Escoltar

Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
 1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
 2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
 3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

  - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
  - l'obtenció de visat
  - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Procediment d'admissió i matrícula per a màsters

 • Els alumnes que desitgin cursar un estudi de màster a la UIB han de realitzar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica a l'enllaç https://postgrau.uib.es/
  També es pot iniciar el tràmit clicant sobre el botó "Preinscripció", situat al costat del nom de l'estudi que es vol cursar, a la secció "Oferta d'estudis de màster".
  Per entrar a l'aplicació de sol·licitud de preinscripció en línia cal disposar d'un nom d'usuari i d'una contrasenya. Per obtenir-los, cal clicar sobre Registre en línia d'UIBdigital.
  Un cop dins l'aplicació de preinscripció, aquesta anirà indicant quines dades i documents s'han d'anar aportant.
 • Els alumnes amb titulació estrangera, poden trobar més informació a l'apartat: Estudiants amb titulacions estrangeres.

Documentació que és necessari aportar

Durant el procés de preinscripció es carregaran còpies en format digital a través de l'aplicació. Cadascun dels documents detallats a continuació s'ha d'adjuntar en un arxiu diferenciat, independentment de les pàgines de què consti.

 • Còpia del DNI, NIE, o passaport
 • Còpia del títol o diploma acadèmic (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès)
 • Certificació acadèmica personal (en una dels llengües oficials de la CA, anglès, francès, italià o portuguès).
 • En cas de titulacions estrangeres, consultar l'apartat "Estudiants amb titulacions estrangeres" de la nostra pàgina web.
 • Currículum on consti la informació exigida per cada titulació en la pàgina web (formació experiència professional, idiomes, etc.).
 • Altra documentació: cal consultar els criteris d'admissió de la titulació, ja que pot tenir requeriments específics o es poden valorar mèrits que requereixin l'aportació de documentació addicional.

L'alumnat procedent de la UIB no ha de presentar còpia de títol d'accés a màsters ni la certificació acadèmica personal.

En el cas dels alumnes que siguin admesos, a l'hora de matricular-se s'hauran de presentar, als serveis administratius, els originals dels documents dels quals s'han presentat només còpies.

On anar per a realitzar tots els procediments administratius: