Matrícula

ALUMNES DE CONTINUACIÓ

Aquest apartat s’adreça als alumnes que ja han estat matriculats en assignatures d’un màster universitari i que ara s’han de matricular del nou curs acadèmic.

Es recomana que el llegeixin i, si després encara tenen dubtes, poden contactar amb el Centre d’Estudis de Postgrau.

Terminis de la matrícula de continuació 2021-22

Per afavorir la matrícula de continuació, s’amplia el termini fixat. La matrícula de continuació per a estudis de màster universitari estarà oberta del 6 d’octubre al 12 de novembre de 2021.

En qualsevol cas, els alumnes de continuació podran formalitzar la matrícula una vegada que tinguin tancades totes les actes del curs anterior.

Resoldre dubtes acadèmics abans de la matrícula

És important que, abans de fer la matrícula, l’estudiant resolgui tots els dubtes acadèmics que tingui en relació amb les assignatures que li quedin per cursar, especialment si fa un itinerari o especialitat, així com sobre el procediment per defensar el TFM o fer les pràctiques, si escau.

A la web del CEP hi ha les respostes a aquestes preguntes. No obstant això, si encara li queden dubtes acadèmics abans de fer la matrícula, l’estudiant ha de contactar amb el director/a del màster. El formulari de contacte està disponible a la web del màster corresponent pitjant sobre el nom del director/a.

Normativa de permanència

Per poder realitzar la matrícula de continuació de màster, els estudiants han de complir el que estipula la Normativa de permanència de la UIB:

 • Els estudiants a temps complet han d’haver superat, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits de què s’han matriculat cada any acadèmic.
 • Els estudiants a temps parcial han d’haver superat, com a mínim, el 10 per cent dels crèdits de què s’han matriculat cada any acadèmic.

En el supòsit que els estudiants de màster només es matriculin d’una assignatura, com per exemple el TFM, no hauran de complir aquests mínims.

Els estudiants que no compleixin la normativa de permanència i vulguin sol·licitar un curs acadèmic més de permanència, han de presentar la sol·licitud als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda abans de formalitzar la matrícula.

Es poden consultar els efectes de la no superació del mínim de crèdits establerts i les condicions per sol·licitar un curs acadèmic més de permanència a la Normativa de permanència en vigor.

Formalització de la matrícula

La matrícula es formalitza per autoservei a través de l’aplicació Acadèmic i en els terminis publicats a l'apartat anterior «Terminis de la matrícula de continuació».

Per accedir a la matrícula, l’alumne ha d’entrar a l’espai personal de l'estudiant amb un nom d’usuari i una clau d’accés, i hi trobarà un apartat que el conduirà a l’aplicació de matrícula Acadèmic.

A l’aplicació Acadèmic, ha de triar l’opció «Matrícula > Alta de matrícula» i seguir les passes que indica l’aplicació:

 • Revisar les dades personals
 • Llegir i acceptar les condicions de matrícula
 • Emplenar el qüestionari estadístic
 • Seleccionar les assignatures de què es vol matricular
 • Seleccionar, si escau, possibles descomptes, bonificacions a les quals pugui tenir dret, així com si és sol·licitant de la beca de caràcter general del Ministeri
 • Elegir la forma de pagament de la matrícula
 • Revisar l’imprès de matrícula per comprovar que l’ha feta correctament
 • A més, si el pagament el fa per domiciliació bancària, n’ha d’imprimir el document d’ordre SEPA, signar-lo i presentar-lo al CEP en el termini establert.

Matrícula per tutela acadèmica de les pràctiques externes o del TFM

Què és?

La matrícula per tutela acadèmica suposa una reducció significativa de l’import de la matrícula de les pràctiques externes o del treball de fi de màster, d’acord amb la normativa vigent, i compta com la segona matrícula.

Si acaba el període de tutela i no s'ha superat l’assignatura, les matrícules següents seran ordinàries.

Qui?

En el supòsit que les pràctiques externes o la defensa del treball de fi de màster no es puguin fer durant la primera matrícula, l’estudiant se n'haurà de matricular de bell nou. Si ho fa l’any acadèmic immediatament següent, aquesta matrícula pot ser per tutela acadèmica.

Per a l’any acadèmic 2021-22, té dret a matrícula per tutela l’estudiant matriculat per primera vegada de les pràctiques externes i/o del treball de fi de màster l’any acadèmic 2020-21, que hagi obtingut la qualificació de “no presentat” i s’hi vulgui tornar a matricular l'any acadèmic 2021-22.

Quan?

La matrícula per tutela es fa durant els períodes ordinaris de matrícula publicats a l’apartat Terminis de preinscripció, admissió i matrícula de la pàgina web del CEP, sempre que totes les actes del curs anterior estiguin tancades.

A més, s’obri un termini extraordinari de matrícula per tutela posterior a la data de tancament obligatori d’actes, del 22 al 30 de novembre de 2021.

Com?

Per poder formalitzar la matrícula per tutela, l’alumne ha de tenir les actes del curs anterior tancades i la qualificació de “no presentat” a les pràctiques externes i/o al treball de fi de màster.
La matrícula es fa mitjançant l’aplicació Acadèmic. S’ha de triar l’opció "Matrícula > Alta de matrícula"; o bé l’opció "Matrícula > Modificació de matrícula", si l’alumne ja s’ha matriculat d’alguna altra assignatura durant el període ordinari de matrícula, i seguir les passes que indica l’aplicació.

Documentació que s’ha de presentar al CEP després d’haver formalitzat la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula, pot ser que l’alumne hagi de presentar alguna documentació al Centre d’Estudis de Postgrau.

Documentació justificativa de descomptes o bonificacions a la matrícula

Els alumnes que tinguin dret a descomptes o exempcions de les taxes de la matrícula (per família nombrosa, minusvalidesa, víctima de terrorisme o de violència de gènere, targeta acreditativa del número d’identificació d’estranger, NIE, etc.) han de presentar l’original i una fotocòpia dels documents acreditatius corresponents als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Si ja han aportat aquesta documentació anteriorment i és vigent, no cal que ho tornin fer.

El termini acaba el dia 30 de novembre del curs en vigor.

Documentació en cas de pagament per domiciliació

Els alumnes que domiciliïn els pagaments de la matrícula han de lliurar el document d’ordre de domiciliació SEPA degudament signat als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Aquest document es generarà quan hagin finalitzat la matrícula. Si ja l’han aportat anteriorment i mantenen el mateix compte, no ho han de tornar a fer.

El termini acaba el dia 30 de novembre del curs en vigor.

En cas de voler sol·licitar reconeixement de crèdits

L’estudiant que vulgui sol·licitar reconeixement de crèdits d’uns estudis ja cursats ha de presentar la sol·licitud als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda durant el termini de matrícula que li correspon en funció de la data en què hagi estat admès al màster, que es troba publicat a l'apartat Terminis de preinscripció, admissió i matrícula de la pàgina web del CEP.

L’estudiant que vulgui sol·licitar reconeixement de les Pràctiques del màster al qual ha estat admès, ha de presentar la sol·licitud als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda durant els 5 primers dies de cada mes.

El formulari de sol·licitud ha d’anar acompanyat d’una còpia del DNI, NIE o passaport. A més, cal abonar la taxa corresponent a l'estudi del reconeixement.

L'alumnat que demanin reconeixement d’estudis provinents d'altres universitats han de presentar el certificat acadèmic dels estudis cursats en català o castellà i en anglès, perquè la UIB pugui emetre correctament el certificat acadèmic de finalització dels estudis i el suplement europeu al títol.

Les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada màster resoldran les sol·licituds rebudes, i el Centre d’Estudis de Postgrau notificarà les resolucions als alumnes sol·licitants, per tal que paguin les taxes corresponents.

En cap cas el fet d’haver sol·licitat un reconeixement de crèdits eximeix l’alumne d’haver-se de matricular del nombre mínim de crèdits establert a la normativa. En cas que les comissions reconeguin crèdits d’assignatures de les quals l'estudiant ja s'ha matriculat, ha de demanar la corresponent anul·lació de matrícula als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Modificacions a la matrícula

Els alumnes que ho necessitin poden modificar la matrícula en les condicions següents:

 1. Un cop formalitzada la matrícula en el període ordinari i durant el termini fixat, tot mantenint o incrementant el nombre de crèdits de què s’hagin matriculat prèviament.
 2. En cas que un estudiant es matriculi en un semestre de més crèdits que els que corresponen a un semestre del seu pla d’estudis, podrà disminuir el nombre de crèdits fins al valor indicat al pla d’estudis durant els vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre.
 3. Durant el termini de canvi de matrícula, els estudiants poden fer valer una condició d’exempció de preus que no havien indicat durant la formalització de la matrícula, sens perjudici de la data en la qual l’estudiant havia de complir la condició.

A més, en els casos en què la direcció del màster així ho determini, es podran afegir assignatures a la matrícula durant el termini d'ampliació de matrícula fixat per a cada màster. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre, i d’assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació. A través d'aquest enllaç es poden consultar els terminis d'ampliació de matrícula, així com la llista d’assignatures disponibles.

Les modificacions es fan a través de l’aplicació Acadèmic. Un cop a Acadèmic, s’ha de triar l’opció "Matrícula > Modificació de matrícula" i seguir les passes que indica l’aplicació.

Matrícula addicional

L’estudiant que hagi esgotat les matrícules ordinàries per superar una assignatura i no ho hagi aconseguit, pot sol·licitar tantes matrícules addicionals per poder superar-la com li permeti la normativa de permanència de la UIB que li sigui aplicable.

Per obtenir una matrícula addicional de màster s'ha de presentar una sol·licitud als serveis administratius de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda, adreçada a la direcció del Centre d’Estudis de Postgrau, que la resoldrà.

L’avaluació de les assignatures que tenen concedida la matrícula addicional es farà mitjançant un tribunal.

La denegació de la matrícula addicional ha de ser motivada, i l’estudiant pot presentar, contra aquesta denegació, recurs d’alçada adreçat al Rector.

Condició d’estudiant a temps parcial

Els estudiants interessats a cursar el màster com a alumnes a temps parcial que compleixin els requisits, han de presentar la sol·licitud als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda abans de formalitzar la matrícula.

Per a més informació sobre el tema d'estudiants a temps parcial, es pot consultar el Reglament acadèmic de la UIB.

Anul·lació de matrícula

Els estudiants que ho necessitin podran sol·licitar l’anul·lació total o parcial de la matrícula sempre que s’ajustin a les condicions establertes al Reglament acadèmic de la UIB.

L’anul·lació de matrícula se sol·licita a través d’UIBdigital.