Escoltar

Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

Al llarg del segle passat la investigació científica s'ha caracteritzat per una progressiva especialització i compartimentació del coneixement, i és molt difícil que una persona domini més d'un àmbit científic. Malgrat l'èxit d'aquest programa, basat en una aproximació reduccionista, els nous reptes científics requereixen una visió més àmplia i l'establiment de sinergies entre grups de recerca de disciplines diferents que permetin anar més enllà de les fronteres tradicionals del saber. En particular, els sistemes complexos es caracteritzen per l'existència de propietats emergents i comportaments col·lectius generats per la interacció entre una gran quantitat d'elements.

Els fenòmens complexos són presents al nostre entorn de manera ubiqua, amb exemples variats que inclouen l'emergència de memòria i consciència en el cervell, la formació de consensos socials d'opinió, els col·lapses borsaris, els embussos de trànsit sobtats, la dinàmica caòtica en làsers, la turbulència en fluids, els patrons de vegetació en sabanes, etc. També s'utilitzen fenòmens relacionats amb els sistemes complexos en el reconeixement de veu i d'imatges o la criptografia quàntica, entre molts exemples. En aquest context la formació de postgrau que ofereix aquest màster proporciona als seus estudiants les eines necessàries que els permeten abordar problemes complexos des d'una perspectiva interdisciplinària a partir d'una sòlida base matemàtica.

Què hi aprendràs?

L'estudiant que cursi el Màster en Física de Sistemes Complexos adquirirà una sòlida formació especialitzada i interdisciplinària, que inclou, d'una banda, aspectes fonamentals i metodològics en les àrees de xarxes complexes, fenòmens crítics, sistemes dinàmics i processos estocàstics i, d'una altra, la seva aplicació a diversos àmbits en què els sistemes complexos tenen un paper important, entre els quals la dinàmica social, l'economia, la teoria de la informació, els processos biològics (xarxes de senyalització cel·lular, metabòliques o neuronals, ecologia i evolució) o els sistemes optoelectrònics.

Es posarà especial èmfasi en la capacitat de síntesi i exposició pública d'idees i resultats científics, competències que es desenvolupen en una assignatura específica de Presentació Científica i Comunicació. Igualment, s'acosta l'estudiant a la investigació científica amb l'estudi d'articles originals de rellevància i l'assistència a seminaris. Atès el seu caràcter internacional, la llengua vehicular serà l'anglès, que es treballarà, necessàriament, de manera intensa.

Què podràs fer en haver acabat?

Atesa la seva orientació eminentment científica, els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos comptaran amb una excel·lent formació per afrontar un doctorat en qualsevol temàtica relacionada amb el màster. En particular la Universitat de les Illes Balears ofereix un Programa de Doctorat de Física del qual l'IFISC és un dels centres proponents. Així mateix, encara que no hi hagi una orientació professional pròpiament dita, el coneixement i les habilitats adquirides són de gran interès i rellevància en àmbits professionals diversos com ara la informàtica, l'electrònica i telecomunicacions, el món financer i urbanístic, o empreses del sector energètic, mediambiental i farmacèutic.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: https://ifisc.uib-csic.es//master/
Ciències
Direcció dels estudis Dr. Raúl Toral Garcés
20 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36