Convocatòria per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB

Logo UIB


Publicació de la resolució (publicada 30/07/2018 - correcció d'errors 10/09/2018)


Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de material de pràctiques dels seus estudis oficials. En els darrers anys aquest pressupost s’ha dividit entre els diferents centres de la institució, els quals han gestionat la seva part de manera autònoma i independent. El 2018, per primera vegada, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) ha rebut una partida per utilitzar en aquest concepte. El pressupost rebut de 25.000 € es repartirà mitjançant la present convocatòria, de termini únic, la qual està destinada a contribuir al finançament (o al cofinançament) de despeses associades a pràctiques de laboratori, sortides de camp o similars.

Es pot sol·licitar finançament, o cofinançament, per a cobrir despeses associades a pràctiques de laboratori (material inventariable o fungible), programari i/o llicències de bases de dades destinats a pràctiques, sortides de camp o similars derivades d’activitats formatives dels programes oficials de Màster gestionats pel CEP.

En aquesta convocatòria no es consideraran despeses derivades de conceptes com representació, material d’oficina, fotocòpies, adquisicions de llibres, impartició de seminaris, o altres que la comissió avaluadora no consideri adient.

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 25 de juliol de 2018 (inclòs) i es demana:

  • Titulació on s’imparteix l’assignatura.
  • Codi i nom de l’assignatura. En el document de sol·licitud s’ha de fer servir una taula diferent per a cada una de les assignatures per a les que es demana el (co)finançament.
  • Nombre de crèdits pràctics i nombre de crèdits totals de l’assignatura segons la guia docent i el pla d’estudis. En cas de discrepància, s’aplicarà la que hi figuri a la memòria verificada.
  • Justificació de la despesa.
  • Pressupost total de la despesa (IVA inclòs) indicant el nombre d’unitats (si escau)
  • En cas de què hi hagi material inventariable o programari/llicències s’haurà d’especificar clarament per poder tramitar-se adequadament.

Una vegada omplert el formulari de sol·licitud, s’haurà d’enviar a beques.postgrau@uib.es. Poden enviar sol·licituds per aquesta convocatòria els directors i les directores de Màster Universitari de la UIB, la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB a la data de l’avaluació de la sol·licitud.

Resolucions dels Ajuts:

Resolucions Acceptacions
Resolució dels ajuts Acceptació de l'ajut

Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb el CEP al correu electrònic beques.postgrau@uib.es.