Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2023-24

La UIB ha presentat la sol·licitud preceptiva per adaptar el Màster Universitari en Advocacia als requeriments del Reial Decret 64/2023, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions de l’Advocacia i la Procura, i del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, d’acord amb els quals el màster passaria a denominar-se Màster Universitari en Advocacia i Procura a partir de l’any acadèmic 2023-24.

L’alumnat que en faci la preinscripció i resulti admès, queda supeditat a la resolució favorable de l’esmentada sol·licitud d’adaptació per tal de poder cursar el màster.

Informació general sobre les pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants de la Universitat i supervisada per la UIB. L'objectiu és permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

Les pràctiques es poden realitzar en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB, en l’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, no se’n derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'un contracte laboral, atès que tenen una naturalesa estrictament formativa.

Es poden classificar en dues modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures incloses en els diversos plans d'estudis oficials de màsters universitaris de la UIB i similars i a les assignatures de pràctiques externes dels graus. L’organització d’aquestes activitats és competència de cada una de les titulacions sota la supervisió i directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el període de formació. Per fer pràctiques extracurriculars, l’alumne ha d’estar matriculat a un estudi oficial de postgrau o a un títol propi de la UIB. En cas que al màster hi hagi una assignatura de pràctiques curriculars, es pot sol·licitar el reconeixement d'aquestes pràctiques extracurriculars; si l'estudiant hi està interessat, ha de fer aquesta sol·licitud abans que acabi l'any acadèmic en què ha fet les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Abans que l'estudiant comenci les pràctiques, és obligatori que el conveni i l'annex de pràctiques estiguin signats per totes les persones destinatàries.

Per a més informació, vegeu les guies docents de les assignatures de Pràcticum o Pràctiques Externes específiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consultau la documentació accessòria següent: