Escoltar

Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
  1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
  2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
  3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

    - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
    - l'obtenció de visat
    - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Llistat de plans d'estudis de màster extingits i en procés d'extinció

Accés directe a:

En procés d'extinció
 Codi RUCT  Màster universitari
  4312526  Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família  - MISO - Pla 2011 (primer any sense docència)
 4311268  Educació Inclusiva - MED2 - Pla 2015 (primer any sense docència)
 4315059  Enginyeria de Telecomunicació - METC - Pla 2015
 4314599  Enginyeria Informàtica - MINF - Pla 2015
Extingits
 Codi RUCT  Màster universitari
 4314960  Direcció I Planificació en Turisme - MDPL - Pla 2015
 4310524  Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals - MAPL - Pla 2009 (2009 - 2018)
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM
 4310133  Ecologia Marina - MECO
 4310134  Economia del Turisme i del Medi Ambient - METU
 4311268  Educació Inclusiva - MEDI
 4310716  Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments - MNHU
Extingits anys anteriors
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310714  Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular - MBGC (2016-17)
 4311598  Ciència i Tecnologia Química - MCTQ (2016-17)
 4312373  Ciències Mèdiques i de la Salut - MCME (2015-16)
 4310715  Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària - MCSO (2015-16)
 4310711  Cognició i Evolució Humana - MCEH (2015-16)
 4311599  Comptabilitat - MCOM (2014-15)
 4310132  Direcció i Planificació del Turisme - MDPT (2015-16)
 4310872  Enginyeria Electrònica - MEEL (2016-17)
 4310710  Filosofia Contemporània - MFIC (2016-17)
 4313187  Física de Sistemes Complexos - MFSC (2016-17)
 4310713  Física - MFIS (2016-17)
 4311600  Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica - MGRH (2014-15)
 4310523  Literatura i Llengües Modernes - MLLM (2016-17)
 4310712  Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escrptura - MORE (2016-17)
 4311552  Microbiologia Avançada - MMIC (2016-17)
 4310889  Neurociències - MNEU (2016-17)
 4310136  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - MNUT (2016-17)
 4310138  Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere - MVIG (2014-15)
 4311601  Pràctica Jurídica - MJUR (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQOE (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQO2 (2015-16)
 4311360  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTE (2014-15)
 4314273  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTM (2015-16)
 4310467  Tecnologia de la Informació - MTIN (2016-17)
 4310841  Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - MTED (2016-17)