTS del mòdul obligatori "Metodologia de l'Investigació" + 22 ECTS del mòdul "Humanització Clínica i Qualitat de Vida" + 12 ECTS del Treball de Fi de Màster + 8 ECTS del mòdul complementari.
 • Itinerari de Salut Pública: 18 ECTS del mòdul obligatori "Metodologia de l'Investigació" + 24 ECTS del mòdul "Estils de Vida i Salut Pública" + 12 ECTS del Treball de Fi de Màster + 6 ECTS del mòdul complementari.
 • Itinerari generalista: 18 ECTS del mòdul obligatori "Metodologia de l'Investigació" + 12 ECTS del Treball de Fi de Màster + 30 ECTS a triar entre els mòduls "Humanització Clínica i Qualitat de Vida", "Estils de Vida i Salut Pública" i mòdul complementari.

També podeu consultar l'apartat "Assignatures" d'aquest Màster.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme un procés d'avaluació continua, segons es detalla a la guia docent de cada assignatura (apartat "Assignatures").

Direcció dels estudis

La coordinació acadèmica la realitza el Consell de Estudis del Màster, presidit per les directores del Màster universitari d'Investigació en Salut i Qualitat de Vida.

Directora del Màster

Dra. Aina Maria Yañez Juan
Departament
Telèfon
971 17 2914

Directora del Màster

Dra. Margalida Miró Bonet
Departament
Telèfon
971 17 2316

 

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a MSQV

Secretari/ària
3r vocal
Prohens López, Margarita
4t vocal
Narváez Rosado, Paloma