Propostes de titulacions oficials

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, té com a objecte oferir el marc jurídic que faci possible a les universitats espanyoles estructurar, amb flexibilitat i autonomia, els seus ensenyaments de postgrau de caràcter oficial, per aconseguir harmonitzar-los amb els que s’estableixin en l’àmbit europeu. Els articles 15.1 i 18 del mateix Reial decret 1393/2007 dictaminen que cada universitat ha d’elaborar i organitzar els programes de postgrau d’acord amb els criteris i els requisits que s’hi estableixen.

 

En aquesta secció podreu accedir a tota la informació sobre normativa reguladora, convocatòries, models de convenis i documentació addicional referents al procediment per a la implantació d’estudis oficials de postgrau a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Normativa referent a la implantació d'estudis