Escoltar

Màster Universitari. Filosofia

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 5 6 6 4
Nou ingrés SIIU 5 6 6 4
Matriculats 11 9 8 7
Titulats 5 3 1 1

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 50% 100% 20% -
Taxa d'abandonament 20% 33% 33% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 100% 100% 100%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 100% 100%
Taxa de rendiment 79% 88% 56% 74%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Jens Oliver Todt
Secretari
Antonio Bordoy Fernández
Personal Docent i Investigador
 • José Luis Luján López
 • Mateu Cabot Ramis
 • Joan Lluís Llinàs Begon
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Gabriel Amengual Sastre

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Treballs de fi de màster

 • Cultura gastronómica. Una mirada crítica.
 • Poder y deshumanización en la obra de Franz Kafka
 • Chiquitilla: de la nada a una hermenéutica infinita
 • Mente extendida y descriptivismo: un análisis filosófico-lingüístico de la cognición
 • Transformaciones de la imagen del alma, de Homero a Platón
 • Espacio y narratividad televisiva en Breaking Bad
 • Identitat i estatus en la teoria del reconeixement de Axel Honneth
 • Justicia y cuidado del ambiente. El caso de la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo a la luz de la obra de Nancy Fraser.
 • L'Ètica trascendental de Ludwig Wittgenstein.
 • Walter Benjamin: El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán
 • Home i tècnica. Una perspectiva des de l'antropologia filosòfica
 • L'escenari econòmic mundial segons Joseph Stiglitz
 • La construcción de la identidad en el nuevo capitalismo
 • Libertad y libre albedrío a la luz de la Neurociencia. una revisión del experimento de Benjamin Libet
 • Los problemas del conocimiento en Ramón Turró y sus influencias sobre Miguel de Unamuno