Escoltar

Màster Universitari. Neurociències (MNEC): 2015-16


Branca de coneixement Ciències de la Salut
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 30
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 17/01/2014
BOE : Núm. 33 - 07/02/2014 - disposició 1287
Codi RUCT de l'estudi : 4314200

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 33,34€
 • 2a matrícula : 54,17€
 • 3a matrícula : 54,17€
 • 4a matrícula : 54,17€
Documents d'interès

Tríptic

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Aquest màster està dirigit principalment a:

 • Llicenciats actuals en Biologia, Medicina i Cirurgia, Psicologia, Farmàcia, Física, Química i Veterinària.
 • Graduats en qualsevol de les carreres esmentades anteriorment i en Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició.
 • Diplomats actuals en Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició i Dietètica.

La Comissió d'Estudis del Màster també podrà admetre titulats o graduats en altres disciplines científiques afins, si considera que han adquirit un nivell de coneixements suficient per cursar el màster en igualtat de condicions, i també estudiants estrangers amb una titulació homologada o equivalent. L'alumnat que estigui en possessió d'una titulació en alguna branca no científica podrà presentar la preinscripció al màster i la Comissió d'Estudis n'avaluarà les propostes presentades.

Objectius acadèmics i professionals

El postgrau en Neurociències pretén aportar una bona formació en els coneixements teòrics i pràctics i en les bases cel·lulars, moleculars, estructurals, fisiològiques, farmacològiques, clíniques i de comportament del sistema nerviós. Aquests coneixements se solen adquirir de manera parcial i disseminada en les diferents titulacions enquadrades en les àrees de Ciències de la Salut. El postgrau en Neurociències proporciona la possibilitat d'integrar i actualitzar tots aquests coneixements des d'una perspectiva àmplia i multidisciplinària.

El perfil del màster és investigador i està dirigit principalment a estudiants que desitgin realitzar un Doctorat en el camp de les Neurociències, per tant no té una orientació professional pròpiament dit. Encara així, pot dotar als professionals dins del camp de la medicina, la biologia i la psicologia i els professionals de la salut en general de les habilitats necessàries per a l'abordatge de malalties i trastorns relacionats amb el sistema nerviós i per a l'ús de tècniques relacionades amb aquest estudi.

Amb aquest sentit, els objectius d'aquest màster són els següents:

 • Conèixer els fonaments dels diferents camps de la neurociència: anatomia, fisiologia, farmacologia, biologia cel·lular i molecular, psicologia.
 • Comprendre i saber fer servir les diverses tècniques experimentals i de registre per a l'exploració del sistema nerviós.
 • Proporcionar una base teòrica i pràctica integrada, orientada a professionals interessats a aprofundir el camp de les neurociències, des dels mecanismes fisiopatològics fins a la clínica.
 • Presentar una posada al dia articulada, sistemàtica i gradual del coneixement de les bases biològiques del diagnòstic i del tractament dels trastorns del sistema nerviós des d'una perspectiva multidisciplinària.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Doctorat de la Universitat de les Illes Balears en el programa de Ciències de la Salut.

Estructura dels estudis

El Màster Universitari en Neurociències consta de 60 crèdits ECTS.

Queda estructurat en tres mòduls: un mòdul obligatori de conceptes fonamentals de neurociències, de 20 crèdits ECTS, amb 4 assignatures obligatòries. Un mòdul optatiu de formació específica i avançada amb 10 assignatures de les quals hi ha que escollir 5 fins a completar 25 crèdits ECTS. Un mòdul obligatori corresponent al Treball de Fi de Màster (TFM) de 15 crèdits ECTS. Al començament de curs, l’alumne que s’hagi matriculat del treball de Fi de Màster elegirà un tema d’investigació entre les línies d’investigació proposades pels professors del Màster, comunicant la seva elecció a la Comissió d’estudis del Màster. La Comissió donarà el vist i plau a la proposta assignant un director o tutor. La presentació i defensa del TFM es durà a terme sols quan l’alumne hagi superat la resta de crèdits de la titulació.

Les guies docents de les assignatures del màster les pots trobar a l'apartat " Assignatures " .

Examen final

No hi ha examen final. Cada assignatura s'avalua individualment. Especificat a les guies docents que podeu trobar a l'apartat " Assignatures "

Professor coordinador ECTS

Dr. Pedro J. Montoya Jiménez

Departament   Departament de Psicologia , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2646
E-mail   pedro.montoya arroba uib.es

 

Dra. M. Cristina Nicolau Llobera

Departament   Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 9502
E-mail   cristina.nicolau arroba uib.es

 

Dr. Gabriel Olmos Bonafè

Departament   Departament de Biologia , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2448
E-mail   gabriel.olmos arroba uib.es

 

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Rubén Rial Planas
  PDI  Mª Cristina Nicolau Llobera
  PDI  Gabriel Olmos Bonafé
  PDI  Pedro Montoya Jiménez
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial (09/07/2014)

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

 

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB