Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Educació espanyol.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Acceptació condicionada al lliurament de la traducció i de les còpies legalitzades de la documentació

El CEP / L'EDUIB i la direcció de la titulació poden acceptar preinscripcions als estudis de màster i/o doctorat en què els documents a què es refereix la fase "5. Presentació de la documentació original" no estiguin traduïts d'acord amb els requisits detallats i/o no estiguin degudament legalitzats d'acord amb els requisits del conveni internacional aplicable.

L'admissió definitiva als estudis de màster i doctorat estarà condicionada al fet que l'alumne presenti la documentació legalitzada i/o traduïda, d'acord amb el que estableix aquesta web.

La documentació s'ha de presentar abans de la formalització de la matrícula. En cas contrari, l'estudiant no es podrà matricular.