Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT)

Any acadèmic 2017-18 | 120 crèdits | 60 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Els interessats a cursar el màster han de realitzar una preinscripció que serà estudiada per la Comissió Acadèmica. Els seus criteris són:

  • Nombre màxim d‘alumnes admesos: 60
  • Valoració de mèrits: perfil formatiu, professional i com a investigadors dels preinscrits.
  • Qualsevol altra circumstància emanada de la normativa pròpia de la UIB i del Centre d‘Estudis de Postgrau.

Poden sol·licitar la preinscripció llicenciats i diplomats, malgrat que tindran prioritat de matrícula els llicenciats en Història i en Història de l‘Art, i els llicenciats i diplomats en altres branques d‘Humanitats i Ciències Socials.

La Comissió Acadèmica tindrà en consideració la valoració de mèrits previs: titulació relacionada amb el perfil del màster i ocupació laboral o d‘investigació vinculada als objectius del màster, condicions que l‘alumne haurà d‘especificar i acreditar en la sol·licitud de preinscripció.

La Comissió confeccionarà una llista d‘alumnes admesos i de suplents que serà elevada a la Comissió de Postgrau.

Abans de formalitzar la matrícula, l‘alumne podrà sol·licitar el reconeixement dels aprenentatges previs i la seva convalidació en crèdits. Els llicenciats en Història i en Història de l‘Art podran convalidar un major nombre de crèdits.

Objectius acadèmics i professionals

  1. Formar especialistes en el marc de la conservació integrada del patrimoni cultural.
  2. Aprofundir en el coneixement i estudi del patrimoni cultural.
  3. Donar resposta a la demanda laboral en termes de patrimoni cultural.
  4. Formar competències aplicables a la tutela del patrimoni cultural.
  5. Establir vincles entre el patrimoni cultural i els models específics de desenvolupament del turisme cultural.
  6. Analitzar i comprendre la relació entre el patrimoni cultural i el desenvolupament local.

És un màster organitzat pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per a la formació de professionals especialitzats en investigació i gestió del patrimoni. La seva finalitat és dotar l‘alumne d‘instruments, tècniques, coneixements i habilitats que valorin el patrimoni com a factor de desenvolupament local i aposta social prioritària.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Després de la consecució de la titulació del màster, l'estudiant pot seguir el seu perfil investigador cursant el programa de doctorat d'Història, Història de l'Art i Geografia (THAG), de l'Escola de Doctorat de la UIB. Per a això, heu de complir una sèrie de requisits, de manera que el seu accés no està garantit de manera directa.

Estructura dels estudis

És un màster de 120 crèdits ECTS a realitzar en dos cursos acadèmics (60 crèdits ECTS/curs), organitzats en quatre semestres (30 crèdits ECTS/semestre).
Els tres primers semestres són de docència i el quart de pràctiques i treball de fi de màster.
Hi ha 4 assignatures obligatòries i la resta són optatives, que l‘estudiant triarà voluntàriament o per mòduls, segons els seus interessos formatius, professionals o d‘investigació. Totes les assignatures són de 5 crèdits ECTS.

Per obtenir el títol s‘han de superar 90 crèdits ECTS en assignatures, 20 crèdits ECTS en pràctiques i 10 crèdits ECTS en treball de fi de màster.

Les classes es faran els horabaixes, tres dies a la setmana.

Les classes són presencials i obligatòries.

L’estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l’apartat "Assignatures" del Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió o a la publicació del BOE 251 del 16/10/2010 - número de resolució 15847.

 

Professor/a coordinador/a ECTS

Dra. María José Mulet Gutiérrez
Departament
Telèfon
971 17 3467