Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2020-21 | 78 crèdits | 30 places

En què consisteix?

El títol proposat compleix amb l'Ordre CIN/311/2009 de 9 de febrer de 2009 per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial. L'objectiu del màster en Enginyeria Industrial és completar els estudis de Grau de la família de l'Enginyeria Industrial, a fi de proporcionar la formació avançada de caràcter multidisciplinari requerida per adquirir les atribucions de la professió d'Enginyer Industrial. Sens dubte la professió d'Enginyer Industrial és de gran interès per a la major part del teixit industrial d'Espanya. És bastant factible que aquest tipus de titulats puguin actuar com a líders tant en PIMES com a grans empreses, exercint un paper fonamental en el país. Si passem a l'estranger, els titulats també poden també tenir un paper destacat dins el sistema industrial dels països del nostre entorn.

Per tant, la formació de l'enginyer industrial ha de respondre al d'un professional que pugui actuar com a enginyer, com a generador d'empreses, com a administrador, com a assessor-consultor i com a investigador científicotècnic.

Què hi aprendràs?

 • Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc. Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.
 • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.
 • Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.
 • Poder exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial.

Què podràs fer en haver acabat?

El títol de Màster en Enginyeria Industrial, proposat en aquesta memòria, habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Industrial (Ordre Ministerial CIN/311/2009) i, per tant, és l'únic que proporciona les atribucions professionals de la professió regulada d'Enginyer Industrial. Segons múltiples informes d'organitzacions públiques i privades, un dels perfils universitaris més buscats per les empreses espanyoles és el d'Enginyer Industrial. Entre les possibles sortides laborals poden destacar-se:

 • Enginyeria de Projectes
 • Enginyers en PIMEs
 • Producció i control de béns d'equip
 • Enginyeria comercial
 • Gestió de Qualitat
 • Plantes de producció d'energia
 • Aplicacions de l'electrònica industrial i la robòtica
 • Enginyeria de grans instal·lacions
 • Oficina tècnica
 • Enginyeria i disseny de pavellons industrials
 • Gestió i direcció de projectes de R+D+i
 • Funcionaris o empleats de qualsevol òrgan de l'administració pública a la UE, nacional, regional i local en les àrees de l'enginyeria industrial i innovació.
 • Investigadors i acadèmics a les universitats públiques o privades.

Nombroses empreses amb activitat en el sector industrial de la nostra comunitat han mostrat interès en el perfil dels estudiants del màster, i han subscrit convenis de col·laboració educativa amb la UIB per acollir-los en programes de pràctiques i/o incorporar-los als seus equips de treball. Es tracta d'empreses relacionades amb el sector elèctric, d’instal·lacions, de construcció, hoteleria, etc. Entre aquestes, i a tall d'exemple sobre el teixit industrial que envolta el màster, podem esmentar: Enovam Pro Energy Efficiency, SL, Robot, SA, Meliá Hotels International, SA, Urbia Intermediació Enginyeria i Serveis, SA, Redexis Gas, SA, Integrated Circuits Málaga, SL, Ferrovial Serveis, SA, Spark Ibèrica, SAU, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA), SA, Zert Ingeniería y Arquitectura, SL, CEMEX España Operaciones, SLU, Schindler, SA, Hundredrooms, SL, Elèctrica Puicercós, SAU, Wireless DNA, SL, 20coolpillows, SL, Baixa Tensió, SL, Alcort Enginyeria i Assessoria, SL, Elecnor, SA, Instal·ladora Imaber, SL, Hotelbeds Group, SLU, Hemisphere Coating Services, SL, Balantia Consultors, SL, entre altres.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Enginyeria i Arquitectura
Direcció dels estudis Victor Martínez Moll
30 places
78 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 25,03¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.012,94¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36