Escoltar

Junta del Centre d'Estudis de Postgrau

La Junta del Centre d‘Estudi de Postgrau té per finalitat vetllar per la qualitat dels títols de postgrau que emeti la UIB. La seva tasca essencial és analitzar les distintes propostes de cursos i elevar, si escau, al Consell de Direcció, qualsevol proposta d‘aprovació.