Treball de fi de màster

Informació general sobre els TFM

El treball de fi de màster (TFM) s’ha de considerar com una assignatura més del pla d’estudis, i per tant, estarà sotmès a les mateixes normes i regulacions generals que s’apliquin a les altres assignatures.

L'any acadèmic 2020-21 entra en vigor l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per a més informació, els estudiants matriculats a l’assignatura de TFM de l'any acadèmic 2020-21 s'han d'adreçar a la pàgina web específica de la seva titulació.

Matrícula del treball de fi de màster

El nombre màxim de matrícules per superar l'assignatura del TFM és de 4 més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del Centre d'Estudis de Postgrau, previ vistiplau de la direcció del màster.

En cas que la defensa del TFM no es pugui fer el mateix any acadèmic de la matrícula, es podrà fer una matrícula anual per tutela acadèmica. La matrícula per tutela acadèmica ha de ser consecutiva.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

Una vegada realitzada la matrícula de l'assignatura corresponent al TFM l'alumnat formalitzarà la inscripció del projecte de treball de fi de màster dins els terminis establerts per a cada una de les titulacions.

Les sol·licituds d'inscripció del treball de fi de màster (TFM) es faran per l'aplicació https://postgrau.uib.es/tfm

Heu de tenir en compte el següent per emplenar el formulari:

 • Introducció del títol del TFM (no escriure tot en MAJÚSCULES).
 • Nom i llinatges del tutor/a i el seu correu electrònic correcte.
 • Guió del TFM en format PDF i amb un tamany inferior a 100MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

Una vegada acceptada la inscripció del projecte del TFM l'alumnat el podrà lliurar dins els terminis establerts per a cada una de les titulacions.

El lliurament consta de dues accions:

 • La primera es farà accedint a l'aplicació https://postgrau.uib.es/tfm
 • La segona es farà accedint a l'assignatura de TFM de l'Aula Digital de la vostra titulació. Aquí haureu de lliurar el mateix fitxer a la tasca "Lliurament del treball de fi de màster (versió definitiva)"

Heu de tenir en compte el següent per emplenar el formulari:

 • El document del TFM ha de ser en format PDF i amb un tamany inferior a 100MB.
 • La Portada del TFM, què es troba a l'apartat "Impresos de màster".
 • La llicència de distribució del TFM es cumplimentarà a través de la mateixa l'aplicació.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació. La signatura d'aquesta llicència per part de l'alumne/a i el tutor/a permet autoritzar la publicació del treball al repositori institucional per la seva consulta pública.

Defensa del treball de fi de màster

La direcció del màster pot nomenar un o diversos tribunals a l'inici del curs acadèmic o nomenar un tribunal específic per a cada TFM.

Procediment:

 • La direcció del màster farà arribar la còpia del TFM als membres del tribunal.
 • La direcció del màster comunicarà als serveis administratius la composició del tribunal i la data de defensa i ho farà públic.
 • El president del tribunal convocarà als altres membres, al/a la tutor/a, i/o cotutors, i a l'autor, en un mínim de 10 i un màxim de 15 dies hàbils.
 • Els serveis administratius elaboraran l'acta corresponent.

Avaluació del treball de fi de màster

La qualificació obtinguda s'incorporarà a l'expedient una vegada superats la resta de crèdits del títol.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster