Escoltar

Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2019-20 | 90 crèdits | 80 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 43 76 77 80 78 78
Nou ingrés SIIU 43 76 77 80 78 78
Matriculats 43 117 78 81 81 79
Titulats 0 116 72 77 79 79

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 95% 99% 95% 98%
Taxa d'abandonament 5% - 4% 2%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats - 100% 100% 100% 100% 100%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 99% 99% 99% 100%
Taxa de rendiment 98% 100% 96% 98% 99% 100%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsables de qualitat
Joana Maria Socias Camacho - Bernat Garcías Vidal
Personal Docent i Investigador
 • Joan David Janer Torrens
 • Anselmo María Martínez Cañellas
 • Carlos V. Roig de la Cruz
Secretària i Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Iván Bellod Díaz

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Treballs de fi de màster

 • "Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Delito contra la libertad sexual (penal) - CPCV
 • Civil: Acción de deshaucio y doctrina de los actos propios. Penal: Supuesto delito de estafa impropia
 • "Demanda de medidas provisionales previas a la demanda. Vista para acordar las medidas provisionales. Demanda de divorcio contencioso y división de la cosa común. Contestación a la demanda. Negociación. Escrito de transformación a procedimiento mutuo acuerdo. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador". (Jurisdicción Civil). "Muerte en la familia". (Jurisdicción Penal).
 • "El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (penal). Desarrollo completo de un procedimiento ordinario contencioso-administrativo (administrativo) - YSC"
 • "Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Delito contra la libertad sexual (penal) - DGZ"
 • "MOOT Madrid(Civil). VALIDEZ DE PRUEBA OBTENIDA POR PARTICULARES DE MODO DELICTIVO (Penal) - JHH"
 • "Muerte en la familia" (Jurisdicción Penal). "Medidas provisionales previas. Demanda de divorcio y división de la cosa común. Negociación. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador" (Jurisdicción Civil) MAP
 • "Muerte en la familia" (penal). "Medidas provisionales previas. Demanda de divorcio y división de la cosa común. Negociación. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador". (Civil) - YBS
 • "Muerte en la familia" (penal). "Medidas provisionales previas. Demanda de divorcio y división de la cosa común. Negociación. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador" (Civil) - LDV
 • "Procedimiento penal de menores (penal). Procedimiento de expulsión en materia de estranjería (contencioso-administrativo) - DR"
 • "XI COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y DERECHO MERCANTIL (Mercantil). LA VALIDEZ DE LA PRUEBA OBTENIDA POR PARTICULARES DE MODO DELICTIVO (Penal) ABCT"
 • Delito contra la salud pública (Jurisdicción Penal). Responsabilidad por accidente de circulación (Jurisdicción Civil). LRM
 • Delito contra la salud pública (penal). Responsabilidad civil por accidente de circulación (civil). YJR
 • Delito contra la Salud Pública (Penal). Responsabilidad en accidente de circulación (Civil) - APB
 • Delito contra la salud pública (Penal) - Responsabilidad en accidente de circulación (Civil) - KSS
 • Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. (PADD) (Jurisdicción penal). Análisis jurídico de los efectos del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones legales que derivan de las relaciones paternofiliales y patrimoniales inherentes al matrimonio (jurisdicción civil)
 • Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. Artículo 142 del Código Penal/ ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES QUE DERIVAN DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES Y PATRIMONIALES INHERENTES AL MATRIMONIO (CIVIL). JCR
 • Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (civil). Delito de estafa en obra de arte (penal) - ACS
 • Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (civil). Estafa de obras de arte (penal) - JGM
 • Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (Civil). Estafa internacional (Penal) - VJCC
 • Demanda de medidas provisionales previas a la demanda. Vista para acordar las medidas provisionales. Demanda de divorcio contencioso y división de la cosa común. Contestación a la demanda. Negociación. Escrito de transformación a procedimiento mutuo acuerdo. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador”. (Jurisdicción Civil). “Muerte en la familia” (Jurisdicción Penal)
 • Desarrollo completo de un procedimiento ordinario contencioso-administrativo (Contencioso-administrativo). El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (Penal) - LRR
 • Desarrollo completo de un procedimiento ordinario contencioso-administrativo (Jurisdicción contenciosa-administrativa. El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (Jurisdicción penal). JIOR
 • Despido Objetivo Art. 52.A(LABORAL).Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (CIVIL)-GAB
 • El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (j. penal). Procedimiento de expulsión en materia de extranjería (j. contencioso - administrativa) - CMSP
 • El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (penal). Procedimiento de expulsión en materia de extranjería (contencioso-administrativo) EMS
 • El procedimiento del divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal). - CDS
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (penal). - APA
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (penal) - ARM
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (Civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (Penal) - ARR.
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (penal) - CLG
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (Civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (Penal)-CPS
 • Especialidad civil: Responsabilidad civil aseguradora. Especialidad Penal: Violencia de Género - APM
 • Especialidad civil: Responsabilidad civil aseguradora. Especialidad Penal: Violencia de Género - CPL
 • Estafa internacional (penal). Despido objetivo (social) - FLO
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Delito contra la libertad sexual (penal)-VHC
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (Jurisdicción civil). Delito contra la libertad sexual(Jurisdicción penal)-SBB
 • Jurisdicción CIvil: "LOS PROCESOS DE FAMILIA"; Jurisdicción Penal: "PROCEDIMIENTO PENAL DE MENORES"
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario. Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. ARB
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario. Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. OAS
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario. Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. PDD
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. AMME
 • Jurisdicción Civil: Responsabilidad por accidente de circulación (civil). Jurisdicción Penal: Delito contra la salud pública. ENR
 • Jurisdicción penal: Abuso y malos tratos a menores en régimen de acogida. - Jurisdicción civil: MOOTmadrid XI Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil. ECB
 • La acción negatoria de servidumbre (civil). Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). AGM.
 • La acción negatoria de servidumbre (civil). Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). DGC
 • La acción negatoria de servidumbre (civil). Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). JACL
 • La acción negatoria de servidumbre (civil) Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal)
 • La acción negatoria de servidumbre (civil) Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). RGMB.
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal). LAE
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal). MCM
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal). MHC
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal) - VCR
 • Penal: Supuesto delito de estafa impropia. Civil: Acción de desahucio y doctrina de los actos propios
 • Penal: Supuesto delito de estafa impropia. Civil: Acción de desahucio y doctrina de los actos propios.
 • Penal: Supuesto delito de estafa impropia. Civil: Acción de desahucio y doctrina de los actos propios.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos (PADD): Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia médica. Art. 142 del Código Penal (Jurisdicción Penal). AFT//- El proceso de divorcio (PD): Análisis jurídico de los efectos del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones legales que derivan de las relaciones paterno-filiales y patrimoniales inherente al matrimonio. (Jurisdicción Civil). AFT
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD). Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. Artículo 142 del Código Penal (Penal). Análisis jurídico de los efectos del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones legales que derivan de las relaciones paterno-filiales y patrimoniales inherentes al matrimonio (Civil).
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD). Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. Artículo 142 del Código Penal (Penal) -JGA. Análisis jurídico de los efectos del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones legales que derivan de las relaciones paterno-filiales y patrimoniales inherentes al matrimonio (civil) -JGA.
 • Procedimiento Contencioso de Divorcio (Jurisdicción Civil)-Procedimiento Penal de Menores (Jurisdicción Penal)-J.A Jiménez Pastor.
 • Procedimiento de un divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal) - CBC
 • Procedimiento de un divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal) - JAM
 • Procedimiento de un divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal) - JAM
 • Procedimiento Penal de Menores (penal); Procedimientos de Divorcio en Derecho de Familia (civil) DFMG
 • Procedimiento penal de menores y Procedimiento de expulsión en materia de extranjería. EMG
 • Procedimiento penal de menores y procedimientos en el derecho de familia
 • Responsabilidad Civil Aseguradora (civil). Violencia de Género (penal). - MCCR
 • Responsabilidad Civil Aseguradora (civil). Violencia de Género (penal)- MLM
 • Tramitación contenciosa de derecho de familia (civil). Procedimiento de expulsión en materia de extranjería (contencioso-administrativo) - CGM
 • “Compraventa de vivienda” y “Robo con fuerza”
 • “Compraventa de vivienda” y “Robo con fuerza”
 • “Compraventa de vivienda” y “Robo con fuerza”
 • “Compraventa de vivienda” y “Robo con fuerza”. BSE
 • “Compraventa de vivienda” y “Robo con fuerza” JDGG
 • “Derecho de familia: disolución del vínculo matrimonial, ejecución y modificación sustancial de medidas (civil). Despido tácito en el marco de acefalia societaria por fallecimiento del administrador y socio único y posterior reclamación de cantidad junto con un posible supuesto de sucesión de empresa (laboral) – VMVM”
 • “Derecho de familia: disolución del vínculo matrimonial, ejecución y modificación sustancial de medidas (civil). Inducción al suicidio: El caso Sara Calleja (penal) – COM”
 • “Deudas sociales responsabilidad administradores (civil). Estafa (penal) – GLE”
 • “MOOT Madrid" XI Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil (Civil). La validez de la prueba obtenida por particulares de modo delictivo (Penal)
 • ''Falsedad documental y delitos económicos en el marco de las relaciones societarias(penal). Defectos en la construcción(civil)-CAC''
 • "Arbitraje comercial internacional – Caso MOOT Madrid 2018" (civil) / "La delgada línea roja entre el ilícito penal y el civil" (penal) - BDGG
 • "Contrato opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos (civil). Caso Sink/Endersen (penal) - ARR"
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (Penal).Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (Contenciosa-Administrativa)"
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (penal). Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (contencioso-administrativo) - DSM"
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (penal). Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (contencioso-administrativo) - MCM".
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (penal). Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (contencioso-administrativo) -SSS"
 • "Delitos contra la vida y daños (penal). Vulneración del derecho al honor (civil) - RNG"
 • "El despido" (jurisdicción social) "Cláusulas hipotecarias abusivas" (jurisdicción civil)
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa de un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviado ante Juzgado de Instrucción, y un expediente de reforma. Fase de instrucción y fase de juicio oral hasta sentencia (Penal).- NBC".
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa por un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviado ante Juzgado de Instrucción, y un expediente de reforma. Fase de Instrucción y fase de juicio oral hasta sentencia (Penal). - AGA"
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas Previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa por un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviado ante Juzgado de Instrucción, y un expediente de reforma. Fase de Instrucción y fase de juicio oral hasta sentencia (Penal). - JAC"
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa por un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviado ante Juzgado de Instrucción, y un expediente de reforma. Fase de instrucción y fase de juicio oral hasta sentencia (Penal). - JAR"
 • "El tipo básico del artículo 368 del código penal (penal). Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación(civil) - CC"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social)-EGG"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social)-MVA"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social) - NRL"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social)-PCR"
 • "La recuperación de productos financieros: Caso Landsbanki." (Civil). "La delgada línea roja entre el ilícito penal y el civil." (Penal). – IBD
 • "Robo con fuerza (Penal). Responsabilidad Patrimonial (Contencioso-Administrativo)- CGP"
 • Cláusulas abusivas (Civil). El despido (Social) - JAF
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervención quirúrgica. Jurisdicción civil / Despido de un trabajador en excedencia. Jurisdicción social. - JRL
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervención quirúrgica (civil). Despido de un trabajador en excedencia (laboral). CRC
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervención quirúrgica (civil). Despido de un trabajador en excedencia (social) - EPG.
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervencion quirurgica (civil) Despido de un trabajador en excedencia ( social) IMR
 • Contrato de opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos (civil). Caso Sink/Endersen (penal). - BBB
 • Contrato opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos. (civil) Caso Sink/Endersen (penal)-FIGN
 • Contrato opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos (civil) Caso Sink / Endersen (penal) - CFM
 • Defectos en la Construcción (civil). Falsedad Documental y Delitos económicos en el marco de las relaciones societarias (penal).
 • Defectos en la construcción (civil). Falsedad documental y delitos económicos en el marco de las relaciones societarias (penal) FMBF
 • Defectos en la construcción (civil) - Falsedad documental y delitos económicos en el marco de las relaciones societarias (penal) - MADG
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Penal). Acción de deslinde y reivindicatoria: características y requisitos (Civil) - ABF
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (penal). Acción de deslinde y reivindicatoria: características y requisitos (civil) - CSM
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Penal). Acción de Deslinde y Reivindicatoria: características y requisitos (Civil) - JRP
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Penal). Acción de deslinde y reivindicatoria: características y requisitos (Civil) - MRS
 • Delito de daños (penal). Despido por no obtención de certificado de catalán (social) - CHF
 • Delito de daños (penal). Despido por no obtención del título de catalán (civil) - CMM
 • Delito de daños (Penal). Despido por no obtener el título de catalán (Social) - AHA
 • Delito de daños (penal). Despido por no obtener el título de catalán (social) - LBM.
 • Delito medio ambiente y delito de falsedad documental (penal). Vulneración derecho honor (civil)- ZEM
 • Delitos contra la vida y daños (penal), Posible vulneración del Derecho al Honor (civil) JAFG
 • Delitos contra la vida y daños (penal). Arbitraje comercial internacional - CASO MOOT (civil). LVJ
 • Delitos contra la vida y daños (penal). Vulneración de derechos al honor (civil).IES
 • Delitos contra la vida y daños (penal). Vulneración del derecho al honor (civil) - JMH
 • Derechos reales y simulación contrato (civil) El trafico de estupefacientes (penal).- AFM
 • Derechos reales y simulación de contrato de compraventa (Civil). / El tráfico de drogas (Penal). - MBP
 • Despido por no obtención del título de catalán (LABORAL). Delito de daños (PENAL). - ATM
 • Divorcio, medidas paterno filiales y liquidación del régimen económico matrimonial con elemento internacional (civil). Robo con violencia e intimidación y lesiones (penal) FSLO
 • Divorcio, Médidas Paterno Filiales y Liquidación de Régimen Económico Matrimonial con Elemento Internacional (Civil). Robo con Violencia e Intimidación y Lesiones (Penal)- BETV
 • Divorcio, medidas paterno filiales y liquidación de régimen económico matrimonial con elemento internacional (civil). Robo con violencia e intimidación y lesiones (penal)- IMHD
 • Divorcio, medidas paterno filiales y liquidación de régimen económico matrimonial con elemento internacional (civil). Robo con violencia e intimidación y lesiones (penal) - VMMC
 • El tipo básico del art. 368 CP (penal). El procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (civil) - AAG
 • hipoteca con clausulas abusivas ( Civil).Despido disciplinario (Laboral).SSC
 • Hipoteca con cláusulas abusivas (civil). Despido laboral (social)-HMSH
 • Homicidio ( penal). Servidumbre (civil)- MCF
 • Homicidio (penal). Servidumbres (civil) - ARS
 • Homicidio (penal).Servidumbres (civil)- CMR
 • Homicidio(penal).Servidumbres(CIVIL)-FGE-
 • Interponer una querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos del los trabajadores (penal). Arrendamiento con opción de compra (Civil)- FJSG.
 • Interponer una querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos de los trabajadores (Penal). Arrendamiento con opción de compra (Civil) - ASF
 • Interponer una querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos de los trabajadores (Penal). Arrendamiento con opción de compra (Civil) - JPR.
 • Interposición de querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos de los trabajadores (penal). Arrendamiento de vivienda con opción de compra (civil) - BLP
 • Invalidez e ineficacia de la compraventa de inmuebles (civil). Tráfico de estupefacientes y otros delitos (penal) - SG
 • La recuperación de productos financieros: Caso Landsbanki (Civil). La delgada línea roja entre la acción penal y la civil (Penal) - ADC
 • La recuperación de productos financieros: Caso Landsbanki (Jurisdicción Civil) 1. La delgada línea entre el ilícito penal y el ilícito civil (Jurisdicción Penal)
 • La simulación de la compraventa (Civil). El tráfico de drogas y sus consecuencias (Penal) – SEC
 • Posesión y desahucio de la vivienda (civil). Extinción de licencias administrativas ope legis (administrativo) - AFL
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos. Delito contra el medio ambiento y delito falsedad documental ( Penal). Derecho al honor ( civil) - CCD
 • Procedimiento Abreviado para determinados delitos (PADD). Delito contra el medio ambiente y Delito de falsedad documental.(Jurisdicción penal) // Vulneración del derecho al honor por campaña de desprestigio.( Jurisdicción civil)
 • Procedimiento de divorcio (civil). Delitos relativos a la protección de fauna y animales domésticos (penal)-IMP
 • Procedimiento de divorcio (civil). Delitos relativos a la protección de la fauna y animales domésticos (penal)-OSC
 • Procedimiento de divorcio (civil) . Delitos relativos a la protección de la fauna y animales domestivos (penal) - JMM
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (jurisdicción civil). El tipo básico del artículo 368 del Código Penal (jurisdicción penal) – M Hernández Méndez
 • Reclamació patrimonial (administratiu). Robatori amb força (penal) - JCD
 • Robo con intimidación (penal), Responsabilidad patrimonial (administrativo), PFR
 • Título 1: Responsabilidad Patrimonial (Jurisdicción Contencioso Administrativo) y Título 2: Fases del Procedimiento Penal (Jurisdicción Penal) (BDN)
 • Tráfico de drogas (penal). Arbitraje comercial internacional - caso MOOT (civil) - CFM
 • “Extinción de licencias administrativas ope legis (Administrativo). "Posesión y desahucio de la vivienda (civil). SDX”
 • “Procedimiento de divorcio” (civil). “Delitos relativos a la protección de la fauna y animales domésticos” (penal)- MMNR
 • "Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos (Social). La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal (Penal) - NOL"
 • "Delitos continuados de estafa y de falsificación documental (penal). Reclamación de cantidad (civil)- ARF"
 • "Delitos contra las personas y su patrimonio (penal). Accidente de trabajo (social) - CGE"
 • "Delitos contra las persona y su patrimonio (penal). Accidente de trabajo (social) - EAC"
 • "Despido tácito (social). Afiliación en el Régimen Especial Agrario (contencioso-administrativo) - CBE"
 • "Despido tácito (social) Afiliación en el régimen especial agrario (administrativo) - YFN"
 • "La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (civil). Disciplina urbanística. Obras sin licencia (contencioso-administrativa) – RT"
 • "Reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de negligencia médica y farmacéutica (civil). Caso de violencia de género (penal) - AL"
 • "Reivindicación de usufructo (civil). Descubrimiento y Revelación de secretos (arts. 197 y ss del CP) (Penal) - MAM"
 • "Responsabilidad por daños (civil). Robo con violencia y otros delitos (penal) - MSM"
 • "Responsabilidad por daños(Civil). Robo con violencia y otros delitos (Penal)- PRO"
 • "Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (Penal).Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social).IRS"
 • "Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social) - MGM"
 • Caso de Filiación (civil). Estafa, intrusismo y delitos contra la salud pública (penal). JMC
 • Caso de Filiación (civil). Estafa, intrusismo y delitos contra la salud pública (penal)- APS
 • Caso de filiación (civil). Estafa, intrusismo y delitos contra la salud pública (penal) - CVR
 • Caso Filiacion/ Estafa, Intrusismo y Delitos contra la salud publica
 • Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos (Laboral). La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal (Penal)- SGP
 • Cláusula suelo (Civil). Delito de estafa (Penal). GLAL
 • Cláusula suelo (civil). Despido improcedente (laboral). BRGB
 • Clausula suelo (Civil). Despido improcedente (Laboral). MMM.
 • Cláusula suelo (jurisdicción civil) y Despido disciplinario (jurisdicción social). RJML
 • Defectos de construcción (civil). Robo con fuerza, usurpación de vivienda, atentado contra agente y lesiones (penal). MMV, RRD, BSM y EPL
 • Delito contra el mercado y los consumidores (penal). Divorcio contencioso (civil).
 • Delito contra el Mercado y los Consumidores (penal). Divorcio contencioso (civil). CSV
 • Delito contra el Mercado y los Consumidores (penal). Divorcio Contencioso (Civil). - MSB
 • Delito contra el Mercado y los Consumidores (penal). Divorcio Contencioso (Civil) - MSG
 • Delito de estafa (Penal). Responsabilidad patrimonial de la administración (Contencioso-administrativo). JCG
 • Delitos continuados de estafa y falsificación (penal). Reclamación de cantidad (civil) - MVP
 • Delitos contra las personas y su patrimonio (Penal). Accidente de trabajo (Social)-MCC
 • Derechos reales y sucesiones (Civil). Estafa (Penal)- FSF
 • Despido disciplinario (social). Sucesiones (civil)-MNL
 • Despido improcedente (social). Reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración (contencioso-administrativo)
 • Despido tácito (social) // Afiliación al Régimen Especial Agrario (contencioso-administrativo)
 • Despido tácito (social) Afiliación en el régimen especial agrario (administrativo) - MJRR
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULA ABUSIVAS (civil) -LGV
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS (civil)
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS (civil) -EMF
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS (civil) - FCS
 • Excedencia voluntaria (social). Incumplimiento contractual y defectos constructivos (civil).- ADM
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (jurisdicción penal). La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (jurisdicción civil).
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (penal). Conflictos en la contratación comercial internacional y arbitraje (civil). - FAC
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (penal). Conflictos en la contratación comercial internacional y arbitraje (civil). - GCG
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (penal). Conflictos en la contratación comercial internacional y arbitraje (civil) - GGM.
 • La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (civil). Disciplina urbanística. Obras sin licencia (contencioso-administrativa)
 • LA FILIACIÓN (civil). DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (penal)- JMDCP
 • La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal (Penal) / Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos (Social)
 • Los Delitos contra las Personas y contra su Patrimonio y el Accidente de Trabajo
 • Negligencia médica y farmacéutica (civil). Violencia de género (penal)- AMR
 • Procedimiento civil: divorcio contencioso // Procedimiento penal: Tráfico de drogas.
 • Procedimiento civil: divorcio contencioso / Procedimiento penal:tráfico de drogas
 • Procedimiento civil: Divorcio contencioso Procedimiento penal: Tráfico de drogas
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (JURISDICCIÓN CIVIL) ; Robo con fuerza en vivienda, usurpación, atentado contra agente y lesiones (JURISDICCIÓN PENAL). EPL
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (JURISDICCIÓN CIVIL) ; Robo con fuerza en vivienda, usurpación, atentado contra agente y lesiones (JURISDICCIÓN PENAL) BSM
 • Reclamación de cantidad (civil), Delitos continuados de estafa y falsificación documental (penal)
 • Reclamación de cantidad (civil); despido improcedente (social); derecho reingreso puesto trabajo (social)
 • Reclamación de cantidad (civil). Delitos continuados de estafa y falsificación documental (penal) -LME
 • Reclamación de Cantidad (civil) Descubrimiento y Revelación de Secretos (penal) - JCF
 • Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumpl. contractual y defect. constructivos(civil). Mercedes RD vs Centros Comerciales Máster y Bartolome LC vs Electro.(social) - MLGP
 • Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumplimiento contractual y defectos constructivos (civil). Mercedes R.D. vs Centros Comerciales Máster y Bartolome L.C. vs. Electrodo.(social) - FCM
 • Reclamación de cantidad y desahucio (civil). Descubrimiento y revelación de secretos (penal)-EBO.
 • Responsabilidad por daños (civil). Robo con violencia y otros delitos (penal) - LJNP
 • Responsabilidad por daños (civil). Robo con violencia y otros delitos (penal) - LN
 • Robo con fuerza en vivienda, usurpación, atentado contra agente y lesiones (penal). Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (civil)-RRD
 • Robo con violencia y otros delitos (penal). AMN // Responsabilidad por daños (civil) - AMN
 • Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social)-ATG
 • Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social) - BAJ
 • Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social) - MBP
 • Sucesiones y derechos reales (civil) estafa (penal)
 • Trabajo Fin de Máster - Sucesión (Civil) - Estafa (Penal)
 • Validez testamento (civil). Reclamación responsabilidad patrimonial por reclasificación suelo (administrativo) - MMA
 • Violencia de Género
 • Violencia de género (Penal). Reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de negligencia médica y farmacéutica (Civil) - NGMM
 • “Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos” (social). “La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal” (penal) - MAB
 • “Despido tácito (social). Afiliación en el Régimen Especial Agrario (administrativo) – MFP”.
 • “La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (civil). Disciplina urbanística. Obras sin licencia (contencioso-administrativa) – RSGD”
 • “Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumplimiento contractual y defectos constructivos. (civil). BARTOLOME L. C. VERSUS ELECTRODOMÉSTICOS LEGALES (social)- JWDC”
 • Accidente de trabajo.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente laboral
 • Accidente laboral.
 • Accidente laboral.
 • Arbitraje comercial internacional.
 • Arbritraje comercial internacional.
 • Arbritraje comercial internacional.
 • Cuestiones controvertidas en derecho procesal penal.
 • Cuestiones controvertidas en derecho procesal penal.
 • Cuestiones controvertidas en derecho procesal penal.
 • Delitos contra la propiedad intelectual.
 • Delitos contra la propiedad intelectual.
 • Denuncia cruzada delito de lesiones.
 • Denuncia cruzada por delito de lesiones.
 • Denuncia y querella.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • El tràfic d'estupafacents.
 • El tráfico de estupefacientes.
 • El tráfico de estupefacientes.
 • El tráfico de estupefacientes.
 • Impugnación judicial de expediente de comprobación de valores ante la jurísdicción contenciosa administrativa.
 • Incumplimiento contractual en compraventa de inmuebles
 • Incumplimiento contractual en compraventa de inmuebles.
 • Incumplimiento contractual en compraventa de inmuebles.
 • Incumplimiento contractual en la compraventa de inmuebles.
 • Jaime y los osos del madroño
 • Jaime y los osos del madroño
 • Jaime y los osos del madroño.
 • La causalidad y demás requisitos en los despidos económicos.
 • La causalidad y demás requisitos en los despidos económicos.
 • La causalidad y demás requisitos en los despidos económicos.
 • La responsabilidad médica en la jurisdicción civil
 • Las vicisitudes en el proceso penal.
 • Menores, drogas y sus consecuencias.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentados y lesiones.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentado y lesiones.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentado y lesiones.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentado y lesiones.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Reclamación de cantidad
 • Reclamación de cantidad.
 • Reclamación de usufructo.
 • Resolución de contrato de compraventa de bienes de consumo.
 • Resolución de contrato de compraventa de bienes de consumo.
 • Resolución de contrato de compraventa de bienes de consumo.
 • Resolución del contrato de arrendamiento por destrucción de la vivienda.
 • Resolución del contrato de arrendamiento por destrucción de la vivienda.
 • Responsabilidad médica.
 • Responsabilidad médica.
 • Responsabilidad médica.
 • Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por negligencia médica.
 • Responsabilidad patrimonial por negligencia médica.
 • Responsabilidad patrimonial por negligencia médica.
 • Responsabilidad por vicios de construcción.
 • Responsabilidad por vicios de construcción.
 • Robo, usurpación y atentado contra agente.
 • Robo en casa habitada y lesiones.
 • Robo y detención ilegal
 • Robo y detención ilegal.
 • Sanción disciplinaria.
 • Supuesto práctico de enjuiciamiento en el tribunal del jurado.
 • Supuesto práctico de enjuiciamiento en el tribunal del jurado.
 • Supuesto práctico de enjuiciamiento en el tribunal del jurado.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente laboral con resultado de muerte: posibles responsabilidades penales"
 • "Accidente laboral por falta de medidas de seguridad"
 • "Apropiación indebida y estafa"
 • "Caso práctico: negligencia médica"
 • "Cas pràctic negligencia mèdica"
 • "Cláusula suelo en créditos hipotecarios"
 • "Cláusula Suelo en créditos hipotecarios"
 • "Cuestiones capitales del proceso penal"
 • "Cuestiones capitales del proceso penal"
 • "Delito contra los derechos de los trabajadores"
 • "Delito contra los derechos de los trabajadores"
 • "Delito contra los derechos de los trabajadores"
 • "Delitos contra los derechos de los trabajadores"
 • "Demanda civil: juicio declarativo"
 • "Demanda de divorcio contencioso"
 • "Demanda de juicio ordinario sobre reclamación de daños y perjuicios por retraso en la entrega de obra nueva"
 • "Demanda por negligencia médica"
 • "Divorcio contencioso"
 • "Divorcio contencioso"
 • "El divorcio con hijos menores"
 • "El procedimiento ordinario contencioso-administrativo"
 • "El procedimiento ordinario contencioso-administrativo"
 • "El proceso de violencia de género"
 • "Juicio ordinario por daños y perjuicios"
 • "Juicio ordinario sobre reclamación de daños y perjuicios por retraso en la entrega de obras"
 • "L'estafa en concurs amb falsedat en document mercantil"
 • "La 'Fiducia cum amico' en el Derecho Penal"
 • "Las drogas como delito contra la salud pública"
 • "Memoria de Trabajo Fin de Máster"
 • "Negligencia médica"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden Jurisdiccional Penal"
 • "Práctica civil"
 • "Práctica de Derecho Civil"
 • "Práctica Penal"
 • "Procedimiento abreviado"
 • "Procedimiento ordinario. Delito de atentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario."
 • "Procedimiento ordinario. Delito de tentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario."
 • "Procedimiento ordinario. Delito de tentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario."
 • "Procedimiento ordinario. Delito de tentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de contrucción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Recurso contencioso-administrativo"
 • "Responsabilidad Civil"
 • "Responsabilidad civil del abogado"
 • "Responsabilidad Civil del Abogado"
 • "Responsabilidad civil en el orden laboral por falta de medidas de seguridad"
 • "Responsabilidad civil en el orden laboral por falta de medidas de seguridad"
 • "Responsabilidad civil extracontractual (parte demandada)"
 • "Responsabilidad civil por defectos en la construcción"
 • "Responsabilidad civil por defectos en la construcción"
 • "Responsabilidad civil por defectos en la construcción"
 • "Responsabilidad de la promotora y de la contratista en un accidente laboral"
 • "Responsabilidad penal por falta de medidas de seguridad"
 • "Responsabilitat per defectes a la construcció"
 • "Sucesiones y Derechos Penales"
 • "Sucesiones y Derechos Reales"
 • "Tráfico de drogas"
 • "Treball Final de Màster Matèria Civil"
 • "Treball final de Màster Matèria Civil "
 • Caso de ejecución de defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Civil:Arrendamientos urbanos/Penal: Violencia de género
 • Civil: Arrendamientos urbanos/Penal:Violencia de genero
 • Civil: Arrendamientos urbanos/Penal: Violencia de género
 • Civil: arrendamientos urbanos/ Penal: violencia de genero
 • Civil: compraventa y derecho de uso/Social: despido y sucesión de empresa
 • Civil: compraventa y derecho de uso / Social: despido y sucesión de empresa
 • Civil: Contestación a la demanda [acción de nulidad de un convenio regulador de divorcio y subsidiaria acción de rescisión] / Penal: Defensa de querellada [delito de estafa (art. 249 y ss. del CP)]
 • Civil:entrega tardía/Penal: amenazas en ámbito familiar
 • Civil: entrega tardía/Penal: amenazas en ambito familiar
 • Civil:Indemnización por caida/Penal: lesiones y quebrantamiento de condena
 • Civil: Indemnización por caída/Penal: lesiones y quebrantamiento de condena
 • Civil: José V. A. contra TUTORIAL S.A. / Penal: Aurora A. A. contra “VEHÍCULOS MALLORCA”
 • Civil: Ley de Arrendamientos Urbanos/Penal: Tráfico
 • Civil: Ley de Arrendamientos Urbanos/ Penal: Tráfico
 • Civil: Máquinas recreativas/Penal: delito continuado de robo
 • Civil: responsabilidad por hecho ajeno/Penal: Amenazas en ambito familiar
 • Civil: responsabilidad por hecho ajeno/ Penal: Amenazas en ambito familiar
 • Civil: Responsabilidad por vicios y defectos de la construcción / Penal: DELITO DE TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES / DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 • Civil: Ruina LAU/Penal: Delito Tráfico
 • Civil-Mercantil y Contencioso
 • Civil-mercantil y Contencioso-Administrativo
 • Civil-Mercantil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Penal
 • Civil y Penal
 • Civil Y Penal
 • Civil y Social
 • Civil y Social
 • Civil y Social
 • Contencioso y Social
 • Defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicción civil/Jurisdicción Penal
 • Jurisdiccion civil (familia) y contencioso-administrativo
 • Jurisdicción Civil (familia) y Social
 • JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA / JURISDICCIÓN CIVIL.
 • Jurisdicción Penal:robo/Jurisdicción Civil
 • Jurisdicción Penal: robo/Jurisdicción Civil
 • Jurisdicción Penal: robo/ Jurisdicción Civil
 • Jurisdicción Penal/Jurisdicción Civil
 • Jurisdiccion Penal/Jurisdiccion Civil (familia)
 • Jurisdicción Penal/Jurisdicción Civil-Familia
 • Jurisdicció Penal / Jurisdicció Civil
 • MADV
 • MADV
 • MADV
 • MADV
 • Maquinas recreativas (civil)/Delito continuado de robo (Penal)
 • Maquinas recreativas (Civil)/Delito continuado de robo (Penal)
 • Maquinas recreativas (Civil)/ Delito continuado de robo (Penal)
 • Matèria Civil / Matèria Penal
 • Mercantil-Civil y Penal
 • Pena: calumnias o injurias/Civil: procedimiento ejecutivo automovil
 • Penal: CASO: DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA / Penal: CASO: VIOLENCIA DE GÉNERO / Civil: CASO: DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN
 • Penal: Delito contra la salud pública / Violencia de género / Civil: Vicios de la construcción
 • Penal: impago pensiones alimenticias/Civil: procedimiento ejecutivo automovil
 • Penal: Transferencia titularidad vehículo / Civil: Opción de compra
 • Penal.Apropiación indebida/ Civil: procedimiento ejecutivo automovil
 • Penal y Contencioso-Administrativo
 • Penal y Contencioso-Administrativo
 • Procedimiento ejecutivo automovil (Civil)/ lesiones y amenazas (Penal)
 • Ruina LAU (Civil)/Delito tráfico (Penal)
 • Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • Violencia de Género/Drogas / Vicios en la Construcción
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • "Civil / Social"
 • "Civil / Social"
 • "Civil / Social"
 • "Civil / Social"
 • " Civil / Social "
 • " Civil -^Penal "
 • "Civil - Penal "
 • "Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civl - Penal "
 • "Contencioso Administrativa / Civil "
 • "Penal / Contencioso Administativa"
 • "Penal / Contencioso Administrativa"
 • " Penal / Contencioso Administrativa"
 • " Penal / Contencioso Administrativa "
 • " Penal / Contencioso Administrativa "
 • " Social / Contencioso Administrativa"
 • " Social / Contencioso Administrativa "
 • " Social / Contencioso Administrativa "
 • "Social / Penal"
 • " Social / Penal "
 • " Social / Penal "