Escoltar

Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
 1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
 2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
 3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

  - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
  - l'obtenció de visat
  - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Impresos Tesi La sol·licitud de preinscripció s'ha de realitzar de forma telemàtica a l'enllaç https://postgrau.uib.es/

Impresos per a l'admissió i la matrícula d'alumnes

 • Imprès de matricula màster del RD1393/2007 [ca][ca]
 • Ampliació de matrícula màster del RD1393/2007 [ca][ca]

Convalidació

 • Sol·licitud de transferència de crèdits [ca] [ca]
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits [ca]
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per adaptació de pla [ca]

Impresos per a l'accés d'alumnes amb titulació estrangera no homologada

Impresos_TitEstrangeres L'alumnat amb titulació estrangera no homologada ha de consultar l'apartat Estudiants amb titulació estrangera per realitzar el procediment correcte i ajuntar la documentació indicada.

Tramitació del Treball de Fi de Màster

Imprès de "Sol·licitud General"

Model de sol·licitud general (Si voleu obtenir una còpia segellada de la sol·licitud, haureu d'aportar la còpia juntament amb l'original)