Terminis de preinscripció, admissió i matrícula

En aquest apartat, podeu trobar els calendaris amb tots els terminis per fer la preinscripció i la matrícula; de la publicació de llistats i altres dades d'interès referits als màsters que ofereix la UIB.

Termini per modificació de matrícula

Els alumnes que ho necessitin poden modificar la matrícula en les condicions següents:

  1. Un cop formalitzada la matrícula en el període ordinari i fins al 19 de novembre de 2021, tot mantenint o incrementant el nombre de crèdits de què s’hagin matriculat prèviament.
  2. En cas que un estudiant es matriculi en un semestre de més crèdits que els que corresponen a un semestre del seu pla d’estudis, podrà disminuir el nombre de crèdits fins al valor indicat al pla d’estudis durant els vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre.
  3. Durant el termini de canvi de matrícula, els estudiants poden fer valer una condició d’exempció de preus que no havien indicat durant la formalització de la matrícula, sens perjudici de la data en la qual l’estudiant havia de complir la condició.

Les modificacions a la matrícula es fan a través de l’aplicació Acadèmic. Un cop a Acadèmic, s’ha de triar l’opció Matrícula > Modificació de matrícula, i seguir les passes que indica l’aplicació.

Termini de matrícula per tutela acadèmica

La matrícula per tutela es pot fer durant els períodes ordinaris de matrícula de continuació publicats a l’apartat Terminis de la matrícula de continuació de la pàgina web del CEP, sempre que totes les actes del curs anterior estiguin tancades.

A més, s’obri un termini extraordinari de matrícula per tutela posterior a la data màxima de tancament d’actes, del 22 al 30 de novembre de 2021.

Per a més informació sobre la tutela acadèmica, es pot consultar l’apartat Matrícula de continuació > Matrícula per tutela acadèmica de les pràctiques externes o del TFM d'aquesta pàgina.

Terminis d'ampliació de matrícula

En els casos en què la direcció del màster així ho determini, es podran afegir assignatures a la matrícula durant el termini d'ampliació de matrícula fixat per a cada màster. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre, i d’assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació. A continuació, es poden consultar els terminis d'ampliació de matrícula, així com la llista d’assignatures disponibles.

Les ampliacions de matrícula es fan a través de l’aplicació Acadèmic. Un cop a Acadèmic, s’ha de triar l’opció Matrícula > Modificació de matrícula, i seguir les passes que indica l’aplicació.

Arts i Humanitats

No tindrà terminis d'ampliació de matrícula

17/01/2022 al 28/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre, Pràctiques Externes i Treball de Fi de Màster

14/02/2022 al 06/03/2022
Totes les assignatures del segon semestre:
itinerari Estudis Literaris i Culturals: 11145; 11146; 11157; 11159; 11161; 11164; 11165; 11169
itinerari Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada: 11176; 11177; 11180; 11181/11155; 11182; 11187; 11198;
TFM: 11190

21/02/2022 al 28/02/2022
Totes les assignatures optatives de segon semestre, tant de primer com de segon curs, Pràctiques Externes i TFM

Ciències

24/01/2022 al 04/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre, Treball de Fi de Màster i Pràctiques Externes

14/02/2022 al 28/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre, Treball de Fi de Màster i Pràctiques Externes

31/01/2022 al 11/02/2022
Pràctiques Externes (11677) i TFM (11678)

07/02/2022 al 11/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre, 11309 - Seminaris d'Investigació, 11310 - Estada d'Investigació, 11311 - Treball de Fi de Màster

14/02/2022 al 20/02/2022
Totes les assignatures optatives del segon semestre

14/02/2022 al 20/02/2022
Assignatures del segon semestre: 11083 Quimioterapia Antimicrobiana, 11084 Mecanismes de Patogenicitat Microbiana, 11085 Virologia

24/01/2022 al 28/01/2022
Totes les assignatures del segon semestre (incloent-hi la 10273), 11263 - Pràcticum i 11264 - Treball de Fi de Màster.

No tindrà terminis d'ampliació de matrícula

10/01/2022 al 20/01/2022
  10498-Especialitat Seguretat en el Treball, 10500- Especialitat Higiene Industrial, 10129-Pràctiques Professionals
07/03/2022 al 24/03/2022
  10502-Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, 10128- TFM, 10129- Pràctiques Professionals

Ciències de la Salut

21/02/2022 al 27/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre

21/02/2022 al 25/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre i 11138 - TFM

31/01/2022 al 18/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre i el 11254 - Treball de Fi de Màster

No tindrà terminis d'ampliació de matrícula

07/02/2022 al 13/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre

Ciències Socials i Jurídiques

No tindrà terminis d'ampliació de matrícula

17/01/2022 al 25/01/2022
Totes les assignatures del segon semestre, 11661 - Treball de Fi de Màster i 11660 - Pràctiques Externes.

31/01/2022 al 11/02/2022
Les assignatures optatives del segon semestre i TFM

07/02/2022 al 21/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre i anuals

14/02/2022 al 25/02/2022
Les assignatures del segon semestre, Pràctiques Externes i TFM

10/01/2022 al 14/01/2022
Per les assignatures de Català, Complement de l'especialitat 1, Complement de l'especialitat 2 i Investigació i innovació educativa.

14/02/2022 al 03/03/2022
Totes les assignatures del segon semestre, incloses les Pràctiques i  el TFM

09/03/2022 al 19/03/2022
Les assignatures del segon semestre, Pràctiques i TFM

14/02/2022 al 18/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre, incloses les Pràctiques Externes i TFM

31/01/2022 al 13/02/2022
TFM; Practiques Externes; Difusió i Transferència; i qualsevol altra matèria optativa que tingui l'inici acadèmic després del 14 de febrer de 2022

Enginyeria i Arquitectura

31/01/2022 al 08/02/2022
Les assignatures del segon semestre, Pràctiques Externes i TFM

10/01/2022 al 01/03/2022
TFM, 11315 - Sistemes de Generació, Transport i Distribució Elèctrica, 11318 - Disseny de Màquines, 11319 - Sistemes Energètics, 11323 - Gestió de Projectes R+D+I, 11324 - Control i Avaluació de la Gestió, 11326 - Estructures, 11328 - Qualitat Industrial

14/02/2022 al 28/02/2022
Totes les assignatures del segon semestre, inclòs el TFM

A extingir

Acreditació de la residència

Segons la Llei de pressuposts generals de la CAIB, els estudiants estrangers de més de 18 anys que no tinguin la condició de residents, excepte els nacionals d’estats membre de la Unió Europea i aquells als quals sigui aplicable el règim comunitari, han d’abonar els preus públics pels serveis acadèmics de màster incrementats un 30 per cent.

Els estudiants que no hagin acreditat que a l'inici de l'any acadèmic tenen la residència, tindran fins al 31 de juliol del mateix any acadèmic per sol·licitar la devolució d'aquest increment.

Documentació que s’ha de presentar al CEP després d’haver formalitzat la matrícula

Documentació justificativa de descomptes o bonificacions a la matrícula

Els alumnes que tinguin dret a descomptes o exempcions de les taxes de la matrícula (per família nombrosa, minusvalidesa, víctima de terrorisme o violència de gènere, targeta acreditativa del número d’identificació d’estranger, NIE, etc.) han de presentar l’original i una fotocòpia dels documents acreditatius corresponents als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Els alumnes que cursin el Màster Universitari en Formació del Professorat a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera han de presentar aquesta documentació a la seu corresponent.

El termini acaba el dia 30 de novembre del curs en vigor.

Documentació en cas de pagament per domiciliació

Els alumnes que domiciliïn els pagaments de la matrícula han de lliurar el document d’ordre de domiciliació SEPA degudament signat als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Els alumnes que cursin el Màster Universitari en Formació del Professorat a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera han de presentar aquesta documentació a la seu corresponent.

Aquest document es generarà quan s’hagi finalitzat la matrícula.

El termini acaba el dia 30 de novembre del curs en vigor.

Originals de la documentació d’accés

L’alumnat amb titulació d’accés de la UIB han de presentar l’original i una fotocòpia de la documentació d’accés, excepte del títol i del certificat acadèmic, atès que la UIB ja disposa d’aquesta documentació.

L'alumnat amb titulació d'accés que no sigui de la UIB han de presentar l’original i una fotocòpia de la documentació d’accés.

Aquesta documentació s’ha de presentar als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, excepte en el cas de l’alumnat que cursi el Màster Universitari en Formació del Professorat a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera, que l’ha de presentar a la seu corresponent.

Així mateix, poden enviar una còpia degudament compulsada* d'aquesta documentació d’accés per correu postal.

* Les úniques compulses vàlides, als efectes de la matrícula, seran les que facin un notari col·legiat espanyol, les delegacions i subdelegacions del Govern o les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya. També s'acceptaran les de les unitats administratives de l'organisme emissor, sempre que s'hagi abonat la taxa de la compulsa corresponent. Per a la compulsa de documents estrangers, cal consultar-ne els requisits a la web del CEP <Estudiants amb titulacions estrangeres>.

Es pot presentar aquesta documentació a partir del dia 22 de novembre del curs en vigor. Fins que no es presenti aquesta documentació, no es podran sol·licitar ni certificats acadèmics ni el títol del màster cursat.